Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Plan strategic 2020-2024

 

PLAN STRATEGIC

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA

2020 -  2024

 

CUPRINS

 

Analiza de context a instituţiei şi premisele elaborării Planului strategic pentru perioada 2020-2024

Misiunea Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Perspectivele strategice ale Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Educaţie

Cercetare ştiinţifică

Internaţionalizare 

Implicare activă în comunitate

Management instituţional

 

 

ANALIZA DE CONTEXT A INSTITUŢIEI ŞI PREMISELE ELABORĂRII PLANULUI STRATEGIC PENTRU PERIOADA 2020-2024

 

Configurarea priorităţilor strategice, a obiectivelor şi direcţiilor de acţiune pentru perioada 2020-2024 a presupus apelul la principalele provocări cu care învăţământul universitar se confruntă: progresul tehnologic şi necesitatea adaptării curriculare pentru transferul de cunoştinţe, intensificarea concurenţei între instituţiile de învăţământ superior, volatilitatea reglementărilor în domeniu, caracterul limitat al resurselor publice de finanţare a învăţământului şi nu în ultimul rând la modificările de paradigmă educaţională ca urmare a situaţiei epidemiologice generate de coronavirusul SARS-CoV-2. Prezentul plan strategic a fost dezvoltat în acord cu obiectivele instituţionale şi misiunea instituţiei, prin raportare la strategiile naţionale şi internaţionale pentru educaţie şi cercetare generate de organismele internaţionale în general, cât şi de Ministerul Educaţiei Cercetării în plan naţional.

Provocarea majoră cu care ne confruntăm, reprezentată de epidemia de SARS-Covid-19 este una dintre cele mai dificile probleme întâmpinate de Universitate, ca de altfel întreaga societate, în ultimii 50 de ani. Am fost puşi în faţa unor decizii dificile, care au schimbat aproape în totalitate paradigma învăţământului. Instrumentalizarea mediatică, soluţiile aplicate, reacţiile din partea factorilor direct implicaţi în gestionarea crizei determinate de coronavirus fac din pandemia SARS-CoV-2 un indicator în funcţie de care se va defini o nouă paradigmă a învăţământului românesc, european şi mondial. În acest sens Universităţile europene, implicit universităţile din România, iau măsuri radicale având ca scop minimizarea impactului negativ al crizei în derularea procesului educaţional. Considerăm însă că, la fel de importantă trebuie să fie şi preocuparea de a menţine funcţionalitatea sistemului.

Atunci când ne confruntăm cu situaţii de criză, măsurile sistemice ar trebui să se concentreze atât pe managementul situaţiei curente, dar mai ales pe opţiunile de ieşire din situaţia critică şi de funcţionare post-criză. În această conjunctură universitatea noastră derulează un proces prin care maximizează resursele educaţionale prin valorificarea la maxim a platformelor electronice.

Orice astfel de iniţiativă, derulată în mediu online, trebuie încurajată şi susţinută, nu doar ca instrument de „supravieţuire educaţională", ci ca modalitate de a contribui la stabilitatea emoţională şi socială a studenţilor şi a familiilor, dar şi a cadrelor didactice. Trebuie precizat că scopul nostru educaţional-universitar este acela de a genera stabilitate la toate nivelele: de asumarea a unor măsuri de flexibilizare, de agilitate instituţională care să menţină liniştea familiilor, ordinea socială, fluxul de forţă de muncă. În cele din urmă, criza solicită universităţilor să sprijine guvernele, prin generare şi transfer de cunoaştere pentru o societate mai rezistentă.

Universitatea „1Decembrie 1918" din Alba Iulia îşi asumă această misiune, cu speranţa de a oferi expertiză în domeniu societăţii româneşti şi pe mai departe celei europene, pentru a face faţă provocărilor globale.

Elaborarea strategiei instituţionale a avut la bază un proces de consultare a principalelor categorii de parteneri sociali ai universităţii - studenţi, angajatori, cadre didactice preuniversitare, elevi de liceu, organizaţii studenţeşti, comunitatea locală, cât şi procese de consultare internă instituţională a cadrelor didactice, prin intermediul structurilor de conducere academice. În cadrul unor focus grupuri şi întâlniri de lucru, acestor stakeholderi şi personalului instituţiei li s-au solicitat puncte de vedere referitoare la fundamentarea unei strategii de dezvoltare pentru perioada 2020-2024. Partenerii sociali ai instituţiei au exprimat puncte de vedere referitoare la colaborări eficiente şi reciproc avantajoase între universitate şi categoriile enumerate, aspecte care au fost analizate la nivelul managementului instituţiei şi au fost luate în considerare la configurarea prezentului plan strategic pentru perioada 2020-2024.

La împlinirea a 30 de ani de la înfiinţare, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia se defineşte ca o instituţie cu profil academic, de învăţământ şi cercetare, care şi-a câştigat, în ultimii ani, o notorietate aparte în ţară şi în lume, prin calitatea proceselor educaţionale, prin profesionalismul corpului profesoral, prin valoarea cercetării ştiinţifice desfăşurate sub egida instituţiei şi prin parcursul profesional al studenţilor. Adaptarea sistematică a structurii Universităţii şi flexibilizarea ofertei educaţionale în funcţie de expectanţele pieţei muncii, adaptarea progresivă la nevoile socio-profesionale ale tinerilor care optează pentru a-şi continua şi definitiva studiile în Universitate, înţelegerea corectă a imperativelor privind creşterea vizibilităţii pe plan naţional şi internaţional şi asumarea permanentă a unor responsabilităţi strategice privind asigurarea calităţii tuturor activităţilor au făcut din etapa 2016-2020 una de reechilibrare şi stabilizare, pe toate planurile, a Universităţii.

Evaluările instituţionale la care Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a fost supusă în ultimii ani au confirmat faptul că este o universitate echilibrată, cu un progres etapizat, prudent, fără excese şi derapaje, o instituţie care a câştigat mult în valoare şi în prestigiu şi a atins un nivel de performanţă înalt. Evaluarea internaţională, realizată de către Asociaţia Universităţilor Europene (EUA) şi cea din 2020, efectuată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi finalizată prin acordarea celui mai înalt calificativ - „GRAD DE INCREDERE RIDICAT" - confirmă acest aspect. Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este certificată ISO 9001:2015 pentru activitatea de învăţământ şi cercetare. Scopul certificării a fost adoptarea unei abordări bazate pe proces în proiectarea, implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii, în scopul creşterii satisfacţiei studenţilor. Universitatea aplică proceduri de sistem şi proceduri operaţionale care reglementează activitatea tuturor structurilor şi compartimentelor universităţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Ultimii ani au fost marcaţi de intensificarea crizei demografice, în special după anul 2013 şi de influenţa acesteia asupra efectivelor de studenţi, cât şi de modificări de paradigmă în ceea ce priveşte dezirabilitatea şi atractivitatea studiilor universitare pentru tineri şi în ceea ce priveşte calitatea studiilor liceale, reflectată în procentele mici de promovabilitate a examenului de bacalaureat. Pentru universitate, perioada în cauză a fost marcată de imperative privind obţinerea şi valorificarea unui număr cât mai mare de granturi pentru toate cele trei nivele de studiu - licenţă, master şi doctorat - diversificarea ofertei educaţionale, prin autorizarea unor noi programe de licenţă, precum şi de nevoia de instituire a unor măsuri de promovare corectă şi eficientă a ofertei educaţionale şi a condiţiilor oferite studenţilor români şi din alte state. Astfel de măsuri au contribuit la o stabilizare a seriilor de studenţi, pe fondul unei tendinţe naţionale descrescătoare a numărului acestora.

Perioada 2016-2020 a fost una de reaşezare pe paliere stabile de evoluţie şi de performanţă educaţională şi într-un necesar echilibru financiar, fără a afecta radical structura de personal sau statutul de ansamblu al Universităţii. Suntem, în acest moment, în condiţia în care putem afirma că instituţia a reuşit, printr-o politică internă anticipativă corectă şi prudentă, să îşi menţină echilibrul pe scena învăţământului superior din România, fără pierderi identitare sau de imagine, fără obstrucţionarea politicii de păstrare şi de promovare a personalului intern, fără sincope în acoperirea obligaţiilor financiare, prin măsuri de progres temperat şi printr-o corectă gestionare a resurselor interne, aşa încât a fost posibilă şi aplicarea unei importante strategii investiţionale care vizează dotarea superioară a spaţiilor de învăţământ şi cercetare şi permanenta îmbunătăţire a condiţiilor de studiu şi sociale ale studenţilor.

În pofida intervalul relativ redus de existenţă al universităţii albaiuliene, scopul social şi activităţile sale fundamentale - educaţia şi cercetarea - permit considerarea instituţiei drept facilitator al incluziunii sociale, creşterii economice şi competitivităţii locale, regionale şi inter/naţionale. Percepţia şi utilitatea publică şi socială a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia fac apel din ce în ce mai des la contribuţia sa la dezvoltarea locală şi cea regională, ceea ce readuce în atenţie cele trei funcţiuni fundamentale ale instituţiei - predare-învăţare, cercetare şi prestarea de servicii către comunitate - şi interdependenţa acestora în demersul formării de absolvenţi calificaţi, care vor activa în cadrul comunităţii ce cuprinde actori economici şi sociali. Dezideratele unui amplu proces de internaţionalizare au generat primele programe de studii în limbi de circulaţie internaţională şi intensificarea activităţilor de predare pentru studenţi străini.

 

Configurarea planului strategic a avut în vedere, alături de cele menţionate mai sus, şi Programul managerial al Rectorului pentru perioada 2020-2024, susţinut de comunitatea universităţii prin vot universal şi ale cărui obiective sunt:

1. Promovarea unei culturi instituţionale care include principii şi valori majore precum: educaţia pentru viitor, educaţia permanentă, educaţia pentru autogestiune, parteneriatul educaţional, calitatea şi excelenţa în condiţii de schimbare.

2. Asigurarea unui învăţământ formativ, centrat pe student, în care inovarea curriculară şi metodică, în acord cu cerinţele pieţei muncii, facilitează formarea şi cunoaşterea.

3. Înzestrarea studenţilor cu capacităţile necesare integrării active şi eficiente în viaţa socială şi în profesiune, orientarea lor spre o atitudine creatoare, critică şi independentă şi spre un comportament dinamic şi cu forţă de adaptare la situaţii noi prin competenţă şi permanentă autoinstruire.

4. Susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice, printr-un ansamblu de măsuri privind personalul, finanţarea şi asigurarea logistico-materială, la nivelul standardelor impuse universităţilor cu misiune de învăţământ şi cercetare.

5. Asigurarea funcţionalităţii structurilor de management al calităţii, punerea consecventă în aplicare a mecanismelor şi procedurilor de asigurare a calităţii.

6. Promovarea unei politici consecvente de dezvoltare calitativă a corpului profesoral propriu, prin aplicarea sistematică şi riguroasă a standardelor de calitate în evaluarea şi promovarea personalului existent.

7. Aplicarea unui management economico-financiar eficient, întemeiat pe planificarea strategică, care să permită corelarea programelor de dezvoltare instituţională cu resursele financiare disponibile sau care pot fi atrase prin programe de învăţământ şi cercetare de calitate, prin participarea la programele europene.

8. Adaptarea la restructurările impuse de integrarea europeană, extinderea relaţiilor cu universităţi din Europa şi compatibilizarea curriculum-ului şi a organizării instituţionale cu standardele practicate în Aria Europeană a Educaţiei şi Cercetării.

9. Dezvoltarea patrimoniului de clădiri şi spaţii, extinderea şi modernizarea dotărilor pentru învăţământ şi cercetare la nivelul cerinţelor actuale, continuarea efortului investiţional în laboratoare didactice şi de cercetare performante.

 

 

MISIUNEA ŞI VALORILE UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA


Dezideratul unei universităţi în care inovarea curriculară şi metodică în acord cu cerinţele pieţei muncii facilitează formarea şi cunoaşterea, trebuie să însufleţească preocupările instituţionale viitoare. De altfel, binomul universitate-transfer de cunoaştere prin studenţi către comunitate reprezintă prima condiţie sine qua non de dezvoltare a universităţii. Acesteia i se adaugă importanţa factorului uman în dezvoltarea instituţiei de învăţământ superior.

 

 

VIZIUNE

 

Conectarea intrinsecă a educaţiei şi cercetării astfel încât finalizarea acestui tip de relaţie să se traducă în termenii generării conţinuturilor cunoaşterii şi transferabilităţii lor spre comunitate.

Calitatea educaţiei este expresia cea mai înaltă a responsabilităţii sociale a Universităţii şi singurul mod în care Universitatea îşi poate îndeplini responsabilitatea faţă de propriul destin. Din această perspectivă, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia va fi cunoscută şi recunoscută în mediile universitare şi în comunitatea socială, pe plan regional, naţional şi internaţional, prin:

Ø  programe de studii universitare performante oferite în condiţii accesibile;

Ø  un climat intelectual creativ şi stimulativ, bazat pe parteneriatul studenţi-profesori;

Ø  proiecte de cercetare racordate la temele majore ale cunoaşterii şi practicii sociale;

Ø  un management eficient, flexibilitate şi forţă de adaptare la schimbare şi la complexitate;

Ø  calitatea infrastructurii şi a dotărilor pentru învăţământ, cercetare şi servicii sociale.

 

 

MISIUNE

 

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia îşi asumă responsabilitatea de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate (Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011), prin pregătirea tinerei generaţii, dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi a creaţiei de valori, pentru diminuarea şi, treptat, eliminarea decalajului dintre Alba Iulia ca simbol naţional şi european şi Alba Iulia ca realitate socială, ştiinţifică şi culturală. Conform Cartei Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, sensurile fundamentale ale misiunii Universităţii vizează:

Ø  oferirea unor programe de studii performante pe toate ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, dezvoltarea capacităţii de cercetare şi inovare, atragerea celor mai buni cercetători şi a celor mai performanţi studenţi;

Ø  formarea resursei umane de înaltă calificare necesară dezvoltării social-economice şi tehnologice, în concordanţă cu standardele europene;

Ø  asigurarea accesului egal/neîngrădit la studii superioare pentru tinerii din zonele defavorizate economic şi social;

Ø  punerea în valoare şi dezvoltarea potenţialului de competenţe din Alba Iulia şi zonă, atragerea specialiştilor din alte zone ale ţării, constituirea şi dezvoltarea unei comunităţi academice puternice, capabilă să asigure valorificarea deplină a tezaurului istoric şi cultural, paralel cu deschiderea spre noile orizonturi ale cunoaşterii, ale ştiinţei, tehnologiei şi practicii sociale

 

 

VALORI

 

Pentru a reuşi în îndeplinirea misiunii sale privind asigurarea calităţii educaţiei, comunitatea academică a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia îşi asumă un set de valori fundamentale care cuprinde:

Ø  cultul muncii şi al lucrului bine făcut;

Ø  inteligenta creatoare ghidată de valorile adevărului, binelui şi frumosului;

Ø  profesionalismul însoţit de onestitate şi corectitudine;

Ø  respectul faţă de tradiţiile, valorile şi aspiraţiile societăţii româneşti;

Ø  spiritul de competiţie armonizat cu sentimentul solidarităţii;

Ø  autonomia întemeiată pe responsabilitate şi respectul legii;

Ø  ataşamentul şi loialitatea faţă de comunitatea academică a Universităţii.

 

Planul strategic vizează accentuarea măsurilor pentru o mai bună echilibrare între educaţie, cercetare şi servicii adresate comunităţii. Universitatea se concentrează asupra creşterii valorii profesionale a absolvenţilor săi, a îmbunătăţirii programelor de studii, a promovării cercetării ştiinţifice şi, nu în ultimul rând, a afirmării specificului său, folosind la maxim patrimoniul uman, spiritual şi material de care dispune.

Strategia managerială a Universităţii urmăreşte creşterea continuă a calităţii procesului didactic şi al cercetării ştiinţifice, dinamica dezvoltării relaţiilor de colaborare cu instituţii prestigioase de învăţământ şi de cercetare şi, nu în ultimul rând, cu mediu economic privat, ceea ce a condus la recunoaşterea Universităţii atât pe plan naţional cât şi internaţional, ca o instituţie orientată spre performanţă.

Aşadar, contextul socio-economic, cât şi modificările de paradigmă educaţională generate de situaţia epidemiologică a ţării, impune necesitatea unei strategii unitare şi coerente de management, pe termen scurt, mediu şi lung, pentru a desfăşura pe viitor o activitate care să se aşeze în perfectă continuitate cu ceea ce s-a realizat bun până acum, accentuând însă imperativele performanţei şi ale eficientizării, cu accent pe promovarea CALITĂŢII, COOPERĂRII şi COMPETITIVITĂŢII.

 

PERSPECTIVELE STRATEGICE ALE UNIVERSITĂŢII "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA


Punctele cheie de dezvoltare ale instituţiei sunt:

  • consolidarea unui efectiv sporit de studenţi din ţară şi străinătate, la a căror dezvoltare profesională să contribuie cu oferta educaţională adecvată
  • creşterea angajabilităţii absolvenţilor pe baza competenţelor dobândite în cadrul programelor de studii urma te în universitate şi prin dezvoltarea de servicii suport pentru studenţi (informare, orientare şi consiliere în carieră)
  • consolidarea poziţiei de universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică relevantă în plan local, regional, naţional şi internaţional
  • dezvoltarea unui mediu adecvat de cercetare ştiinţifică
  • deschiderea spre comunitate şi consolidarea preocupărilor pentru educaţia continuă şi cooperarea ştiinţifică şi academică în plan local, naţional şi internaţional

 

A fost realizată încadrarea priorităţilor strategice în următoarele cinci perspective strategice relevante:

 

1. EDUCAŢIA

2. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

3. INTERNAŢIONALIZARE

4. IMPLICARE ACTIVĂ ÎN COMUNITATE

5. MANAGEMENT INSTITUŢIONAL

 

                                                                                                              STRATEGIA 2020-2024

Priorităţi strategice

1.   EDUCAŢIE

Obiective strategice

O.1.1. Promovarea unui învăţământ modern, centrat pe nevoile studenţilor şi corelat cu cerinţele pieţei muncii

O.1.2. Creşterea gradului de angajabilitate a absolvenţilor

O.1.3. Compatibilizarea programelor de studii cu prevederile cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior şi corelarea cu Cadrul European al Calificărilor (European Qualifications Framework), EQF

O.1.4. Conformarea la cerinţele standardelor generale şi a celor specifice de acreditare pentru toate programele de studii

O.1.5. Stimularea activităţilor didactice de tip interactiv, inclusiv online, a tehnicilor de predare şi a metodelor de evaluare inovative. Elaborarea de măsuri sistemice focusate pe  managementul  situaţiei educaţionale generate de pandemia SARS-CoV-2, cât  şi,  mai ales,  pe opţiunile de ieşire din situaţia critică şi de funcţionare post-criză

O.1.6. Susţinerea logistică şi financiară a practicii de specialitate

Direcţii de acţiune

- analiza şi adaptarea curriculei programelor de licenţă, masterat şi doctorat şi a ofertei educaţionale la necesităţile pieţei muncii, cu implicarea directă a studenţilor care derulează stagii de practică şi schimburi de experienţă în ţară şi în străinătate, a instituţiilor cu care colaborăm şi care sunt abilitate să se implice în acest gen de activităţi, dar şi a reprezentanţilor mediului de afaceri . Un for important în acest sens îl va constitui în continuare Senatul de Onoare ne propunem să diversificăm activităţile consultative cu membrii acestuia şi cu terţi (instituţii colaboratoare), care pot furniza recomandări privind ameliorarea, îmbunătăţirea sau eficientizarea activităţii profesionale a studenţilor

- analiza anuală a planurilor de învăţământ ale programelor de studiu, în cadrul comisiilor de specialitate responsabile de asigurarea calităţii programelor de studiu, constituite conform legii, în vederea compatibilizării curriculei cu standardele specifice ARACIS, proprii diferitelor comisii de specialitate;

consolidarea şcolilor doctorale existente şi constituirea unor noi şcoli doctorale, cu respectarea prevederilor legale, prin aportul cadrelor didactice şi cercetătorilor proprii, care au obţinut atestatele de abilitare, cât şi prin atragerea de specialişti din alte universităţi din ţară;

- diversificarea, modernizarea şi eficientizarea programelor de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă, care favorizează creşterea accesului nediscriminatoriu la educaţie şi formare de specialitate pentru toate persoanele interesate, indiferent de vârstă, locaţia geografică, specializări anterioare, posibilităţi financiare etc., prin introducerea unui sistem de educaţie incluziv, bazat pe utilizarea mijloacelor electronice de ultimă generaţie;

- corelarea programelor de studii cu prevederile Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior şi cu Cadrul European al Calificărilor (European Qualifications Framework)

- elaborarea şi implementarea regulamentelor/procedurilor/metodologiilor pe nivele de studii (licenţă/masterat/doctorat) care normează derularea procesului educaţional în sistem online în condiţiile restricţiilor impuse de situaţia epidemiologică a ţării

- optimizarea platformelor informatice pentru derularea învăţământului online;

- valorificarea oportunităţilor de dezvoltare de programe postuniversitare şi de dezvoltare profesională continuă, în acord cu cerinţele pieţei muncii;

- diversificarea programelor de studiu în limba engleză, adresate prioritar studenţilor internaţionali, dar nu numai, dar şi consolidarea celor existente şi creşterea gradului lor de atractivitate, prin calitatea educaţiei şi prin acţiuni de promovare specifice;

- stimularea susţinerii activităţilor didactice în limbi de circulaţie internaţională, fapt care sporeşte atractivitatea programelor de studii în rândul studenţilor incoming ERASMUS+ şi a studenţilor internaţionali care doresc să studieze full time în instituţie;

- dezvoltarea programelor de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii şi a traseului profesional al absolvenţilor;

- intensificarea colaborării cu Asociaţia ALUMNI, pentru monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor;

- creşterea calităţii proceselor didactice, cu scopul de a contribui la sporirea capacităţii absolvenţilor de a accede la un loc de muncă pe baza competenţelor dobândite în cadrul programelor de studii urmate în universitate;

- creşterea angajabilităţii absolvenţilor prin dezvoltarea de servicii suport pentru studenţi, de tipul informare, consiliere şi orientare în carieră, prin CICOC-UAB;

- promovarea fermă a unui învăţământ centrat pe student, formativ, cu acţiuni distincte atât pentru responsabilizarea studenţilor, cât şi pentru pregătirea, perfecţionarea şi monitorizarea cadrelor didactice universitare în acest sens, cu demersuri focusate spre întărirea internă a culturii calităţii. În cadrul comisiilor de specialitate responsabile de asigurarea calităţii programelor de studiu, constituite conform legii, se vor desfăşura dezbateri periodice privind optimizarea continuă a raportului dintre partea teoretică şi cea aplicativă în ansamblul procesului didactic (aplicaţii, lucrări de laborator, proiecte), stimularea aplicării metodelor activ-participative moderne, promovarea învăţământului centrat pe student şi flexibilizarea procesului de predare-învăţare-evaluare, astfel încât accentul să fie pus pe valorificarea creativă şi originală a cunoştinţelor dobândite şi nu pe reproducerea mecanică a acestora;

- implementarea procedurilor de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi şi a evaluării colegiale, cu respectarea prevederilor legale şi asigurarea feedback-ului. Analiza permanentă a calităţii personalului didactic;

- crearea unui mediu educaţional şi de învăţare flexibil, atractiv şi accesibil pentru toţi studenţii, inclusiv pentru cei cu dezabilităţi şi nevoi speciale de învăţare, cu stimularea parcursului vocaţional şi cu promovarea excelenţei în rândul studenţilor, al cadrelor didactice şi cercetătorilor;

- îmbunătăţirea prezenţei studenţilor la cursuri prin modernizarea mediului de formare, practică şi studiu şi prin creşterea importanţei seminarului/laboratorului universitar; transformarea activităţii de evaluare a studenţilor într-un proces interactiv, prin extinderea examinărilor pe parcurs şi pe bază de proiecte, precum şi o implementare progresivă a unor modalităţi computerizate de evaluare la disciplinele cu caracter mai standardizat;

- eficientizarea modului de desfăşurare a practicii de specialitate, prin intermediul convenţiilor încheiate la nivel instituţional cu entităţi ale mediului economic şi social implicate; activităţilor extracurriculare pentru studenţi, prin participarea la activităţile cercurilor studenţeşti, conferinţe etc;

- analiza permanentă a statutului legal al programelor de studiu şi efectuarea demersurilor instituţionale de autorizare provizorie, acreditare sau reacreditare a acestora, după caz, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

- analiza anuală a conţinutului fişelor disciplinelor prin dezbateri colegiale la nivelul colectivelor de specialitate, care vor aviza conţinutul informaţional al fişelor disciplinelor, înainte de începerea anului universitar, potrivit legii;

- verificarea existenţei suporturilor de curs şi seminar/laborator/aplicaţii practice pentru disciplinele predate de cadrele didactice, în acord cu prevederile legale şi interne în domeniu;

- creşterea vizibilităţii programelor de studiu, prin postarea informaţiilor de bază ale programului, curriculei şi syllabusurilor pe site-ul Universităţii, la toate disciplinele din planurile de învăţământ ale programelor de studiu;

- acţiuni de marketing direct în licee din judeţele aflate în aria de interes a universităţii;

- organizarea de evenimente dedicate publicului ţintă (studenţi) - sesiuni de comunicări pentru elevi şi cadre didactice preuniversitare, zilele porţilor deschise, conferinţe, prelegeri, workshop-uri etc.; acţiuni de comunicare media - presă, medii vizuale, instrumente online etc.

 

STRATEGIA 2020-2024

Priorităţi strategice

2. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Obiective strategice

O.2.1. Creşterea calităţii resursei umane, a impactului şi performanţei ştiinţifice care să asigure vizibilitatea ştiinţifică naţională şi internaţională a Universităţii;

O.2.2. Susţinerea şi dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, a infrastructurii specifice, pentru asigurarea competitivităţii Universităţii la nivel naţional şi internaţional;

O.2.3. Dezvoltarea parteneriatelor de cooperare naţională şi internaţională de tip public-privat şi public-public (cu universităţi/institute de cercetare, industrie, etc.), accentuarea activităţilor de diseminare şi transfer tehnologic pentru a îmbunătăţi performanţele, vizibilitatea cadrelor didactice/cercetătorilor şi a creşte rolul universităţii pe plan local/regional/naţional /internaţional;

O.2.4. Dezvoltarea proiectelor de cercetare inter/trans-disciplinare prin activităţi de inovare şi transfer, de cunoaştere în domeniile ştiinţifice prioritare şi identificarea surselor de finanţare ale  acestora;

O.2.5. Creşterea calităţii activităţilor de cercetare şi de management de proiect

O.2.6. Corelarea permanentă a procedurilor şi bunelor practici în desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, cu respectarea principiilor şi regulilor de integritate în cercetarea ştiinţifică

O.2.7. Îmbunătăţirea culturii cercetării ştiinţifice în cadrul universităţii prin construirea unor mecanisme instituţionale şi forme de organizare adecvate care să stimuleze şi să contribuie la creşterea calităţii cercetării ştiinţifice

O.2.8. Creşterea gradului de implicare a corpului academic în supravegherea colectivă a modului de realizare a lucrărilor de licenţă şi masterat prin introducerea seminariilor de cercetare destinate prezentării, analizării, discutării şi îndrumării proiectelor studenţilor

 

Direcţii de acţiune

Dezvoltarea resurselor umane

- atragerea tinerilor cercetători, prin corelarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi inovare cu dezvoltarea programelor doctorale şi post-doctorale;

- salarizare diferenţiată proporţională cu numărul de articole întregi raportate anual de cadrele didactice în publicaţiile periodice luate în considerare la criteriul de performanţă a cercetării ştiinţifice la competiţia pentru finanţarea suplimentară (revistele Nature, Science, ISI Roşu, ISI Galben, ISI Alb, ISI Emerging Sources, ISI Arts and Humanities, ERIH+, ISI Proceedings, IEEE Proceedings, IEEE, brevete);

- asigurarea unor competiţii transparente pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare din cadrul universităţii;

- integrarea studenţilor de la programele de masterat şi licenţă şi a doctoranzilor în colective de cercetare;

- dezvoltarea de programe de doctorat în cotutelă internaţională;

- reorganizarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi recunoaşterea contribuţiei studenţilor la cercetările realizate în echipă şi la publicarea rezultatelor cercetărilor;

- acordarea de burse de cercetare (performanţă ştiinţifică) studenţilor care propun proiecte de cercetare evaluate prin procedura double-blind peer-review;

- atragerea de cercetători cu experienţă şi post-doctoranzi din ţară şi străinătate;

- realizarea de echipe mixte de cercetare internaţional-naţional.

- creşterea rolului activităţilor de analiză colegială (peer-review) a proiectelor şi rezultatelor cercetării ştiinţifice la nivel intern şi prin colaborare naţională şi internaţională.

- organizarea seminariilor de cercetare cre să ofere suportul comunităţii ştiinţifice în depăşirea multiplelor dificultăţi pe care le întâmpină studenţii şi masteranzii, de la cele de documentare, la cele de clarificare a unor metode, concepte, întrebări de cercetare.

 

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare

- utilizarea eficientă a infrastructurii de cercetare existente în universitate;

- stimularea creării de laboratoare de cercetare performante în vederea acreditării de către organisme abilitate, cu scopul recunoaşterii şi valorificării rezultatelor cercetărilor în mediul socio-economic;

- lărgirea accesului la infrastructuri de cercetare din ţară şi străinătate prin parteneriate cu agenţi economici şi instituţii de învăţământ şi cercetare;

- sprijinirea cercetătorilor în utilizarea eficientă a fondurilor atrase prin activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnologic pentru achiziţionarea de echipamente şi materiale pentru cercetare;

- susţinerea activităţii de modernizare a bazei materiale a cercetării;

- accesul la cunoaştere/literatură ştiinţifică prin asigurarea unei baze de documentare cât mai vaste, în special prin plata taxelor de acces la bazele de date şi bibliotecile on-line recunoscute pentru calitatea materialelor deţinute.

- îmbunătăţirea cadrului de desfăşurare a activităţilor de cercetare în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti prin stabilirea şi definirea standardelor şi formelor de prezentare a rezultatelor ştiinţifice prin comunicări, articole, studii, prezentări de carte, postere; validarea rezultatelor cercetărilor în cadrul cercurilor ştiinţifice şi promovarea participării comunicărilor ştiinţifice de bună calitate în conferinţe studenţeşti.

- demararea eforturilor pentru construirea unei biblioteci moderne, înzestrată cu cărţi, reviste şi la zi, care să ofere comunităţii academice din Alba Iulia condiţii de documentare şi cercetare comparabile cu cele mai competitive instituţii similare la nivel regional şi internaţional. Realizarea unei biblioteci moderne, construită într-un loc accesibil şi vizibil (ideal în zona fostei monetării), având un aspect arhitectural armonios, poate să contribuie la îmbunătăţirea vizibilităţii instituţiei la nivel local, regional şi internaţional.

- Îmbunătăţirea capacităţii bibliotecii universităţii de a facilita accesul la literatura ştiinţifică membrilor corpului academic şi studenţilor prin achiziţia de literatură de specialitate pe disciplinele aferente programelor de studii ; realizarea unor parteneriate de colaborare cu biblioteci de cercetare naţionale şi internaţionale în baza cărora să se poată asigura accesul la literatura de specialitate nedisponibilă în biblioteca universităţii.

- Adoptarea unei politici coerente, sistematice şi viguroase de creştere a fondului de literatură ştiinţifică necesară programelor de predare şi cercetare din cadrul universităţii; implicarea cadrelor didactice şi cercetătorilor în identificarea titlurilor necesare completării cu literatură de specialitate ; perfecţionarea personalului bibliotecii în misiunea de a sprijini activ eforturile de documentare ale membrilor comunităţii academice.

 

Creşterea  vizibilităţii

- susţinerea editurii Universităţii pentru adoptarea măsurilor instituţionale şi organizatorice necesare pentru a contribui la creşterea vizibilităţii instituţiei prin promovarea calităţii ştiinţifice a publicaţiilor şi diversificarea ariilor tematice;

- stimularea cadrelor didactice şi a doctoranzilor în a publica cărţi, monografii, teze de doctorat, volume de studii, manuale universitare, tratate în editura Universităţii;

- organizarea de seminarii ştiinţifice cu invitaţi străini pentru a facilita accesul la publicaţii cu vizibilitate.

- susţinerea materială a procesului de evaluarea peer-review (recenzare) şi corectură a propunerilor de cărţi, volume de studii, volume de conferinţă editate de editura Universităţii;

- crearea unei identităţi de brand a editurii Universităţii;

- susţinerea cercetării fundamentale prin acordarea de resurse financiare şi sprijin instituţional în condiţiile diminuării sprijinului disponibil şi concentrării fondurilor publice destinate cercetării spre investiţii cu scop economic;

- dezvoltarea parteneriatelor de colaborare cu mediul economico-social şi dezvoltarea programelor de tip CDI finanţate prin programe naţionale şi Orizont Europa şi a colaborărilor cu finanţare regională (regiunea Centru) şi pe plan naţional sau internaţional;

- realizare de parteneriate cu centre de cercetare din ţară şi străinătate.

- crearea de centre de competenţă pentru a creşte interacţiunea dintre cercetarea din Universitate, companiile private şi sectorul serviciilor publice prin susţinerea unor agende de cercetare comune în cadrul unor platforme ce furnizează soluţii tehnologice competitive pentru probleme specifice, perfecţionează cadrele din domeniul CDI, încurajează schimburile de personal, amplifică transferul de cunoaştere şi crearea de portofolii de proprietate intelectuală;

- susţinerea specializărilor inteligente şi a celor prioritare pentru dezvoltarea României prin concentrarea resurselor în domenii de cercetare şi inovare cu relevanţă economică şi cu potenţial demonstrat, inclusiv prin parteneriate public-public care sa ducă la concentrare, eficienţă şi eficacitate, cât şi public-privat, care să stimuleze şi să sprijine potenţialul existent;

- integrarea colectivelor de cercetare proprii în consorţii naţionale şi internaţionale de cercetare;

- stimularea activităţilor de diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice prin participarea la manifestări ştiinţifice autentice, recunoscute în domeniu, publicarea de lucrări în reviste cu factor de impact ridicat, volume de studii şi editarea de cărţi la edituri naţionale şi internaţionale recunoscute;

- sprijinirea facultăţilor şi a unităţilor de cercetare din cadrul universităţii pentru atragerea de fonduri pentru  organizarea unor simpozioane ştiinţifice, seminarii, congrese şi conferinţe cu participare naţională şi internaţională;

- dezvoltarea activităţilor de fund-raising pentru susţinerea proiectelor de cercetare fundamentală;

- atragerea de cercetători/profesori de renume internaţional pentru a susţine conferinţe invitate sau workshop-uri în scopul stimulării cercetării ştiinţifice şi a colaborărilor internaţionale;

- valorificarea rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare (obţinute în baza derulării contractelor finanţate din fonduri publice/private) şi susţinerea activităţii privind transferul tehnologic în vederea introducerii în circuitul economic şi social a rezultatelor cercetării, transformate în produse, proceduri şi servicii noi sau îmbunătăţite;

- îmbunătăţirea calităţii publicaţiilor proprii, recunoaşterea şi clasificarea lor în categorii superioare şi  indexarea Clarivate până în anul 2024 a celor mai performante reviste;

- utilizarea exclusivă a sistemului double blind peer review pentru validarea propunerilor de proiecte de cercetare, elaborate la orice nivel şi pentru publicarea articolelor în reviste proprii;

- gestiunea proprietăţii intelectuale prin:

- organizarea unor seminarii de informare a cadrelor didactice şi cercetătorilor din Universitate privind problematica drepturilor de autor şi a proprietăţii intelectuale;

- instruirea personalului în privinţa utilizării soft-urilor anti-plagiat şi navigării în bazele de date internaţionale (cum facem un literature-recherche eficient);

- încurajarea obţinerii, omologării şi valorificării proprietăţii intelectuale;

- iniţierea cadrelor didactice în aspecte juridice/administrative ale proprietăţii intelectuale (Legea nr. 8/1996, actualizată 2019).

 

Creşterea volumului de fonduri atrase din cercetare

- în vederea susţinerii şi dezvoltării cercetării în Universitate, resursele alocate prin bugetul de stat şi/sau obţinute prin granturi acordate din fondul pentru dezvoltare instituţională, pe domeniul 6, susţinerea cercetării de excelenţă, în perioada 2020-2024 vor fi destinate pentru:

- stimularea cadrelor didactice să publice în revistele cele mai bine cotate;

- achiziţii de cărţi, echipamente de laborator, licenţe şi brevete necesare desfăşurării şi dezvoltării unor proiecte de cercetare de excelenţă de cadrele didactice şi studenţii universităţii;

- sprijinirea cercetătorilor pentru participarea la competiţiile de obţinere a granturilor de cercetare organizate la nivel naţional şi internaţional;

- dezvoltarea unor poli de excelenţă - competitivitate la nivel regional, cristalizaţi în jurul şcolilor doctorale;

- afilierea Universităţii la organismele, programele sau infrastructurile regionale, europene sau internaţionale în vederea creşterii competitivităţii cercetării ştiinţifice;

- stimularea activităţilor de colaborare interdisciplinară, prin dezvoltarea unor colective de cercetare eterogene cu implicarea mai multor departamente şi facultăţi din cadrul universităţii, care să desfăşoare activităţi de cercetare competitive.

 
STRATEGIA 2020-2024
Priorităţi strategice  3. INTERNAŢIONALIZARE
Obiective strategice

O.3.1. Creşterea numărului de studenţi internaţionali

O.3.2.  Creşterea numărului cadrelor didactice şi de cercetare din străinătate implicate în programe de predare, proiecte ştiinţifice, schimb de experienţă şi bune practici la Universitatea noastre

O.3.3. Asigurarea pentru studenţii instituţiei a unei educaţii de calitate, inovatoare şi moderne, accesul la cunoaştere şi tehnologii de ultimă generaţie printr-un curriculum reformat şi prin excelenţă internaţională, un mediu academic intercultural şi divers, tolerant, adaptabil şi deschis

O.3.4. Încurajarea cercetării ştiinţifice de înaltă calitate şi prin accesarea multiplelor oportunităţi de finanţare europene şi globale în vederea susţinerii financiare a acesteia. În contextul global actual, cercetarea ştiinţifică nu poate fi decât ancorată într-un context internaţional

O.3.5. Dezvoltarea dimensiunii interculturale a Universităţii şi dezvoltarea cooperării cu organizaţii educaţionale şi instituţii de artă şi cultură internaţionale în diverse domenii cultural-educative

Direcţii de acţiune

- Reforma curriculară pentru dezvoltarea unui curriculum şi a unei pedagogii care să ţintească dezvoltarea de competenţe globale

- Dezvoltarea unor noi programe educaţionale, mai ales la nivelul ciclului 2 de studiu - masterat, în limba engleză pentru domenii relevante la nivel regional, naţional şi internaţional: drept, informatică, ştiinţe exacte şi inginereşti, dezvoltare durabilă şi energie regenerabilă, etc

- Încurajarea mobilităţii academice şi recunoaşterea automată a creditelor transferabile obţinute în urma unor mobilităţi de studiu desfăşurate la parteneri academici din străinătate

- Recunoaşterea academică a rezultatelor învăţării exclusiv în baza competenţelor, abilităţilor şi cunoştinţelor dobândite, în conformitate cu Ghidul ECTS şi a principiilor relevante din cadrul programelor internaţionale de mobilitate

- Integrarea în curriculum-ul de la programele de licenţă, master şi doctorat a unor stagii de practică sau studiu obligatorii la parteneri UAB din străinătate pentru cel puţin un semestru academic, acolo unde acest lucru este posibil şi dezirabil, în acord cu aşteptările pieţei competitive a forţei de muncă

- Identificarea de noi parteneri internaţionali, academici şi de pe piaţa forţei de muncă, pentru implementarea unor programe de formare/internship/practică pentru studenţii UAB şi recunoaşterea academică a rezultatelor obţinute de aceştia prin cuantificarea lor în sistemul ECTS

- Implementarea de programe de studiu duale pentru specializări din domeniul ştiinţelor umaniste, ştiinţelor sociale, kinetoterapie, informatică, inginerie ş.a., finanţate prin proiecte europene în domeniul educaţiei care să încurajeze studiul consecutiv al studenţilor UAB la partenerul din străinătate şi invers pentru un semestru sau pentru un an academic, pe parcursul unui ciclu de studiu complet

- Diversificarea metodelor de predare/învăţare prin organizarea de seminarii, workshop-uri, cursuri online organizate cu parteneri academici, instituţionali, societăţi comerciale, organizaţii neguvernamentale de pe piaţa forţei de muncă, active social, cultural şi integrarea acestora în pachetele opţionale/facultative ale curriculum-ului, sau recunoaşterea lor în Suplimentele la Diplomă, cu numărul de credite ECTS atribuite

- Integrarea studenţilor în proiecte de cercetare internaţionale, proiecte sociale, culturale, sportive internaţionale inclusiv prin încurajarea networking-ului între organizaţii, cercuri, cluburi studenţeşti cu parteneri relevanţi internaţionali

- Crearea de oportunităţi diverse culturale, sociale, educaţionale pentru integrarea studenţilor în toate aspectele vieţii academice, alături de studenţii internaţionali ai instituţiei

- Extinderea parteneriatelor strategice cu instituţii internaţionale de prestigiu (Universităţi, Institute, centre de cercetare), care să permită dezvoltarea unor noi proiecte în domeniul cercetării-inovării-dezvoltării

- Operaţionalizarea/ internaţionalizarea şi consolidarea activităţii centrelor de cercetare, transfer tehnologic, inclusiv prin încurajarea aderării la organisme similare internaţionale sau din cadrul unor parteneri academici internaţionali

- Încurajarea participării la conferinţe, congrese internaţionale a cadrelor didactice şi de cercetare, şi finanţarea acestora prin accesarea fondurilor disponibile la nivel naţional, european şi internaţional pentru cercetare-dezvoltare-inovare

- Asigurarea resurselor materiale şi umane şi a sprijinului instituţional necesar pentru obţinerea de finanţare prin programul HORIZON, pentru cercetarea de vârf

- Încurajarea publicării/înfiinţării de reviste cu conţinut ştiinţific, cotate conform celor mai înalte standarde internaţionale, în parteneriat cu Universităţi, institute/centre de cercetare internaţionale

- Încheierea de parteneriate transfrontaliere cu companii de prestigiu, în vederea încurajării activităţilor de cercetare-inovare-dezvoltare

- Încurajarea iniţiativelor individuale în generarea proiectelor de cercetare în parteneriat cu cadre didactice şi cercetători internaţionali în vederea dezvoltării unor parteneriate stabile

- Susţinerea cadrelor didactice şi cercetătorilor din UAB în stabilirea de contacte academice şi dezvoltarea unor proiecte de cercetare în parteneriat cu cadre didactice şi cercetători din alte instituţii de învăţământ superior şi institute de cercetare având la bază compatibilităţi şi afinităţi de ordin tematic sau de domeniu ştiinţific

- Invitarea unor specialişti recunoscuţi la nivel internaţional, personal de înaltă calitate, academic, de cercetare sau specialişti din companii private din domenii economice diverse pentru susţinerea de cursuri, seminarii, workshop-uri, în programe specifice de visiting professor sau utilizând surse de finanţare accesate prin propuneri de proiecte naţionale sau internaţionale

- Încurajarea mobilităţii academice a cadrelor didactice şi de cercetare pentru stagii de formare în cadrul unor laboratoare, centre de cercetare, transfer tehnologic, pentru proiecte specifice şi relevante şi recunoaşterea rezultatelor obţinute în urma efectuării acestora, concret, în cadrul evaluărilor anuale şi pe grilele specifice de salarizare

- Încurajarea mobilităţilor pentru predare a cadrelor didactice, inclusiv prin programe visiting professor şi publicarea, diseminarea rezultatelor acestora şi recunoaşterea relevantă a acestor stagii în cadrul evaluărilor anuale şi în grilele specifice de salarizare

- Consolidarea parteneriatelor strategice pe care Universitatea le are în prezent, în special prin operaţionalizarea şi dezvoltarea UNIRO

- Crearea de noi parteneriate strategice urmărind asigurarea prezenţei UAB în toate regiunile relevante ale globului, aşa cum sunt ele definite de EACEA

- Asigurarea de resurse şi strategii pentru îmbunătăţirea parteneriatelor cu instituţii de învăţământ superior europene în vederea aderării la o reţea/consorţiu pentru a aplica pentru proiectele CE - Universitate Europeană

- Extinderea şi consolidarea cooperării cu instituţii din imediata vecinătate a României şi în ţări cu diaspora românească

- Încheierea a cel puţin 3 parteneriate/acorduri cadru de cooperare pentru fiecare program educaţional din portofoliul UAB, cu precădere pentru schimb de bune practici în domeniul educaţiei-cercetării-inovării, programe de visiting professor, lectorate pentru cursuri speciale/seminarii integrate în curriculum opţional pe bază de reciprocitate

- Extinderea, consolidarea, operaţionalizarea parteneriatelor pentru cooperarea în cadrul programelor de mobilitate internaţională

- Încheierea, operaţionalizarea unor parteneriate cu instituţii de învăţământ superior din străinătate pentru organizarea a cel puţin unei şcoli de vară internaţionale anual

- Extinderea cooperării cu reprezentanţele diplomatice prezente în România în vederea organizării de cursuri, workshop-uri, schimb internaţional de know-how, participare la târguri sau evenimente de promovare, dezvoltare de noi programe de studiu, etc

- Intensificarea eforturilor privind cooperarea cu instituţii culturale din străinătate reprezentate în România prin institute sau centre culturale

- Identificarea surselor naţionale şi internaţionale pentru finanţarea dezvoltării capacităţii instituţionale în domeniul internaţionalizării şi depunerea eforturilor pentru atragerea acestor finanţări prin implementarea unor proiecte relevante

- Consolidarea parteneriatelor locale, regionale şi naţionale în vederea asigurării resurselor umane, materiale şi/sau financiare pentru promovarea pe plan internaţional a activităţilor UAB şi a importanţei Universităţii noastre pe plan local, regional şi naţional

- Întărirea cooperării cu centre de cercetare-inovare-dezvoltare, centre şi institute culturale internaţionale în vederea accesării oportunităţilor oferite de acestea pentru îmbunătăţirea ofertei educaţionale, accesul studenţilor la proiecte de cercetare sau practică profesională

- Coordonarea politicilor care susţin scopul internaţionalizării UAB de către un prorector numit pentru politici de internaţionalizare şi relaţii internaţionale

- Întărirea capacităţii instituţionale a Centrului de relaţii internaţionale prin asigurarea anuală a cursurilor de formare continuă a angajaţilor CRI, prin reformarea cadrului normativ şi a procedurilor operaţionale privind activitatea acestuia în vederea flexibilizării instrumentelor de lucru

- Consolidarea cooperării între facultăţi, departamentele academice şi administrative ale instituţiei în vederea asigurării implementării unitare a politicilor de internaţionalizare prin sistematizarea şi extinderea atribuţiilor coordonatorilor Erasmus pe facultăţi, departamentali sau pe specializări şi transformarea acestor în poziţii/ funcţii de coordonare pentru relaţii internaţionale în cadrul facultăţilor, departamentelor academice sau pentru programe de studiu

- Asigurarea pregătirii profesionale ale cadrelor didactice şi de cercetare în vederea dobândirii, unde este cazul, de competenţe lingvistice în limbi de circulaţie internaţională, inclusiv prin asigurarea accesului la cursuri lingvistice în mediul virtual

- Asigurarea resurselor necesare pentru formarea continuă a personalului academic şi de cercetare prin promovarea mobilităţilor internaţionale pentru predare şi formare

- Organizarea de conferinţe, seminarii, workshop-uri de formare interne, naţionale şi internaţionale privind internaţionalizarea conţinuturilor, reformă curriculară, cercetare internaţională, comunicare interculturală, etc.

- Asigurarea resurselor necesare procesului de formare continuă pentru angajaţii structurilor administrative ale UAB în vederea asigurării competenţelor lingvistice, interculturale, de management şi asigurarea calităţii pentru susţinerea, dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale internaţionale a UAB, inclusiv prin intermediul programelor de mobilitate implementate la nivelul UAB

- Realizarea şi implementarea de programe, metodologii, strategii privind atragerea de know-how internaţional în cadrul UAB prin asigurarea resurselor necesare pentru  proiecte de tip visiting professor, lectorate de limbi străine sau în alte domenii de interes, cursuri şi/sau seminarii susţinute de cadre didactice din străinătate, experţi din companii sau institute de cercetare, inclusiv on-line sau prin implementarea principiului reciprocităţii în acordurile cadru de cooperare

- Asigurarea unui cadru competitiv, just, nediscriminatoriu şi deschis în evaluarea profesională a personalului UAB incluzând în acest proces indicatori substanţiali cu privire la activităţile desfăşurate în vederea atingerii obiectivelor strategice ale UAB în domeniul internaţionalizării

- acţiuni specifice de promovare a interacţiunilor şcoală-viaţa activă, asigurând mobilitatea profesională în Europa şi spaţiul non-UE.

- intensificarea participării la târgurile şi expoziţiile internaţionale (tehnologice, educative, culturale etc.)

- dezvoltarea capacităţii studenţilor şi cadrelor didactice de comunicare într-o limbă străină

- creşterea atractivităţii pe plan internaţional a limbii, culturii şi civilizaţiei române

- creşterea capacităţii personalului administrativ de comunicare într-o limbă străină şi a competenţei interculturale a acestora în vederea eficientizării relaţiei cu studenţii străini şi a internaţionalizării serviciilor educaţionale
   

STRATEGIA 2020-2024

Priorităţi strategice

4.  IMPLICARE ACTIVĂ ÎN COMUNITATE

Obiective strategice

O.4.1. Dezvoltarea parteneriatelor cu entităţi din mediul preuniversitar

O.4.2. Extinderea colaborării cu reprezentanţi ai absolvenţilor, inclusiv asociaţia Alumni

O.4.3. Afirmarea Universităţii ca pol de soluţii fundamentate ştiinţific pentru problemele identificate în cadrul mediului economico-social

O.4.4. Colaborarea cu universităţi din ţară şi străinătate

Direcţii de acţiune

- iniţierea sau consolidarea unor noi colaborări cu institute de cercetare-dezvoltare-inovare, cu universităţi de prestigiu şi cu companii private pentru realizarea transferului de cunoaştere către mediul socio-economic, prin intermediul Centrului de Transfer Tehnologic

- intensificarea relaţiilor de colaborare şi sprijin reciproc cu Alumni - Asociaţia Absolvenţilor UAB

- diversificarea modalităţilor de cooperare cu agenţii economici, instituţiile administraţiei locale şi regionale, cu sprijinul Senatului de Onoare al Universităţii şi completarea acestuia cu personalităţi din domenii nereprezentate în acest moment (educaţie, cultură, sport, turism, etc.);

- păstrarea bunelor cutume şi extinderea colaborării cu partenerii constanţi ai Universităţii (instituţii de stat şi private, agenţi economici, instituţiile administraţiei locale, regionale şi naţionale, inspectoratele şcolare judeţene), dar şi cu înalte foruri, precum

Academia Român ă, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Cultural Român, corpul dip lomatic acreditat în România etc.;

- organizarea unor evenimente de anvergură, care să permită cunoaşterea universităţii în mod direct şi analiza punctuală a posibilelor direcţii de colaborare cu membrii comunităţii academice, de către factorii decizionali sau colaboratorii care pot contribui la creşterea  vizibilităţii:  personalităţi  ale  vieţii  economice  şi  socio-culturale  invitate  să conferenţieze  pentru  studenţii  albaiulieni, evenimente  organizate  sub  egida  Academiei  Române,  î ntâlniri  bilaterale  cu  reprezentan ţi  ai  corpurilor  diplomatice  acreditate  în România, organizarea unei întâlniri a ambasadorilor  statelor africane, ale Orientului Apropiat şi Mijlociu, la Alba Iulia;

- realizarea unui parteneriat puternic cu comunitatea locală pentru realizarea unei strategii pe termen lung de dezvoltare a resurselor umane înalt calificate în domeniile prioritare (industrie, turism, sănătate, educaţie şi mediu);

- implicarea activă în măsurile propuse prin Strategia de Dezvoltare Teritorială a României - România policentric  ă 2035 (de

exemplu în cadrul unor instrumente de lucru pentru care avem o puternică specializare, cum ar fi Observatorul Teritorial);

- promovarea relaţiilor de parteneriat cu universităţi din ţară, licee şi colegii din judeţul Alba şi limitrofe şi cu inspectoratele şcolare aferente;

- continuarea organizării de conferinţe ştiinţifice la care să participe elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar

STRATEGIA 2020-2024

Priorităţi strategice

5. MANAGEMENT INSTITUŢIONAL

Obiective strategice

O.5.1. Îmbunătăţirea continuă a performanţelor resurselor umane

O.5.2. Asigurarea unui management financiar performant

O.5.3. Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe

O.5.4. Crearea unei viziuni corecte asupra importanţei şi rolului universităţii în comunitatea locală şi regională

Direcţii de acţiune

- optimizarea procesului de atragere, menţinere, dezvoltare şi motivare a resurselor umane înalt calificate;

- revizuirea aplicării procedurilor administrative şi a responsabilităţilor punctuale ale personalului auxiliar şi administrativ;

- dezvoltarea unui personal administrativ înalt profesionalizat, creativ, loial instituţiei, onest, cooperant sinergic cu corpul academic

-dezvoltarea competenţelor manageriale la toate nivelurile decizionale;

- elaborarea şi implementarea unui sistem de management al performanţei personalului (stimulare, monitorizare, control, evaluare, recompensare, îmbunătăţire);

- evaluarea anuală a performanţelor individuale ale personalului didactic şi de cercetare;

- evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar şi administrativ;

- instruirea continuă a personalului, pregătirea şi dezvoltarea profesională permanentă a personalului

- crearea unui sistem informaţional eficient, de comunicare şi control, inclusiv control intern managerial. Promovarea unei

comunicări manageriale eficiente cu scopul de a pune în circulaţie a informaţiilor despre rezultatul deciziilor, făcând astfel posibilă

punerea de acord a execuţiei cu obiectivele şi a rezultatelor cu planificarea. Îmbunătăţirea fluxurilor de comunicare internă şi afirmarea

identităţii instituţionale, inclusiv prin pagina de web a Universităţii. Completarea şi extinderea infrastructurii informaţionale existente în

vederea asigurării unui flux liber de date şi cunoştinţe care să îmbunătăţească munca administrativă şi managementul academic;

- creşterea  performanţei  managementului  instituţional  prin  îmbunătăţirea  calităţii  şi  coerenţei  structurilor  instituţiei  şi  a programelor operaţionale;

- transparenţa decizională;

- consultarea permanentă a angajaţilor şi studenţilor;

- descentralizarea unor decizii, până la nivelul departamentelor didactice;

- stabilirea de planuri fezabile, realiste, afirmarea unui management academic de tip strategic, operaţional, receptiv la nou şi competitiv

- promovarea de noi metode de alocare intra-instituţională mai eficientă şi echitabilă a resurselor, cu accent pe susţinerea interdisciplinarităţii şi respectarea priorităţilor instituţionale;

- revizuirea modalităţilor de alocare a resurselor la nivel de facultăţi, departamente, discipline, prin realizarea unui sistem care să combine drepturile legale, nevoile îndreptăţite cu criterii de performanţă, eficienţă şi competitivitate

- administrarea responsabilă, chibzuită a resurselor bugetare şi extrabugetare, bazată în principal pe proiecte şi programe în acord cu misiunea şi obiectivele instituţionale;

- creşterea veniturilor şi diversificarea surselor de venit;

- optimizarea costurilor;

-  modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii;

-  îmbunătăţirea gestionării instituţionale a patrimoniului, finalizarea construcţiilor deja proiectate (corpul H), şi elaborarea unui sistem de gestionare logistică şi de îmbunătăţire a dotării laboratoarelor;

-  reducerea cheltuielilor în administraţie şi servicii, fără afectarea funcţionalităţii sau creşterea birocraţiei;

-  implicarea şi responsabilizarea întregii comunităţii academice în utilizarea judicioasă şi în protejarea patrimoniului instituţiei;

-  fluidizarea circuitului documentelor şi eficientizarea activităţilor, dar fără a se face rabat la calitate;

-  construcţia sistemului instituţional informatizat asociat Registrului Matricol Unic (naţional) al studenţilor;

-  consolidarea imaginii instituţiei pe plan regional, naţional şi internaţional - desfăşurarea de activităţi de promovare, imagine şi branding;

-  actualizarea permanentă a unor analize de tip SWOT asupra condiţiilor reale din mediul intern şi extern universităţii, pentru a identifica punctele forte pe care trebuie să construim strategia şi oportunităţile din mediul extern pe care nu le-am valorificat.

 

Prezentul Plan Strategic a fost aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din 28 octombrie 2020.

 

RECTOR

Prof.univ.dr. Valer Daniel Breaz                                  

PREŞEDINTE SENAT

         Conf. univ. dr. Atila Tamas-Szora

 

 AVIZAT

 Oficiul Juridic

Consilier juridic Sanda Tomuţa