Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Raport 2017

Inapoi la rapoarte anuale ale rectorului

 

 

RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI

ASUPRA STĂRII UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

2017

 

Prezentul Raport al Rectorului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia asupra stării instituţiei aferent anului 2017[1] este elaborat în acord cu obiectivele şi activităţile formulate în Programul managerial al Rectorului 2016-2020, transpus în Planul operaţional anual şi în Planul strategic al instituţiei pentru perioada 2016-2020. Structura raportului este conformă cu prevederile art. 130 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi este următoarea:

I.  Situaţia financiară a Universităţii, pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli;

II. Situaţia programelor de studii;

III.Situaţia personalului instituţiei;

IV. Rezultatele activităţii de cercetare;

V.  Situaţia asigurării calităţii activităţilor în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

VI. Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare;

VII.Situaţia posturilor vacante;

VIII.Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor;

IX.  Alte aspecte relevante pentru activitatea instituţiei.

Conţinutul prezentului raport se bazează pe:

- Raportul privind Planul operaţional pentru anul 2017 al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prezentat în Şedinţa Senatului instituţiei din data de 31.01.2018

- Rapoartele de activitate pentru anul 2017 ale centrelor administrativ-funcţionale ale instituţiei, prezentate în Şedinţele Senatului instituţiei din data de 31.01.2018 (Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă, Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională, Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră, Centrul pentru Managementul Proiectelor, Centrul pentru Cercetarea Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic, Centrul pentru Relaţii Internaţionale, Centrul pentru Imagine şi Marketing)

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Senatului instituţiei pentru anul 2017 (prezentate în Şedinţa Senatului instituţiei din data de 21.02.2018 / 29.03.2018), precum şi pe buletinele informative lunare ale Consiliului de administraţie

- Raportul Comisiei de etică şi deontologie universitară pentru anul 2017, prezentat în Şedinţa Senatului instituţiei din data de 31.01.2018  

- Rapoartele de activitate ale decanilor facultăţilor pentru anul 2017 şi date furnizate de Serviciul Personal, Serviciul Contabilitate şi Şcolile Doctorale

 

I.                   SITUAŢIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂŢII, PE SURSE DE FINANŢARE ŞI TIPURI DE CHELTUIELI

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  aprobat de către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru anul 2017 a cuprins resursele financiare necesare finanţării cheltuielilor care privesc buna desfăşurare a activităţii instituţiei. Astfel, veniturile şi cheltuielile au fost fundamentate pe baza principalilor indicatori specifici, şi anume: numărul de studenţi învăţământ cu frecvenţă (de zi) finanţaţi de la bugetul de stat, numărul de studenţi învăţământ cu frecvenţă şi la distanţă cu taxă, numărul de masteranzi şi doctoranzi subvenţionaţi şi cu taxă, numărul de posturi efectiv ocupate, fondul de salarii total, baza materială existentă precum şi aparatura şi echipamentele necesare procesului de învăţământ. Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat iniţial a fost rectificat în cursul anului ca urmare a influenţelor apărute în desfăşurarea activităţii şi în funcţie de contractele instituţional şi complementar încheiate cu Ministerul Educaţiei Naţionale.  

                                                                                                          Tabelul nr. 1.1

Indicatori

Prevederi iniţiale

Prevederi finale

Venituri totale

40.778.523

44.026.906

Cheltuieli totale

41.878.523

49.980.576

 

Diferenţa prevederilor dintre venituri şi cheltuieli se datorează aprobării de către ordonatorul principal de credite a cheltuirii din sold a sumei de 5.953.670 lei, sumă alocată pentru fondurile Erasmus care au fost încasate în anul 2016 şi a cheltuielilor aferente personalului, respectiv plata tranşei a II aferente diferenţelor salariale prevăzute în Legea nr.85/2016, care conform O.U.G. nr. 63/2017, art. 24. alin.6 se plătesc din veniturile proprii ale instituţiilor. Din soldul anilor precedenţi au fost prevăzute sume şi pentru plata creanţei corecţiei financiare aferentă proiectului RAEL în sumă de 1.553.670 lei, sumă ce a fost restituită Ministerului Fondurilor Europene, conform sentinţei judecătoreşti definitive. Menţionez că, luând în calcul aceste cheltuieli, instituţia nu s-a încadrat în încasările anului 2017.

Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli, calculată pe baza datelor contabile, se prezintă conform detalierii de mai jos.

Veniturile totale pentru anul  2017 au fost realizate din următoarele surse:                                                                                                                        

                                                                                                                  Tabelul nr. 1.2

 

Sume

%

Venituri anuale totale, din care:

37.239.708

100%

Venituri din activitatea de bază, din care:

22.471.467

-

-         Venituri din finanţarea de bază

16.216.764

43,55%

-         Venituri proprii din taxe studii şi alte venituri

6.254.703

16,79%

Venituri din activitatea de cercetare

1.234.223

3,31%

Venituri din alocaţii cu destinaţie specială

9.250.142

24,84%

Venituri proprii din activitatea cămine cantine

1.437.997

3,86%

Venituri din fonduri structurale postaderare

2.845.879

7,65%

 

Finanţarea de bază pentru anul 2017 prevăzută în contractul instituţional încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale a fost încasată integral.

Cheltuieli totale pentru anul 2017 au fost realizate cu următoarele destinaţii:                                                                                         

 

                                                                                                                  Tabelul nr. 1.3

 

Sume

%

Cheltuieli totale, din care:

45.136.843

100%

Cheltuieli din activitatea de bază, din care:

32.855.983

-

-         Cheltuieli din finanţarea de bază

24.258.900

53,74%

-         Cheltuieli proprii din taxe studii şi alte venituri

8.597.083

19,05%

Cheltuieli din activitatea de cercetare

1.047.203

2,32%

Cheltuieli din alocaţii cu destinaţie specială

6.110.318

13,54%

Cheltuieli proprii din activitatea cămine cantine

1.908.870

4,23%

Cheltuieli din fonduri structurale postaderare

3.214.469

7,12%

 

Veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de bază. Veniturile şi cheltuielile din activitatea de bază pentru anul  2017 au următoarea structură:                                                

                                                                                                                  Tabelul nr. 1.4

 

Sume

%

Venituri din activitatea de bază, din care:

22.471.467

100,00%

-         Venituri din finanţarea de bază

16.216.764

72,17%

-         Venituri proprii din taxe studii şi alte venituri

6.254.703

27,83%

 

Sume

%

Cheltuieli din activitatea de bază, din care:

33.855.983

100,00%

-         Cheltuieli de personal

20.639.247

60,96%

-         Cheltuieli cu bunuri si servicii

3.334.960

9,85%

-         Cheltuieli cu bursele si ajutoarele sociale

119.751

0,30%

-         Cheltuieli de capital

8.762.025

25,88%

 

Cheltuielile de capital pentru activitatea de bază reprezintă cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe.

Finanţarea complementară. Potrivit reglementărilor în vigoare, de la bugetul de stat se finanţează, în mod complementar, unele cheltuieli specifice învăţământului superior: subvenţiile pentru cămine, cantine, bursele studenţilor, reducerile pentru transportul studenţilor, reparaţiile capitale, obiectivele noi de investiţii, subvenţii calculatoare, subvenţii cazare. Specificul acestei finanţări constă în faptul că fondurile alocate se utilizează potrivit destinaţiei stabilite prin contractul de finanţare complementară.

Veniturile din finanţarea complementară pentru anul 2017 sunt:            

                                                                                                                   Tabelul nr. 1.5

 

Sume

%

Venituri din finanţarea complementară, din care:

8.140.345

100%

-         Dotări şi alte investiţii

2.281.000

28,02%

-         Burse

5.749.345

70,63%

-         Alte forme de protecţie socială

110.000

1,35%

-         Obiective investiţii noi

0

0%

-         Sprijin pt. achiziţie calculatoare

0

0%

 

Cheltuielile din finanţarea complementară pentru anul 2017 sunt:          

                                                                                                                   Tabelul nr. 1.6

 

Sume

%

Cheltuieli din finanţarea complementară, din care:

5.670.291

100%

-         Dotări şi alte investiţii

1.231.307

21,72%

-         Burse

4.388.818

77,40%

-         Alte forme de protecţie socială

50.166

0,88%

-         Obiective investiţii noi

0

0%

-         Sprijin pt. achiziţie calculatoare

0

0%

 

Cheltuielile pentru dotări şi alte investiţii reprezintă cheltuieli cu amortizarea anului 2017 aferente investiţiilor realizate în anii anteriori şi anul curent.

Veniturile şi cheltuielile privind activitatea cămine şi cantine. Activitatea căminelor studenţeşti şi a cantinei se finanţează în regim extrabugetar şi se completează cu subvenţii de la bugetul de stat.

Veniturile din finanţarea activităţii cămine - cantine pentru anul 2017 sunt:

                                                                                                                   Tabelul nr. 1.7

 

Sume

%

Venituri din finanţarea cămine - cantine, din care:

3.018.667

100,00%

-         Subvenţii cămine cantine

1.109.797

36,77%

-         Venituri proprii cămine cantine

1.908.870

63,23%

 

Cheltuielile din finanţarea activităţii cămine - cantine pentru anul 2017 sunt:

      Tabelul nr. 1.8

 

Sume

%

Cheltuieli din finanţarea cămine - cantine, din care:

2.853.943

100%

-         Subvenţii cămine cantine

928.997

32,56%

-         Venituri proprii cămine cantine

1.924.946

67,44%

Din care:

2.853.943

100,00%

-         Cheltuieli de personal

764.856

26,68%

-         Cheltuieli cu bunuri şi servicii

1.735.882

60,82%

-         Cheltuieli de capital

353.205

12,50%

 

II. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII

 

2.1 Caracteristicile programelor de studiu

 

Principalul obiectiv educaţional în anul 2017 a vizat promovarea unui învăţământ modern, centrat pe nevoile studenţilor şi corelat cu cerinţele pieţei muncii, prin consolidarea programelor de studii existente şi prin analiza oportunităţii dezvoltării de noi programe de studiu dezirabile pe piaţa muncii. Pentru a răspunde acestui obiectiv major, în perioada mai-iunie 2017 în cadrul departamentelor didactice de specialitate (cu sprijinul comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei pe programe de studiu) a fost analizată oferta educaţională şi au fost revizuite planurile de învăţământ pentru anul universitar 2017-2018, în vederea armonizării acestora cu cerinţele pieţei muncii, prin consultarea angajatorilor, absolvenţilor, studenţilor, cadrelor didactice şi în acord cu legislaţia specifică şi standardele specifice pe domenii de studiu adoptate de ARACIS - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. De asemenea, procesul de îmbunătăţire a activităţii educaţionale a presupus în anul 2017 analiza şi aprobarea în departamentele didactice de specialitate a fişelor de disciplină ale tuturor anilor de studiu care desfăşoară activităţi didactice şi postarea lor pe site-ul www.uab.ro, facilitând astfel informarea studenţilor asupra conţinuturilor educaţionale ale disciplinelor. Îmbunătăţirea curriculară a continuat în anul 2017 cu revizuirea semestrială de către cadrele didactice a conţinutului materialelor de predare specifice cursurilor, seminariilor, laboratoarelor, activităţilor aplicative - proces asupra căruia cadrelele didactice sunt conştientizate şi încurajate în cadrul colectivelor de specialitate, pentru a se adapta permanent la noutăţile apărute în domeniul de predare.  

            În anul 2017, în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi-au desfăşurat activitatea următoarele facultăţi:

            1. Facultatea de Istorie şi Filologie

            2. Facultatea de Ştiinţe Economice

            3. Facultatea de Teologie Ortodoxă

            4. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

            5. Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

            Universitatea organizează programe de studii universitare de licenţă (în sistemul de învăţământ cu frecvenţă IF şi la distanţă ID), masterat, doctorat, precum şi programe de formare continuă a adulţilor.

            Din anul 2000, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a devenit instituţie organizatoare de doctorat (IOD); în prezent în cadrul IOSUD-UAB funcţionează patru şcoli doctorale, enumerate în ordinea cronologică a înfiinţării lor (conform ordinului ministrului de resort): Istorie (OM 4212/20.07.2000), Filologie (OM 3868/17.05.2004), Contabilitate (OM 3675/13.04.2009) şi Teologie (OM 5200/21.09.2009).  

            Detalierea programelor de studii de licenţă (acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)), a programelor de master acreditate şi a programelor de doctorat din anul universitar 2017-2018 este prezentată în tabelele de mai jos. Toate programele de studii de licenţă care au statut de autorizare provizorie se află în termenele legale de evaluare, urmând ca în termen de doi ani de la absolvirea primei promoţii să se solicite ARACIS (Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior) evaluarea externă în vederea obţinerii acreditării.

            În anul universitar 2017-2018 a fost organizată admitere la:

-        22 de programe de licenţă în limba română - formă de învăţământ cu frecvenţă - zi

-        3 programe de licenţă în limba engleză - formă de învăţământ cu frecvenţă - zi

-        4 programe de licenţă în limba română - învăţământ la distanţă

-        24 de programe de master

-        4 domenii de studii de doctorat

 

STRUCTURA UNIVERSITĂŢII

pe facultăţi, specializări şi forme de învăţământ

în anul universitar 2017-2018

 

Tabelul nr. 2.1 Studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate provizoriu 2017-2018

Nr.

crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

Sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Număr de credite

Forma de organizare

Învăţământ cu frecvenţă IF / Învăţământ la distanţă ID

1.

Facultatea de Istorie şi Filologie

 

Istorie

  Istorie

A

180

IF

  Arheologie (în limba engleză)

AP

180

IF

Limbi moderne aplicate

 Traducere şi interpretare

AP

180

IF

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română -

Limba şi literatura engleză

A

180

IF

2.

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

  Economia comerţului,

 turismului şi serviciilor

A/A

180

IF / ID

  Administrarea afacerilor

A/A

180

IF / ID

  Administrarea afacerilor

(în limba engleză)

AP

180

IF

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

180

IF

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A/A

180

IF / ID

Marketing

Marketing

A

180

IF

3.

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică

Informatică

A

180

IF

Informatică (în limba engleză)

AP

180

IF

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Electronică aplicată

A

240

IF

Ingineria Mediului

Ingineria mediului

A

240

IF

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

A

240

IF

4.

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Drept

  Drept

A

240

IF

Sociologie

Sociologie

A

180

IF

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A

180

IF

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A/AP

180

IF / ID

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

180

IF

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

A

180

IF

Psihologie

Terapie ocupaţională

AP

180

IF

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

AP

180

IF

5.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

  Teologie ortodoxă pastorală

A

240

IF

Muzică

Muzică religioasă

AP

180

IF

 

În ceea ce priveşte situaţia programelor de studii universitare de licenţă, din numărul total de 30 de programe de studii universitare de licenţă, 21 sunt acreditate şi 8 sunt autorizate să funcţioneze provizoriu.

Tabelul nr. 2.2 Studii universitare de master acreditate 2017-2018

 

FACULTĂŢI

 

DOMENIU

SPECIALIZĂRI

Durata

studiilor

Facultatea de Istorie şi Filologie

Istorie

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

4 semestre

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

4 semestre

Filologie

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

4 semestre

Facultatea de Ştiinţe Economice

Contabilitate

Auditul şi controlul agenţilor economici

4 semestre

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

4 semestre

Administrarea afacerilor

Administrarea dezvoltării regionale durabile

4 semestre

Administrarea afacerilor în comerţ turism şi servicii

4 semestre

Finanţe

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

4 semestre

Fiscalitate şi management financiar

4 semestre

Marketing

Marketing şi promovarea vânzărilor

4 semestre

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică

Programare avansată şi baze de date

4 semestre

Inginerie geodezică

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

4 semestre

Ingineria mediului

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

4 semestre

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Sisteme electronice inteligente avansate

4 semestre

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Drept

Instituţii de drept privat

2 semestre

Ştiinţe penale şi criminalistică

2 semestre

Ştiinţe administrative

Asistenţa managerială în sectoarele public şi privat

4 semestre

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional

4 semestre

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

4 semestre

Sociologie

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

4 semestre

Asistenţă socială

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

4 semestre

Facultatea

de Teologie Ortodoxă

Teologie

Teologie comparată

4 semestre

Mediere interculturală şi interreligioasă

4 semestre

 

Tabelul nr. 2.3 Studii universitare de doctorat 2017-2018

 

FACULTĂŢI

 

DOMENII

Durata

studiilor

Facultatea de Istorie şi Filologie

Istorie

3 ani

Filologie

3 ani

Facultatea de Ştiinţe Economice

Contabilitate

3 ani

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

3 ani

 

În anul universitar 2017-2018, în cadrul universităţii au fost organizate următoarele programe postuniversitare sau de formare profesională a adulţilor, gestionate de către Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă:

 

Tabelul nr. 2.4 Programe postuniversitare sau de formare a adulţilor 2017-2018

 

Denumire

Program

1.

Formarea profesorilor itineranţi şi de sprijin pentru incluziunea socială şi educaţională a copiilor, a tinerilor şi a persoanelor vulnerabile

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă

2.

Manager în activitatea de turism

Curs specializare

3.

Agent de turism - ghid

Curs calificare

4.

Comunicare în limba germană

Curs specializare

 

2.2 Studenţii programelor de licenţă, masterat şi doctorat

 

În anul universitar 2016/2017 au fost ocupate 4288 locuri la toate programele de studii oferite de Universitate la nivel de licenţă (zi şi ID), masterat şi doctorat, cu 187 de locuri mai multe decât în anul universitar precedent.

Numărul total de locuri la nivel de licenţă, masterat şi doctorat ocupate în anul universitar 2017/2018 a fost de 4482 (la 01 octombrie 2017), cu 194 mai multe decât în 2016/2017.

În semestrul al II-lea din anul universitar 2016/2017 au fost înmatriculaţi un număr de 42 de studenţi internaţionali, iar în semestrul I din anul universitar 2017/2018 au fost înmatriculaţi 22 de studenţi internaţionali.

Prezentarea comparativă a evoluţiei numărului de studenţi de la ciclul de licenţă (la formele de învăţământ, zi şi ID) şi masteranzi înmatriculaţi în Universitate în ultimii 3 ani este prezentată în Figura nr. 2.2.1.

 

Figura nr. 2.2.1 Evoluţia numărului de studenţi şi masteranzi în perioada 2015-2018

 

Indiferent de forma de învăţământ, în anul universitar 2017/2018, se observă o tendinţă de creştere a numărului de studenţi şi masteranzi înmatriculaţi la toate programele de studii oferite de Universitate.

         Pentru anul universitar 2017/2018 se înregistrează o creştere importantă atât a numărului de studenţi înmatriculaţi atât la forma de învăţământ cu frecvenţă cât şi la forma de învăţământ la distanţă, precum şi a numărului de masteranzi. Astfel, 4482 studenţi au fost înmatriculaţi la toate programele de studii universitare de licenţă (zi şi ID) şi masterat, din care 1135 studenţi la masterat, cu 173 mai mulţi decât în anul universitar 2016/2017.

       Evoluţia numărului de studenţi la ciclul studiilor universitare de doctorat în ultimii 3 ani este prezentată în Figura nr. 2.2.2.

Figura 2.2.2 Evoluţia numărului de studenţi la ciclul studiilor universitare de doctorat

în perioada 2015-2018

III. SITUAŢIA PERSONALULUI INSTITUŢIEI

 

            Numărul total de angajaţi ai Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia la 01.01.2017 a fost de 385 persoane, din care: 239 cadre didactice (159 cadre didactice titulare şi  80 cadre didactice asociate, din care 27 doctoranzi cu activitate didactică), 83 persoane încadrate pe posturi didactic auxiliare şi de cercetare şi 63 persoane încadrate pe posturi nedidactice (TESA şi administrativ).  

Numărul total de angajaţi ai Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia la 31.12.2017 a fost de

386 persoane, din care: 234 cadre didactice (160 cadre didactice titulare şi  74 cadre didactice asociate, din care 32 doctoranzi cu activitate didactică), 86 persoane încadrate pe posturi didactic auxiliare şi de cercetare şi 66 persoane încadrate pe posturi nedidactice (TESA şi administrativ). 

La nivelul tuturor facultăţilor şi programelor de studiu universitare, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia acoperă, în totalitate, cu personal didactic de specialitate toate activităţile prevăzute la disciplinele din planul de învăţământ, atât pentru programele de studii universitare de licenţă cât şi pentru ciclurile masterat şi doctorat.

La începutul anului universitar 2016-2017,  în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia au fost angajate 160 cadre didactice titulare (din care 79 profesori şi conferenţiari), faţă de 156 la începutul anului universitar 2015-2016 ( 72 profesori şi conferenţiari). La nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în anul universitar 2016-2017 au fost constituite 255 posturi didactice, cu 13 posturi mai multe decât în anul universitar precedent. Dintre acestea, 160 posturi au fost ocupate de personal didactic titular, reprezentând un procent de peste 62 % titulari, restul posturilor fiind ocupate în regim de „plată cu ora" ( 95 posturi). Comparativ cu anul universitar 2015-2016, numărul de posturi ocupate în regim de „plată cu ora" a fost mai mare cu  9 posturi.

În semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017, în baza aprobării Senatului şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost cooptaţi, în calitate de cadre didactice asociate, 53 de specialişti care şi-au desfăşurat activitatea în regim de „plată cu ora". Un număr de 27 doctoranzi care posedă pregătirea iniţială şi competenţe în domeniul disciplinelor predate au desfăşurat activităţi de plata cu ora în semestrul II al anului universitar 2016-2017.

La începutul anului universitar 2017-2018, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia au fost constituite 268 posturi didactice, dintre care 163 ocupate de cadre didactice titulare (din care 81 profesori şi conferenţiari). În primul semestru al anului universitar 2017-2018, un număr de 42 cadre didactice asociate au fost salarizate în regim de "plata cu ora", în timp ce numărul doctoranzilor implicaţi în activităţi didactice în aceiaşi perioadă a ajuns la 32.

În anul universitar 2016-2017, au fost scoase la concurs 30 posturi didactice şi de cercetare ( 4 posturi de profesor, 9 posturi de conferenţiar, 11 posturi de lector şi 6 posturi de asistent, din care s-au ocupat 29 de posturi ( 4 posturi de profesor, 9 posturi de conferenţiar, 10 posturi de lector şi 6 posturi de asistent).

În anul 2017, ponderea cadrelor didactice tinere (cu vârsta sub 41 de ani) s-a situat la nivel instituţional în jurul valorii de 28 %. Toţi titularii de discipline din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia au titlul ştiinţific de doctor. Cadrele didactice pensionate la limită de vârstă nu desfăşoară activităţi didactice la programele de studii universitare de licenţă sau master. În anul 2017 s-au pensionat 8 cadre didactice ( 3 profesori universitari, 3 conferenţiari universitari  şi 2 lectori universitari).

În anul universitar 2017-2018, în componenţa şcolilor doctorale se regăsesc conducători de doctorat care îşi desfăşoară activitatea în cadrul IOSUD - UAB, conform tabelului de mai jos.

 

Tabelul nr. 3.1 Numărul profesorilor conducători de doctorat titulari ai IOSUD-UAB

Domeniul

Facultatea

Nr. conducători ştiinţifici

Contabilitate

Facultatea de Ştiinţe Economice

8

Filologie

Facultatea de Istorie şi Filologie

6

Istorie

Facultatea de Istorie şi Filologie

8

Teologie

Facultatea de Teologie Ortodoxă

9

Total

31

           

       Personal didactic auxiliar şi de cercetare. La nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia au fost aprobate prin Hotărâre de Senat un număr total de 146 posturi didactice auxiliare şi de cercetare pentru anul universitar 2016-2017 şi 152 posturi didactice auxiliare şi de cercetare pentru anul universitar 2017-2018.

            La începutul anului universitar 2016-2017,  în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia erau angajate un număr de 83 de persoane pe posturi didactice auxiliare şi de cercetare, din care: 45 de persoane în cadrul Direcţiei General Administrative, 22 de persoane în cadrul Secretariatelor, 5 persoane în cadrul Centrelor de Cercetare şi 11 persoane în cadrul Centrelor Administrativ-Funcţionale. La începutul anului universitar 2017-2018,  în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia erau angajate un număr de 86 de persoane pe posturi didactice auxiliare şi de cercetare, din care: 46 de persoane în cadrul Direcţiei General Administrative, 22 de persoane în cadrul Secretariatelor, 4 persoane în cadrul Centrelor de Cercetare şi 14 persoane în cadrul Centrelor Administrativ-Funcţionale. În anul 2017  s-au pensionat 2 angajaţi din categoria personalului didactic auxiliar şi de cercetare.

            Personal nedidactic. La nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia au fost aprobate prin Hotărâre de Senat un număr total de 109  posturi nedidactice pentru anul universitar 2016-2017 şi 103 posturi nedidactice pentru anul universitar 2017-2018.

            La începutul anului universitar 2016-2017, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia erau angajate un număr de 63 de persoane pe posturi nedidactice, din care: 62 de persoane în cadrul Direcţiei General Administrative şi 1 persoană în cadrul Centrelor Administrativ-Funcţionale.

            La începutul anului universitar 2017-2018, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia erau angajate un număr de 66 de persoane pe posturi nedidactice, în cadrul Direcţiei General Administrative. În anul 2017 nu s-au pensionat persoane din categoria personalului nedidactic.

 

IV. REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pe parcursul anului 2017 a urmărit strategiile şi direcţiile prioritare la nivel regional, naţional şi internaţional, precum şi strategia la nivel instituţional şi s-a avut în vedere creşterea contribuţiei UAB la dezvoltarea cunoaşterii şi la dezvoltarea durabilă a regiunii, precum şi creşterea vizibilităţii UAB la nivel regional, naţional şi internaţional. Activitatea individuală de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară reprezintă un criteriu fundamental de evaluare a performanţei şi a prestigiului membrilor comunităţii academice.

În anul 2017, principalele activităţi de cercetare ştiinţifică desfăşurate s-au concretizat în derularea unor proiecte de cercetare ştiinţifică câştigate în competiţii naţionale/internaţionale, contracte de cercetare cu mediul de afaceri, proiecte de cercetare individuale ale cadrelor didactice, participarea la conferinţe ştiinţifice naţioale şi internaţionale, organizarea de manifestări ştiinţifice cu participarea cadrelor didactice sau  a studenţilor, oferirea de burse de performanţă ştiinţifică pentru studenţi etc.

Cercetarea ştiinţifică a fost  valorificată prin publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste/volumele unor conferinţe cotate ISI sau în BDI, publicarea unor cărţi, tratate, monografii, studii în edituri recunoscute, citarea lucrărilor în literatura de specialitate, premii şi distincţii ştiinţifice/de creaţie obţinute, brevete de invenţii şi inovaţii, teze de doctorat finalizate.

Pe parcursul anului 2017, au fost organizate de către departamentele/facultăţile/centrele de cercetare din universitate 36 de manifestări ştiinţifice, dintre care: 8 naţionale, 13 internaţionale, 4 naţionale cu participare internaţională, 4 regionale, 5 manifestări ştiinţifice studenţeşti naţionale şi 2 manifestări ştiinţifice studenţeşti internaţionale.

În ceea ce priveşte situaţia publicării rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată de către cadrele didactice şi cercetătorii din universitate, aceasta este prezentată în Tabelul nr. 4.1.

 

Tabelul nr. 4.1. Situaţia publicării rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică - 2017

Facultatea

Departament

Reviste

Volume colective / de conferinţă / proceedings

Cărţi / Dicţionare

ISI

BDI

Fără BDI ISI

CNCS

 B+

CNCS B

Fără CNCS

ISI

BDI

Fără BDI ISI

CNCS

Internat.

CNCS

Fără CNCS

Istorie şi Filologie

Departamentul de Istorie, Arheologie si Muzeologie

-

15

1

-

-

-

1

2

-

-

2

5

-

Departamentul de Filologie

4

14

-

-

-

5

-

1

4

3

-

4

1

Institutul de Arheologie Sistemica Iuliu Paul

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Centrul de Cercetări Istorice si Politologice Iuliu Maniu

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ştiinţe Economice

Departamentul de Finanţe-Contabilitate

6

13

3

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

Departamentul de Administrarea Afacerilor si Marketing

9

4

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

26

14

1

-

-

1

22

6

-

-

-

1

-

Drept şi Ştiinţe Sociale

Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative

-

10

1

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

Departamentul de Ştiinţe Sociale

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

4

6

-

-

-

-

-

1

6

4

1

6

-

Teologie

Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă

-

22

-

-

1

4

1

-

-

-

-

4

-

Scoală Doctorală

Şcoală Doctorala - Contabilitate

-

6

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Şcoală Doctorala - Filologie

-

7

1

-

-

11

-

1

-

-

1

-

-

Şcoala Doctorala - Istorie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Şcoala Doctorala - Teologie

-

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

51

139

8

0

5

21

24

11

10

8

9

23

1

 

            Cu sprijinul Centrului pentru Managementul Proiectelor au fost organizate întâlniri şi au fost diseminate prin e-mail şi prin publicarea pe pagina Centrului informaţiile privind apeluri deschise pentru cereri de finanţare, noutăţi legate de sesiuni de training, legislaţie privind activitatea de cercetare către toate departamentele şi centrele ce desfăşoară activităţi de cerectare ştiinţifică. 

            Astfel au fost depuse în total 26 de proiecte pe apelurile din PNCDI III, CNFIS - Fondul de Dezvoltare Instituţională şi ROSE.  Din totalul proiectelor depuse, au fost contractate:  3 proiecte de tip CNFIS-FDI,  1 proiect PN III de tip Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI, 1 proiect PN III de tip experimental demonstrativ,  6 proiecte PN III de tip - Proiecte de mobilitate pentru cercetători, 1 proiect ROSE- Schema de Granturi necompetitive pentru universităţi (Tabel nr. 5).

 

            Tabel 5. Proiecte contractate în 2017

Nr.crt.

Programul

Apelul

ID/Titlul

Bugetul proiectului (lei)

Director proiect/Coordonator

Facultatea-Catedra

1

CNFIS-FDI 2017

Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior

CNFIS-FDI-2017-0040 „Program integrat de facilitare a accesului elevilor din medii defavorizate la învăţământul superior şi de dezvoltare a echităţii

(PRO-ACCES)

254.000,00

Conf.univ.dr. Marina Lucian

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Dep. de Ştiinţe Sociale

2

CNFIS-FDI 2017

Domeniul 7: îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice

CNFIS-FDI-2017-0509

Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice şi a respectării deontologiei şi eticii academic în universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

150.000,00

Conf.univ.dr. Dimen Levente

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - Dep. Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

3

CNFIS-FDI 2017

Domeniul 8: corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii

CNFIS-FDI-2017-0592

Mecanisme şi instrumente de corelare a ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii în cadrul universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

143.000,00

Conf.univ.dr. Dragolea Larisa

Facultatea de Ştiinţe Economice - Dep. de Administrarea Afacerilor şi Marketing

4

PNCDI III

Programul 1, Subprogramul 1.2., Proiecte de dezvoltare instituţională, Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-

0652

Tehnologii inovative pentru

recuperarea avansată a materialelor din deşeuri de echipamente informatice şi de telecomunicaţii

301.178,00

Conf.univ.dr. Varvara Simona

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - Dep. Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

 

5

PNCDI III

Programul 1, Subprogramul 1.1 Proiecte de mobilitate pentru cercetători

PN-III-P1-1.1-MC-2017-1416

11.039,00

Pr.prof.univ.dr. Himcinschi Mihai

Facultatea de Teologie Ortodoxă

6

PNCDI III

Programul 1, Subprogramul 1.1 Proiecte de mobilitate pentru cercetători

PN-III-P1-1.1-MC-2017-0689

15.123,00

Pr.conf.univ.dr. Vanca Dumitru Adrian

Facultatea de Teologie Ortodoxă

7

PNCDI III

Programul 1, Subprogramul 1.1 Proiecte de mobilitate pentru cercetători

PN-III-P1-1.1-MC-2017-1380

11.714,35

Asist.univ.dr. Brudiu Răzvan

Facultatea de Teologie Ortodoxă

8

PNCDI III

Programul 1, Subprogramul 1.1 Proiecte de mobilitate pentru cercetători

PN-III-P1-1.1-MC-2017-1323

4.350,00

Lect.univ.dr. Begov Ungur Andreea

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - Dep. Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

9

PNCDI III

Programul 1, Subprogramul 1.1 Proiecte de mobilitate pentru cercetători

PN-III-P1-1.1-MC-2017-2172

15.727,00

Asist.univ.dr. Popa Ioan Lucian

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - Dep. Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

10

PNCDI III

Programul 1, Subprogramul 1.1 Proiecte de mobilitate pentru cercetători

PN-III-P1-1.1-MC-2017-2382

12.930,00

Conf.univ.dr. Gligor Mihai

Facultatea de Istorie şi Filologie- Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

11

ROSE

Schema de Granturi necompetitive pentru universităţi

Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)

675.000,00

Conf.univ.dr. Rotar Corina

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - Dep. Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

12

PNCDI III

Programul 2, Subprogramul 2.1, Proiect experimental demonstrativ

PN-III-P2-2.1-PED-2016-1835

„Modele computaţionale pentru reproducerea culorilor

in produse ceramice (Acronim: CMRCC)"

 

483.838,00

Prof.univ.dr. Breaz Valer Daniel

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - Dep. Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

 

 

 

Se remarcă astfel o creştere a numărului de proiecte depuse pe apelurile din programul PNCDI III; în 2017 a crescut numărul de proiecte depuse pe apelurile din programul PNCDI III, din totalul de 26 de proiecte depuse au fost contractate 12, aproximativ 46%.

În concluzie, se poate aprecia că sporirea prestigiului universităţii prin cercetare şi a posibilităţilor de clasificare în categorii superioare a programelor de studii şi a instituţiei necesită sporirea calităţii publicaţiilor realizate de cadrele didactice şi cercetătorii din universitate. Vizibilitatea universităţii depinde de relevanţa studiilor şi articolelor publicate şi de gradul în care acestea contribuie şi participă la dialogul ştiinţific global.

 

 

V. SITUAŢIA ASIGURĂRII CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR ÎN UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 

5.1 Demersuri instituţionale de asigurare a calităţii

 

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia consideră managementul calităţii activităţii sale didactice şi de cercetare-dezvoltare-inovare drept procesul menit să ridice continuu nivelul absolvenţilor şi să garanteze în faţa societăţii că aceştia au cunoştinţele, deprinderile şi competenţele declarate. Cheia politicii universităţii în domeniul calităţii rezidă în asumarea responsabilităţii pentru contribuţia adusă la realizarea obiectivelor instituţiei de către toţi membrii comunităţii academice, începând cu cei care asigură managementul.

Organismele, respectiv structurile de coordonare a activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii la nivel instituţional, în acord cu viziunea, misiunea şi cultura organizaţională a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi în concordanţă cu dinamica naţională, europeană şi internaţională, sunt: Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivel instituţional, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul fiecărei facultăţi, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul fiecărui program de studiu şi o structură executivă - Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională.

Activităţile derulate în anul 2017 de către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivel instituţional şi Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională se regăsesc în acţiunile propuse în Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei pentru anul 2017 (aprobat de Senatul universitar în 22.02.2017), care s-au concentrat spre monitorizarea calităţii proceselor de învăţământ pe baza normelor interne existente şi dacă a fost cazul, actualizarea sau elaborarea de regulamente, metodologii şi proceduri în sprijinul activităţii didactice şi de management instituţional al calităţii. În anul 2017, s-au întreprins acţiuni pentru actualizarea/întocmirea/elaborarea documentelor specifice asigurării calităţii, după cum urmează:

-         întocmirea Raportului de evaluare internă a calităţii educaţiei din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe anul 2016, aprobat în Senatul din 20.02.2017;

-         întocmirea Planului de măsuri de îmbunătăţire a calităţii pentru anul 2017, aprobat în Senatul din 22.02.2017;

-         întocmirea  Raportul de evaluare a calităţii corpului profesoral în semestrul I din anul universitar 2016/2017, aprobat în Senatul din 22.02.2017

-         întocmirea Raportul de evaluare a calităţii corpului profesoral în semestrul II din anul universitar 2016/2017, aprobat în Senatul din 30.06.2017

-         întocmirea Raportului asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, aprobat în Senatul din 27.07.2017;

-         revizuirea ediţiei 3 a Procedurii operaţionale PO 14.001 privind iniţierea şi aprobarea unor noi programe de studii, aprobată în Senatul din 08.06.2017;

-         revizuirea ediţiei 3 a Procedurii operaţionale PO 14.002 privind monitorizarea şi evaluarea periodică internă a programelor de studii, aprobată în Senatul din 08.06.2017;

-         revizuirea Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii, aprobat în şedinţa Senatului 14.12.2017;

-         elaborarea Procedurilor de sistem instituţionale, conform prevederilor Ordinului nr. 400/2015 al Secretariatului General al Guvernului, pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităţilor publice şi stabilirea etapelor următoare în vederea elaborării de către structurile/compartimentele instituţiei a procedurilor operaţionale:

- PS-01

Procedură de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea şi retragerea regulamentelor / metodologiilor / procedurilor de sistem sau operaţionale / altor reglementări interne în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- PS-02

Procedură de sistem privind identificarea obiectivelor Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- PS-03

Procedură de sistem privind coordonarea activităţilor şi planificarea resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- PS-04

Procedură de sistem privind managementul performanţei şi managementul riscurilor la nivelul structurilor academice şi operaţionale ale Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

 

5.2 Evaluarea calităţii programelor de studii

 

În anul 2017, toate programele de studii au fost revizuite în vederea compatibilizării cu piaţa muncii şi cu reglementările ARACIS în vigoare. Analizele au fost realizate de către cadre didactice, în cadrul colectivelor de specialitate şi prin intermediul Comisiilor pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii pentru Programul de Studii (CEAC-PS) la care au participat cadrele didactice, angajatori din domeniu, absolvenţi şi studenţi. În cadrul acestor întâlniri, s-a procedat la actualizarea planurilor de învăţământ, inclusiv în acord cu cerinţele angajatorilor, raportat la competenţele pe care trebuie să le dobândească absolvenţii pentru a putea obţine facil un loc de muncă în domeniul studiilor universitare.

Principalele modificări aduse planurilor de învăţământ în anul 2017 au vizat reducerea numărului de ore teoretice (curs), creşterea ponderii disciplinelor aplicate şi a numărului de ore de laborator/proiect/seminar, respectiv creditarea mai raţională a disciplinelor. Prin introducerea unui număr mai mare de ore de practică în domeniu, în planurile de învăţământ ale majorităţii programelor de studii de licenţă şi masterat s-a încercat adaptarea programelor de studiu la cerinţele pieţei forţei de muncă. Concomitent, s-au continuat eforturile de îmbunătăţire a modului de desfăşurare a practicii de specialitate prin flexibilizarea perioadelor de desfăşurare, cu posibilitate de alegere între perioadă compactă la finalul semestrului sau în fiecare săptămână în cadrul semestrului. A fost organizat, prin intermediul CICOC-UAB, un Registru al antreprenorilor, care evidenţiază acordurile de colaborare cu entităţi publice şi private în domeniul organizării practicii de specialitate şi a colaborării educaţionale (în 2017 au fost încheiate peste 700 de parteneriate). Totodată, s-au identificat noi surse de finanţare a practicii de specialitate (de exemplu, în cadrul Apelului de proiecte POCU/90/6.13/6.14 Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii au fost admise la finanţare, începând cu anul 2018, proiectele "Stagii de practică pentru studenţi" şi "Absolvenţi competitivi pentru o economie competitivă") şi a fost analizat feed-back-ul de la entităţile de practică în vederea corectării situaţiilor neconforme şi adaptării procedurilor de practică şi a programei la piaţa muncii (în cadrul întâlnirilor cu angajatorii organizate prin proiectul PRO-INSERT).

Evaluarea externă a programelor de studii se realizează conform normelor ARACIS, prin vizita comisiilor de specialitate. Pentru pregătirea acestor vizite, Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategiei Instituţionale are rolul de verificare a conţinutului dosarului, a modului în care a fost respectată Metodologia de evaluare externă elaborată de ARACIS, acordarea de consultanţă, precum şi gestionarea documentelor necesare evaluării.

Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategiei Instituţionale a elaborat un model al raportului de autoevaluare pentru programele de studii universitare de licenţă şi un model al raportului de autoevaluare pentru programele de studii universitare de masterat, macheta anexelor aferente, aceste documente fiind periodic actualizate funcţie de modificările apărute şi puse la dispoziţia facultăţilor şi a departamentelor de specialitate, în vederea pregătirii proceselor de evaluare.

În decursul anului 2017 au fost depuse la ARACIS, spre evaluare externă, trei programe de studii universitare de licenţă: Terapie ocupaţională (în vederea acreditării), Inginerie urbană şi dezvoltare regională (în vederea autorizării provizorii) şi Teologie ortodoxă pastorală (în vederea acreditării) şi două programe de studii universitare de masterat: Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate (acreditare domeniu nou de master - Asistenţă socială) şi Administrarea afacerilor în limba engleză (program nou cu încadrare în domeniu acreditat Administrarea afacerilor). De asemenea, a fost depus şi dosarul de acreditare pentru Programul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini în domeniile: 1) Matematică şi ştiinţele naturii; 2) Ştiinţe biologice şi biomedicale; 3) Ştiinţe inginereşti; 4) Ştiinţe sociale; 5) Ştiinţe umaniste şi arte; 6) Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice, acesta primind calificativul încredere din partea ARACIS.

În anul 2017 au fost evaluate şi avizate favorabil de către ARACIS cu calificativul încredere, cinci programe de studii universitare de licenţă: Economia comerţului, turismului şi serviciilor - ID, Educaţie fizică şi sportivă, Kinetoterapie şi motricitate specială, Asistenţă socială şi Terapie ocupaţională, precum şi două programe de studii universitare de masterat, respectiv Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate şi Fiscalitate şi management financiar (program nou cu încadrare în domeniu acreditat Finanţe, depus în 2016).

 

Tabelul nr. 5.2.1 Programele de licenţă evaluate de către ARACIS în anul 2017

Nr. crt.

Facultatea

Programul de studii

A/AP

Calificativ

1

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Asistenţă socială - IF

A

Încredere

Educaţie fizică şi sportivă - IF

A

Încredere

Kinetoterapie şi motricitate specială - IF

AP

Încredere

Terapie ocupaţională - IF

A

Încredere

2

Facultatea de Ştiinţe Economice

Economia comerţului, turismului şi serviciilor -ID

A

Încredere

 

Tabelul nr. 5.2.2 Programele de master evaluate de către ARACIS în anul 2017

Nr. crt.

Facultatea

Programul de studii

A/AP

Calificativ

1

Facultatea de Ştiinţe Economice

Fiscalitate şi management financiar

Încadrare în domeniu acreditat Finanţe

2

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

A

Încredere

 

 

 

Tabelul nr. 5.2.3 Alte programe evaluate de către ARACIS în anul 2017

Nr. crt.

Facultatea

Programul de studii

A/AP

Calificativ

1

Facultatea de Istorie şi Filologie

Program pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini în domeniile: 1) Matematică şi ştiinţele naturii; 2) Ştiinţe biologice şi biomedicale; 3) Ştiinţe inginereşti; 4) Ştiinţe sociale; 5) Ştiinţe umaniste şi arte; 6) Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

A

Încredere

 

5.3 Evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral

 

            În Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, realizarea evaluării periodice a calităţii corpului profesoral se realizează conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, care la art. 303, alin. (2) stipulează că: „Evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice este obligatorie. Rezultatele evaluărilor sunt informaţii publice."

Evaluările sunt organizate în două sesiuni, în lunile decembrie-ianuarie şi respectiv mai ale anului universitar curent. Procesul de evaluare se desfăşoară on-line, prin intermediul platformei informatice Intranet şi asigură anonimatul respondenţilor, deoarece nu asociază datele de identificare cu un anumit răspuns. Platforma informatică Intranet este o componentă software, structurată în mai multe module specifice administrării activităţilor procesului educaţional din cadrul sistemului de învăţământ superior. Modulul dedicat activităţii de evaluare a calităţii corpului profesoral are ca scop optimizarea procesului de evaluare prin informatizarea acestuia. Folosirea platformei electronice Intranet permite ca procesul de evaluare să se desfăşoare integral on-line, în ceea ce priveşte: completarea chestionarelor, prelucrarea datelor, vizualizarea rezultatelor de către cadrele didactice, accesarea rezultatelor sintetice individuale, precum şi a rapoartelor pe facultate, de către directorii de departamente, decani, prorectori şi rector.

Procesul de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral constă în distribuirea instrumentelor de evaluare către un set de evaluatori, urmată de colectarea datelor, centralizarea şi prelucrarea rezultatelor.

Instrumentele de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia constau din patru chestionare, după cum urmează:

- Chestionar de evaluare colegială a cadrelor didactice

- Chestionar de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi

- Chestionar de evaluare din partea conducătorului direct

            - Chestionar de autoevaluare a cadrelor didactice

            În cazul programelor de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ la distanţă (ID), pentru realizarea evaluării periodice a cadrelor didactice implicate în activitatea ID se aplică Procedura operatională PO 19. 005 - Evaluarea periodică a performanţelor coordonatorilor de discipline şi al tutorilor, aprobată de Senatul universitar în 15.05.2013.

Rezultatele obţinute în cadrul procesului de evaluare sunt comunicate, verbal sau în scris, fiecărui cadru didactic evaluat, de către Decanii facultăţilor. Aceştia din urmă pot purta discuţii individuale cu cadrele didactice şi pot consemna eventualele propuneri ale acestora în Raportul sintetic întocmit la nivelul facultăţii, care este avizat de Consiliul Facultăţii şi transmis către Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategiei Instituţionale. Rectorul Universităţii analizează şi aduce la cunoştinţa cadrelor didactice, la propunerea Decanilor, după caz, rezultatele nesatisfăcătoare ale evaluării cadrelor didactice care impun luarea anumitor decizii sau măsuri. Rezultatele unei evaluări sunt considerate a fi nesatisfăcătoare dacă mai mult de 50% din răspunsurile obţinute din partea respondenţilor sunt nefavorabile (nesatisfăcătoare). Eşantionul de respondenţi este considerat relevant pentru cursul/seminarul evaluat, atunci când are o dimensiune de cel puţin 80% din totalul studenţilor care au urmat disciplina respectivă.

            La nivel instituţional sunt întocmite, de către Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategiei Instituţionale, Raporte asupra procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din Universitate aferente activităţilor didactice din semstrul I şi respectiv II şi un Plan de măsuri pentru ameliorarea sau îmbunătăţirea/optimizarea rezultatelor, care sunt avizate în şedinţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivel instituţional şi supus aprobării de către Senatul universitar.

            Raportele instituţional cu privire la rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenţi sunt publicate pe website-ul Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategiei Instituţionale, în format lizibil.

            Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi. În anul universitar 2016/2017, în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia au fost realizate două sesiuni de evaluare a cadrelor didactice, astfel:

- în perioada 12 decembrie 2016 - 23 ianuarie 2017 s-a desfăşurat activitatea de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi corespunzător activităţilor didactice din semestrul I, precum şi evaluarea colegială, evaluarea din partea conducătorului direct, respectiv autoevaluarea cadrelor didactice. Numărul total de chestionare completate de către studenţi a fost de 5159, din care 3021 chestionare de evaluare a cursurilor şi 2138 chestionare de evaluare a activităţilor de seminar/laborator. În semestrul I au fost evaluate 847 cursuri şi seminarii/laboratoare/proiecte predate de cadre didactice diferite din cele 5 facultăţi. Numărul de chestionare de evaluare colegială completate la nivel instituţional în 2017 a fost de 729 chestionare aferente celor 237 cadre didactice titulare şi asociate. Toate cadrele didactice au fost evaluate de către conducătorul direct.

- în perioada 08-28 mai 2017 s-a realizat evaluarea cadrelor didactice de către studenţi corespunzător activităţilor didactice desfăşurate în semestrul al II-lea al anului universitar 2016/2017. Numărul total de chestionare completate a fost de 3015, din care 1681 chestionare de evaluare a cursurilor şi 1334 chestionare de evaluare a activităţilor de seminar/laborator. În semestrul al II-lea au fost evaluate 504 cursuri şi seminarii/laboratoare/proiecte.

Raportele asupra procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din universitate şi Planul de măsuri pentru ameliorarea sau îmbunătăţirea/optimizarea rezultatelor au fost avizate în cadrul CEAC-UAB şi aprobate în Senatul universitar, în şedinţele din data de 22.02.2017 şi 30.06.2017. Transparenţa informaţiilor obţinute în urma evaluării calităţii cadrelor didactice din universitate a fost realizată prin publicarea acestor documente on-line, pe pagina web a CMCSI (http://cmcsi.uab.ro/).

În vederea îmbunătăţirii rezultatele reliefate în Rapoartele asupra procesului de evaluare a calităţii corpului profesoral de către studenţi, la nivel instituţional, au fost luate o serie măsuri menite să asigure creşterea calităţii şi prestigiului învăţământului universitar din Alba Iulia, în acord cu cerinţele legislative (LEN 1/2011, OM 4492/2005). Concret, în perioada septembrie - decembrie 2017, au fost organizate:

            - Scoala de vară pentru perfecţionarea continuă a cadrelor didactice, prin participarea la cursuri de pregătire psihopedagogică. Activităţile de perfecţionare psihopedagogică dedicate tuturor cadrelor didactice din Universitate au fost susţinute de formatori certificaţi în domeniu, cadre didactice din cadrul DPPD. În cadrul activităţii, s-au desfăşurat 4 module la care au participat peste 50 de cadre didactice titulare:

- Modulul I. Complemente de psihologia învăţării;

- Modulul II. Elemente de didactică universitară;

- Modulul III. Metode şi strategii didactice aplicate în învăţământul universitar;

- Modulul IV Elemente de consiliere psihopedagogică.

            - 4 seminarii cu temaElaborarea unei lucrări ştiinţifice în domeniu. Deontologia şi etica academică în publicare", dedicate cadrelor didactice care activează în domeniile Ştiinţe Economice, Filologie, Ştiinţe Exacte şi Ştiinţe Inginereşti. În cadrul fiecărui seminar au fost abordate problematici majore adaptate domeniului, respectiv: (i) modul de concepere şi scriere a lucrărilor ştiinţifice specific domeniului vizat; (ii) aspecte deontologice ale publicării rezultatelor ştiinţifice obţinute în domeniu, cu un accent pe noţiunile de plagiat şi autoplagiat şi modul în care pot fi identificate (prin intermediul soft-urilor dedicate) aceste abateri de la normele de bună conduită; (iii) legislaţia naţională în domeniul drepturilor de autor şi de proprietate intelectuală. La aceste seminarii au participat 52 de cadre didactice care predau la Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Istorie-Filologie.

            Organizarea acestor activităţi de formare şi instruire a fost susţinută prin intermediul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice şi a respectării deontologiei şi eticii academic în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia", finanţat de CNFIS, prin Fondul de Dezvoltare Instituţională, Contract CNFIS-FDI-2017-0509. Realizarea evaluărilor on-line la nivelul fiecărei facultăţi este condiţionată de existenţa în baza de date a aplicaţiei INTRANET, a datelor cu privire la studenţi şi cadre didactice.

 

5.4 Nivelul de satisfacţie a studenţilor în raport cu mediul de învăţare

 

            Evaluarea satisfacţiei studenţilor şi masteranzilor cu privire la mediului de învăţare asigurat de Universitate „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pe întreg parcursul studiilor universitare reprezintă o sursă importantă de informaţii utilizate pentru creşterea calităţii şi performanţelor activităţilor desfăşurate în instituţie.

            La nivel instituţional, în anul universitar 2016/2017 a fost realizată o amplă acţiune de sondare a opiniei studenţilor şi masteranzilor cu privire la mediul de învăţare/dezvoltare oferit de către universitate pe întreg parcursul studiilor universitare, în conformitate cu prevederile PO14.010. Evaluatorii au fost toţi studenţii şi masteranzii din anii terminali care pot aprecia mediul de învăţare oferit de Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pe întreg parcursul studiilor universitare de licenţă sau masterat.

Instrumentul de evaluare utilizat a fost Chestionarul de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de universitate, care cuprinde număr de 36 întrebări prin care se urmăreşte feedback-ul studenţilor cu privire la calitatea mediului de învăţare oferit de universitate pe baza următorilor itemi generali:

            - CALITATEA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT (7 întrebări)

            - BAZA MATERIALĂ (6 întrebări)

            - CALITATEA SERVICIILOR (11 întrebări)

            Scala de notare a evaluărilor este de la 1 la 5, cu următoarele opţiuni: 5 - Foarte mulţumit; 4 - Mulţumit; 3 - Nici nemulţumit, nici mulţumit; 2 - Nemulţumit şi 1 - Foarte nemulţumit.

În plus, chestionarul conţine un număr de 9 întrebări de clasificare şi 3 întrebări deschise care oferă studenţilor posibilitatea de a reliefa aspectele pozitive, dar şi nemulţumirile cu privire la calitatea mediului de învăţare din universitate, precum şi de a oferi sugestii personale pentru îmbunătăţirea calităţii programelor de studii.

Chestionarul de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor a fost implementat pe platforma electronică INTRANET, astfel că în anul 2017 sondarea opiniei studenţilor/masteranzilor cu privire la mediul de învăţare s-a realizat integral on-line.

Pe parcursul anului 2017, Centrul pentru Managementul calităţii şi Strategie Instituţională (CMCSI) a organizat două sesiuni de evaluare a nivelului de satisfacţie a studenţilor/masteranzilor în raport cu mediul de învăţare oferit de Universitate. Rezultatele obţinute au indicat faptul că peste 75% dintre studenţii şi masteranzii respondenţi apreciază pozitiv mediul de învăţare oferit de universitate şi propriul lor traseu de învăţare, iar 92% au declarat că ar recomanda altor persoane să urmeze studiile superioare în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, respectiv în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat oferite de instituţie.

            Raportul detaliat cu privire la rezultatele procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a fost avizat de CEAC-UAB şi aprobat de către Senatul Universitar, în şedinţa din  octombrie 2017. Documentul este public, pe pagina web a CMCSI, http://cmcsi.uab.ro/.               

 

5.5 Asigurarea calităţii cercetării ştiinţifice

 

Ca urmare a noilor exigenţe impuse de standardele de evaluare şi asigurare a calităţii cercetării, la nivelul Universităţii a fost elaborată Strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice pe termen mediu şi lung (2014-2020). Strategia porneşte de la analiza rezultatelor anterioare şi a situaţiei actuale a cercetării ştiinţifice şi formulează direcţiile şi obiectivele privind dezvoltarea structurilor, programelor şi proiectelor de cercetare, precum şi a resurselor umane, materiale şi financiare necesare punerii în practică a strategiei.

            În acest sens, s-au propus măsuri de susţinere a cercetării ştiinţifice, de încurajare şi motivare a cadrelor didactice, precum acordarea unor sume din veniturile proprii pentru taxele de participare/publicare sau alte cheltuieli la conferinţe şi în diverse publicaţii cotate ISI. Astfel, în anul 2017 a fost acordată susţinere financiară din fondurile proprii ale universităţii pentru publicarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică (inclusiv proofreading).

            Comunităţii academice i s-au transmis informaţiile referitoare la revistele ştiinţifice acreditate sau indexate în bazele de date internaţionale în vederea evitării pericolelor reprezentate pe de-o parte de proliferarea revistelor sau conferinţelor false, iar pe de altă parte ţinând cont de obiectivul unei clasări pe locuri fruntaşe a universităţii din punct de vedere al cercetării.

            Pe parcursul anului 2017, prin consultarea şi cu avizul factorilor de decizie din universitate a fost revizuit Regulamentul privind acordarea burselor de performanţă ştiinţifică, în vederea stimulării dezvoltării cercetării studenţeşti. Aceasta a fost adoptată prin hotărâre a Senatului universităţii în 30 iunie 2017.

 

5.6 Realizarea activităţii de benchmarking şi alte activităţi de asigurare a calităţii şi de control intern managerial

 

În vederea consacrării unei culturi a calităţii şi pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii predării, învăţării şi cercetării, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia realizează activităţi de stabilire de repere calitative şi cantitative (benchmarking), prin comparare cu universităţi performante, de referinţă din ţară şi din străinătate, conform PO 14. 004 - „Realizarea activităţilor de benchmarking".

Pe parcursul anului 2017, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în colaborare cu Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională a iniţiat o amplă activitate de benchmarking de proces, care a avut ca şi obiectiv principal analiza comparativă a practicilor şi proceselor aplicate în cadrul activităţilor de evaluare a calităţii corpului profesoral şi a mediului de învăţare în 10 universităţi din ţară, cu scopul identificării bunelor practici în domeniu. Datele de comparaţie au fost obţinute prin consultarea documentelor publicate pe web-site-urile universităţilor. Raportul asupra asupra rezultatelor analizei de benchmarking efectuat de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a fost întocmit în anul 2017 şi prezentat în şedinţa Senatului din 27.01.2018.

            Alte activităţi ce vizează asigurarea calităţii. Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategiei Instituţionale asigură coordonarea aplicării procedurilor, activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Procesul de elaborare şi actualizare al procedurilor a continuat şi în anul 2017. În prezent la nivel instituţional au fost elaborate şi se aplică proceduri operaţionale pentru aproximativ 88% din totalul activităţilor procedurabile, inventariate, în număr de 199, care sunt analizate şi actualizate anual.

În scopul eficientizării şi creşterii calităţii educaţie din Universitate, în anul 2017, la nivelul managementului a fost regândit integral Sistemul de Management al Calităţii şi a fost planificată strategia de revizuire a noilor proceduri care reglementează activitatea tuturor structurilor şi compartimentelor Universităţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. De asemenea, au fost elaborate, supuse dezbaterii şi aprobate în decembrie 2017, noile procedurile de sistem ale instituţiei, respectiv:

- PS-01 Procedura de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea şi retragerea regulamentelor/metodologiilor/procedurilor de sistem sau operaţionale/altor reglementări interne în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi anexele aferente;

- PS-02 Procedura de sistem privind identificarea obiectivelor Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

- PS-03 Procedura de sistem privind coordonarea activităţilor şi planificarea resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

-PS-04 Procedură de sistem privind managementul performanţei şi managementul riscurilor la nivelul structurilor academice şi operaţionale ale Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

În decursul anului 2017, Societatea Română de Asigurare a Calităţii (SRAC) a efectuat o misiune de audit în urma căreia a recertificat Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în conformitate cu standardul ISO 9001:2015 privind Sistemul de Management al Calităţii pentru activitatea de învăţământ şi cercetare.

Documentele ce vizează asigurarea calităţii în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia au fost postate pe site-ul Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională, http://cmcsi.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=10&l=ro.

Politicile, strategiile şi procedurile privind asigurarea calităţii sunt diseminate permanent la nivelul tuturor structurilor academice şi administrative.

            În vederea aplicării prevederilor legale privind standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor proprii de control a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, la nivel instituţional sunt aplicate o serie de reglementări interne, respectiv: Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Monitorizare, Coordonare şi Îndrumare Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial şi Regulile de organizare şi implementare a Controlului Intern/Managerial conform OSGG nr. 400/2015, Regulamentul de organizare şi funcţionare a echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

            Sistemul de control intern/managerial al Universităţii „ 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor la nivelul fiecărui departament/structuri.

            Controlul intern/managerial este integrat în sistemul de management al fiecărei componente a Universităţii şi intră în atribuţiile personalului de la toate nivelurile.

            Activităţile realizate în anul 2017 în vederea aplicării la nivel instituţional a sistemului de control intern/managerial au vizat:

            - Revizuirea şi actualizarea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică, prin decizii interne;

            - Revizuirea şi actualizarea echipei de gestionare a riscurilor, prin decizii interne;

            - Actualizarea la data de 29.12.2017 a Registrului riscurilor la nivelul entităţii, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor;

            - la nivelul instituţiei a fost întocmit Planul pentru implementarea măsurilor de control, la nivelul fiecărei structuri şi care a fost aprobat de conducătorii structurilor până la data de 31.12.2017. Tot până la data menţionată, a fost elaborat Raportul semestrial cu privire la desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul facultăţilor/departamentelor şi care a fost trimis spre informare Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a UAB;

            - Aprobarea prin Hotărârea Senatului nr. 1/1319/25.01.2017 a Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, pentru anul 2017, care cuprinde în mod distinct, modalităţile de implementare a standardelor de control intern, prin direcţii de acţiune, acţiuni, rezultate, responsabili şi termene, cât şi acţiuni de perfecţionare profesională a personalului de conducere, execuţie şi a auditorilor interni în activităţile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică.

             

VI. SITUAŢIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ŞI A ETICII ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE

 

Comisia de etică şi deontologie universitară a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi-a desfăşurat activitatea în anul 2017 conform Codului de etică şi deontologie profesională universitară, prevederilor  Legii  nr.  1/2011  a  educaţiei  naţionale şi altor prevederi legale din domeniu.

În realizarea propriilor competenţe, Comisia a avut în vedere respectarea valorilor promovate prin Codul de etică şi deontologie profesională universitară al Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, respectiv: libertate academică, competenţă şi profesionalism, integritate, onestitate intelectuală, colegialitate, loialitate, dreptate şi echitate, responsabilitate.

Raportat la prevederile explicite ale Codului de Etică şi deontologie Universitară, Comisia apreciază că, în perioada de raportare, anul 2017, şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile, reuşind să promoveze ansamblul principiilor ce fundamentează etica universitară. S-a urmărit cu precădere prevenirea situaţiilor de abatere de la etica universitară, printr-o activitate referitoare la evitarea situaţiilor de plagiat la nivelul cadrelor didactice, cât şi a studenţilor şi masteranzilor, a rezultatelor cercetării

În ceea ce priveşte situaţiile de conflicte de interese şi incompatibilităţi, asa cum sunt prevăzute în Codul de etică şi deontologie universitară, nu au fost raportate sau constatate abateri în cursul perioadei de raportare. Pentru evitarea acestora, candidaţii care participă la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice sau de cercetare completează declaraţii speciale, referitoare la conflicte de interese şi incompatibilităţi - în şedinta Senatului din 28 septembrie 2017, s-a aprobat revizia 2 a Procedurii operationale PO 13.009, privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul UAB, care prevede şi completarea Anexei 19  "Declaraţie de incompatibilitate a persoanelor numite în comisiile de concurs".

În cursul anului 2017 nu au fost sesizate încălcări ale eticii şi deontologiei universitare, nu au fost semnalate sesizări care să impună analiza Comisiei de etică, iar personalul didactic şi cel administrativ respectând normele în vigoare, ceea ce arată implicarea întregului corp academic la realizarea unui climat deontologic optimizat.

Etica în cercetare. Urmare a recomandărilor formulate în Scrisoarea ARACIS nr. 2.425/08.04.2015, de Comisia de experţi care a realizat evaluarea instituţională, respectiv opinia expertului străin (punctul 4. Cercetarea. f. Luarea în considerare a înfiinţării unei comisii de etică pentru cercetare în cadrul universităţii), în şedinţa Consiliului Cercetării Ştiinţifice din 22.09.2015 s-a creat o Comisie de etică în cercetare. Componenţa acestei comisii a fost actualizată pe parcursul anului 2017, prin Hotărâre a Consiliului de Administraţie. Din componenţa acesteia fac parte şase membri (cadre didactice şi cercetători) şi un preşedinte. Activitatea acesteia vizează analiza din perspectivă etică a activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor.

 

VII. SITUAŢIA POSTURILOR VACANTE

 

Tabelul 7.1 Centralizator  al posturilor didactice şi de cercetare vacante

la începutul anului universitar 2016 - 2017

Nr.

 

 

Facultatea, departamentul,

colegiul, servicii funcţionale şi alte structuri administrative

TOTAL 

din care:

 

Nr. posturi profesor

 

Nr. posturi conferenţiar

 

Nr. posturi lectori

 

Nr. posturi asistent

 

1

Facultatea de Istorie - Filologie

      9

2

3

2

2

2

Facultatea de Ştiinţe Economice

    16

2

0

8

6

3

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

    20

1

0

13

6

4

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

    29

0

3

16

10

5

Facultatea de Teologie

    12

1

1

8

2

6

Centrul de  Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă

      9

0

0

0

9

TOTAL

    95

6

7

       47

35

 

Tabelul 7.2 Centralizator  al posturilor didactice şi de cercetare vacante

la începutul anului universitar 2017 - 2018

Nr.

 

 

Facultatea, departamentul,

colegiul, servicii funcţionale şi alte structuri administrative

TOTAL 

din care:

 

Nr. posturi profesor

 

Nr. posturi conferenţiar

 

Nr. posturi lectori

 

Nr. posturi asistent

 

1

Facultatea de Istorie - Filologie

     10

2

1

3

4

2

Facultatea de Ştiinţe Economice

     17

0

         0

13

4

3

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

     18

0

1

8

9

4

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

     33

0

2

19

12

5

Facultatea de Teologie

      9

1

1

6

1

6

Şcoala  Doctorală de Istorie

      1

1

0

0

0

7

Şcoala Doctorală de Filologie

      2

2

0

0

0

8

Şcoala Doctorală de Contabilitate

      2

2

0

0

0

9

Şcoala Doctorală de Teologie

      1

1

0

0

0

10

Centrul de  Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă

     12

0

0

0

12

TOTAL

   105

9

5

49

42

 

Tabelul 7.3 Centralizator  al posturilor didactice auxiliare şi nedidactice vacante 

la începutul anului universitar 2016 - 2017

Nr.

           STRUCTURA

   TOTAL

 

din care:

 

Posturi didactic auxiliare şi

             de cercetare

        Posturi nedidactice

 

1

Direcţia General Administrativă

    50

                   16

                   34

2

Secretariat

    10

                   10

                     0

3

Centre de cercetare

    27

                   27

                     0

4

Centre administrativ-funcţionale

    22

                   10

                    12

TOTAL 

  109

                   63

                    46

 

Tabelul 7.4 Centralizator  al posturilor didactice auxiliare şi nedidactice vacante 

la începutul anului universitar 2017 - 2018

Nr.

           STRUCTURA

   TOTAL 

din care:

 

Posturi didactic auxiliare şi

             de cercetare

        Posturi nedidactice

 

1

Direcţia General Administrativă

    45

                   18

                    27

2

Secretariat

    10

                   10

                      0

3

Centre de cercetare

    28

                   28

                      0

4

Centre administrativ-funcţionale

    20

                   10

                    10

TOTAL 

  103

                   66

                    37

 

VIII. SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR

 

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia asigură în permanenţă procesul de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, prin aplicaţia informatică de la Biroul Diplome, unde la ridicarea actelor de studiu absolvenţii completează chestionarul de inserţie de piaţa muncii, ale cărui rezultate sunt stocate în baza de date dedicată.

De asemenea, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a iniţiat în luna octombire 2017 prima etapă şi în luna noiembrie 2017 cea de-a doua etapă a studiului de monitorizare privind inserţia absolvenţilor promoţiei 2016 pe piaţa muncii, prin aplicaţia electronică dezvoltată în cadrul proiectului finanţat de CNFIS-FDI-2017-0592 "Mecanisme şi instrumente de corelare a ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (PRO-INSERT)" şi gestionată de DAGPSPM Departamentul de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii din cadrul Centrului de informare, consiliere şi orientare în carieră CICOC-UAB.

Astfel, în luna octombire 2017, au fost transmise emailurile cu invitaţia de participare la studiu către absolvenţii promoţiei 2016. În luna noiembrie 2017, a fost trimis prin email şablonul pentru cea de-a doua invitaţie către absolvenţii cu adrese de email valide şi care până în data de 13.11.2017 nu completaseră chestionarul de monitorizare. S-au transmis emailurile utilizând aplicaţia Web http://absolvent.uab.ro şi adresa creată în acest sens, absolvent@uab.ro. Studiul de monitorizare va continua în vederea obţinerii datelor, conform cerinţelor ARACIS, în termen de doi ani de la data absolvirii. Pe parcursul lunii decembrie 2017 a fost elaborat Raportul privind rezultatele studiului de monitorizare, care conţine răspunsurile absolvenţilor care au completat chestionarul de monitorizare până în data de 12.12.2017, pe facultăţi şi pe promoţii (niveluri de studiu: licenţă, master şi doctorat).

Chestionarul aplicat cuprinde trei secţiuni, respectiv: Secţiunea A: Programul de studii universitare absolvit; Secţiunea B: Locul de muncă şi profesia în prezent; Secţiunea C: Date biografice.

Secţiunea A este organizată pe un număr de 6 itemi, care vizează: precizarea facultăţii absolvite, denumirea programului de studii absolvit, perioada derulării studiilor, tipul de diplomă obţinut, evaluarea opţiunilor şi condiţiilor de studiu din cadrul programului de studii absolvit, evaluarea nivelului propriu de competenţe la momentul absolvirii programului de studii absolvit.

Secţiunea B cuprinde un număr de 8 subsecţiuni, care se referă la situaţia profesională actuală, respectiv: anul începerii activităţii la primul loc de muncă, situaţia profesională actuală, înfiinţarea unei noi companii (tipul companiei, anul înfiinţării, domeniul de activitate al companiei), ţara în care este locul de muncă actual, anul începerii activităţii la actualul loc de muncă, corespondenţa dintre postul ocupat şi specializarea obţinută la absolvire, modul în care pregătirea profesională dobândită la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a sprijinit actuala carieră.

Datele biografice solicitate la Secţiunea C au vizat: anul naşterii, genul, domiciliul stabil, email, nume şi prenume, date tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora.

Centralizând situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor, obţinută prin monitorizarea chestionarelor completate de absolvenţi în format electronic la ridicarea diplomelor de la sediul universităţii, cât şi în urma invitaţiilor transmise prin email, se poate observa faptul că absolvenţii promoţiei 2016 sunt angajaţi în procent de 76,92%, din care 65% ocupă un loc de muncă în domeniul studiilor absolvite.

 

IX. ALTE INFORMAŢII RELEVANTE PENTRU ACTIVITATEA INSTITUŢIEI

 

STRATEGIA DE PROMOVARE A IMAGINII UNIVERSITĂŢII

Principiul care a stat la baza întregii activităţi de promovare a imaginii UAB şi a strategiei de marketing instituţional a fost cel al reconsiderării şi conştientizării importanţei Universităţii albaiuliene în arealul istoric, geografic, economic, social şi cultural în care funcţionează, ca instituţie orientată spre performanţă multiplă şi cu un înalt potenţial de formare de specialişti în diverse domenii de interes major. Principala Misiune a vizat asigurarea şi îmbunătăţirea vizibilităţii şi atractivităţii Universităţii pe plan naţional şi internaţional, în special prin colaborarea cu instituţii partenere, publice şi private, din România şi din lume.

Măsurile permanente au vizat aplicarea unei strategii de comunicare eficiente, realizarea unor acţiuni sistematice de rebranding pentru imaginea Universităţii şi, în general, dezvoltarea marketingului universitar.

În conformitate cu obiectivele majore ale strategiei instituţionale propuse de echipa managerială a UAB, s-a procedat la aplicarea cât mai eficientă a planului strategic de informare, promovare, dezvoltare şi consolidate a relaţiilor cu parteneri din ţară, din Europa şi din întreaga lume, în vederea diseminării oportunităţilor de studiu şi de cercetare oferite studenţilor români şi internaţionali, în special prin colaborarea cu instituţii publice şi private din România şi din lume (de la instituţii partenere din domeniul învăţământului şi cercetării, până la Academia Română, ministere, instituţii cu rang diplomatic, instituţii culturale, companii media, firme multinaţionale din mediul economic şi de afaceri ş.a. S-a continuat, şi în anul 2017, aplicarea unei politici transparente, dinamice şi constructive cu privire la informarea, atragerea, recrutarea şi admiterea studenţilor (români şi internaţionali) la programele de studiu ale UAB şi la îmbunătăţirea vizibilităţii instituţionale, prin promovarea corectă, elegantă şi profesionistă a imaginii Universităţii.

Astfel, în vederea promovării imaginii Universităţii, s-a procedat la realizarea unor materiale specifice, cu grafică şi design personalizate, noi sau actualizate integral, proiectate în cadrul Centrului de Imagine şi Marketing). Strategia de marketing universitar a implicat, cu prioritate, o gamă foarte largă de activităţi care au vizat promovarea ofertei educaţionale, a condiţiilor socio-profesionale şi de divertisment oferite studenţilor UAB şi a oportunităţilor de absorbţie pe piaţa muncii încă din timpul studiilor universitare.

 

            INTERNAŢIONALIZAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

            Având în vedere strategia managerială a Universităţii şi Strategia de internaţionalizare aferentă perioadei 2016-2020, care presupune adoptarea unor  măsuri permanente şi pe termen lung orientate spre internaţionalizarea UAB şi spre creşterea atractivităţii instituţiei în rândul elevilor şi studenţilor, în fiecare an au fost organizate o serie de evenimente majore în acest sens. În cadrul politicii de internaţionalizare şi de promovare a ofertei educaţionale a UAB, un accent deosebit s-a pus pe promovarea instituţiei în mediul diplomatic şi în rândul partenerilor internaţionali. Reprezentanţi ai Universităţii au participat la târguri internaţionale, întâlniri diplomatice, vizite oficiale, workshop-uri şi manifestări ştiinţifice de prestigiu.

            În ceea ce priveşte activităţile desfăşurate în cadrul Programului / Erasmus + KA1, coordonate de Biroul Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale (BEAI), principalele obiective ale Universităţii referitoare la derularea mobilităţilor studenţeşti şi ale cadrelor didactice în anul universitar 2016-2017 şi începutul anului universitar 2017-2018 au urmărit asigurarea egalităţii şanselor pentru studenţii care au aplicat pentru o mobilitate Erasmus + de studiu sau practică şi pentru toate cadrele didactice şi nedidactice doritoare să efectueze un stagiu de predare/formare în străinătate la instituţiile partenere, precum şi transparenţa activităţilor referitoare la mobilităţi. Un obiectiv important care a fost atins a fost atragerea a cât mai multe persoane care să beneficieze de bursele Erasmus+, atât studenţi, cât şi cadre. Studenţii şi cadrele didactice şi administrative, beneficiari au fost selectaţi prin concurs de către o comisie de selecţie la nivel de Universitate, numită prin decizia Rectorului.

Astfel, în perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017, Centrul de Relaţii Internaţionale a implementat Contractul financiar Erasmus+, Acţiunea cheie KA103 2016-2018, Contractul financiar Erasmus+, Acţiunea cheie KA103 2017-2019 (exerciţiul financiar 1 iunie 2017 - 31 mai 2019), Contractul financiar Erasmus+, Acţiunea cheie KA107 2015-2017 (exerciţiul financiar 1 iunie 2015 - 31 iulie 2017), Contractul financiar Erasmus+, Acţiunea cheie KA107 2016-2018 (exerciţiul financiar 1 iunie 2016 - 31 iulie 2018), Contractul financiar Erasmus+, Acţiunea cheie KA107 2015-2017 cu Rusia (exerciţiul financiar 1 iunie 2015 - 31 iulie 2017)  şi Contractul financiar Erasmus+, Acţiunea cheie KA107 2017-2019 (exerciţiul financiar 1 iunie 2016- 31 iulie 2019).

S-a înregistrat o creştere semnificativă a fondurilor atrase, în special în cazul Acţiunii Cheie KA107 - mobilităţi cu ţările partenere. Este de remarcat faptul că alocarea anuală a fondurilor destinate mobilităţii persoanelor în cadrul programului Erasmus+ este realizată în baza principiului past performance, adică, în baza performanţei anterioare, dar şi în urma evaluării calitative a aplicaţiei pentru proiectele de finanţare a mobilităţilor cu ţări partenere.

În ceea ce priveşte numărul mobilităţilor, în anul universitar 2016-2017 au fost realizate următoarele mobilităţi - 69 mobilităţi de studiu, 108 mobilităţi de plasament, 37 mobilităţi ale cadrelor didactice pentru predare, precum şi 40 mobilităţi de formare profesională. Pe parcursul anului universitar 2017-2018 vor fi realizate următoarele mobilităţi - 80 mobilităţi de studiu, 90 mobilităţi de plasament, 40 mobilităţi ale cadrelor didactice pentru predare, precum şi 36 mobilităţi de formare profesională (valori estimate, conform contractului cu ANPCDEFP, dar în cazul mobilităţilor de studiu şi plasament, datorită nivelului granturilor, numărul mobilităţilor ce vor fi efectuate va fi mai mare). În ceea ce priveşte mobilităţile de tip incoming, Universitatea noastră a primit la studiu pentru unul sau două semestre un număr de 174 de studenţi, 15 studenţi în plasament pe perioada verii, precum şi 86 cadre didactice si nedidactice (predare 46, formare 40).

Pe parcursul anului 2017 au fost organizate evenimente şi acţiuni cultural-recreative pentru întărirea comunităţii Erasmus UAB (organizarea cursului de limbă, cultură şi civilizaţie românească pentru studenţii Erasmus, Erasmus welcome events, Alba Culinaria. Food without borders, festivalului UAB"s International Youth Days Festival).

La finalul anului 2017, Universitatea „1 Decembrie 1918" avea încheiate, un număr de peste 220 de acorduri de parteneriat cu instituţii din străinătate, din care 181 sunt acorduri-cadru de parteneriat încheiate cu universităţi din Europa, Asia, Orientul Mijlociu, America de Nord şi de Sud, Australia distribuite astfel: 166 sunt acorduri de cooperare cu Universităţi în cadrul programului Erasmus/Erasmus+, 11 cu firme de plasament, companii şi universităţi din străinătate pentru practica studenţilor cuprinşi în programul Erasmus şi 40 sunt contracte cu institute şi universităţi din Europa, Asia şi America. Un accent deosebit s-a pus pe stimularea mobilităţilor internaţionale oferite de programul ERASMUS+.

            Pentru a susţine şi dezvolta acordurile cu instituţii de învăţământ superior, reînnoite sau nou încheiate în anul 2017 (în vederea aderării la programul Erasmus +, Acţiunea Cheie KA1), pe parcursul anului au fost organizate vizite de monitorizare la universităţile considerate parteneri strategici, pentru a discuta planuri de acţiune comune în educaţie şi cercetare.

O preocupare specială pentru strategia de internaţionalizare a Universtăţii a reprezentat-o atragerea studenţilor internaţionali, atât pentru programul An pregătitor - Limba română ca limbă străină pentru studenţii internaţionali, cât şi pentru programele de licenţa în limba engleză oferite (Administrarea Afacerilor, Informatică, Arheologie, studii postuniversitare de doctorat). În anul 2017 s-a înregistrat o creştere considerabilă a numărului de studenţi internaţionali înmatriculaţi în cadrul universităţii: 42 (la specializările: An pregătitor, Informatică, Electronică Aplicată, Administrarea Afacerilor, Filologie, Teologie, Istorie). De asemenea, a fost elaborat şi transmis în vederea autorizării către de ARACIS Raportul de autoevaluare aferent programului de masterat în limba engleză Master of Business Administration

Având în vedere faptul că internaţionalizarea învăţământului superior este un obiectiv major al politicilor de educaţie la nivel mondial, instituţia noastră a organizat un workshop exploratoriu care a urmărit realizarea unei reţele a Centrelor de Relaţii Internaţionale Europene (Universităţi partenere), identificarea unor metode mai eficiente de comunicare a strategiilor de internaţionalizare ale instituţiilor de învăţământ superior, integrarea în aceste strategii a recomandărilor Comisiei Europene cu privire la mobilităţi de studiu, practică, predare şi formare, îmbunătăţirea curriculumului internaţional şi a e-learning-ului, precum şi ţintirea parteneriatelor strategice.

Conferinţa a propus trei piloni principali de dezbatere: mobilităţi internaţionale pentru studenţi şi personal didactic şi administrativ; internaţionalizarea şi educaţia online; întărirea parteneriatelor strategice şi a capacităţii instituţionale. Aceste trei mari teme de dezbatere au fost împărţite în 12 subiecte de discuţie în cadrul meselor rotunde.

În cadrul Săptămânii Internaţionale, Centrul de Relaţii Internaţionale CRI a organizat a treia ediţie a Workshop-ului Exploratoriu "Internationalisation of Higher Education: Challenges and Rewards" cu participarea membrilor delegaţiilor din statele menţionate mai sus, dar şi de participarea reprezentanţilor Universităţilor participante la Erasmus International Week. De asemenea, în cadrul conferinţei au răspuns invitaţiei CRI reprezentanţi ai companiilor din judeţul Alba şi reprezentantul ANPCDEFP.

În data de 28 aprilie 2017, a fost atins unul dintre obiectivele majore ale Workshop-ului, înfiinţarea unei reţele a centrelor de relaţii internaţionale prin semnarea parteneriatului de către UAB, PWSZ Pila, Polonia şi Universitatea Tehnică din Korolev, Rusia - UNIRO, University Network of International Relations Centres s-a extins în luna noiembrie 2017 prin aderarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara.

 

          SERVICII DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ A STUDENŢILOR

 

         Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră a studenţilor (CICOC) din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este un serviciu academic, care funcţionează în subordinea Senatului şi în colaborare cu alte structuri ale universităţii, fiind punctul de interferenţă între Universitate şi organizaţiile cu rol de potenţiali ofertanţi de locuri de muncă. CICOC are ca obiectiv fundamental informarea, consilierea şi orientarea studenţilor în vederea rezolvării problemelor referitoare la viitoarea lor carieră.

CICOC vine în sprijinul studenţilor prin oferirea de servicii de informare, consiliere şi orientare pentru alegerea viitoarei cariere, precum şi servicii de consiliere psihologică. Membrii acestui Centru sunt reprezentanţi ai tuturor departamentelor din Universitate, care pe bază de voluntariat sprijină activ studenţii, oferind serviciile menţionate anterior.

            CICOC derulează activităţi în parteneriat cu Liga Studenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Asociaţia ALUMNI, instituţii publice locale, naţionale şi internaţionale; agenţi economici publici şi privaţi. Relaţiile de colaborare ale CICOC se concretizează în: semnarea unor serii de acorduri de parteneriat viabile cu instituţii, asociaţii şi fundaţii. Centrul are relaţii bune de colaborare cu celelalte centre administrativ-funcţionale, cu care derulează acţiuni de informare pentru studenţi, precum şi cu CMCSI, furnizând informaţii necesare în dosarele de acreditare/autorizare, legate de evoluţia profesională şi inserţia pe piaţa muncii. 

            Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră a derulat în anul 2017 o serie de evenimente, menite să faciliteze accesul studenţilor la piaţa muncii, pregătirea acestora pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, intrarea în contact cu potenţiali angajatori, pregătirea pentru prezentarea la interviu, implicarea în activităţi de voluntariat: Săptămâna Porţilor Deschise, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi (parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba), sesiuni de informare şi consiliere pentru studenţi, întâlniri cu angajatorii în cadrul proiectului finanţat de CNFIS-FDI-2017-0592 "Mecanisme şi instrumente de corelare a ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (PRO-INSERT)", Conferinţa Managementul Carierei, ajunsă la a cincea ediţie derulată - detaliate pe http://cicoc.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=61&l=ro.

 

              

          DESCHIDEREA CĂTRE MEDIUL ECONOMIC ŞI SOCIO-CULTURAL

          Universitatea şi-a propus să devină o instituţie reprezentativă pentru comunitatea în care îşi desfăşoară activitatea şi un factor de convergenţă a intereselor şi aspiraţiilor comunităţii. Parteneriate se derulează cu Primăria Municipiului Alba Iulia, cu Prefectura Judeţului Alba şi cu Consiliul Judeţean Alba, alături de care Universitatea este implicată în diferite proiecte de dezvoltare regională. Consiliul Judeţean Alba este constant implicat în susţinerea financiară şi logistică a celor mai multe dintre manifestările ştiinţifice şi culturale naţionale şi internaţionale organizate în cadrul UAB, dar susţine şi promovează şi activităţile sportive şi recreative. În fiecare an, Primăria acordă premii de excelenţă celor mai buni studenţi ai Universităţii. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu mediul economic şi socio-cultural, cu administraţia publică municipală şi judeţeană şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru reprezintă o coordonată constantă a strategiei Universităţii. O relaţie deosebită la nivel instituţional s-a creat, de-a lungul timpului, cu Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, prin care Universitatea colaborează mai cu seamă în domenii culturale, sociale şi spirituale. Pe plan ştiinţific sau cultural, Universitatea colaborează cu instituţiile de cultură locale şi judeţene, în special cu Muzeul Naţional al Unirii, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga", Centrul de Cultură „Augustin Bena", Teatrul de păpuşi „Prichindel".

       Prin activităţile de la nivelul departamentelor şi, în mod special, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia întreţine relaţii stabile de cooperare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba şi cu Casa Corpului Didactic. Dintre elementele acestei cooperări, menţionăm: stabilirea unităţilor şcolare pilot şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar cu funcţia de mentori pentru practica pedagogică a studenţilor de la specializările cu profil didactic; organizarea, în comun, a unor programe de formare continuă a personalului didactic; adaptarea programelor didacticilor de specialitate la cerinţele curriculum-ului preuniversitar şi la particularităţile procesului de predare-învăţare la nivelul fiecărui ciclu de învăţământ; accesul reciproc la bibliotecile Universităţii şi, respectiv, ale Casei Corpului Didactic şi ale unităţilor şcolare.

          Conform art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 1 şi art. 4 din OMEN nr. 3.262/2017 privind organizarea şi funcţionarea de societăţi antreprenoriale studenţeşti în sistemul de învăţământ superior din România, a fost elaborat şi aprobat în Şedinţa de Senat din data de 21.07.2017 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti UAB (SAS-UAB). Societatea Antreprenorială Studenţească (SAS-UAB) este o structură fără personalitate juridică, care se subordonează academic Senatului universitar şi administrativ Rectorului. Conducerea operativă este asigurată de un Consiliu Executiv al Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti (SAS). SAS reprezintă un mecanism de sprijinire, dezvoltare şi încurajare a spiritului antreprenorial în mediul universitar, în special în rândul studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior, în vederea creşterii competitivităţii universităţilor din România.

 

 

            Prezentul raport a fost aprobat în Şedinţa Senatului din data de 29.03.2018. 

 

Prof. univ. dr. DANIEL Breaz,

RECTORUL UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 

 


[1]               Ordin de confirmare a Domnului Prof. univ. dr. Breaz Valer-Daniel în funcţia de Rector al Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia nr. 3350/07.03.2016 şi 3481/08.03.2012.