Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Raport 2016

Inapoi la rapoarte anuale ale rectorului

 

RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI

ASUPRA STĂRII UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

2016


         Prezentul Raport al Rectorului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia asupra stării instituţiei aferent anului 2016[1] este elaborat în acord cu obiectivele şi activităţile formulate în Programul managerial al Rectorului 2016-2020, transpus în Planul operaţional anual şi în Planul strategic al instituţiei pentru perioada 2016-2020. Structura raportului este conformă cu prevederile art. 130 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi este următoarea:

         I.  Situaţia financiară a Universităţii, pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli;

         II. Situaţia programelor de studii;

         III. Situaţia personalului instituţiei;

         IV. Rezultatele activităţii de cercetare;

         V.  Situaţia asigurării calităţii activităţilor în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

         VI. Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare;

         VII. Situaţia posturilor vacante;

         VIII. Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor;

         IX. Alte aspecte relevante pentru activitatea instituţiei.

 

         Conţinutul prezentului raport se bazează pe:

- raportul privind Planul operaţional pentru anul 2016 al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prezentat în Şedinţa Senatului instituţiei din data de 25.01.2017

- rapoartele de activitate pentru anul 2016 ale centrelor administrativ-funcţionale ale instituţiei, prezentate în Şedinţele Senatului instituţiei din data de 25.01.2017 şi 22.02.2017 (Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă, Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională, Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră, Centrul pentru Managementul Proiectelor, Centrul pentru Cercetarea Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic, Centrul pentru Relaţii Internaţionale, Centrul pentru Imagine şi Marketing)

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Senatului instituţiei pentru anul 2016 (prezentate în Şedinţa Senatului instituţiei din data de 22.02.2017), precum şi pe buletinele informative lunare ale Consiliului de administraţie

- raportul Comisiei de etică şi deontologie universitară, prezentat în Şedinţa Senatului instituţiei din data de 25.01.2017  

- rapoartele de activitate ale decanilor facultăţilor pentru anul 2016 şi date furnizate de Serviciul Personal, Serviciul Contabilitate şi Şcolile Doctorale

 

I. SITUAŢIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂŢII, PE SURSE DE FINANŢARE ŞI TIPURI DE CHELTUIELI

 

         Bugetul de venituri şi cheltuieli al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  aprobat de către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru anul 2016 a cuprins resursele financiare necesare finanţării cheltuielilor care privesc buna desfăşurare a activităţii instituţiei. Astfel, veniturile şi cheltuielile au fost fundamentate pe baza principalilor indicatori specifici, şi anume: numărul de studenţi învăţământ cu frecvenţă (de zi) finanţaţi de la bugetul de stat, numărul de studenţi învăţământ cu frecvenţă şi la distanţă cu taxă, numărul de masteranzi şi doctoranzi subvenţionaţi şi cu taxă, numărul de posturi efectiv ocupate, fondul de salarii total, baza materială existentă precum şi aparatura şi echipamentele necesare procesului de învăţământ. Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat iniţial a fost rectificat în cursul anului ca urmare a influenţelor apărute în desfăşurarea activităţii şi în funcţie de contractele instituţional şi complementar încheiate cu Ministerul Educaţiei Naţionale.                                          

Tabelul nr. 1.1

Indicatori

Prevederi iniţiale

Prevederi finale

Venituri totale

22.951.969

32.891.056

Cheltuieli totale

22.951.969

38.191.056

 

         Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei este constituit pe fiecare sursă de finanţare, cu respectarea clasificaţiei bugetare. Diferenţa prevederilor dintre venituri şi cheltuieli se datorează aprobării de către ordonatorul principal de credite a cheltuirii din sold a sumei de 5.300.000 lei, sumă alocată pentru fondurile Erasmus care au fost încasate în anul 2015 şi a cheltuielilor aferente personalului şi a bunurilor şi serviciilor. Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli, calculată pe baza datelor contabile, se prezintă conform detalierii de mai jos. Veniturile totale pentru anul  2016 au fost realizate din următoarele surse:                                                                                                                   

Tabelul nr. 1.2

 

Sume

%

Venituri anuale totale, din care:

29.360.615

100%

Venituri din activitatea de bază, din care:

21.159.092

72,06%

         -  Venituri din finanţarea de bază

15.962.390

 

         -  Venituri proprii din taxe studii şi alte venituri

5.196.702

 

Venituri din activitatea de cercetare

1.045.834

3,56%

Venituri din alocaţii cu destinaţie specială

4.634.241

15,78%

Venituri proprii din activitatea cămine cantine

1.574.285

5,37%

Venituri din fonduri structurale postaderare

947.163

3,23%

 

         Finanţarea de bază pentru anul 2016 prevăzută în contractul instituţional încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale  a fost încasată integral. Cheltuieli totale  pentru anul  2016 au fost realizate cu următoarele destinaţii: 

Tabelul nr. 1.3

 

Sume

%

Cheltuieli totale, din care:

30.967.187

100%

Cheltuieli din activitatea de bază, din care:

21.407.764

69,13%

         -  Cheltuieli din finanţarea de bază

15.028.379

 

         -  Cheltuieli proprii din taxe studii şi alte venituri

6.379.385

 

Cheltuieli din activitatea de cercetare

938.639

3,04%

Cheltuieli din alocaţii cu destinaţie specială

4.270.978

13,79%

Cheltuieli proprii din activitatea cămine cantine

1.284.488

4,15%

Cheltuieli din fonduri structurale postaderare

3.065.318

9,89%

 

         Veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de bază. Veniturile şi cheltuielile din activitatea de bază pentru anul  2016 au următoarea structură:

Tabelul nr. 1.4

 

Sume

%

Venituri din activitatea de bază, din care:

21.159.092

100%

         -  Venituri din finanţarea de bază

15.962.390

75,44%

         -  Venituri proprii din taxe studii şi alte venituri

5.196.702

24,56%

 

Sume

%

Cheltuieli din activitatea de bază, din care:

21.407.764

100%

         -  Cheltuieli de personal

17.989.859

84,03%

         -  Cheltuieli cu bunuri si servicii

3.087.230

14,43%

         -  Cheltuieli cu bursele si ajutoarele sociale

42.869

0,20%

         -  Cheltuieli de capital

287.806

1,34%

 

         Cheltuielile de capital pentru activitatea de bază reprezintă cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe.

         Finanţarea complementară. Potrivit reglementărilor în vigoare, de la bugetul de stat se finanţează, în mod complementar, unele cheltuieli specifice învăţământului superior: subvenţiile pentru cămine, cantine, bursele studenţilor, reducerile pentru transportul studenţilor, reparaţiile capitale, obiectivele noi de investiţii, subvenţii calculatoare, subvenţii cazare. Specificul acestei finanţări constă în faptul că fondurile alocate se utilizează potrivit destinaţiei stabilite prin contractul de finanţare complementară.

         Veniturile din finanţarea complementară pentru anul 2016 sunt:

Tabelul nr. 1.5

 

Sume

%

Venituri din finanţarea complementară, din care:

3.531.666

100%

         - Dotări şi alte investiţii

800.000

22,65%

         - Burse

2.621.180

74,22%

         - Alte forme de protecţie socială

108.700

3,08%

         - Obiective investiţii noi

0

 

         - Sprijin pt. achiziţie calculatoare

1.786

0,05%

 

         Cheltuielile din finanţarea complementară pentru anul 2016 sunt:

Tabelul nr. 1.6

 

Sume

%

Cheltuieli din finanţarea complementară, din care:

3.264.420

100%

         -  Dotări şi alte investiţii

1.081.600

33,13%

         -  Burse

2.114.103

64,77%

         -  Alte forme de protecţie socială

66.930

2,05%

         -  Obiective investiţii noi

 

 

         -  Sprijin pt. achiziţie calculatoare

1.786

0,05%

 

         Cheltuielile pentru dotări şi alte investiţii reprezintă cheltuieli cu amortizarea  anului 2016 aferente investiţiilor realizate în anii anteriori şi anul curent.

 

         Veniturile şi cheltuielile privind activitatea cămine şi cantine. Activitatea căminelor studenţeşti şi a cantinei se finanţează în regim extrabugetar şi se completează cu subvenţii de la bugetul de stat.

         Veniturile din finanţarea activităţii cămine - cantine pentru anul 2016 sunt:

Tabelul nr. 1.7

 

Sume

%

Venituri din finanţarea cămine - cantine, din care:

2.676.860

100%

         -   Subvenţii cămine cantine

1.102.575

41,19%

         -   Venituri proprii cămine cantine

1.574.285

58,81%

 

         Cheltuielile din finanţarea activităţii cămine - cantine pentru anul 2016 sunt:

Tabelul nr. 1.8

 

Sume

%

Cheltuieli din finanţarea cămine - cantine, din care:

2.291.046

100%

         -  Subvenţii cămine cantine

1.006.558

43,93%

         -  Venituri proprii cămine cantine

1.284.488

56,07%

Din care:

2.291.046

 

         -  Cheltuieli de personal

572.479

24,99%

         -  Cheltuieli cu bunuri şi servicii

1.665.074

72,68%

         -  Cheltuieli de capital

53.493

2,33%

 

II. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII

 

         În anul 2016, în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi-au desfăşurat activitatea următoarele facultăţi:

            1. Facultatea de Istorie şi Filologie

            2. Facultatea de Ştiinţe Economice

            3. Facultatea de Teologie Ortodoxă

            4. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

            5. Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

         Universitatea organizează programe de studii universitare de licenţă, masterat, doctorat, precum şi programe de formare continuă, în sistemul de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi la distanţă (ID).

         Din anul 2000, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a devenit instituţie organizatoare de doctorat (IOD); în prezent în cadrul IOSUD-UAB funcţionează patru şcoli doctorale, enumerate în ordinea cronologică a înfiinţării lor (conform ordinului ministrului de resort): Istorie (OM 4212/20.07.2000), Filologie (OM 3868/17.05.2004), Contabilitate (OM 3675/13.04.2009) şi Teologie (OM 5200/21.09.2009).  

         Detalierea programelor de studii de licenţă (acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)), a programelor de master acreditate şi a programelor de doctorat din anul universitar 2016-2017 este prezentată în tabelele de mai jos. Toate programele de studii de licenţă care au statut de autorizare provizorie se află în termenele legale de evaluare, urmând ca în termen de doi ani de la absolvirea primei promoţii să se solicite ARACIS (Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior) evaluarea externă în vederea obţinerii acreditării.

         În anul universitar 2016-2017 a fost organizată admitere la:

         - 22 de programe de licenţă în limba română - formă de învăţământ cu frecvenţă - zi (nu s-a organizat admitere la programele de licenţă Arheologie, Limba şi literatura română - limba şi literatura franceză, Limba şi literatura franceză - limba şi literatura engleză şi Teologie ortodoxă asistenţă socială)

         - 3 programe de licenţă în limba engleză - formă de învăţământ cu frecvenţă - zi

         - 5 programe de licenţă în limba română - învăţământ la distanţă

         - 24 de programe de master (nu s-a organizat admitere la programele de master Studii muzeale şi turism cultural, Opera socială în instituţiile ecleziale şi Consiliere Pastorală)

         -  4 domenii de studii de doctorat - Istorie, Filologie, Contabilitate şi Teologie  

 

STRUCTURA UNIVERSITĂŢII

pe facultăţi, specializări şi forme de învăţământ

în anul universitar 2016-2017

 

Tabelul nr. 2.1 Studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate provizoriu 2016-2017

Nr.

crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Număr de credite

Forma de organizare

Zi / ID

1

Facultatea de Istorie şi Filologie

 

Istorie

  Istorie

A

180

Zi

  Arheologie

A

180

Zi

Arheologie (în limba engleză)

AP

180

Zi

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare

AP

180

Zi

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română -

Limba şi literatura franceză

A

180

Zi

Limba şi literatura română -

Limba şi literatura engleză

A

180

Zi

Limba şi literatura franceză -

Limba şi literatura engleză

A

180

Zi

2

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului,

 turismului şi serviciilor

A/A

180

Zi / ID

Administrarea afacerilor

A/A

180

Zi / ID

Administrarea afacerilor

(în limba engleză)

AP

180

Zi

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

180

Zi

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A/A

180

Zi / ID

Marketing

Marketing

A

180

Zi

3

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică

Informatică

A

180

Zi

Informatică (în limba engleză)

AP

180

Zi

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Electronică aplicată

A

240

Zi

Ingineria Mediului

Ingineria Mediului

A

240

Zi

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

A

240

Zi

 

4

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Drept

Drept

A

240

Zi

Sociologie

Sociologie

A

180

Zi

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A/A

180

Zi / ID

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A/AP

180

Zi / ID

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

180

Zi

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

AP

180

Zi

Psihologie

Terapie ocupaţională

AP

180

Zi

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

AP

180

Zi

5

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

A

240

Zi

 Teologie ortodoxă asistenţă socială

A

180

Zi

Muzică

Muzică religioasă

AP

180

Zi

 

Tabelul nr. 2.2 Studii universitare de master acreditate 2016-2017

 

FACULTĂŢI

 

DOMENIU

SPECIALIZĂRI

Durata

studiilor

Facultatea de Istorie şi Filologie

Istorie

Cercetarea arheologică interdisciplinară

4 semestre

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

4 semestre

Studii muzeale şi turism cultural

4 semestre

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

4 semestre

Filologie

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre

Limba, literatura şi cultura engleză în context european

4 semestre

Facultatea de Ştiinţe Economice

Contabilitate

Auditul şi controlul agenţilor economici

4 semestre

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

4 semestre

Administrarea afacerilor

Administrarea dezvoltării regionale durabile

4 semestre

Administrarea afacerilor în comerţ turism şi servicii

4 semestre

Finanţe

Banci, asigurari si piete financiare

4 semestre

Marketing

Marketing si promovarea vanzarilor

4 semestre

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică

Programare avansată şi baze de date

4 semestre

Inginerie geodezică

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

 4 semestre

Ingineria mediului

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

 4 semestre

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Sisteme electronice inteligente avansate

4 semestre

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Drept

Instituţii de drept privat

2 semestre

Ştiinţe penale şi criminalistică

2 semestre

Ştiinţe administrative

Asistenţa managerială în sectoarele public şi privat

4 semestre

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional

4 semestre

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

4 semestre

Sociologie

Opera socială în instituţiile ecleziale

4 semestre

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

4 semestre

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

4 semestre

Facultatea

de Teologie Ortodoxă

Teologie

Teologie Comparată

4 semestre

Consiliere Pastorală

4 semestre

Mediere interculturală şi interreligioasă

4 semestre

 

Tabelul nr. 2.3 Studii universitare de doctorat 2016-2017

 

FACULTĂŢI

 

DOMENII

Durata

studiilor

Istorie şi Filologie

Istorie

3 ani

Filologie

3 ani

Facultatea de Ştiinţe Economice

Contabilitate

3 ani

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

3 ani

 

         În ceea ce priveşte situaţia programelor de studii universitare de licenţă, din numărul total de 34 de programe de studii universitare de licenţă, 25 (reprezentând 73,53%) sunt acreditate şi 9 (reprezentând 26,47%) sunt autorizate să funcţioneze provizoriu.

 

Figura nr. 2.1 Statutul legal al programelor de studii de licenţă şi master 2016-2017

(Simboluri: A - acreditare, AP - autorizare provizorie)


Figura nr. 2.2 Numărul studenţilor la programele de studii universitare de licenţă,

învăţământ cu frecvenţă 2011-2017

 

Figura nr. 2.3 Numărul studenţilor la programele de studii universitare de licenţă,

învăţământ la distanţă 2011-2017

 

         Conform duratei de şcolarizare (sau număr de credite transferabile acordate la finalizare), conform tabelului nr. 1.1, programele de studii universitare de licenţă din cadrul universităţii sunt organizate în 29 programe cu durata studiilor de 3 ani, respectiv 180 credite transferabile (reprezentând 85,30%) şi 5 programe cu durata studiilor de 4 ani, respectiv 240 credite transferabile (reprezentând 14,70%). Din totalul de 34 de programe de studii universitare de licenţă, 32 programe (94,12%) au primit calificativul „încredere" la ultima evaluare efectuată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii din Învăţământul Superior ARACIS, iar 2 programe (5,88%) au primit calificativul „încredere limitată" la ultima evaluare ARACIS.

 

 Figura nr. 2.4 Numărul de programe de licenţă acreditate

sau autorizate provizoriu, pe facultăţi, la sfârşitul anului 2016

 

Figura nr. 2.5 Numărul programelor de licenţă cu calificativul încredere/încredere limitată,

pe facultăţi, la sfârşitul anului 2016

 

         În ceea ce priveşte situaţia programelor de master, la sfârşitul anului 2016, în cadrul universităţii existau 27 de programe universitare de masterat acreditate. Dintre acestea un număr de 21 (77,78%) au primit calificativul „încredere" la ultima evaluare ARACIS, 3 (11,11%) au primit calificativul încredere limitată, iar 3 programe (11,11%) au fost încadrate de către ARACIS în domeniu acreditat existent.

      Referitor la durata şcolarizării (sau număr de credite transferabile acordate la finalizare), conform tabelului nr. 1.2, programele de studii universitare de masterat din universitate sunt organizate în 25 de programe cu durata studiilor de 2 ani, respectiv 120 credite transferabile (reprezentând 92,60%) şi 2 programe cu durata studiilor de 1 an, respectiv 60 credite transferabile (reprezentând 7,40%).

 

Figura nr. 2.6 Numărul programelor de masterat acreditate cu calificativul încredere/încredere limitată sau încadrate în domeniu acreditat, pe facultăţi, la sfârşitul anului 2016

 

Figura nr. 2.7 Numărul studenţilor la programele de studii universitare de master,

învăţământ cu frecvenţă 2011-2017

 

         Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al sistemului de educaţie oferit de universitate, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat IOSUD.

 

Figura nr. 2.8 Evoluţia numărului studenţilor la programele de

studii universitare de doctorat, 2011-2017

 

Tabelul nr. 2.4 Numărul studenţilor la programele de studii universitare de doctorat, 2011-2016

Domeniul

Nr. doctoranzi

înscrişi

2011

Nr. doctoranzi

înscrişi

2012

Nr. doctoranzi

înscrişi

2013

Nr. doctoranzi

înscrişi

2014

Nr. doctoranzi

înscrişi

2015

Nr. doctoranzi

înscrişi

2016

Contabilitate

5

4

10

11

10

12

Filologie

6

6

11

12

10

16

Istorie

0

0

8

3

16

10

Teologie

10

7

7

8

10

10

Total

21

17

36

34

46

48

 

 

III. SITUAŢIA PERSONALULUI INSTITUŢIEI

 

         Numărul total de angajaţi ai Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia la 01.01.2016 a fost de 371 persoane, din care: 224 cadre didactice titulare (156) şi asociate (43 asociaţi şi 25 doctoranzi cu activitate didactică), 84 persoane încadrate pe posturi didactice auxiliare şi de cercetare şi 63 persoane încadrate pe posturi nedidactice (TESA şi administrativ).  

         Numărul total de angajaţi ai Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia la 31.12.2016 a fost de 385 persoane, din care: 239 cadre didactice titulare (159) şi asociate (53 asociaţi şi 27 doctoranzi cu activitate didactică), 83 persoane încadrate pe posturi didactice auxiliare şi de cercetare şi 63 persoane încadrate pe posturi nedidactice (TESA şi administrativ).  

         La nivelul tuturor facultăţilor şi programelor de studiu universitare, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia acoperă, în totalitate, cu personal didactic de specialitate toate activităţile prevăzute la disciplinele din planul de învăţământ, atât pentru programele de studii universitare de licenţă cât şi pentru ciclurile masterat şi doctorat.

         La începutul anului universitar 2015-2016,  în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia au fost angajate 156 cadre didactice titulare (din care 72 profesori şi conferenţiari), faţă de 159 în anul universitar 2014-2015 (68 profesori şi conferenţiari). La nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în anul universitar 2015-2016 au fost constituite 242 posturi didactice, cu 16 mai multe decât în anul universitar precedent. Dintre acestea, 156 posturi au fost ocupate de personal didactic, cu funcţia de bază în Universitate, reprezentând un procent de peste 64% titulari, restul posturilor fiind ocupate în regim de „plată cu ora" (86 posturi). Comparativ cu anul universitar 2014-2015, numărul de posturi ocupate în regim de „plată cu ora" a fost mai mare cu 19 posturi.

         În semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016, în baza aprobării Senatului şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost cooptaţi, în calitate de cadre didactice asociate, 43 de specialişti care şi-au desfăşurat activitatea în regim de „plată cu ora". Un număr de 25 doctoranzi care posedă pregătirea iniţială şi competenţe în domeniul disciplinelor predate au desfăşurat activităţi de plata cu ora în semestrul II al anului universitar 2015-2016.

         La începutul anului universitar 2016-2017, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia au fost constituite 255 posturi didactice, dintre care 160 ocupate de cadre didactice titulare (din care 79 profesori şi conferenţiari). În primul semestru al anului universitar 2016-2017, un număr de 53 cadre didactice asociate au fost salarizate în regim de "plata cu ora", în timp ce numărul doctoranzilor implicaţi în activităţi didactice în aceiaşi perioadă a ajuns la 27.

         În anul universitar 2015-2016, au fost scoase la concurs 35 posturi didactice şi de cercetare (6 posturi de profesor, 10 posturi de conferenţiar, 12 posturi de lector, 5 posturi de asistent şi 2 posturi de cercetător ştiinţific), din care s-au ocupat 32 de posturi (6 posturi de profesor, 10 posturi de conferenţiar, 12 posturi de lector, 2 posturi de asistent şi 2 posturi de cercetător ştiinţific).

         În anul 2016, ponderea cadrelor didactice tinere (cu vârsta sub 41 de ani) s-a situat la nivel instituţional în jurul valorii de 32%. Toţi titularii de discipline din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia au titlul ştiinţific de doctor. Cadrele didactice pensionate la limită de vârstă nu desfăşoară activităţi didactice la programele de studii universitare de licenţă sau master. În anul 2016 s-au pensionat 2 cadre didactice (1 profesor universitar şi 1 conferenţiar universitar).

         În anul universitar 2016-2017, în componenţa Şcolilor Doctorale se regăsesc conducători de doctorat care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor componente ale IOSUD - UAB, conform tabelului de mai jos.

 

Tabelul nr. 3.1 Numărul profesorilor conducători de doctorat titulari ai IOSUD-UAB

Domeniul

Facultatea

Nr. conducători ştiinţifici

Contabilitate

Facultatea de Ştiinţe Economice

4

Filologie

Facultatea de Istorie şi Filologie

6

Istorie

Facultatea de Istorie şi Filologie

8

Teologie

Facultatea de Teologie Ortodoxă

7

Total

25

        

         Personal didactic auxiliar şi de cercetare. La nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia au fost aprobate prin Hotărâre de Senat un număr total de 147 posturi didactice auxiliare şi de cercetare pentru anul universitar 2015-2016 şi 146 posturi didactice auxiliare şi de cercetare pentru anul universitar 2016-2017.

         La începutul anului universitar 2015-2016,  în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia erau angajate un număr de 83 de persoane pe posturi didactice auxiliare şi de cercetare, din care: 43 de persoane în cadrul Direcţiei General Administrative, 21 de persoane în cadrul Secretariatelor, 7 persoane în cadrul Centrelor de Cercetare şi 12 persoane în cadrul Centrelor Administrativ-Funcţionale. La începutul anului universitar 2016-2017,  în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia erau angajate un număr de 83 de persoane pe posturi didactice auxiliare şi de cercetare, din care: 45 de persoane în cadrul Direcţiei General Administrative, 22 de persoane în cadrul Secretariatelor, 5 persoane în cadrul Centrelor de Cercetare şi 11 persoane în cadrul Centrelor Administrativ-Funcţionale. În anul 2016 nu s-a pensionat nici un angajat din categoria personalului didactic auxiliar şi de cercetare.

         Personal nedidactic. La nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia au fost aprobate prin Hotărâre de Senat un număr total de 108 posturi nedidactice pentru anul universitar 2015-2016 şi 109 posturi nedidactice pentru anul universitar 2016-2017.

         La începutul anului universitar 2015-2016,  în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia erau angajate un număr de 62 de persoane pe posturi nedidactice, din care: 61 de persoane în cadrul Direcţiei General Administrative şi 1 persoană în cadrul Centrelor Administrativ-Funcţionale.

         La începutul anului universitar 2016-2017, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia erau angajate un număr de 63 de persoane pe posturi nedidactice, din care: 62 de persoane în cadrul Direcţiei General Administrative şi 1 persoană în cadrul Centrelor Administrativ-Funcţionale. În anul 2016 s-au pensionat 4 persoane din categoria personalului nedidactic.

 

IV. REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE

 

         Cercetarea ştiinţifică este valorificată prin publicaţii pentru scopuri didactice, publicaţii ştiinţifice, cercuri studenţeşti şi alte structuri de valorificare (universitatea organizează sesiuni naţionale şi internaţionale ale cadrelor didactice şi ale studenţilor, iar comunicările sunt publicate în buletine ştiinţifice cu ISBN sau ISSN sau în reviste dedicate activităţii organizate). Rezultatele cercetării sunt apreciate la nivel naţional prin premii, citări, cotări etc. Publicaţiile, lucrările de anvergură etc. sunt menţionate în baze de date internaţionale.

         Pe parcursul anului 2016, au fost organizate de către departamentele/facultăţile/centrele de cercetare din universitate 26 de manifestări ştiinţifice, dintre care: 4 naţionale, 12 internaţionale, 4 naţionale cu participare internaţională, 6 manifestări ştiinţifice studenţeşti naţionale şi 1 manifestare ştiinţifică studenţească internaţională.

         În ceea ce priveşte situaţia publicării rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată de către cadrele didactice şi cercetătorii din universitate, aceasta este prezentată în Tabelul nr. 4.1.

 

Tabelul nr. 4.1. Situaţia publicării rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică - 2016

Facultatea

Departament

Reviste

Volume colective/de conferinţă/proceedings

Cărţi / Dicţionare

ISI

BDI

Fără BDI ISI

CNCS B+

CNCS B

Fără CNCS

ISI

BDI

Fără BDI ISI

CNCS

Internat

CNCS

Fără CNCS

Istorie şi Filologie

Departamentul de Istorie, Arheologie si Muzeologie

1

10

-

-

-

-

-

1

2

2

-

2

-

Departamentul de Filologie

5

22

2

-

-

13

-

1

3

3

3

8

5

Institutul de Arheologie Sistemica Iuliu Paul

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Centrul de Cercetări Istorice si Politologice Iuliu Maniu

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Ştiinţe Economice

Departamentul de Finanţe-Contabilitate

-

13

-

-

2

-

-

-

-

-

-

3

-

Departamentul de Administrarea Afacerilor si Marketing

3

12

1

-

-

-

-

-

1

-

4

1

-

Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

28

24

2

-

1

3

12

7

-

4

-

-

-

Drept şi Ştiinţe Sociale

Departamentul de Drept si Ştiinţe Administrative

1

10

1

-

-

-

-

1

-

-

-

6

-

Departamentul de Ştiinţe Sociale

-

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

6

6

-

-

-

-

2

2

6

1

1

6

-

Teologie

Departamentul de Teologie si Asistenta Sociala

-

8

-

-

-

-

2

2

-

2

-

1

-

Scoală Doctorală

Şcoală Doctorala - Contabilitate

-

11

1

-

1

1

-

-

1

-

-

1

-

Şcoală Doctorala - Filologie

1

1

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

Şcoala Doctorala - Istorie

2

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Şcoala Doctorala - Teologie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

 

48

128

8

0

4

20

17

14

13

12

8

30

5

 

         În cursul anului 2016, cu sprijinul Centrului pentru Managementul Proiectelor au fost organizate 12 întâlniri cu cadrele didactice şi cercetătorii din toate departamentele  universităţii pentru a discuta pe marginea ghidurilor de aplicare pentru apelurile lansate şi pentru care existau   criteriile de eligibilitate îndeplinite. Astfel au fost depuse în total 22 de proiecte pe apelurile din PNCDI III şi CNFIS - Fondul de Dezvoltare Instituţională.  Din totalul proiectelor depuse, au fost contractate: 2 proiecte de tip Bridge Grant, 3 proiecte de tip CNFIS - FDI, iar  un proiect de tip cercetare exploratorie s-a calificat în faza următoare de evaluare.

         Se remarcă astfel o creştere a numărului de proiecte depuse pe apelurile din programul PNCDI III, chiar dacă numărul de proiecte câştigate a fost relativ mic. Trebuie menţionat faptul  că la nivel de ţară s-au depus 463 de proiecte de tip BRIDGE Grant şi au fost finanţate un număr de 126 proiecte, cca. 27%, iar numărul total de cereri depuse de tip Proiecte experimental-demonstrative PED a fost de 2074, din care s-au finanţat 168 proiecte, aprox. 8,1%.

 

Tabelul nr. 4.2. Proiecte contractate în 2016

Nr.crt.

Programul

Apelul

ID/Titlul

Bugetul proiectului (lei)

Director proiect/Coordonator

Facultatea-Catedra

1

CNFIS-FDI 2016

Domeniul strategic 2 - Internaţionalizarea învăţământului superior din România

CNFIS-FDI-2016- 0093 „Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia"

290.000

Ionescu Petru Ştefan

Facultatea de Istorie şi Filologie- Dep. de Filologie

2

CNFIS-FDI 2016

Domeniul strategic 3: Asigurarea transparenţei în gestiunea studenţilor şi implementarea Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România

CNFIS-FDI-2016-0106- „Creşterea capacităţii instituţionale a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi asigurarea transparenţei în gestiunea studenţilor, prin implementarea Registrului Matricol Unic l"

32.000

Socol Adela

Facultatea de Ştiinţe Economice - Dep. de Finanţe Contabilitate

3

CNFIS-FDI 2016

Domaniul strategic 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior

CNFIS-FDI-2016-0055 „Program integrat de incluziune a studenţilor aflaţi în situaţii de risc şi pentru creşterea echităţii la nivel instituţional"

227.000

Marina Lucian

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Dep. de Ştiinţe Sociale

4

PNCDI III

Programul 2, Subprogramul 2.1, competiţia BG,

2. Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate

 PN-III-P2-2.1-BG-2016-0333 "Sistem inteligent bazat pe învăţare automată şi vedere artificială pentru optimizarea fluxului de fabricaţie a porţelanului" (SIVAP)

456.320

Bîrluţiu Adriana

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti- Dep. de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

5

PNCDI III

Programul 2, Subprogramul 2.1, competiţia BG,

6. Patrimoniu si identitate

culturala

PN-III-P2-2.1-BG-2016-0302, "Optimizarea Tehnologiilor De Execuţie Privind Reabilitarea Clădirilor De Patrimoniu Afectate De Umiditate  (OTERP)"

420.000

Popa Dorin

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti- Dep. Ştiinţe Exacte şi Ingineresti

 

V. SITUAŢIA ASIGURĂRII CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR ÎN UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 

         Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia consideră managementul calităţii activităţii sale didactice şi de cercetare-dezvoltare-inovare ca pe un proces menit să ridice continuu nivelul absolvenţilor săi şi să garanteze în faţa societăţii că aceştia au cunoştinţele, deprinderile şi competenţele declarate.

         Cheia politicii universităţii în domeniul calităţii rezidă în asumarea responsabilităţii pentru contribuţia adusă la realizarea obiectivelor instituţiei de către toţi membrii comunităţii, începând cu cei care asigură managementul la vârf.

         Organismele de coordonare a activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii la nivel instituţional, în acord cu viziunea, misiunea şi cultura organizaţională a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi în concordanţă cu dinamica naţională, europeană şi internaţională, sunt: Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivel intituţional, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul fiecărei facultăţi, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul fiecărui program de studiu şi Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională.

         Activităţile derulate în anul 2016 de către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivel intituţional şi Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională se regăsesc în acţiunile propuse în planul de măsuri pentru anul 2016 şi s-au concentrat spre actualizarea sau elaborarea de regulamente, metodologii şi proceduri în sprijinul activităţii didactice şi de management instituţional al calităţii. În anul 2016, s-au întreprins acţiuni pentru actualizarea/întocmirea/elaborarea documentelor prezentate după cum urmează:

         - actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, aprobat în Senatul din 27.04.2016

         - întocmirea Raportului de evaluare internă a calităţii educaţiei din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe anul 2015, aprobat în Senatul din 27.04.2016

         - întocmirea Planului de măsuri de îmbunătăţire a calităţii pentru anul 2016, aprobat în Senatul din 27.04.2016

         - întocmirea Raportului asupra procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pentru anul universitar 2015-2016, aprobat în Senatul din 01.07.2016

         - elaborarea ediţiei 3 a Procedurii operaţionale PO 14.004 privind realizarea activităţilor de benchmarking, aprobată în Senatul din 27.07.2016

         - actualizarea Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii, aprobat în Senatul din 28.09.2016

         - elaborarea ediţiei 1 a Procedurii PO 14. 009 Organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin intermediul platformei INTRANET, aprobată în Senatul din 28.09.2016

         - elaborarea ediţiei 1 a Procedurii operaţionale PO 14.011 privind verificarea anti-plagiat - pentru lucrări de licenţă/proiecte de diplomă şi lucrări de disertaţie, aprobată în Senatul din 26.10.2016

         - elaborarea ediţiei 1 a Procedurii operaţionale PO 14.010 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, aprobată în Senatul din 26.10.2016

         - actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională, aprobat în Senatul din 23.11.2016

         - elaborarea ediţiei 3 a Procedurii operaţionale PO 14.001 privind iniţierea şi aprobarea unor noi programe de studii, aprobată în Senatul din 23.11.2016

         - elaborarea ediţiei 3 a Procedurii operaţionale PO 14.002 privind monitorizarea şi evaluarea periodică internă a programelor de studii, aprobată în Senatul din 23.11.2016

            Evaluarea calităţii programelor de studii. Evaluarea externă a programelor de studii se realizează conform normelor ARACIS, prin vizita comisiilor de specialitate. Pentru pregătirea acestor vizite, Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategiei Instituţionale are rolul de verificare a conţinutului dosarului, a modului în care a fost respectată Metodologia de evaluare externă elaborată de ARACIS, acordarea de consultanţă, precum şi gestionarea documentelor necesare evaluării.

         Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategiei Instituţionale a elaborat un model al raportului de autoevaluare pentru programele de studii universitare de licenţă şi un model al raportului de autoevaluare pentru programele de studii universitare de masterat, macheta anexelor aferente, aceste documente fiind periodic actualizate funcţie de modificările apărute.

         În cursul anului 2016 în cadrul CMCSI au fost analizate şi avizate, respectiv depuse la ARACIS, spre evaluare externă, 6 programe de studii universitare de licenţă: Asistenţă socială, Kinetoterapie şi motricitate specială, Administraţie publică, Educaţie fizică şi sportivă, Economia comerţului, turismului şi serviciilor - ID şi Contabilitate şi informatică de gestiune - ID şi două programe de studii universitare de masterat (program nou cu încadrare în domeniu acreditat): Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate (depus la ARACIS în 03.03.2016) şi Fiscalitate şi management financiar (depus la ARACIS în 23.11.2016). A mai fost depus spre acreditare (în 06.06.2016), un program de studii universitare de masterat, English and Englishes in the global age, dar avizul dat de ARACIS a fost: neîncadrare în domeniu acreditat.

 

Tabelul nr. 5.1 Programele de licenţă evaluate de către ARACIS în anul 2016

Nr. crt.

Facultatea

Programul de studii

A/AP

Calificativ

1

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Administraţie publică

A

Încredere limitată

2

Facultatea de Ştiinţe Economice

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

Încredere

 

         Au fost evaluate şi avizate favorabil de către ARACIS în anul 2016, trei noi programe de studii universitare de masterat: Sisteme electronice inteligente avansate şi Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului, Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate, care au fost incluse în HG 664/2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la HG 402/2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017. Menţionăm că dosarele aferente acestor specializări au fost depuse la ARACIS în luna decembrie 2015.

         Cu sprijinul departamentelor de specialitate, CMCSI a realizat demersurile pentru includerea în RNCIS a trei programe de studiu, respectiv: Sisteme electronice inteligente avansate, Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului, Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate.

 

Tabelul nr. 5.2 Programele de master evaluate de către ARACIS în anul 2016

Nr. crt.

Facultatea

Programul de studii

A/AP

Calificativ

1

 

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

A

Încredere

2

Sisteme electronice inteligente avansate

A

Încredere

3

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

Încadrare în domeniu acreditat

 

         În anul 2016, a fost evaluat şi acreditat de către ARACIS programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, organizat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), acesta primind calificativul încredere.

Tabelul nr. 5.3 Alte programe evaluate de către ARACIS în anul 2016

Nr. crt.

Departament

Program

A/AP

Calificativ

1

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

A

Încredere - Menţinerea calităţii de instituţie furnizoare de programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

 

         Evaluare periodică a calităţii corpului profesoral.            

         În Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, realizarea evaluării periodice a calităţii corpului profesoral se realizează conform Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, care la art. 303, alin. (2) stipulează că: „Evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice este obligatorie. Rezultatele evaluărilor sunt informaţii publice."

         Evaluările sunt organizate în două sesiuni, în lunile decembrie-ianuarie şi respectiv mai ale anului universitar curent. Procesul de evaluare se desfăşoară on-line, prin intermediul platformei informatice Intranet şi asigură anonimatul respondenţilor, deoarece nu asociază datele de identificare cu un anumit răspuns. Platforma informatică Intranet este o componentă software, structurată în mai multe module specifice administrării activităţilor procesului educaţional din cadrul sistemului de învăţământ superior. Modulul dedicat activităţii de evaluare a calităţii corpului profesoral are ca scop optimizarea procesului de evaluare prin informatizarea acestuia. Folosirea platformei electronice Intranet permite ca procesul de evaluare să se desfăşoare integral on-line, în ceea ce priveşte: completarea chestionarelor, prelucrarea datelor, vizualizarea rezultatelor de către cadrele didactice, accesarea rezultatelor sintetice individuale, precum şi a rapoartelor pe facultate, de către directorii de departamente, decani, prorectori şi rector.

         Procesul de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral constă în distribuirea instrumentelor de evaluare către un set de evaluatori, urmată de colectarea datelor, centralizarea şi prelucrarea rezultatelor.

         Instrumentele de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia constau din patru chestionare, după cum urmează:

         - Chestionar de evaluare colegială a cadrelor didactice

         - Chestionar de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi

         - Chestionar de evaluare din partea conducătorului direct

         - Chestionar de autoevaluare a cadrelor didactice

         În cazul programelor de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ la distanţă (ID), pentru realizarea evaluării periodice a cadrelor didactice implicate în activitatea ID se aplică Procedura operatională PO 19. 005 - Evaluarea periodică a performanţelor coordonatorilor de discipline şi al tutorilor, aprobată de Senatul universitar în 15.05.2013.

         Rezultatele obţinute în cadrul procesului de evaluare sunt comunicate, verbal sau în scris, fiecărui cadru didactic evaluat, de către Decanii facultăţilor. Aceştia din urmă pot purta discuţii individuale cu cadrele didactice şi pot consemna eventualele propuneri ale acestora în Raportul sintetic întocmit la nivelul facultăţii, care este avizat de Consiliul Facultăţii şi transmis către Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategiei Instituţionale. Rectorul Universităţii analizează şi aduce la cunoştinţa cadrelor didactice, la propunerea Decanilor, după caz, rezultatele nesatisfăcătoare ale evaluării cadrelor didactice care impun luarea anumitor decizii sau măsuri. Rezultatele unei evaluări sunt considerate a fi nesatisfăcătoare dacă mai mult de 50% din răspunsurile obţinute din partea respondenţilor sunt nefavorabile (nesatisfăcătoare). Eşantionul de respondenţi este considerat relevant pentru cursul/seminarul evaluat, atunci când are o dimensiune de cel puţin 80% din totalul studenţilor care au urmat disciplina respectivă.

         La nivel instituţional este întocmit, de către Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategiei Instituţionale, un Raport asupra procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din Universitate şi un Plan de măsuri pentru ameliorarea sau îmbunătăţirea/optimizarea rezultatelor, care este avizat în şedinţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivel intituţional şi supus aprobării de către Senatul universitar.

         Raportul instituţional cu privire la rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenţi este publicat pe website-ul Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategiei Instituţionale, în format lizibil.

         Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi. În anul universitar 2015/2016, în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia au fost realizate două sesiuni de evaluare a cadrelor didactice, astfel:

         - în perioada 15 decembrie 2015 - 31 ianuarie 2016 s-a desfăşurat activitatea de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi corespunzător activităţilor didactice din semestrul I, precum şi evaluarea colegială şi din partea conducătorului direct.

         - în perioada 16 mai 2026 - 12 iunie 2016 a fost deschisă sesiunea de evaluare a prestaţiei cadrelor didactice de către studenţi pentru activităţile didactice desfăşurate în semestrul II.

         Realizarea evaluărilor on-line la nivelul fiecărei facultăţi este condiţionată de existenţa în baza de date a aplicaţiei INTRANET, a datelor cu privire la studenţi şi cadre didactice.

 

Tabelul nr. 5.4 Distribuţia numărului de cursuri, seminarii/laboratoare şi a numărului de chestionare completate de studenţi în anul universitar 2015/2016

Anul universitar

Numărul disciplinelor evaluate

Numărul chestionarelor completate

Curs

Seminar/Laborator

Total

Curs

Seminar/Laborator

Total

2015/2016

256

194

450

1041

680

1721

 

         Succesul procesului de evaluare poate fi măsurat prin numărul de cursuri şi seminarii/laboratoare evaluate, respectiv numărul de chestionare completate şi implicit numărul de studenţi care au accesat platforma electronică Intranet. Acesta din urmă depinde, în mare măsură, de modul în care a fost realizată promovarea evaluării cadrelor didactice la nivelul instituţional.

         Analiza sintetică a numărului disciplinelor evaluate şi respectiv a numărului de chestionare completate în fiecare semestru, este prezentată în Tabelul nr. 5.5.

 

Tabelul nr. 5.5 Distribuţia pe semestre a numărului de cursuri, seminarii/laboratoare, respectiv a numărului de chestionare completate de studenţi din anul universitar 2015/2016

An universitar

Numărul disciplinelor evaluate

Numărul chestionarelor completate

Semestrul I

Curs

Seminar/Laborator

Total

Curs

Seminar/Laborator

Total

2015/2016

112

78

190

228

142

370

 

Semestrul II

2015/2016

144

116

260

813

538

1351

 

         S-a remarcat o creştere semnificativă a numărului de chestionare de evaluare completate în semestrul II, comparativ cu semestrul I al anului universitar 2015/2016.

         În tabelul nr. 5.6 este prezentată distribuţia pe facultăţi a numărului de discipline (cursuri, seminarii/laboratoare) evaluate de către studenţi în cele două sesiuni de evaluare din anul universitar 2015/2016.

 

Tabelul nr. 5.6 Distribuţia pe facultăţi a numărului de cursuri, seminarii/laboratoare, respectiv a numărului de chestionare completate de studenţi din anul universitar 2015/2016

Nr.crt.

Facultatea

Numărul disciplinelor evaluate

Numărul chestionarelor completate

Curs

Seminar/ Laborator

Total

Curs

Seminar/ Laborator

Total

1

Facultatea de Istorie şi Filologie

53

24

77

85

33

118

2

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

52

29

81

114

52

166

3

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

64

57

121

181

138

319

4

Facultatea de Ştiinţe Economice

86

83

169

660

456

1116

5

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1

1

2

1

1

2

 

TOTAL

256

194

450

1041

680

1721

 

         Numărul total al chestionarelor valide completate în anul universitar 2015/2016 distribuite pe cele 5 facultăţi este reprezentat schematic în Figura nr. 5.1.

Figura nr. 5.1 Distribuţia numărului de chestionare completate pe facultăţi

 

         Evaluarea colegială. În ceea ce priveşte evaluarea colegială, acesta a fost realizată în majoritatea departamentelor, respectiv facultăţilor în semestrul I 2015-2016, dar reprezintă un proces căruia i s-a acordat atenţie sporită ulterior perioadei menţionate, cu scopul eficientizării sale. Media punctajelor obţinute în cadrul evaluării colegiale la nivelul facultăţilor (între 3.17 şi 4.00) conduce la concluzia că activitatea didactică, cea de cercetare şi cea a persoanelor evaluate se prezintă ca fiind bună şi foarte bună.

         Evaluarea de către conducătorului direct. Această modalitate de evaluare a fost realizată parţial în cadrul departamentelor în anul universitar 2015-2016 şi au fost luate măsuri remediale pentru viitoarele evaluări. Media punctajelor obţinute în cadrul evaluării din partea conducătorului direct la nivelul facultăţilor a fost cuprinsă 3.05 între şi 4.00 şi conduce la concluzia că activitatea persoanelor evaluate este apreciată ca fiind bună şi foarte bună.

         Nivelul de satisfacţie a studenţilor în raport cu mediul de învăţare. Evaluarea satisfacţiei studenţilor şi masteranzilor cu privire la mediului de învăţare asigurat de Universitate „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pe întreg parcursul studiilor universitare reprezintă o sursă importantă de informaţii utilizate pentru creşterea calităţii şi performanţelor activităţilor desfăşurate în instituţie. În cadrul proiectului intitulat Program integrat de incluziune a studenţilor aflaţi în situaţii de risc şi pentru creşterea echităţii la nivel instituţional - CNFIS-FDI-2016-0055 (INTEGRA), aprobat spre finanţare din FDI-MENCS, a fost realizată o ancheta pe baza de chestionar standardizat, la care au participat 1038 studenţi care au fost chestionaţi cu privire la nivelul de satisfacţie raportat la mediul de învăţare oferit de Universitate. Rezultatele acestei anchete, prezentate în Figura nr. 5.2 indică faptul că mai mult de 80% dintre studenţi apreciază pozitiv mediul de învăţare/dezvoltare oferit de către Universitate şi propriul lor traseu de învăţare.

 

Figura nr. 5.2 Nivelul de satisfacţie a studenţilor privind serviciile oferite de Universitate

         Pentru îmbunătăţirea mecanismului de evaluare şi obţinere a datelor cu privire la mediul de învăţare, în anul 2016, a fost elaborată procedura operaţională PO 14. 010 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia aprobată de Senatul universitar întrunit în şedinţa din 26 octombrie 2016.

         Chestionarul de evaluare a nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de Universitate a fost astfel gândit şi structurat încât să ofere un feedback constructiv din partea studenţilor şi masteranzilor, iar datele, rezultatele şi informaţiile obţinute să poată constitui înregistrări menite să sprijine, după caz, auditul şi/sau alte organisme abilitate, în acţiunile de control şi evaluare a calităţii educaţiei. În cadrul acestui chestionar au fost incluse trei întrebări deschise care dau posibilitatea studenţilor/masteranzilor evaluatori să detalieze aspectele pozitive şi negative cu privire la mediul de învăţare oferit de universitate şi să ofere sugestii pentru îmbunătăţirea calităţii programelor de studii.

         Alte activităţi ce vizează asigurarea calităţii. Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategiei Instituţionale asigură coordonarea aplicării procedurilor, activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Procesul de elaborare şi actualizare al procedurilor a continuat şi în anul 2016. În prezent sunt finalizate un număr de 202 proceduri care provin de la principalele servicii: proceduri de sistem  (6),  compartimentul financiar contabil (25),  oficiul juridic (3), serviciul tehnic (10),  biroul personal salarizare (15), Biroul de securitate şi sănătate în muncă (9), serviciul social (7),  arhiva universităţii (1), biroul de editură şi tipografie (1),  biblioteca universităţii (8),  biroul de audit (22), serviciul diplome (2),  facultăţi (25), Centrul pentru managementul calităţii şi strategie instituţională  (13),  Centrul pentru cercetare ştiinţifică şi transfer tehnologic (5),  Centrul pentru managementul proiectelor (4), Centrul de relaţii internaţionale (16),  Departamentul pentru pregătirea personalului didactic (3),  Centrul pentru învăţământ la distanţă, frecvenţă redusă şi formare profesională continuă (9), Biroul IT (3), Centrul de informare, consiliere şi orientare în carieră (5), şcoala doctorală (6), Comisia de monitorizare şi control intern (4), Serviciul administraţie patrimoniu şi aprovizionare (1). Dintre cele 202 de proceduri elaborate au fost abrogate un munăr de 5 proceduri aparţinând biroului personal salarizare. Rolul Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategiei Instituţionale a fost de a pune la dispoziţia compartimentelor macheta procedurii, de a acorda onsultanţă personalului implicat în elaborarea procedurilor.

         Documentele ce vizează asigurarea calităţii în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia au fost postate pe site-ul Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională, http://cmcsi.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=10&l=ro.

         Asigurarea calităţii cercetării ştiinţifice. Ca urmare a noilor exigenţe impuse de standardele de evaluare şi asigurare a calităţii cercetării, la nivelul Universităţii a fost elaborată Strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice pe termen mediu şi lung (2014-2020). Strategia porneşte de la analiza rezultatelor anterioare şi a situaţiei actuale a cercetării ştiinţifice şi formulează direcţiile şi obiectivele privind dezvoltarea structurilor, programelor şi proiectelor de cercetare, precum şi a resurselor umane, materiale şi financiare necesare punerii în practică a strategiei.

         În acest sens, s-au propus măsuri de susţinere a cercetării ştiinţifice, de încurajare şi motivare a cadrelor didactice, precum acordarea unor sume din veniturile proprii pentru taxele de participare/publicare sau alte cheltuieli la conferinţe şi în diverse publicaţii cotate ISI. Astfel, în anul 2016 a fost acordată susţinere financiară din fondurile proprii ale universităţii pentru publicarea în reviste şi volume de conferinţă proceeding ISI şi/sau revizuirea lingvistică (proofreading) a unui număr de 31 de articole.

         Comunităţii academice i s-au transmis informaţiile referitoare la revistele ştiinţifice acreditate sau indexate în bazele de date internaţionale în vederea evitării pericolelor reprezentate pe de-o parte de proliferarea revistelor sau conferinţelor false, iar pe de altă parte ţinând cont de obiectivul unei clasări pe locuri fruntaşe a universităţii din punct de vedere al cercetării.

         Pe parcursul anului 2016, prin consultarea şi cu avizul factorilor de decizie din universitate a fost elaborată o nouă procedură privind susţinerea publicării rezultatelor ştiinţifice. Aceasta a fost adoptată prin hotărâre a Senatului universităţii în 25 mai 2016.

         În aceeaşi sferă a perfecţionării instrumentelor de organizare a activităţii de cercetare ştiinţifică şi de creştere a calităţii acesteia se înscrie şi revizuirea şi completarea Regulamentului pentru acordarea burselor de performanţă ştiinţifică în vederea stimulării dezvoltării cercetării studenţeşti, regulament adoptat de Senatul universităţii în 14 decembrie 2016

 

VI. SITUAŢIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ŞI A ETICII ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE

 

         În anul 2016, Comisia de Etică şi Deontologie Profesională a funcţionat având un număr de 5 membri, un preşedinte şi un secretar tehnic - noua componenţă fiind aprobată prin Hotărârea Senatului instituţiei nr.  9/5736/30.03.2016. Comisia şi-a desfăşurat activitatea potrivit prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Cartei universitare şi a Codului de etică şi deontologie profesională universitară.

         În perioada supusă analizei, activitatea Comisiei s-a desfăşurat conform prevederilor Regulamentului de funcţionare a Comisiei de etică şi deontologie universitară (aprobat în şedinţa Senatului din data de 29.01.2013). Ca urmare a unor dezbateri apărute în spaţiul public, referitoare la cadre didactice titulare ale instituţiei care au semnat recomandări - în sensul art. 96 al.1, lit. f din Legea nr. 254/2013, privind executarea pedepselor - pentru persoane aflate în regim de detenţie, în baza solicitării Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 8061/11.01.2016 şi a solicitării nr. 2/11.01.2016 a Preşedintelui Consiliului Naţional al Rectorilor, Comisia a analizat cazul a patru cadre didactice titulare aflate în această situaţie. În cadrul şedinţei din 28.01.2016, Comisia de Etică şi Deontologie Profesională a adoptat Hotărârea nr. 2383/09.02.2016, prin care menţionează comportamentul profesional al cadrelor didactice din universitate mai sus menţionate ca fiind înscris într-un registru de activitate obişnuit şi ilustrează un comportament deontologic, iar exprimările din recomandări şi implicarea lor personală nu aduc vreo atingere integrităţii şi prestigiului universităţii. În afara situaţiei menţionate, nu au existat alte sesizări privind încălcarea Codului de etică şi deontologie universitară în cursul anului 2016.

         Comisia de etică şi deontologie universitară a dus la îndeplinire prevederile Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul 2016, privind revizuirea Codului de etică şi deontologie profesională universitară, acesta fiind aprobat în şedinţa Senatului din 26.10.2016 şi actualizat, conform legislaţiei în vigoare, în şedinţa Senatului Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din 23.11.2016.

         Urmare a recomandărilor formulate în Scrisoarea ARACIS nr. 2.425/08.04.2015, de Comisia de experţi care a realizat evaluarea instituţională, respectiv opinia expertului străin (punctul 4. Cercetarea. f. Luarea în considerare a înfiinţării unei comisii de etică pentru cercetare în cadrul universităţii), în şedinţa Consiliului Cercetării Ştiinţifice din 22.09.2015 s-a creat o Comisie de etică în cercetare, din care fac parte  trei membri (cadre didactice şi cercetători). Activitatea acesteia vizează analiza din perspectivă etică a activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor.

 

VII. SITUAŢIA POSTURILOR VACANTE

 

Tabelul 7.1 Centralizator  al posturilor didactice şi de cercetare vacante

la începutul anului universitar 2015 - 2016

Nr.

 

 

Facultatea, departamentul,

colegiul, servicii funcţionale şi alte structuri administrative

TOTAL 

din care:

 

Nr. posturi profesor

 

Nr. posturi conferenţiar

 

Nr. posturi lectori

 

Nr. posturi asistent

 

1

Facultatea de Istorie - Filologie

      9

3

0

5

1

2

Facultatea de Ştiinţe Economice

    13

3

4

5

1

3

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

    19

3

3

12

1

4

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

    25

1

3

16

5

5

Facultatea de Teologie

    12

2

1

5

4

6

Centrul de  Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă

      8

0

0

0

8

TOTAL

    86

12

11

43

20

 

Tabelul 7.2 Centralizator  al posturilor didactice şi de cercetare vacante

la începutul anului universitar 2016 - 2017

Nr.

 

 

Facultatea, departamentul,

colegiul, servicii funcţionale şi alte structuri administrative

TOTAL 

din care:

 

Nr. posturi profesor

 

Nr. posturi conferenţiar

 

Nr. posturi lectori

 

Nr. posturi asistent

 

1

Facultatea de Istorie - Filologie

     9

2

3

2

2

2

Facultatea de Ştiinţe Economice

   16

2

0

8

6

3

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

   20

1

0

13

6

4

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

   29

0

3

16

10

5

Facultatea de Teologie

   12

1

1

8

2

6

Centrul de  Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă

     9

0

0

0

9

TOTAL

   95

6

7

47

35

 

Tabelul 7.3 Centralizator  al posturilor didactice auxiliare şi nedidactice vacante 

la începutul anului universitar 2015 - 2016

Nr.

           STRUCTURA

   TOTAL

 

din care:

 

Posturi didactic auxiliare şi

             de cercetare

        Posturi nedidactice

 

1

Direcţia General Administrativă

    53

                   18

                    35

2

Secretariat

    11

                   11

                      -

3

Centre de cercetare

    26

                   26

                      -

4

Centre administrativ-funcţionale

    20

                     9

                    11

TOTAL 

  110

                   64

                    46

 

 Tabelul 7.4 Centralizator  al posturilor didactice auxiliare şi nedidactice vacante 

la începutul anului universitar 2016 - 2017

Nr.

           STRUCTURA

   TOTAL 

din care:

 

Posturi didactic auxiliare şi

             de cercetare

        Posturi nedidactice

 

1

Direcţia General Administrativă

    50

                   16

                    34

2

Secretariat

    10

                   10

                      0

3

Centre de cercetare

    27

                   27

                      0

4

Centre administrativ-funcţionale

    22

                   10

                    12

TOTAL 

  109

                   63

                    46

 

VIII. SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR

 

         Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a iniţiat în luna iunie 2016 prima etapă şi în septembrie 2016 cea de-a doua etapă a studiului de monitorizare privind inserţia absolvenţilor promoţiilor cuprinse în intervalul 2011-2015 pe piaţa muncii, prin aplicaţia electronică „Absolvenţi pe piaţa muncii - APM-UAB" gestionată de DAGPSPM-CICOC-UAB.

         Pe baza chestionarelor completate pentru promoţiile 2011-2015, un număr de 586 absolvenţi au fost analizaţi din punctul de vedere al răspunsurilor lor privind inserţia pe piaţa muncii. Numărul total de absolvenţi ai promoţiilor 2011-2015 a fost următorul:

 

Promoţia

2011

2012

2013

2014

2015

Nr.total absolvenţi

1402

1321

1210

1176

946

 

         Centralizând situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor, obţinută prin monitorizarea chestionarelor completate de absolvenţi în format electronic la ridicarea diplomelor şi în urma invitaţiilor transmise prin email, au rezultat următoarele:

 

 • În anul 2015, s-a înregistrat un număr total de 946 absolvenţi, pentru nivelurile de studiu: licenţă, masterat, doctorat. Din totalul absolvenţilor, 34.57% (respectiv, 327) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei.

         Pe baza înregistrărilor obţinute din centralizarea chestionarelor, s-a obţinut un procent de angajabilitate de 74.92% (respectiv 245), din care 66.94% (respectiv 164) ocupând un loc de muncă în domeniul studiilor absolvite.

         Analizând situaţia pe cele 5 facultăţi din cadrul Universităţii, au rezultat următoarele:

         1. La Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - din cei 353 de absolvenţi ai promoţiei 2015, un număr de 117 absolvenţi (33.14%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 84 absolvenţi (71.79%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 51 absolvenţi (60.71%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

         2. La Facultatea de Istorie şi Filologie - din cei 109 de absolvenţi ai promoţiei 2015, un număr de 41 absolvenţi (37.61%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 25 absolvenţi (60.98%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 18 absolvenţi (72.00%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

         3. La Facultatea de Ştiinţe Economice - din cei 261 de absolvenţi ai promoţiei 2015, un număr de 112 absolvenţi (42.91%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 93 absolvenţi (83.04%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 69 absolvenţi (74.19%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

         4. La Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - din cei 130 de absolvenţi ai promoţiei 2015, un număr de 44 absolvenţi (33.85%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 36 absolvenţi (81.82%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 23 absolvenţi (63.89%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

         5. La Facultatea de Teologie Ortodoxă - din cei 75 de absolvenţi ai promoţiei 2015, un număr de 13 absolvenţi (17.33%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 7 absolvenţi (53.85%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 3 absolvenţi (42.86%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

 

 • În anul 2014, s-a înregistrat un număr total de 1176 absolvenţi, pentru nivelurile de studiu: licenţă, masterat, doctorat. Din totalul absolvenţilor, 8.76% (respectiv, 103) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei.

         Pe baza înregistrărilor obţinute din centralizarea chestionarelor, s-a obţinut un procent de angajabilitate de 72.82% (respectiv 75), din care 61.33% (respectiv 46) ocupând un loc de muncă în domeniul studiilor absolvite.

         Analizând situaţia pe cele 4 facultăţi din cadrul Universităţii, au rezultat următoarele:

         1. La Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - din cei 448 de absolvenţi ai promoţiei 2014, un număr de 42 absolvenţi (9.38%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 27 absolvenţi (64.29%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 14 absolvenţi (51.85%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

         2. La Facultatea de Istorie şi Filologie - din cei 115 de absolvenţi ai promoţiei 2014, un număr de 9 absolvenţi (7.83%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 8 absolvenţi (88.89%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 4 absolvenţi (50.00%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

         3. La Facultatea de Ştiinţe - din cei 468 de absolvenţi ai promoţiei 2014, un număr de 41 absolvenţi (8.76%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 32 absolvenţi (78.05%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 22 absolvenţi (68.75%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

         4. La Facultatea de Teologie Ortodoxă - din cei 113 de absolvenţi ai promoţiei 2014, un număr de 11 absolvenţi (9.73%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 8 absolvenţi (72.73%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 6 absolvenţi (75.00%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

 

 • În anul 2013, s-a înregistrat un număr total de 1210 absolvenţi, pentru nivelurile de studiu: licenţă, masterat, doctorat. Din totalul absolvenţilor, 5.54% (respectiv, 67) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei.

         Pe baza înregistrărilor obţinute din centralizarea chestionarelor, s-a obţinut un procent de angajabilitate de 76.12% (respectiv 51), din care 80.39% (respectiv 41) ocupând un loc de muncă în domeniul studiilor absolvite.

         Analizând situaţia pe cele 4 facultăţi din cadrul Universităţii, au rezultat următoarele:

         1. La Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - din cei 380 de absolvenţi ai promoţiei 2013, un număr de 15 absolvenţi (3.95%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 12 absolvenţi (80.00%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 10 absolvenţi (83.33%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

         2. La Facultatea de Istorie şi Filologie - din cei 134 de absolvenţi ai promoţiei 2013, un număr de 9 absolvenţi (6.72%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 9 absolvenţi (100%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 6 absolvenţi (66.67%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

         3. La Facultatea de Ştiinţe - din cei 541 de absolvenţi ai promoţiei 2013, un număr de 39 absolvenţi (7.21%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 26 absolvenţi (66.67%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 23 absolvenţi (88.46%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

         4. La Facultatea de Teologie Ortodoxă - din cei 121 de absolvenţi ai promoţiei 2013, un număr de 4 absolvenţi (3.31%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 4 absolvenţi (100%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 2 absolvenţi (50.00%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

 

 • În anul 2012, s-a înregistrat un număr total de 1321 absolvenţi, pentru nivelurile de studiu: licenţă, masterat, doctorat. Din totalul absolvenţilor, 4.47% (respectiv, 59) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei.

         Pe baza înregistrărilor obţinute din centralizarea chestionarelor, s-a obţinut un procent de angajabilitate de 76.27% (respectiv 45), din care 68.89% (respectiv 31) ocupând un loc de muncă în domeniul studiilor absolvite.

         Analizând situaţia pe cele 4 facultăţi din cadrul Universităţii, au rezultat următoarele:

         1. La Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - din cei 342 de absolvenţi ai promoţiei 2012, un număr de 18 absolvenţi (5.26%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 14 absolvenţi (77.78%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 9 absolvenţi (64.29%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

         2. La Facultatea de Istorie şi Filologie - din cei 118 de absolvenţi ai promoţiei 2012, un număr de 9 absolvenţi (7.63%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 9 absolvenţi (100%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 7 absolvenţi (77.78%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

         3. La Facultatea de Ştiinţe - din cei 697 de absolvenţi ai promoţiei 2012, un număr de 24 absolvenţi (3.44%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 16 absolvenţi (66.67%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 11 absolvenţi (68.75%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

         4. La Facultatea de Teologie Ortodoxă - din cei 141 de absolvenţi ai promoţiei 2012, un număr de 8 absolvenţi (5.67%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 6 absolvenţi (75.00%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 4 absolvenţi (66.67%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

 

 • În anul 2011, s-a înregistrat un număr total de 1402 absolvenţi, pentru nivelurile de studiu: licenţă, masterat, doctorat. Din totalul absolvenţilor, 2.14% (respectiv, 30) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei.

         Pe baza înregistrărilor obţinute din centralizarea chestionarelor, s-a obţinut un procent de angajabilitate de 80.00% (respectiv 24), din care 79.17% (respectiv 19) ocupând un loc de muncă în domeniul studiilor absolvite.

         Analizând situaţia pe cele 4 facultăţi din cadrul Universităţii, au rezultat următoarele:

         1. La Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - din cei 362 de absolvenţi ai promoţiei 2011, un număr de 7 absolvenţi (1.93%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 6 absolvenţi (85.71%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 5 absolvenţi (83.33%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

         2. La Facultatea de Istorie şi Filologie - din cei 179 de absolvenţi ai promoţiei 2011, un număr de 2 absolvenţi (1.12%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 1 absolvent (50.00%) şi-a găsit un loc de muncă.

         3. La Facultatea de Ştiinţe - din cei 726 de absolvenţi ai promoţiei 2011, un număr de 18 absolvenţi (2.48%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 14 absolvenţi (77.78%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 11 absolvenţi (78.57%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

         4. La Facultatea de Teologie Ortodoxă - din cei 126 de absolvenţi ai promoţiei 2011, un număr de 3 absolvenţi (2.38%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 3 absolvenţi (100%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 3 absolvenţi (100%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

         Analizând evoluţia în timp a gradului de angajabilitate, se observă că acesta a înregistrat un trend permanent ascendent, cu cea mai mare rată de creştere în intervalul 2014-2015.

 

Figura nr. 8.1 Evoluţia gradului de angajabilitate

 

         În elaborarea studiului au fost implicaţi factori cheie din Universitate (absolvenţi/membri ALUMNI-UAB, care au promovat şi diseminat obiectivelor studiului; Biroul de eliberare diplome, care a pus la dispoziţie chestionarele completate de absolvenţi, secretariatele facultăţilor care au pus la dispoziţie cererile de înscriere a studenţilor - viitori absolvenţi; Biroul IT, care a furnizat fişierele cu datele absolvenţilor exportate din UMS; Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC-UAB) din cadrul Unversităţii, care a promovat, diseminat şi realizat studiul în rândul absolvenţilor.

(Abrevieri: Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC-UAB), Departamentul de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii (DAGPSPM), University Management System (UMS), Absolvenţii şi piaţa muncii - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - Baza de date şi aplicaţia (APM-UAB).)

 

IX. ALTE INFORMAŢII RELEVANTE PENTRU ACTIVITATEA INSTITUŢIEI

 

            STRATEGIA DE PROMOVARE A IMAGINII UNIVERSITĂŢII

         Prin intermediul Centrului de Imagine şi Marketing (CIM), care are la bază Biroul de Imagine şi Marketing, s-a procedat, în anul 2016, la aplicarea unei politici transparente, dinamice şi constructive cu privire la informarea, atragerea, recrutarea şi admiterea studenţilor (români şi internaţionali) la programele de studiu ale UAB şi la îmbunătăţirea vizibilităţii instituţionale, prin promovarea corectă, elegantă şi profesionistă a imaginii Universităţii.

         Măsurile imediate au constat în îmbunătăţirea strategiei de comunicare, realizarea unor acţiuni de rebranding pentru imaginea Universităţii şi, în general, de dezvoltare a marketingului universitar. Principala preocupare a vizat asigurarea şi îmbunătăţirea vizibilităţii Universităţii pe plan naţional şi internaţional, în special prin colaborarea cu instituţii publice şi private din România şi din lume (de la instituţii partenere din domeniul învăţământului şi cercetării, până la Academia Română, ministere, instituţii cu rang diplomatic, instituţii culturale, companii media, firme multinaţionale din mediul economic şi de afaceri ş.a.

         Principiul care a stat la baza întregii activităţi de promovare a imaginii UAB şi a strategiei de marketing instituţional a fost cel al reconsiderării şi conştientizării importanţei universităţii albaiuliene în arealul istoric, geografic, economic, social şi cultural în care funcţionează, ca instituţie orientată spre performanţă multiplă şi cu un înalt potenţial de formare de specialişti în diverse domenii de interes major. Pe de altă parte, respectându-se unul dintre obiectivele majore ale strategiei instituţionale propuse în programul managerial - cel care viza internaţionalizarea UAB - s-a procedat la aplicarea unui plan strategic de informare, promovare, dezvoltare şi consolidate a relaţiilor cu parteneri din Europa şi din întreaga lume, în vederea diseminării oportunităţilor de studiu şi de cercetare oferite studenţilor internaţionali, crescându-se, astfel, semnificativ, gradul de atractivitate al UAB în rândul cetăţenilor UE sau din ţări terţe UE.

         Strategia de marketing universitar a implicat, cu prioritate, o gamă de activităţi care au vizat, anual, promovarea ofertei educaţionale, a condiţiilor socio-profesionale şi de divertisment oferite studenţilor UAB şi a oportunităţilor de absorbţie pe piaţa muncii încă din timpul studiilor universitare. În vederea promovării imaginii Universităţii, s-a procedat la realizarea unor materiale specifice, cu conţinut, grafică şi design personalizate, proiectate în cadrul Biroului de Imagine şi Marketing. De la an la an, procedura de promovare a Admiterii a câştigat consistenţă şi activităţile s-au diversificat semnificativ, cea mai mare parte a lor fiind iniţiate şi organizate cu sprijinul prorectorilor, decanilor, directorilor de departamente, membrilor CIM şi al Purtătorului de cuvânt.

         Menţionăm, în mod deosebit, sprijinul constant, implicarea fără rezerve şi profesionalismul cadrelor universitare de la toate departamentele, dar şi a studenţilor voluntari care au desfăşurat, în fiecare an, activităţi specifice de promovare a programelor educaţionale, în perspectiva Admiterii, fie prin activităţi colective (tip Caravana Admiterii, proiecte deja cu tradiţie, precum cel iniţiat de Facultatea de Ştiinţe Economice - „Fii activ! Fii implicat!", Săptămâna porţilor deschise la UAB), fie prin acţiuni individuale.

         Un obiectiv strategic asumat şi cu evidente efecte benefice pe termen lung a fost cel privind atragerea elevilor (potenţiali candidaţi) către UAB prin vizitarea efectivă a instituţiei, cu posibilitatea de a participa la activităţi specifice mediului universitar, în special activităţi interactive (cursuri, seminarii, laboratoare, concursuri, dezbateri, workshop-uri etc.), în colaborare cu studenţii. În acelaşi sens, s-a preferat, în ultimii ani, implicarea constantă în promovarea Admiterii a studenţilor şi masteranzilor UAB, ca voluntari, precum şi a foştilor studenţi (ALUMNI).

         Pentru consolidarea colaborării dintre UAB şi mediul preuniversitar, în anul 2016 a rămas activ Acordul-cadru de parteneriat între UAB şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba. Acordul vizează dezvoltarea unui parteneriat durabil între învăţământul universitar şi cel preuniversitar din judeţul Alba, care să conducă la implicarea activă a elevilor, studenţilor şi profesorilor în activităţi care să aibă ca finalitate transferul de bune practici între cele două nivele de învăţământ şi stimularea proiectelor de colaborare ştiinţifică şi culturală, în vederea promovării constante a valorilor specifice învăţământului din judeţul Alba. În baza acestuia, colaborarea dintre cele două instituţii îmbracă o gamă largă de forme: activităţi comune, cu implicarea directă a elevilor, studenţilor şi profesorilor în manifestări educative, ştiinţifice, culturale şi de divertisment, precum simpozioane, conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, proiecte strategice de cercetare-dezvoltare-inovare, workshop-uri, dezbateri pe teme de interes major privind evoluţia învăţământului românesc, competiţii sportive, mese rotunde, evenimente multiculturale, expoziţii, excursii de studiu ş.a.).

 

            INTERNAŢIONALIZAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

         Având în vedere strategia managerială a Universităţii şi Strategia de internaţionalizare aferentă perioadei 2012-2016, care presupune adoptarea unor  măsuri permanente şi pe termen lung orientate spre internaţionalizarea UAB şi spre creşterea atractivităţii instituţiei în rândul elevilor şi studenţilor, în fiecare an au fost organizate o serie de evenimente majore în acest sens. În cadrul politicii de internaţionalizare şi de promovare a ofertei educaţionale a UAB, un accent deosebit s-a pus pe promovarea instituţiei în mediul diplomatic şi în rândul partenerilor internaţionali. Reprezentanţi ai Universităţii au participat la târguri internaţionale, întâlniri diplomatice, vizite oficiale, workshop-uri şi manifestări ştiinţifice de prestigiu.

         În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016, Centrul de Relaţii Internaţionale a implementat Contractul financiar Erasmus+, Acţiunea cheie KA103 2015-2017, Contractul financiar Erasmus+, Acţiunea cheie KA103 2016-2018 (exerciţiul financiar 1 iunie 2016 - 31 mai 2018), Contractul financiar Erasmus+, Acţiunea cheie KA107 2015-2017 (exerciţiul financiar 1 iunie 2015 - 31 iulie 2017), Contractul financiar Erasmus+, Acţiunea cheie KA107 2016-2018 (exerciţiul financiar 1 iunie 2016 - 31 mai 2018), Contractul financiar Erasmus+, Acţiunea cheie KA107 2015-2017 cu Rusia (exerciţiul financiar 1 iunie 2015 - 31 iulie 2017)  şi Contractul financiar Mecanismul SEE 2015-2016 (exerciţiul financiar 1 octombrie 2015- 30 septembrie 2016).

         În total, pentru exerciţiul financiar 2015-2018, Centrul de Relaţii Internaţionale prin Biroul Erasmus+ gestionează 1.591.308 Euro destinaţi mobilităţii persoanelor (studenţi - mobilităţi de studiu şi plasament şi cadre - mobilităţi în scop de predare şi de formare), doar în cadrul Programului Erasmus+.

         Centrul de Relaţii Internaţionale gestionează şi Mecanismul Financiar al SEE Contractul financiar 2015-2016 (exerciţiul financiar 1 octombrie 2015- 30 septembrie 2016). Au fost organizate mobilităţi outgoing pentru plasament şi studiu (9 mobilităţi SMP şi o mobilitate SMS), 3 mobilităţi outgoing pentru cadre didactice pentru acţiuni de formare şi 2 mobilităţi incoming pentru cadre didactice pentru acţiuni de formare. Valoarea totală a grantului acordat de către ANPCDEFP şi utilizat pentru acţiunile de mobilitate menţionate mai sus a fost de 65.550 EURO.

         În anul 2016, în ceea ce priveşte Programul Erasmus + şi Mecanismul financiar SEE s-a înregistrat o creştere semnificativă a fondurilor atrase, în special în cazul Acţiunii Cheie KA107 - mobilităţi cu ţările partenere. Este de remarcat faptul că alocarea anuală a fondurilor destinate mobilităţii persoanelor în cadrul programului Erasmus+ este realizată în baza principiului past performance, adică, în baza performanţei anterioare, dar şi în urma evaluării calitative a aplicaţiei pentru proiectele de finanţare a mobilităţilor cu ţări partenere.

         Odată cu lansarea noului program Erasmus+ 2014-2020 în România, Universitatea noastră a început procesul de reactualizare a contractelor de parteneriat bilateral. Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a semnat, în 2014, Carta Erasmus 2014-2020 şi şi-a extins în anul 2016 cooperarea cu alte universităţi, structuri de cercetare şi companii din toată Europa. Astfel, În perioada ianuarie 2016-decembrie 2016 s-au încheita 24 de noi Acorduri Erasmus+ cu următoarele universităţi/instituţii: Liverpool John Moores University, Anglia, University of East Sarajevo, Bosnia Herţegovina,  Edith Cowan University, Australia, Sofia University St. Kliment Obridski, Bulgaria, Technical University of Varna, Bulgaria, University of Cyprus, Cipru, Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, Columbia, Universite de Caen Normandie, Franta, Friedrich-Alexander Universitat Erlangen Nurnberg, Germania, Johannes Gutenberg - University Mainz, Germania, Otto-Friedrich University of Bamberg, Germania, Technologiko Ekpaideutiko Idrima Epirou, Grecia, Sapienza Universita di Roma, Italia, Universita degli Studi della Tuscia, Italia, Iliria College, Kosovo, Nicolaus Copernicus University in Torun, Polonia, Universidade do Porto, Portugalia, Subotica Tech-College of Applied Sciences, Serbia, GEA College - Faculty of Entrepreneurship, Slovenia, Universidad Nacional de Educacion a Distancia, Spania, Karadeniz Technical University, Turcia, Nevsehir Haci Bektas Veli University, Turcia, Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungary, Ungaria, Uzbekistan State World Languages University, Uzbekistan.

         La finalul anului 2016, Universitatea „1 Decembrie 1918" avea încheiate, un număr de peste 200 de acorduri de parteneriat cu instituţii din străinătate, din care 156 sunt acorduri-cadru de parteneriat încheiate cu universităţi din Europa, Asia, Orientul Mijlociu, America de Nord şi de Sud, Australia distribuite astfel: 145 sunt acorduri de cooperare cu Universităţi în cadrul programului Erasmus/Erasmus+, 11 cu firme de plasament, companii şi universităţi din străinătate pentru practica studenţilor cuprinşi în programul Erasmus şi 40 sunt contracte cu institute şi universităţi din Europa, Asia şi America. Un accent deosebit s-a pus pe stimularea mobilităţilor internaţionale oferite de programul ERASMUS+.

         Pentru a susţine şi dezvolta acordurile cu instituţii de învăţământ superior, reînnoite sau nou încheiate în anul 2016 (în vederea aderării la programul Erasmus +, Acţiunea Cheie KA1), pe parcursul anului au fost organizate vizite de monitorizare la universităţile considerate parteneri strategici, pentru a discuta planuri de acţiune comune în educaţie şi cercetare.

         Pe parcursul anului 2016 au fost realizate următoarele mobilităţi - 74 mobilităţi de studiu, 107 mobilităţi de plasament, 30 mobilităţi ale cadrelor didactice pentru predare, precum şi 29 mobilităţi de formare profesională. În ceea ce priveşte mobilităţile de tip incoming, Universitatea noastră a primit la studiu pentru unul sau două semestre un număr de 71 de studenţi, 7 studenţi în plasament pe perioada verii, precum şi 51 cadre didactice si nedidactice (predare 21; formare 30).

         O preocupare specială pentru strategia de internaţionalizare a Universtăţii a reprezentat-o atragerea studenţilor internaţionali, atât pentru programul An pregătitor - Limba română ca limbă străină pentru studenţii internaţionali, cât şi pentru programele de licenţa în limba engleză oferite (Administrarea Afacerilor, Informatică, Arheologie). În anul 2016 s-a înregistrat o creştere considerabilă a numărului de studenţi internaţionali înmatriculaţi în cadrul universităţii: 42 (la specializările: An pregătitor, Informatică, Electronică Aplicată, Administrarea Afacerilor, Filologie).

         A fost organizată în perioada 20-22 aprilie 2016 cea de-a treia ediţie a Workshop-ului exploratoriu Internationalisation of Higher Education: Challenges and Rewards, prin care s-a urmărit realizarea unei reţele a Centrelor de Relaţii Internaţionale Europene (Universităţi partenere), identificarea unor metode mai eficiente de comunicare a strategiilor de internaţionalizare ale instituţiilor de învăţământ superior, integrarea în aceste strategii a recomandărilor Comisiei Europene cu privire la mobilităţi de studiu, practică, predare şi formare, îmbunătăţirea curriculumului internaţional şi a e-learning-ului, precum şi întărirea parteneriatelor strategice.

         În anul 2016, a fost finanţat prin Fondul de Dezvoltare Instituţionala - proiectul "Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a UAB", proiect care a avut ca şi obiectiv general dezvoltarea insituţională a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia prin îmbunătăţirea calităţii si creşterea vizibilităţii internaţionale a instituţiei cu îndeplinirea următoarelor  obiective specifice:

         - Consolidarea internaţională si interculturala a Universităţii pe termen mediu prin elaborarea strategiei de internaţionalizare  2016-2025;

         - Promovarea Universităţii la nivel internaţional ca destinaţie pentru un învăţământ superior de calitate si recrutarea internaţională a studenţilor prin tehnici specifice de marketing universitar;

         - Creşterea numărului de profesori care sa susţină dimensiunea internaţională a programelor de studiu in limbi străine;

         - Îmbunătăţirea comunicării cu mediul academic si de cercetare extern si consolidarea parteneriatelor strategice pe domenii de interes în cercetare-dezvoltare-inovare;

         - Fluidizarea fluxului de incoming şi outgoing studenţi, cadre didactice şi cercetători prin digitizarea  sistemului  de gestionare si consolidare a capacităţii administrative a schimburilor; 

         - Creşterea vizibilităţii internaţionale a Universităţii prin îmbunătăţirea si adecvarea calităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei internaţionale.

         În cadrul politicii de internaţionalizare şi de promovare a ofertei educaţionale a UAB în străinătate, un accent deosebit s-a pus pe promovarea instituţiei în mediul diplomatic. Reprezentanţi ai Universităţii au participat la târguri internaţionale, întâlniri diplomatice, vizite oficiale organizate la nivel ministerial, workshop-uri şi manifestări ştiinţifice de prestigiu. Le menţionăm pe cele mai importante:

 • Rectorul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia împreună cu Directorul Centrului de Relaţii Internaţionale au participat la Festivalul internaţional "Al-Quds University International Festival for the culture exchange between people" în Palestina, însoţiţi de ES Ambasadorul Palestinei în România, dl Dl.Fuad Karim Saliba KOKALY, în perioada 7-12 aprilie 2016;
 • Rectorul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a fost invitat să participe la evenimentele organizate cu ocazia Africa"s Day, Bucureşti, în data de 25.05.2016;
 • Rectorul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a fost invitat să participe la evenimentele ocazionate de Ziua Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la Chişinău, în perioada 11 - 13 iunie 2016;
 • Rectorul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a fost invitat să participe la evenimentele organizate de dl Remo Del Genio, preşedintele Associazione Italiana Assistenza Spastici, din Napoli, Italia, în perioada 6 - 10 iulie 2016;
 • Rectorul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a fost invitat împreună cu Directorul Centrului de Relaţii Internaţionale să participe la evenimentele ocazionate de semnarea documentelor de înfrăţire a oraşelor Pila şi Alba Iulia, în perioada 7 - 10 noiembrie 2016, în localitatea Pila, Polonia;
 • D-na Prorector Conf. univ. Andreea Muntean a participat alături de D-na Aureliana Florescu, membru CRI la târgul educaţional de la Frankfurt din 3-4 decembrie 2016 - "Bachelor and More" organizat de către Universitatea Goethe, UAB fiind singura Universitatea din Europa de Est reprezentată cu un stand propriu la acest târg.
 • Rectorul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a fost invitat de E.S. Saad Mohamed Saad AL-KOBAISI, Ambasador al Statului Qatar in Romania, la celebrarea Zilei Nationale a Qatarului, Bucureşti, în data de 12.12.2016.

 

          SERVICII DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ A STUDENŢILOR

         Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră a studenţilor (CICOC) din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este un serviciu academic, care funcţionează în subordinea Senatului şi în colaborare cu alte structuri ale universităţii, fiind punctul de interferenţă între Universitate şi organizaţiile cu rol de potenţiali ofertanţi de locuri de muncă. CICOC are ca obiectiv fundamental informarea, consilierea şi orientarea studenţilor în vederea rezolvării problemelor referitoare la viitoarea lor carieră.

         CICOC vine în sprijinul studenţilor prin oferirea de servicii de informare, consiliere şi orientare pentru alegerea viitoarei cariere, precum şi servicii de consiliere psihologică. Membrii acestui Centru sunt reprezentanţi ai tuturor departamentelor din Universitate, care pe bază de voluntariat sprijină activ studenţii, oferind serviciile menţionate anterior.

         CICOC derulează activităţi în parteneriat cu Liga Studenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Asociaţia ALUMNI, instituţii publice locale, naţionale şi internaţionale; agenţi economici publici şi privaţi. Relaţiile de colaborare ale CICOC se concretizează în: semnarea unor serii de acorduri de parteneriat viabile cu instituţii, asociaţii şi fundaţii. Centrul are relaţii bune de colaborare cu celelalte centre administrativ-funcţionale, cu care derulează acţiuni de informare pentru studenţi, precum şi cu CMCSI, furnizând informaţii necesare în dosarele de acreditare/autorizare, legate de evoluţia profesională şi inserţia pe piaţa muncii. 

         Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră a derulat în anul 2016 o serie de evenimente, menite să faciliteze accesul studenţilor la piaţa muncii, pregătirea acestora pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, intrarea în contact cu potenţiali angajatori, pregătirea pentru prezentarea la interviu, implicarea în activităţi de voluntariat: Săptămâna Porţilor Deschise, Bursa locurilor de muncă, sesiuni de informare, întâlniri cu angajatorii, Conferinţa Managementul Carierei, ajunsă la a patra ediţie derulată.

         

          DESCHIDEREA CĂTRE MEDIUL ECONOMIC ŞI SOCIO-CULTURAL

         Universitatea şi-a propus să devină o instituţie reprezentativă pentru comunitatea în care îşi desfăşoară activitatea şi un factor de convergenţă a intereselor şi aspiraţiilor comunităţii. Parteneriate se derulează cu Primăria Municipiului Alba Iulia, cu Prefectura Judeţului Alba şi cu Consiliul Judeţean Alba, alături de care Universitatea este implicată în diferite proiecte de dezvoltare regională. Consiliul Judeţean Alba este constant implicat în susţinerea financiară şi logistică a celor mai multe dintre manifestările ştiinţifice şi culturale naţionale şi internaţionale organizate în cadrul UAB, dar susţine şi promovează şi activităţile sportive şi recreative. În fiecare an, Primăria acordă premii de excelenţă celor mai buni studenţi ai Universităţii. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu mediul economic şi socio-cultural, cu administraţia publică municipală şi judeţeană şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru reprezintă o coordonată constantă a strategiei Universităţii. O relaţie deosebită la nivel instituţional s-a creat, de-a lungul timpului, cu Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, prin care Universitatea colaborează mai cu seamă în domenii culturale, sociale şi spirituale. Pe plan ştiinţific sau cultural, Universitatea colaborează cu instituţiile de cultură locale şi judeţene, în special cu Muzeul Naţional al Unirii, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga",Centrul de Cultură „Augustin Bena", Teatrul de păpuşi „Prichindel".

         Pentru aplicarea strategiei de integrare activă în comunitatea socială locală şi regională funcţionează Senatul de Onoare al Universităţii. Acesta cuprinde personalităţi de prestigiu ale vieţii economice şi sociale la nivel local, zonal şi regional, manageri de firme, bănci şi instituţii publice sau private, conducători din sfera administraţiei publice. Senatul de Onoare se întruneşte de două ori pe an. Între întruniri, activitatea este condusă de Consiliul Senatului de Onoare. Misiunea principală a acestor foruri constă în elaborarea şi punerea în practică a strategiei de integrare activă a Universităţii în comunitatea locală, zonală şi regională, precum şi a strategiei de Universitate antreprenorială.

         Prin activităţile de la nivelul departamentelor şi, în mod special, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea întreţine relaţii stabile de cooperare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba şi cu Casa Corpului Didactic. Dintre elementele acestei cooperări, menţionăm: stabilirea unităţilor şcolare pilot şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar cu funcţia de mentori pentru practica pedagogică a studenţilor de la specializările cu profil didactic; organizarea, în comun, a unor programe de formare continuă a personalului didactic; adaptarea programelor didacticilor de specialitate la cerinţele curriculum-ului preuniversitar şi la particularităţile procesului de predare-învăţare la nivelul fiecărui ciclu de învăţământ; accesul reciproc la bibliotecile Universităţii şi, respectiv, ale Casei Corpului Didactic şi ale unităţilor şcolare.

 

            Prezentul raport a fost validat în Şedinţa Senatului din data de 29.03.2017. 

 

Prof. univ. dr. DANIEL Breaz,

RECTORUL UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 


[1]               Ordin de confirmare a Domnului Prof. univ. dr. Breaz Valer-Daniel în funcţia de Rector al Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia nr. 3350/07.03.2016 şi 3481/08.03.2012.