Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Plan strategic 2016-2020

 

 PLAN STRATEGIC AL

UNIVERSITĂŢII "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

PENTRU PERIOADA 2016 -  2020

 

Cuprins

Analiza de context a instituţiei şi premisele elaborării Planului strategic pentru perioada 2016-2020

 

Misiunea Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Perspectivele strategice ale Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

1.     Educaţie

2.     Cercetare ştiinţifică

3.     Internaţionalizare

4.     Implicare activă în comunitate

5.     Management instituţional

 

 

Analiza de context a instituţiei şi premisele elaborării Planului strategic pentru perioada 2016-2020

 

Configurarea priorităţilor strategice, a obiectivelor şi direcţiilor de acţiune pentru perioada 2016-2020 a presupus apelul la principalele provocări cu care învăţământul universitar se confruntă - progresul tehnologic şi necesitatea adaptării curriculare pentru transferul de cunoştinţe, intensificarea concurenţei între instituţiile de învăţământ superior, volatilitatea reglementărilor în domeniu, caracterul limitat al resurselor publice de finanţare a învăţământului. Prezentul plan strategic a fost dezvoltat în acord cu obiectivele instituţionale şi misiunea instituţiei, prin raportare la strategiile naţionale pentru educaţie, elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cât şi la cel mai amplu program de cercetare şi inovare derulat vreodată de Uniunea Europeană - Orizont 2020.

Elaborarea strategiei instituţionale a avut la bază un proces de consultare a principalelor categorii de parteneri sociali ai universităţii - studenţi, angajatori, cadre didactice preuniversitare, elevi de liceu, organizaţii studenţeşti, comunitatea locală, cât şi procese de consultare internă instituţională a cadrelor didactice, prin intermediul structurilor de conducere academice. În cadrul unor focus grupuri şi întâlniri de lucru, acestor stakeholderi şi personalului instituţiei li s-au solicitat puncte de vedere referitoare la fundamentarea unei strategii de dezvoltare pentru perioada 2016-2020. Partenerii sociali ai instituţiei au exprimat puncte de vedere referitoare la colaborări eficiente şi reciproc avantajoase între universitate şi categoriile enumerate, aspecte care au fost analizate la nivelul managementului instituţiei şi au fost luate în considerare la configurarea prezentului plan strategic pentru perioada 2016-2020.

La împlinirea a 25 de ani de la înfiinţare, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia se defineşte ca o instituţie cu profil academic, de învăţământ şi cercetare, care şi-a câştigat, în ultimii ani, o notorietate aparte în ţară şi în lume, prin calitatea proceselor educaţionale, prin profesionalismul corpului profesoral, prin valoarea cercetării ştiinţifice desfăşurate sub egida instituţiei şi prin parcursul profesional al studenţilor. Adaptarea sistematică a structurii Universităţii şi flexibilizarea ofertei educaţionale în funcţie de expectaţiile pieţii muncii, adaptarea progresivă la nevoile socio-profesionale ale tinerilor care optează pentru a-şi continua şi definitiva studiile în Universitate, înţelegerea corectă a imperativelor privind creşterea vizibilităţii pe plan naţional şi internaţional şi asumarea permanentă a unor responsabilităţi strategice privind asigurarea calităţii tuturor activităţilor au făcut din etapa 2012-2016 una de reechilibrare şi stabilizare, pe toate planurile, a Universităţii.

          Evaluările instituţionale la care Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a fost supusă în ultimii ani au confirmat faptul că este o universitate echilibrată, cu un progres etapizat, prudent, fără excese şi derapaje, o instituţie care a câştigat mult în valoare şi în prestigiu şi a atins un nivel de performanţă înalt. Evaluarea internaţională din anul 2013, realizată de către Asociaţia Universităţilor Europene (EUA) şi cea din 2015, efectuată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi finalizată prin acordarea celui mai înalt calificativ - „GRAD DE INCREDERE RIDICAT pentru perioada 2015-2020" - confirmă acest aspect. În cursul anului 2014, Universitatea a fost re-certificată ISO 9001:2008 de către Societatea Română de Asigurare a Calităţii (SRAC) pentru învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică. Scopul certificării a fost adoptarea unei abordări bazate pe progres în proiectarea, implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii, în vederea creşterii satisfacţiei studenţilor.

          Ultimii ani au fost marcaţi de intensificarea crizei demografice, în special după anul 2013 şi de influenţa acesteia asupra efectivelor de studenţi, cât şi de modificări de paradigmă în ceea ce priveşte dezirabilitatea şi atractivitatea studiilor universitare pentru tineri şi în ceea ce priveşte calitatea studiilor liceale, reflectată în procentele mici de promovabilitate a examenului de bacalaureat. Pentru universitate, perioada în cauză a fost marcată de imperative privind obţinerea şi valorificarea unui număr cât mai mare de granturi pentru toate cele trei nivele de studiu - licenţă, master şi doctorat - diversificarea ofertei educaţionale, prin autorizarea unor noi programe de licenţă, precum şi de nevoia de instituire a unor măsuri de promovare corectă şi eficientă a ofertei educaţionale şi a condiţiilor oferite studenţilor români şi din alte state. Astfel de măsuri au contribuit la o stabilizare a seriilor de studenţi, pe fondul unei tendinţe naţionale descrescătoare a numărului acestora.

            Perioada 2012-2016 a fost una de reaşezare pe paliere stabile de evoluţie şi de performanţă educaţională şi într-un necesar echilibru financiar, fără a afecta radical structura de personal sau statutul de ansamblu al Universităţii. Suntem, în acest moment, în condiţia în care putem afirma că instituţia a reuşit, printr-o politică internă anticipativă corectă şi prudentă, să îşi menţină echilibrul pe scena învăţământului superior din România, fără pierderi identitare sau de imagine, fără obstrucţionarea politicii de păstrare şi de promovare a personalului intern, fără sincope în acoperirea obligaţiilor financiare, prin măsuri de progres temperat şi printr-o corectă gestionare a resurselor interne, aşa încât a fost posibilă şi aplicarea unei importante strategii investiţionale care vizează dotarea superioară a spaţiilor de învăţământ şi cercetare şi permanenta îmbunătăţire a condiţiilor de studiu şi sociale ale studenţilor.

            În pofida intervalul relativ redus de existenţă al universităţii albaiuliene, scopul social şi activităţile sale fundamentale - educaţia şi cercetarea - permit considerarea instituţiei drept facilitator al incluziunii sociale, creşterii economice şi competitivităţii locale, regionale şi naţionale. Percepţia şi utilitatea publică şi socială a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia fac apel din ce în ce mai des la contribuţia sa la dezvoltarea locală şi cea regională, ceea ce readuce în atenţie cele trei funcţiuni fundamentale ale instituţiei - predare-învăţare, cercetare şi prestarea de servicii către comunitate - şi interdependenţa acestora în demersul formării de absolvenţi calificaţi, care vor activa în cadrul comunităţii ce cuprinde actori economici şi sociali. Dezideratele unui amplu proces de internaţionalizare au generat primele programe de studii în limbi de circulaţie internaţională şi intensificarea activităţilor de predare pentru studenţi străini.

Configurarea planului strategic a avut în vedere, alături de cele menţionate mai sus, şi Programul managerial al Rectorului pentru perioada 2016-2020, susţinut de comunitatea universităţii prin vot universal şi ale cărui obiective sunt:

1. Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional în acord cu cerinţele pieţei muncii           

            2. Creşterea performanţei activităţii de cercetare ştiinţifică

            3. Dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor academice, cu mediul preuniversitar şi cu reprezentanţi ai comunităţii locale şi regionale

            4. Continuarea politicii de internaţionalizare a Universităţii, susţinerea şi diversificarea programelor de învăţământ în limbi de circulaţie internaţională şi intensificarea activităţilor de promovare specifice

            5. Promovarea imaginii instituţiei şi a serviciilor educaţionale oferite prin campanii de promovare specifice

            6. Consolidarea culturii organizaţionale, prin recunoaşterea, dezvoltarea şi valorizarea personalului

            7. Colaborarea permanentă cu studenţii în scopul creşterii calităţii vieţii studenţilor şi creării de oportunităţi pentru dezvoltarea personală şi profesională a acestora, în vederea integrării active şi profesionale în societate

            8. Asigurarea stabilităţii financiare şi dezvoltarea bazei materiale a Universităţii. Diversificarea surselor de finanţare

            9. Îmbunătăţirea serviciilor administrative prin descentralizarea lor şi prin atribuirea unor responsabilităţi pe nivele de conducere

            10. Promovarea unui management instituţional participativ, performant, transparent, responsabil, echilateral şi democratic, prin cultivarea valorilor etice şi a diversităţii de opinii

 

 

 

Misiunea şi valorile Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Dezideratul unei universităţi în care inovarea curriculară şi metodică în acord cu cerinţele pieţei muncii facilitează formarea şi cunoaşterea, trebuie să însufleţească preocupările instituţionale viitoare. De altfel, binomul universitate-transfer de cunoaştere prin studenţi către comunitate reprezintă prima condiţie sine qua non de dezvoltare a universităţii. Acesteia i se adaugă importanţa factorului uman în dezvoltarea instituţiei de învăţământ superior.

Misiunea Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este aceea de a forma specialişti pe piaţa muncii care să acopere, în primul rând cererea de resursă umană calificată pe plan local şi regional, dar şi la nivel naţional/internaţional. Procesele de cercetare, inovare şi învăţare vizate prin misiunea Universităţii urmăresc dezvoltarea cunoaşterii, a aptitudinilor şi competenţelor studenţilor, ale membrilor comunităţii academice, prin promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.         

Viziunea Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este de a deveni un  etalon la nivel local şi regional, prin crearea unor centre de cercetare axate pe excelenţă, cu implicaţii majore în dezvoltarea socio-economică a comunităţii.

Valorile promovate în managementul universitar pun accentul pe:

-       egalitate şi diversitate;

-       sustenabilitate şi răspundere socială;

-       deschidere, transparenţă şi corectitudine;

-       inovaţie şi profesionalism;

-       autonomie şi respect interdisciplinar;

-       plus valoare.

Planul strategic vizează accentuarea măsurilor pentru o mai bună echilibrare între educaţie, cercetare şi servicii adresate comunităţii.

Universitatea se concentrează asupra creşterii valorii profesionale a absolvenţilor săi, a îmbunătăţirii programelor de studii, a promovării cercetării ştiinţifice şi, nu în ultimul rând, a afirmării specificului său, folosind la maxim patrimoniul uman, spiritual şi material de care dispune.

Strategia managerială a Universităţii urmăreşte creşterea continuă a calităţii procesului didactic şi al cercetării ştiinţifice, dinamica dezvoltării relaţiilor de colaborare cu instituţii prestigioase de învăţământ şi de cercetare şi, nu în ultimul rând, cu mediu economic privat, ceea ce a condus la recunoaşterea Universităţii atât pe plan naţional cât şi internaţional, ca o instituţie orientată spre performanţă.

Aşadar, contextul socio-economic în care ne aflăm impune necesitatea unei strategii unitare şi coerente de management, pe termen scurt, mediu şi lung, pentru a desfăşura pe viitor o activitate care să se aşeze în perfectă continuitate cu ceea ce s-a realizat bun până acum, accentuând însă imperativele performanţei şi ale eficientizării, cu accent pe promovarea CALITĂŢII, COOPERĂRII şi COMPETITIVITĂŢII.


Perspectivele strategice ale Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

Punctele cheie de dezvoltare ale instituţiei sunt:

  • consolidarea unui efectiv sporit de studenţi din ţară şi străinătate, la a căror dezvoltare profesională să contribuie cu oferta educaţională adecvată
  • creşterea angajabilităţii absolvenţilor pe baza competenţelor dobândite în cadrul programelor de studii urmate în universitate şi prin dezvoltarea de servicii suport pentru studenţi (informare, orientare şi consiliere în carieră)
  • consolidarea poziţiei de universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică relevantă în plan local, regional, naţional şi internaţional
  • dezvoltarea unui mediu adecvat de cercetare ştiinţifică
  • deschiderea spre comunitate şi consolidarea preocupărilor pentru educaţia continuă şi cooperarea ştiinţifică şi academică în plan local, naţional şi internaţional

A fost realizată încadrarea priorităţilor strategice în următoarele cinci perspective strategice relevante:

1.      Educaţia

2.      Cercetarea ştiinţifică

3.      Internaţionalizare

4.      Implicare activă în comunitate

5.      Management instituţional

 

STRATEGIA 2016-2020

Priorităţi strategice

1.      EDUCAŢIE

Obiective strategice

O.1.1. Promovarea unui învăţământ modern, centrat pe nevoile studenţilor şi corelat cu cerinţele pieţei muncii

O.1.2. Creşterea gradului de angajabilitate a absolvenţilor

O.1.3. Compatibilizarea programelor de studii cu prevederile cadrului national al calificărilor din învăţământul superior

O.1.4. Conformarea la cerinţele standardelor generale şi a celor specifice de acreditare pentru toate programele de studii

O.1.5. Stimularea activităţilor didactice de tip interactiv, a tehnicilor de predare şi a metodelor de evaluare inovative

O.1.6. Susţinerea logistică şi financiară a practicii de specialitate

Direcţii de acţiune

- analiza şi adaptarea curriculei programelor de licenţă, masterat şi doctorat şi a ofertei educaţionale la necesităţile pieţei muncii, cu implicarea directă a studenţilor care derulează stagii de practică şi schimburi de experienţă în ţară şi în străinătate, a instituţiilor cu care colaborăm şi care sunt abilitate să se implice în acest gen de activităţi, dar şi a reprezentanţilor mediului de afaceri. Un for important în acest sens îl va constitui, în continuare, Senatul de Onoare - ne propunem să diversificăm activităţile consultative cu membrii acestuia şi cu terţi (instituţii colaboratoare), care pot furniza recomandări privind ameliorarea, îmbunătăţirea sau eficientizarea activităţii profesionale a studenţilor;

- analiza periodică, cel puţin anuală, a planurilor de învăţământ ale programelor de studiu, în cadrul comisiilor de specialitate responsabile de asigurarea calităţii programelor de studiu, constituite conform legii, în vederea compatibilizării curriculei cu standardele specifice ARACIS, proprii diferitelor comisii de specialitate;

- consolidarea şcolilor doctorale existente şi constituirea unor noi şcoli doctorale, cu respectarea prevederilor legale, prin aportul cadrelor didactice şi cercetătorilor proprii, care au obţinut atestatele de abilitare, cât şi  prin atragerea de specialişti din alte universităţi din ţară;

- diversificarea, modernizarea şi eficientizarea programelor de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă, care favorizează creşterea accesului nediscriminatoriu la educaţie şi formare de specialitate pentru toate persoanele interesate, indiferent de vârstă, locaţia geografică, specializări anterioare, posibilităţi financiare etc., prin introducerea unui sistem de educaţie incluziv, bazat pe utilizarea mijloacelor electronice de ultimă generaţie;

- valorificarea oportunităţilor de dezvoltare de programe postuniversitare şi de dezvoltare profesională continuă, în acord cu cerinţele pieţei muncii;

- diversificarea programelor de studiu în limba engleză, adresate prioritar studenţilor internaţionali, dar nu numai, dar şi consolidarea celor existente şi creşterea gradului lor de atractivitate, prin calitatea educaţiei şi prin acţiuni de promovare specifice;

- stimularea susţinerii activităţilor didactice în limbi de circulaţie internaţională, fapt care sporeşte atractivitatea programelor de studii în rândul studenţilor incoming ERASMUS+ şi a studenţilor internaţionali care doresc să studieze full time în instituţie;

- dezvoltarea programelor de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii şi a traseului profesional al absolvenţilor;

- intensificarea colaborării cu Asociaţia ALUMNI, pentru monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor;

- creşterea calităţii proceselor didactice, cu scopul de a contribui la sporirea capacităţii absolvenţilor de a găsi un accede la un loc de muncă pe baza competenţelor dobândite în cadrul programelor de studii urmate în universitate;

- creşterea angajabilităţii absolvenţilor prin dezvoltarea de servicii suport pentru studenţi, de tipul informare, consiliere şi orientare în carieră, prin CICOC-UAB;

- promovarea fermă a unui învăţământ centrat pe student, formativ, cu acţiuni distincte atât pentru responsabilizarea studenţilor, cât şi pentru pregătirea, perfecţionarea şi monitorizarea cadrelor didactice universitare în acest sens, cu demersuri focalizate spre întărirea internă a culturii calităţii. În cadrul comisiilor de specialitate responsabile de asigurarea calităţii programelor de studiu, constituite conform legii, se vor desfăşura dezbateri periodice privind optimizarea continuă a raportului dintre partea teoretică şi cea aplicativă în ansamblul procesului didactic (aplicaţii, lucrări de laborator, proiecte), stimularea aplicării metodelor activ-participative moderne, promovarea învăţământului centrat pe student şi flexibilizarea procesului de predare-învăţare-evaluare, astfel încât accentul să fie pus pe valorificarea creativă şi originală a cunoştinţelor dobândite şi nu pe reproducerea mecanică a acestora;

- implementarea procedurilor de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi şi a evaluării colegiale, cu respectarea prevederilor legale şi asigurarea feedback-ului. Analiza permanentă a calităţii personalului didactic;

- crearea unui mediu educaţional şi de învăţare flexibil, atractiv şi accesibil pentru toţi studenţii, inclusiv pentru cei cu dizabilităţi şi nevoi speciale de învăţare, cu stimularea parcursului vocaţional şi cu promovarea excelenţei în rândul studenţilor, al cadrelor didactice şi cercetătorilor;

- îmbunătăţirea prezenţei studenţilor la cursuri prin modernizarea mediului de formare, practică şi studiu şi prin creşterea importanţei seminarului/laboratorului universitar;

- transformarea activităţii de evaluare a studenţilor într-un proces interactiv, prin extinderea examinărilor pe parcurs şi pe bază de proiecte, precum şi o implementare progresivă a unor modalităţi computerizate de evaluare la disciplinele cu caracter mai standardizat;

- eficientizarea modului de desfăşurare a practicii de specialitate, prin intermediul convenţiilor încheiate la nivel instituţional cu entităţi ale mediului economic şi social implicate;

- încurajarea activităţilor extracurriculare pentru studenţi, prin participarea la activităţile cercurilor studenţeşti, conferinţe etc;     

- analiza permanentă a statutului legal al programelor de studiu şi efectuarea demersurilor instituţionale de autorizare provizorie, acreditare sau reacreditare a acestora, după caz, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

- revizuirea, cel puţin anuală, a conţinutului fişelor disciplinelor, prin dezbateri colegiale la nivelul colectivelor de specialitate, care vor aviza conţinutul informaţional al fişelor disciplinelor, înainte de începerea anului universitar, potrivit legii;

- verificarea existenţei suporturilor de curs şi seminar/laborator/aplicaţii practice pentru disciplinele predate de cadrele didactice, în acord cu prevederile legale şi interne în domeniu;

- creşterea vizibilităţii programelor de studiu, prin postarea informaţiilor de bază ale programului, curriculei şi syllabusurilor pe site-ul Universităţii, la toate disciplinele din planurile de învăţământ ale programelor de studiu;

- acţiuni de marketing direct în licee din judeţele aflate în aria de interes a universităţii;

- organizarea de evenimente dedicate publicului ţintă (studenţi) - sesiuni de comunicări pentru elevi şi cadre didactice preuniversitare, zilele porţilor deschise, conferinţe, prelegeri, workshop-uri etc.;

- acţiuni de comunicare media - presă, medii vizuale, instrumente online etc.

 

Priorităţi strategice

2. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Obiective strategice

O.2.1. Îmbunătăţirea calităţii cercetării ştiinţifice în Universitate şi identificarea unor poli de excelenţă în cercetare şi susţinerea unor programe şi proiecte strategice definite interdisciplinar, pe teme de interes major la nivel naţional, european şi internaţional

O.2.2. Formarea şi dezvoltarea resurselor umane implicate în cercetarea ştiinţifică

O.2.3. Administrarea eficientă şi eficace a cercetării ştiinţifice

Direcţii de acţiune

- atragerea de fonduri europene în spijinul activităţii de cercetare ştiinţifică (fondurile structurale din perioada 2016-2020, Horizon 2020 ş.a.);

- integrarea Universităţii în iniţiativele majore de cercetare fundamentală şi aplicată care decurg din Strategia Naţională de Dezvoltare, Cercetare şi Inovare 2014-2020, precum şi conectarea la reţele europene de excelenţă în cercetare prin programul cadru Orizont 2020;

- participarea activă a cercetătorilor şi a cadrelor didactice din Universitate în atragerea de granturi de cercetare  la competiţii naţionale şi internaţionale;

- creşterea numărului de articole publicate de către cadrele didactice şi cercetătorii din Universitate în reviste/jurnale indexate în Baze de date internaţionale şi / sau cu indexare ISI Web of Science;

- consolidarea Centrelor de Cercetare din cadrul Departamentelor ca şi poli de excelenţă în cercetarea ştiinţifică;

- sprijinirea publicaţiilor Universităţii pentru indexarea în Baze de date internaţionale şi/sau indexare ISI Web of Science;

- organizarea unor manifestări ştiinţifice şi culturale prestigioase, la nivel naţional şi internaţional, precum şi includerea universităţii în circuitul evenimentelor internaţionale de nivel academic;

- adaptarea platformei actuale de raportare a rezultatelor ştiinţifice la cerinţele de raportare utilizate de unităţile din ministerul de specialitate responsabile cu finanţarea învăţământului superior;

- dezvoltarea şcolilor doctorale cu misiunea de formare a tinerilor cercetători;

- stimularea abilitării cadrelor didactice cu performanţe deosebite în cercetare;

- măsuri de susţinere a cercetării ştiinţifice în Universitate, de încurajare şi de motivare a cadrelor didactice cu scopul de a obţine performanţă ştiinţifică;

- activarea de echipe de cercetare, din care să facă parte şi studenţi, masteranzi şi doctoranzi;

- analiza continuă a criteriilor de evaluare a activităţii de cercetare.

 

Priorităţi strategice

3.      INTERNAŢIONALIZARE

Obiective strategice

O.3.1. Continuarea şi dezvoltarea cooperării cu universităţi şi institute de cercetare internaţionale în diverse domenii şi activităţi de cercetare

O.3.2. Creşterea atractivităţii pe plan internaţional a ofertei educaţionale a Universităţii noastre şi stimularea mobilităţilor studenţilor şi a cadrelor didactice

O.3.3. Creşterea implicării Universităţii în comunitatea socio-profesională internaţională

O.3.4. Dezvoltarea dimensiunii interculturale a Universităţii şi dezvoltarea cooperării cu organizaţii educaţionale şi instituţii de artă şi cultură internaţionale în diverse domenii cultural-educative

Direcţii de acţiune

- intensificarea colaborării cu cercetători şi instituţii de cercetare internaţionale;

- organizarea de manifestări ştiinţifice în colaborare cu instituţii de învăţământ şi cercetare din Uniunea Europeană şi/sau din state non-europene;

- creşterea participării în proiecte internaţionale, în special proiecte de cercetare, educaţie sau culturale ale UE;

- mărirea numărului de publicaţii seriale sau monografii realizate în colaborare cu instituţii de învăţământ şi cercetare internaţionale, în toate domeniile de cercetare;

- dezvoltarea schimburilor interbibliotecare internaţionale în vederea creşterii fondului de carte al Bibliotecii şi a promovării; publicaţiilor seriale şi monografiilor proprii ale cadrelor didactice şi de cercetare ale Universităţii (publicate la Editura Aeternitas);

- creşterea profilului cercetărilor ştiinţifice realizate în domeniile de cercetare preponderente ale Universităţii, prin publicarea de articole în reviste cu factor de impact semnificativ;

- organizarea de conferinţe, workshop-uri şi seminarii cu impact international;

- iniţierea unor programe de studiu în limbi de circulaţie internaţională şi sprijinirea dezvoltării celor existente;

- stimularea mobilităţilor studenţilor în/din insituţiile partenere;

- stimularea mobilităţilor cadrelor didactice şi a cercetătorilor în/din instituţii de învăţământ şi cercetare din întreaga lume

- organizarea de Şcoli de vară/ iarnă internaţionale sau echivalent - cu participarea studenţilor, a cadrelor didactice sau a personalului implicat în cercetare;

- dezvoltarea de programe de studiu în co-tutelă cu universităţi şi institute de cercetare din UE şi din afara spaţiului European;

- realizarea de suporturi de curs în limbă străină pentru disciplinele aferente programelor de studii atractive pentru studenţii străini aflaţi în stagii de studiu în Universitate;

- stabilirea de acorduri de colaborare cu instituţii economice internaţionale şi companii multinaţionale în vederea realizării de acţiuni specifice de promovare a interacţiunilor şcoală-viaţa activă, asigurând mobilitatea profesională în Europa şi spaţiul non-UE;

- intensificarea participării la târgurile şi expoziţiile internaţionale (tehnologice, educative, culturale etc.);

- dezvoltarea capacităţii studenţilor şi cadrelor didactice de comunicare într-o limbă străină;

- creşterea atractivităţii pe plan internaţional a limbii, culturii şi civilizaţiei române;

- creşterea capacităţii personalului administrativ de comunicare într-o limbă străină şi a competenţei interculturale a acestora în vederea eficientizării relaţiei cu studenţii străini şi a internaţionalizării serviciilor educaţionale.

Priorităţi strategice

4.      IMPLICARE ACTIVĂ ÎN COMUNITATE

Obiective strategice

O.4.1. Dezvoltarea parteneriatelor cu entităţi din mediul preuniversitar

O.4.2. Extinderea colaborării cu reprezentanţi ai absolvenţilor, inclusiv asociaţia Alumni

O.4.3. Afirmarea Universităţii ca pol de soluţii fundamentate ştiinţific pentru problemele identificate în cadrul mediului economico-social

O.4.4. Colaborarea cu universităţi din ţară şi străinătate

Direcţii de acţiune

- iniţierea sau consolidarea unor noi colaborări cu institute de cercetare-dezvoltare-inovare, cu universităţi de prestigiu şi cu companii private pentru realizarea transferului de cunoaştere către mediul socio-economic, prin intermediul Centrului de Transfer Tehnologic;

- intensificarea relaţiilor de colaborare şi sprijin reciproc cu Alumni - Asociaţia Absolvenţilor UAB;           

- diversificarea modalităţilor de cooperare cu agenţii economici, instituţiile administraţiei locale şi regionale, cu sprijinul Senatului de Onoare al Universităţii şi completarea acestuia cu personalităţi din domenii nereprezentate în acest moment (educaţie, cultură, sport, turism, etc.);

            - păstrarea bunelor cutume şi extinderea colaborării cu partenerii constanţi ai Universităţii (instituţii de stat şi private, agenţi economici, instituţiile administraţiei locale, regionale şi naţionale, inspectoratele şcolare judeţene), dar şi cu înalte foruri, precum Academia Română, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Cultural Român, corpul diplomatic acreditat în România etc.;

            - organizarea unor evenimente de anvergură, care să permită cunoaşterea universităţii în mod direct şi analiza punctuală a posibilelor direcţii de colaborare cu membrii comunităţii academice, de către factorii decizionali sau colaboratorii care pot contribui la creşterea vizibilităţii: personalităţi ale vieţii economice şi socio-culturale invitate să conferenţieze pentru studenţii albaiulieni, evenimente organizate sub egida Academiei Române, întâlniri bilaterale cu reprezentanţi ai corpurilor diplomatice acreditate în România, organizarea unei întâlniri a ambasadorilor statelor africane, ale Orientului Apropiat şi Mijlociu, la Alba Iulia;

            - realizarea unui parteneriat puternic cu comunitatea locală pentru realizarea unei strategii pe termen lung de dezvoltare a resurselor umane înalt calificate în domeniile prioritare (industrie, turism, sănătate, educaţie şi mediu);

            - implicarea activă în măsurile propuse prin Strategia de Dezvoltare Teritorială a României - România policentrică 2035 (de exemplu în cadrul unor instrumente de lucru pentru care avem o puternică specializare, cum ar fi Observatorul Teritorial);

            - promovarea relaţiilor de parteneriat cu universităţi din ţară, licee şi colegii din judeţul Alba şi limitrofe şi cu inspectoratele şcolare aferente;

            - continuarea organizării de conferinţe ştiinţifice la care să participe elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

Priorităţi strategice

5. MANAGEMENT INSTITUŢIONAL

Obiective strategice

O.5.1. Îmbunătăţirea continuă a performanţelor resurselor umane

O.5.2. Asigurarea unui management financiar performant

O.5.3. Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe

O.5.4. Crearea unei viziuni corecte asupra importanţei şi rolului universităţii în comunitatea locală şi regională

Direcţii de acţiune

- optimizarea procesului de atragere, menţinere, dezvoltare şi motivare a resurselor umane înalt calificate;

- revizuirea aplicării procedurilor administrative şi a responsabilităţilor punctuale ale personalului auxiliar şi administrativ;

- dezvoltarea unui personal administrativ înalt profesionalizat, creativ, loial instituţiei, onest, cooperant sinergic cu corpul academic;

-dezvoltarea competenţelor manageriale la toate nivelurile decizionale;

- elaborarea şi implementarea unui sistem de management al performanţei personalului (stimulare, monitorizare, control, evaluare, recompensare, îmbunătăţire);

- evaluarea anuală a performanţelor individuale ale personalului didactic şi de cercetare;

- evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar şi administrativ;

- instruirea continuă a personalului, pregătirea şi dezvoltarea profesională permanentă a personalului

- crearea unui sistem informaţional eficient, de comunicare şi control, inclusiv control intern managerial. Promovarea unei comunicări manageriale eficiente cu scopul de a pune în circulaţie a informaţiilor despre rezultatul deciziilor, făcând astfel posibilă punerea de acord a execuţiei cu obiectivele şi a rezultatelor cu planificarea. Îmbunătăţirea fluxurilor de comunicare internă şi afirmarea identităţii instituţionale, inclusiv prin pagina de web a Universităţii. Completarea şi extinderea infrastructurii informaţionale existente în vederea asigurării unui flux liber de date şi cunoştinţe care să îmbunătăţească munca administrativă şi managementul academic;

-creşterea performanţei managementului instituţional prin îmbunătăţirea calităţii şi coerenţei structurilor instituţiei şi a programelor operaţionale;

- transparenţa decizională;

-consultarea permanentă a angajaţilor şi studenţilor;

-descentralizarea unor decizii, până la nivelul departamentelor didactice;

-stabilirea de planuri fezabile, realiste, afirmarea unui management academic de tip strategic, operaţional, receptiv la nou şi competitiv;

-promovarea de noi metode de alocare intra-instituţională mai eficientă şi echitabilă a resurselor, cu accent pe susţinerea interdisciplinarităţii şi respectarea priorităţilor instituţionale;

- revizuirea modalităţilor de alocare a resurselor la nivel de facultăţi, departamente, discipline, prin realizarea unui sistem care să combine drepturile legale, nevoile îndreptăţite cu criterii de performanţă, eficienţă şi competitivitate;

- administrarea responsabilă, chibzuită a resurselor bugetare şi extrabugetare, bazată în principal pe proiecte şi programe în acord cu misiunea şi obiectivele instituţionale;

- creşterea veniturilor şi diversificarea surselor de venit;

- optimizarea costurilor;

- modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii;

- îmbunătăţirea gestionării instituţionale a patrimoniului, finalizarea construcţiilor deja proiectate (corpul H), şi elaborarea unui sistem de gestionare logistică şi de îmbunătăţire a dotării laboratoarelor;

- reducerea cheltuielilor în administraţie şi servicii, fără afectarea funcţionalităţii sau creşterea birocraţiei;

- implicarea şi responsabilizarea întregii comunităţii academice în utilizarea judicioasă şi în protejarea patrimoniului instituţiei;

- fluidizarea circuitului documentelor şi eficientizarea activităţilor, dar fără a se face rabat la calitate;

- construcţia sistemului instituţional informatizat asociat Registrului Matricol Unic (naţional) al studenţilor;

- consolidarea imaginii instituţiei pe plan regional, naţional şi internaţional - desfăşurarea de activităţi de promovare, imagine şi branding;

- actualizarea permanentă a unor analize de tip SWOT asupra condiţiilor reale din mediul intern şi extern universităţii, pentru a identifica punctele forte pe care trebuie să construim strategia şi oportunităţile din mediul extern pe care nu le-am valorificat.

Prezentul Plan Strategic a fost aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, din data de 25.05.2016.

 

 

 

RECTOR, PROF. UNIV. DR.

Prof. univ. dr. Breaz Valer-Daniel

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

Conf. univ. dr. Marina Lucian

                                                                                       AVIZAT

                                                                                       Oficiul Juridic

                                                                                                Consilier juridic Rotar Claudia