Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Universitatea azi

 

Repere generale ale evoluţiei

Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA a fost înfiinţată în anul 1991, prin Hotărârea Guvernului României nr.474/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Anul 1991, Nr.160. Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, cu personalitate juridică, dispunând de autonomie, care îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei României, a Legii nr.1/2011 (cu modificările şi completările ulterioare), a Cartei Universitare şi a regulamentelor proprii de funcţionare elaborate potrivit Legii.

 

Numele instituţiei este unul simbolic, strâns legat importanţa istorică a oraşului, Alba Iulia fiind prima capitală a celor trei provincii româneşti. La Alba Iulia a avut loc Marea Adunare Naţională de la 1 Decembrie 1918, care a stat la baza înfăptuirii unirii Transilvaniei şi a Banatului cu Regatul României. În anul 1922 a avut loc, la Alba Iulia, ceremonia oficială de încoronare a regilor României Mari, Ferdinand I şi Maria, moment care a consfinţit importanţa istorică a oraşului şi rolul de capitală istorică.

 

Sediul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este în str. Gabriel Bethlen, nr. 5, cod poştal 510009, localitatea Alba Iulia, România, telefoane de contact +4-0258-806130, +4-0258-806273, fax +4-0258-812630, email cond@uab.ro, site-ul oficial este www.uab.ro

 

Încă de la înfiinţarea ei, în 1991, UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA şi-a definit misiunea pornind de la semnificaţia naţională a municipiului Alba Iulia şi a zonei, idealul educaţional sprijinindu-se pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare româneşti. De peste un sfert de secol, Universitatea albaiuliană urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori. Fiind o instituţie de învăţământ superior de stat, centrul de interes este dat de dorinţa comunităţii academice de a oferi condiţii optime pentru studenţi şi cadrele didactice şi întreaga activitate este dirijată spre creşterea valorii profesionale a absolvenţilor, motiv pentru care se are în vedere permanenta îmbunătăţire a ofertei educaţionale, a condiţiilor de studiu şi a serviciilor oferite studenţilor, folosindu-se eficient patrimoniul uman, spiritual şi material de care dispunem.

 

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, evaluată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), în 2015, cu calificativul „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT pentru perioada 2015-2020". În anul 2013 a avut loc şi evaluarea  internaţională a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în cadrul programului de evaluare instituţională (IEP), de către Asociaţia Universităţilor Europene (EUA), inclusă în Registrul European al Agenţiilor de Calitate (EQAR). În luna iunie a anului 2014, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a semnat protocolul de înfiinţare a Consorţiului universitar „Academica Plus", ca membru fondator, alături de mari universităţi din România. Obiectivele consorţiului vizează: eficientizarea utilizării în comun a resurselor materiale, umane şi financiare ale instituţiilor din consorţiul universitar, precum şi a infrastructurii didactice şi de cercetare; mobilităţi ale cadrelor didactice şi ale studenţilor; utilizarea în comun a spaţiilor de cazare, a bazelor sportive etc.

 

EVOLUŢIA UNIVERSITĂŢII

 

Înfiinţată în anul 1991, prin Hotărârea Guvernului României nr.474/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Anul 1991, Nr.160, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a început să funcţioneze în anul universitar 1991-1992, cu două specializări: Istorie - Facultatea de Ştiinţe şi Teologie ortodoxă-asistenţă socială - Facultatea de Teologie (în anul 1996, denumirea Facultăţii de Teologie a fost modificată în Facultatea de Teologie Ortodoxă, decembrie 1996, HG 1371/1996) şi cu un Colegiul Universitar Economic şi de Muzeologie, dezvoltându-se, treptat, cu creşteri moderate, prin asigurarea echilibrului necesar între cele trei componente de bază: studenţi, personal didactic, spaţii de învăţământ şi dotare tehnico-materială.


Etapa 1991-1994 a corespuns înfiinţării şi primei conturări a misiunii instituţiei, fiind decisiv influenţată de argumentele în baza cărora Universitatea a fost înfiinţată, argumente în care preponderentă a fost componenta cultural-istorică. În acest context, primele specializări au fost în domeniile istorie, filologie şi teologie, Universitatea având un caracter exclusiv umanist.


În perioada 1995-1999, Universitatea şi-a definit misiunea ca instituţie de învăţământ superior şi cercetare. În această perioadă se înfiinţează Colegiul Universitar de Institutori din Blaj, în anul universitar 1998-1999, iar în anul universitar 1999-2000 a fost înfiinţată Facultatea de Istorie şi Filologie (specializările Arheologie, Conservarea şi restaurarea patrimoniului, Limba şi literatura română - limba şi literatura franceză, Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză), prin reorganizarea Facultăţii de Ştiinţe (în cadrul căreia au fost alocate specializările Drept, Asistenţă socială, Contabilitate şi informatică de gestiune, Turism şi servicii) (HG 94/2000).


În perioada 2000-2004 este continuat procesul de adaptare a structurilor universitare la evoluţia generală a Universităţii. Astfel, în anul universitar 2003-2004 se constituie Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, prin desprinderea din Facultatea de Ştiinţe. Tot în această perioadă a fost deschisă linia de studii doctorale în domeniul Istorie. În anul 2004, Universitatea a dobândit calitatea de instituţie organizatoare de doctorat în domeniul Filologie.


Caracteristicile esenţiale ale perioadei 2004-2008 sunt legate de obiective strategice ambiţioase referitoare la continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului şi cercetării, în acord cu standardele naţionale şi criteriile academice de evaluare a universităţilor; promovarea unei politici de personal care să încurajeze excelenţa, evoluţia profesională, ataşamentul şi loialitatea faţă de instituţie; susţinerea prioritară a cercetării ştiinţifice, printr-un ansamblu de măsuri privind personalul, finanţarea şi asigurarea logistico-materială, la nivelul standardelor impuse universităţilor cu misiune de învăţământ şi cercetare; procese de restructurare a curriculum-ului, în strânsă legătură cu ciclicizarea programelor de studii - licenţă, master, doctorat - şi cu organizarea, la nivel instituţional, a specializărilor, rutelor profesionale şi structurilor universitare; extinderea relaţiilor de cooperare cu universităţi şi institute din ţară şi străinătate, prin programe de învăţământ şi cercetare şi prin mobilităţi de cadre didactice şi studenţi; dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice;  implementarea unui management eficient, întemeiat pe planificarea strategică şi asigurarea calităţii, care să permită corelarea programelor de dezvoltare instituţională cu resursele financiare disponibile sau pe care universitatea le-ar fi putut atrage prin prestări de servicii specifice, prin programe şi contracte cu beneficiari, inclusiv prin participarea la programele europene; extinderea şi modernizarea dotărilor pentru învăţământ şi cercetare; promovarea strategiei de universitate antreprenorială, prin valorificarea resurselor umane şi materiale ale Bazei de Cercetări cu Utilizatori Multipli şi ale colectivelor care pot presta, pe bază de contracte, activităţi de cercetare şi servicii pentru agenţi economici şi instituţii (Cadastru, Informatică, Ştiinţe economice, Sociologie etc.). Sunt puse în funcţiune noi spaţii pentru învăţământ, cercetare, administraţie şi servicii, se reînnoieşte dotarea laboratoarelor şi se înfiinţează noi laboratoare înzestrate cu tehnică de vârf.


Perioada 2008-2012 a fost caracterizată prin provocări referitoare la necesitatea creşterii calităţii pregătirii studenţilor prin practicarea unui învăţământ modern, activ şi participativ, cu un  accentuat caracter aplicativ; realizarea unei relaţii mai directe cu piaţa calificărilor şi monitorizarea evoluţiei absolvenţilor; corelarea evoluţiei numărului de studenţi cu celelalte componente ale procesului de învăţământ, în special cu evoluţia personalului didactic şi a condiţiilor privind spaţiile şi dotările pentru învăţământ, cât şi crearea de instrumente specifice de marketing universitar, transparenţă informaţională şi de promovare a imaginii universităţii.

Studiile universitare de master au fost organizate începând cu anul universitar 2008-2009, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie (Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor, în limba engleză, Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon, Limba, literatura şi cultura engleză în context European, Confluenţe literare şi culturale româno-franceze, Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane, Literatură şi cultură românească în context european, Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române, Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural, Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale, Preistoria spaţiului Carpato-Dunărean în contextual arheologiei sistemice), Facultăţii de Ştiinţe (Auditul şi controlul agenţilor economici, Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale, Contabilitatea şi auditul în instituţii publice, Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii, Administrarea dezvoltării regionale durabile) şi Facultăţii de Teologie Ortodoxă (Consiliere pastorală, Teologie comparată). Din anul universitar 2009-2010, studiile universitare de master au fost organizate şi în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale (Management educaţional).  În cursul anului 2009, Universitatea a fost certificată ISO 9001:2008, de TÜV Rheinland România şi a primit calificativul „Grad de încredere ridicat" (conform Certificatului ARACIS nr. 40/2009), în urma evaluării de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). Tot în această perioadă au fost deschise liniile de studii doctorale în domeniile Contabilitate şi Teologie. De asemenea, Universitatea organizează, din anul 2011, un program acreditat Anul pregătitor de învăţare a limbii române ca limbă străină, pentru studenţii internaţionali care doresc să urmeze un program de studiu în România. În prezent, universitatea noastră găzduieşte studenţi internaţionali din ţări precum Palestina, Iordania, Sri Lanka, Turcia, India, Pakistan, China, Ucraina  etc.


Perioada 2012-2016 a presupus consolidarea misiunii educaţionale, ştiinţifice şi culturale a universităţii, în context naţional şi european, paralel cu o deschidere mai amplă spre mediul socio-economic. Au fost accentuate măsurile care au vizat o mai bună echilibrare între educaţia în ciclurile universitare de licenţă, master şi doctorat, cercetarea ştiinţifică şi serviciile adresate comunităţii. Universitatea s-a concentrat asupra creşterii valorii profesionale a absolvenţilor săi, a îmbunătăţirii programelor de studii, a promovării cercetării ştiinţifice şi, nu în ultimul rând, a afirmării specificului său, folosind la maxim patrimoniul uman, spiritual şi material de care dispunea. Intervalul analizat s-a caracterizat prin creşterea continuă a calităţii procesului didactic şi al cercetării ştiinţifice, cât şi prin diversificarea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare ştiinţifică, agenţi economic, instituţii publice şi alte tipuri de entităţi. În planul programelor de studii, dezvoltarea specializărilor de studii de licenţă şi master în arealul ştiinţelor exacte şi inginereşti, cât şi în arealul ştiinţelor economice a impus structurarea acestora în cadrul a două facultăţi distincte, care să reunească specializări din ramuri de ştiinţă înrudite. Începând cu anul universitar 2014-2015, Facultatea de Ştiinţe a fost scindată în Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti (care grupează specializările din domeniul ştiinţelor exacte şi inginereşti) şi Facultatea de Ştiinţe Economice (care reuneşte specializările din domeniul economic) (HG 580/2014).

Prin proiectul "Ready for innovating, ready for better serving the local needs - Quality and Diversity of the Romanian Universities", instituţia a fost evaluată în anul 2014 în cadrul programului de evaluare instituţională (IEP- Institutional Evaluation Program) de către Asociaţia Universităţilor Europene (EUA, care se află în Registrul European al Agenţiilor de Calitate EQAR). Procesele de evaluare externă instituţională a universităţii au contribuit la îmbunătăţirea guvernanţei şi a modului de luare a deciziilor în universitate, la fixarea de obiective realiste şi monitorizarea îndeplinirii acestora, la analiza ofertei educaţionale şi a celei curriculare, la dezvoltarea unei strategii de cercetare ştiinţifică care să conducă la creşterea vizibilităţii cercetării ştiinţifice şi la transferul de cunoaştere către societate, promovarea unei culturi a calităţii şi valorificarea oportunităţilor de dezvoltare a internaţionalizării universităţii, cât şi la îmbunătăţirea gradului de diseminare către stakeholderii interesaţi a unor informaţii relevante, nedistorsionate, de încredere şi explicite.     

În cursul anului 2014, Universitatea a fost recertificată ISO 9001:2008 de către Societatea Română de Asigurare a Calităţii (SRAC) pentru învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică. Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a fost evaluată instituţional în anul 2015 de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, în perioada 12-14 martie 2015, iar în urma respectivei vizite instituţionale, a obţinut calificativul Grad de încredere ridicat pentru perioada 2015 - 2020, conform Certificatului ARACIS nr. 106/30.04.2015.


Configurarea priorităţilor strategice, a obiectivelor şi direcţiilor de acţiune pentru perioada 2016-2020 a presupus apelul la principalele provocări cu care învăţământul universitar se confruntă - progresul tehnologic şi necesitatea adaptării curriculare pentru transferul de cunoştinţe, intensificarea concurenţei între instituţiile de învăţământ superior, volatilitatea reglementărilor în domeniu, caracterul limitat al resurselor publice de finanţare a învăţământului. Intervalul analizat a presupus dezvoltarea universităţii în acord cu obiectivele instituţionale şi misiunea acesteia, cu respectarea prevederilor legale şi prin raportare la strategiile naţionale pentru educaţie, elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cât şi la cel mai amplu program de cercetare şi inovare derulat vreodată de Uniunea Europeană - Orizont 2020. În special după anul 2013, s-a constatat o intensificare a crizei demografice şi o influenţă a acesteia asupra efectivelor de studenţi, cât şi modificări de paradigmă în ceea ce priveşte dezirabilitatea şi atractivitatea studiilor universitare pentru tineri şi în ceea ce priveşte calitatea studiilor liceale, reflectată în procentele mici de promovabilitate a examenului de bacalaureat. Pentru universitate, perioada în cauză a fost marcată de imperative privind corelarea ofertei educaţionale cu o piaţă a muncii din ce în ce mai dinamică, precum şi de nevoia de instituire a unor măsuri de promovare corectă şi eficientă a ofertei educaţionale şi a condiţiilor oferite studenţilor români şi din alte state. Astfel de măsuri au contribuit la o stabilizare şi în anumite cazuri, la o creştere a seriilor de studenţi, pe fondul unei tendinţe naţionale descrescătoare a numărului acestora. Perioada menţionată a fost una de reaşezare pe paliere stabile de evoluţie şi de performanţă educaţională şi într-un necesar echilibru financiar al universităţii. Au fost demarate importante strategii investiţionale care vizează dotarea modernă a spaţiilor de învăţământ şi cercetare şi permanenta îmbunătăţire a condiţiilor de studiu şi sociale ale studenţilor. Dezideratele unui amplu proces de internaţionalizare au generat primele programe de studii în limbi de circulaţie internaţională şi intensificarea activităţilor de predare pentru studenţi străini (studii de licenţă în limba engleză - Administrarea afacerilor şi Informatică, dar şi studii de master în limba engleză - Limbă, literatură şi cultură engleză în context european / English Language, Literature and Culture in the European Context  şi Administrarea afacerilor / Business Administration).

 

 

 

UNIVERSITATEA, AZI


Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este organizată, actualmente, în cinci facultăţi: FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI, FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE şi FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ. În cadrul celor 5 facultăţi ale instituţiei sunt constituite 11 departamente, în cadrul cărora se desfăşoară activităţi didactice, de cercetare ştiinţifică şi de formare continuă. În instituţie sunt organizate în cadrul IOSUD-UAB 4 şcoli doctorale în domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate şi Teologie. Pe lângă studiile doctorale, în cadrul şcolilor doctorale se organizează din anul universitar 2019-2020, programe postuniversitare de cercetare avansată - postdoctorale.

 

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează an pregătitor de învăţare a limbii române pentru studenţi străini, programe postuniversitare sau de formare profesională a adulţilor, cât şi programe de pregătire psihopedagogică nivel I licenţă, nivel II master, I şi II postuniversitar, grade didactice I şi II.

 

Funcţional, universitatea a dezvoltat structuri suport ale activităţilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi asigurarea calităţii, prin Centre funcţional-administrative, încadrate cu personal suport: Centrul pentru cercetare ştiinţifică, Centrul pentru transfer tehnologic, Centrul pentru managementul proiectelor, Centrul de relaţii internaţionale, Centrul de imagine şi marketing, Centrul de informare, consiliere şi orientare în carieră, Centrul pentru managementul calităţii şi strategie instituţională, cât şi Centrul pentru învăţământ la distanţă, frecvenţă redusă şi formare profesională continuă. Instituţia dispune de structuri administrative suport coordonate de Direcţia general administrativă: Serviciul administraţie, patrimoniu şi aprovizionare, Serviciul tehnic şi de investiţii, Serviciul de pază, Serviciul social, Biroul personal-salarizare, Biroul IT. Oficiul juridic şi Biroul de audit public intern sunt structuri suport instituţionale aflate în subordinea directă a Rectorului.

 

Editura Universităţii este o structură menită să disemineze rezultatele creaţiei şi cercetării ştiinţifice realizate de personalul didactic şi de cercetare din UAB sau din alte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi din străinătate. În universitate îşi desfăşoară activitatea un Dispensar medical studenţesc, încadrat cu personal de specialitate şi care acordă servicii medicale pentru studenţi. În scopul apărării drepturilor angajaţilor, în instituţie îşi desfăşoară activitatea Sindicatul Personalului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

 

În prezent, dotarea Universităţii, a laboratoarelor didactice şi de cercetare, dar şi a întregului campus universitar este comparabilă cu cea din universităţile dezvoltate din Europa. Spaţiile de învăţământ sunt dotate cu aparatură de ultimă generaţie, au fost amenajate laboratoare computerizate multifuncţionale şi multimedia, amfiteatrele sunt dotate cu tehnică de ultimă generaţie.  Efortul investiţional sistematic prevăzut prin planurile strategice de dezvoltare a asigurat extinderea şi modernizarea spaţiilor de învăţământ, cercetare, servicii sociale şi culturale pentru studenţi şi cadre didactice, astfel încât Universitatea are în proprietate sau în administrare un număr de 16 clădiri (multe dintre ele clădiri de patrimoniu naţional), din care 10 sunt destinate activităţilor de învăţare şi cercetare (16 amfiteatre cu o capacitate totală de 1602 locuri, 22 cabinete pentru seminarii, cu o capacitate de 632 locuri, 42 laboratoare de specialitate, cu o capacitate de 828 locuri).

 

Studenţii UAB beneficiază de cazare în patru CĂMINE STUDENŢEŞTI dotate la standarde europene (trei aflate în patrimoniul UAB şi un al patrulea în regim de închiriere), cu o capacitate totală de cazare de peste 800 de locuri; amenajările şi dotările standard ale fiecărui cămin: camere cu 3 locuri, mobilier ultramodern, grup sanitar propriu, frigider, TV; oficiu cu maşini de spălat automate, sală multifuncţională, săli de lectură, oficii dotate cu aragaz şi hote electrice; conexiune INTERNET în fiecare cameră). Este în derulare un amplu proces investiţional de construire a noi spaţii de învăţământ şi cercetare (Corpul H al Universităţii, în valoare totală de 24.391.855,22 lei), dar şi a unui nou cămin studenţesc (cu o capacitate de 123 de camere; investiţia se ridică la aproape 20.000.000 de lei).

 

BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ funcţionează într-o clădire amenajată modern, care dispune de un sistem informatizat, baza de date putând fi consultată atât în reţeaua internă - pe calculatoarele puse la dispoziţia utilizatorilor (OPAC) - cât şi on-line. Pe lângă împrumutul la domiciliu, Biblioteca dispune de cinci săli de lectură specializate cu acces liber la raft şi o Sală Multimedia a Bibliotecii, dotată cu 50 de calculatoare, cu aparatură şi materiale specifice. Cititorii beneficiază şi de alte servicii: eliberare de bibliografii, selectarea şi listarea/copierea pe suport magnetic a titlurilor din catalogul on-line, copierea unor documente. Biblioteca dispune de un fond de carte de peste 100.000 de volume şi o colecţie de periodice de peste 90 abonamente. Pe lângă Biblioteca Centrală, sistemul bibliotecilor Universităţii cuprinde Biblioteca Facultăţii de Teologie şi a Arhiepiscopiei, care dispune, de asemenea, de un fond de carte de peste 36.000 de volume, 16.000 de periodice şi două săli de lectură cu câte 25 locuri.

 

Studenţii şi personalul UAB se bucură de serviciile oferite de un RESTAURANT STUDENŢESC, care include o sală de mese cu 200 de locuri, renovată şi dotată cu mobilier nou;  două saloane pentru ocazii speciale (conferinţe, întruniri oficiale) cu 50 de locuri; linie automată de preparare a hranei, echipamente moderne specifice bucătăriei;  cantina-restaurant oferă posibilitatea de servire a mesei de prânz în sistem à la carte) şi de o SALĂ DE SPORT MODERNĂ, amplasată în campusul universitar.

 

Profesorii asociaţi sau invitaţi, din ţară sau străinătate, precum şi participanţii la manifestările ştiinţifice organizate de Universitate beneficiază de oportunităţi de cazare în cadrul  CASEI DE OASPEŢI, care oferă 32 de camere tip garsonieră şi apartamente.

 

În beneficiul studenţilor, Universitatea oferă un pachet ofertant de burse: Burse de performanţă ştiinţifică, Burse de performanţă; Burse de merit; Burse de ajutor social, în contextul în care, pentru un student care nu are domiciliul în Alba Iulia, costurile totale de întreţinere (cazare în cămin studenţesc, masă, materiale necesare studiului) nu depăşesc 700 lei/lună.

 

În vederea asigurării mobilităţilor studenţeşti internaţionale, Universitatea a încheiat acorduri generale de colaborare şi parteneriate ERASMUS+ cu un număr de peste 190 de universităţi şi instituţii din întreaga lume (Austria, Australia, Bulgaria, Canada, Cehia, Croaţia, China, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Lituania, Malaezia, Mexic, Macedonia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Spania, Slovenia, Turcia,Ungaria, Ucraina, Venezuela ş.a. În acelaşi context al internaţionalizării, un pas important a fost realizat prin includerea instituţiei noastre în asociaţiile de universităţi AUDEM (Alliance of Universities for Democracy), ACRU (Association of Carpathian Region Universities) şi CODCR (Council of Danube Cities and Regions). Universitatea organizează, din anul 2011, un program acreditat (an pregătitor) de învăţare a limbii române ca limbă străină, pentru studenţii internaţionali care doresc să urmeze un program de studiu în România. În prezent, universitatea noastră găzduieşte studenţi internaţionali din ţări precum Palestina, Iordania, Sri Lanka, Turcia, India, Pakistan, China, Ucraina  etc.

 

În Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia funcţionează două asociaţii studenţeşti: Liga Studenţilor (L.S.U.A.) şi Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (A.S.C.O.R.), filiala Alba Iulia, ambele desfăşurând o gamă largă de activităţi extracurriculare.

 

Parteneriate eficiente se derulează cu Primăria Municipiului Alba Iulia, cu Prefectura şi cu Consiliul Judeţean Alba, alături de care Universitatea derulează diferite proiecte de dezvoltare regională. O relaţie deosebită la nivel instituţional s-a creat de-a lungul timpului cu Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, prin care Universitatea colaborează mai cu seamă în domenii culturale, sociale şi spirituale. Universitatea are relaţii stabile de colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba şi cu Casa Corpului Didactic şi vine în sprijinul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin cursuri de pregătire pentru examenele pentru obţinerea gradelor didactice, prin manuale şi ghiduri de pedagogie, prin organizarea de conferinţe ştiinţifice, oferind un cadru larg de dezbatere, fapt ce conferă legitimitate desfăşurării unor astfel de manifestări menite să dea răspunsuri şi informaţii din varii domenii de activitate.

 

Pe plan ştiinţific şi cultural, Universitatea colaborează cu instituţiile de cultură locale şi judeţene, în special cu Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga", Centrul de cultură „Augustin Bena" şi Teatrul de Păpuşi „Prichindel", prin participarea la programe comune de cercetare, facilitarea accesului reciproc la biblioteci şi prin organizarea practicii de specialitate a studenţilor de la anumite specializări.