Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Universitatea azi

 

Repere generale ale evoluţiei

Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

     Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a fost înfiinţată în anul 1991, prin Hotărârea Guvernului României nr.474/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Anul 1991, Nr.160.

     Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a început să funcţioneze în anul universitar 1991/1992 cu Facultatea de Ştiinţe Umaniste (cu două specializări: Istorie şi Teologie Ortodoxă - Asistenţă Socială) şi cu un Colegiu Tehnic şi Economic, dezvoltându-se treptat, cu creşteri moderate, prin asigurarea echilibrului necesar între cele trei componente de bază: studenţi, personal didactic, spaţii de învăţământ şi dotare tehnico-materială, serviciile sociale pentru studenţi.

     În primii patru ani de funcţionare (1991-1995), evoluţia Universităţii a fost moderată, atât sub aspectul gamei de specializări, cât şi sub aspectul numărului de studenţi. A fost o perioadă de formare iniţială a structurilor universitare minimal necesare pentru o funcţionare normală a instituţiei, precum şi de formare şi promovare a corpului profesoral propriu. Paralel, resursele Universităţii au fost orientate, în limitele posibilităţilor, spre amenajarea şi dotarea spaţiilor de învăţământ şi cercetare potrivit exigenţelor specifice învăţământului superior şi spre dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi. Această perioadă a fost, totodată, una de tatonări, de delimitare a misiunii proprii a Universităţii, a locului ei într-un sistem de învăţământ aflat, la rândul lui, într-un amplu proces de transformări.

     În perioada 1995-1999, Universitatea şi-a definit misiunea ca instituţie de învăţământ superior şi cercetare. Pe baza Planului strategic de dezvoltare instituţională, au fost deschise noi linii de studii în profilurile: Filologie, Economie, Teologie Ortodoxă, Asistenţă Socială, Sociologie, Muzeologie. În anul universitar 1998-1999 a fost înfiinţat Colegiul Universitar de Institutori „Gh. Şincai" din Blaj.

     Un obiectiv important, căruia i s-a acordat o atenţie deosebită, a fost cel al dezvoltării cercetării ştiinţifice. În acest context, începând cu anul universitar 1994/1995, au fost obţinute, prin competiţie, primele granturi pentru finanţarea cercetării, prin derularea cărora au fost constituite primele structuri de cercetare. Conectarea cercetării cu învăţământul a permis ca, începând cu anul 1998, să se organizeze studii postuniversitare în istorie şi arheologie (studii aprofundate şi masterat), iar Universitatea a dobândit calitatea de instituţie organizatoare de doctorat în domeniul Istorie. În anul 2003, Universitatea a dobândit calitatea de IOD şi în domeniul Filologie.

     Din anul universitar 2009 în cadrul Universităţii funcţionează Şcoala doctorală în domeniile Istorie, Filologie şi Contabilitate, iar din anul universitar 2010-2011 se organizează studii doctorale şi în domeniul Teologie.

     Universitatea a dezvoltat strategia pentru calitate în domeniul învăţământului, aplicându-se cu consecvenţă orientările strategice ale reformei în materie de curriculum şi organizare instituţională, în sensul că:

     - S-a trecut la ciclicizarea şi modularizarea programelor de studii, oferindu-se studenţilor posibilitatea ca, pe fondul unei pregătiri fundamentale într-un domeniu larg de specializare, să-şi construiască rute profesionale multiple, potrivit opţiunilor şi capacităţilor proprii.

     - A fost promovată reforma în domeniul managementului universitar, prin specializarea conducerii pe filierele academică şi administrativă, paralel cu creşterea autonomiei fiecărei structuri universitare. S-a trecut la un management prospectiv, întemeiat pe planificare strategică.

     - Începând cu anul 1998-1999 a fost introdus sistemul creditelor de studii, aplicându-se normele naţionale şi europene privind recunoaşterea şi transferul creditelor de studii.

     - A fost rezolvată, în linii generale, problema patrimoniului Universităţii. S-au realizat, prin reamenajări şi adaptări, spaţiile necesare procesului de învăţământ de nivel universitar (aulă, amfiteatre, săli de curs şi seminar, cabinete şi laboratoare), veniturile proprii ale Universităţii au fost orientate, în bună măsură, spre modernizarea dotărilor pentru învăţământ şi cercetare.

     Configuraţia actualei structuri a Universităţii este atât un rezultat al procesului necesar de organizare instituţională - ca bază pentru o activitate normală - cât şi expresia caracterului public (de stat) al Universităţii şi deci a obligaţiei de a respecta normele şi standardele generale privind constituirea structurilor universitare. Sub acest aspect, perioada de la înfiinţare până în prezent a cuprins mai multe etape:

     1. Etapa 1991-1994 a corespuns înfiinţării şi primei conturări a misiunii instituţiei, fiind decisiv influenţată de argumentele în baza cărora Universitatea a fost înfiinţată, argumente în care preponderentă a fost componenta istorico-culturală. În acest context, primele specializări au fost în profilurile istorie, filologie şi teologie, Universitatea având un caracter exclusiv umanist. Dificultăţile începutului, fragilitatea structurilor universitare aflate în fază incipientă, insuficienţa personalului didactic titular, lipsa spaţiilor şi dotărilor necesare nu au permis în această etapă extinderea gamei de specializări, obiectivul asumat şi realizat fiind consolidarea profilurilor existente şi formarea structurilor academice minimal necesare pentru funcţionarea normală a instituţiei. Universitatea a funcţionat în această perioadă cu două facultăţi (Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de Teologie Ortodoxă) şi, respectiv, Colegiu universitar.

     2. Etapa 1995-1999 este caracterizată de consolidarea şi relativa stabilizare a structurilor universitare, dezvoltarea corpului profesoral propriu, extinderea spaţiilor de învăţământ aflate în proprietatea Universităţii, precum şi de materializarea unui program investiţional care a adus ameliorări substanţiale şi progresiv sporite în ceea ce priveşte baza didactico-materială şi de cercetare, precum şi serviciile sociale. S-au creat astfel condiţii pentru ca Universitatea să-şi extindă oferta de educaţie cu noi profiluri şi specializări. În această perioadă se constituie Facultatea de Istorie şi Filologie, prin desprinderea din Facultatea de Ştiinţe şi se înfiinţează Colegiul Universitar de Institutori din Blaj.

     3. În perioada 2000-2004 are loc o anumită stabilizare a organigramei structurilor universitare, accentul fiind pus pe consolidarea şi îmbunătăţirea funcţionalităţii structurilor existente. Pe de altă parte, este continuat procesul de adaptare a structurilor universitare la evoluţia generală a Universităţii. Astfel, în anul universitar 2003-2004 se constituie Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, prin desprinderea din Facultatea de Ştiinţe. Se realizează, de asemenea, o mai bună organizare la nivelul catedrelor, prin constituirea de catedre mai bine delimitate sub aspectul domeniilor şi specializărilor coordonate. Tot în această perioadă a fost deschisă linia de studii doctorale în domeniul istorie.

     4. În perioada 2004-2008, în concordanţă cu Planul strategic de dezvoltare pentru perioada 2004-2008, organizarea şi structura activităţii academice se adaptează mutaţiilor ce au avut loc pe plan naţional şi în contextul procesului de integrare europeană. În principal, are loc reorganizarea studiilor universitare de licenţă şi masterat potrivit Legii 288/2004. În această perioadă accentele sunt puse pe aspectele privind managementul strategic şi managementul calităţii. Astfel, la nivelul Senatului sunt constituite noi consilii şi comisii care acoperă mai bine principalele domenii de activitate, se înfiinţează Departamentul pentru Managementul Calităţii, iar Departamentul de Relaţii Internaţionale îşi extinde activitatea în domeniul integrării europene. Pe ansamblul Universităţii se organizează şi se pune în aplicare Sistemul Instituţional de Management al Calităţii. Totodată, în această perioadă are loc un intens efort investiţional. Sunt puse în funcţiune noi spaţii pentru învăţământ, cercetare, administraţie şi servicii, se reînnoieşte dotarea laboratoarelor şi se înfiinţează noi laboratoare înzestrate cu tehnică de vârf. Tot în această perioadă a fost deschisă linia de studii doctorale în domeniul filologie.

     5. În perioada 2008-2012, se pune în practică Planul strategic de dezvoltare instituţională pentru perioada 2008-2013. Acesta vizează continuarea strategiei pentru calitate, adaptarea sistematică a structurii Universităţii şi a calificărilor universitare la cerinţele pieţei muncii, dezvoltarea cercetării ştiinţifice, continuarea politicii de dezvoltare a bazei materiale a Universităţii. În cursul anului 2009 Universitatea a fost certificată ISO 9001:2008, de TÜV Rheinland România şi a primit calificativul Grad de încredere ridicat, în urma evaluării ARACIS. Tot în această perioadă a fost deschise liniile de studii doctorale în domeniile contabilitate şi teologie.

     6. Pentru perioada 2014 - 2018 se trece la implementarea Planului strategic care vizează accentuarea măsurilor pentru o mai bună echilibrare între educaţie, cercetare şi servicii adresate comunităţii. Universitatea se concentrează asupra creşterii valorii profesionale a absolvenţilor săi, a îmbunătăţirii programelor de studii, a promovării cercetării ştiinţifice şi, nu în ultimul rând, a afirmării specificului său, folosind la maxim patrimoniul uman, spiritual şi material de care dispune. Strategia managerială a Universităţii urmăreşte creşterea continuă a calităţii procesului didactic şi al cercetării ştiinţifice, dinamica dezvoltării relaţiilor de colaborare cu instituţii prestigioase de învăţământ şi de cercetare şi, nu în ultimul rând, cu mediul economic privat, ceea ce a condus la recunoaşterea Universităţii atât pe plan naţional cât şi internaţional, ca o instituţie orientată spre performanţă.

     Începând cu anul universitar 2012-2013 se acordă o atenţie deosebită procesului de internaţionalizare a instituţiei, creşterii atractivităţii programelor de studiu în rândul studenţilor internaţionali (inclusiv prin autorizarea unor programe de licenţă cu predare în limba engleză şi organizarea anului pregătitor de învăţare a limbii române ca limbă străină, deschiderea unui masterat internaţional în domeniul cadastru), dezvoltării parteneriatelor cu instituţii similare din întreaga lume în scopul facilitării mobilităţilor academice pentru studenţi şi cadre universitare, în învăţământ şi cercetare. Aşadar, contextul socio-economic în care ne aflăm impune necesitatea unei strategii unitare şi coerente de management, pe termen scurt, mediu şi lung, pentru a desfăşura pe viitor o activitate care să se aşeze în perfectă continuitate cu ceea ce s-a realizat bun până acum, accentuând însă imperativele performanţei şi ale eficientizării.

     Începând cu anul universitar 2014-2015 Facultatea de Ştiinţe se scindează în două facultăţi, respectiv Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, realizându-se o grupare a specializărilor din domeniul economic separată de cele din domeniul ştiinţelor exacte (Informatica) şi a celor inginereşti.

     Aşa cum rezultă din actuala organigramă, în prezent structura academică a Universităţii include 5 facultăţi: Facultatea de Istorie şi Filologie, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale şi Facultatea de Teologie Ortodoxă.

 

Misiunea Universităţii

 

     Misiunea Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, asumată prin Carta universitară şi consacrată prin numele instituţiei, este definită, în dimensiunile ei esenţiale, de semnificaţia naţională şi europeană a municipiului Alba Iulia şi a zonei. Misiunea Universităţii derivă din bogăţia şi valoarea tezaurului istoric, ştiinţific şi cultural acumulat şi conservat în Alba Iulia şi se justifică prin necesitatea recuperării şi valorificării tradiţiei cultural-istorice şi a potenţialului uman prin pregătirea generaţiei tinere, dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi a creaţiei de valori, pentru diminuarea şi, treptat, eliminarea decalajului dintre Alba Iulia ca simbol naţional şi european, respectiv Alba Iulia ca realitate socială, ştiinţifică şi culturală. Misiunea Universităţii se defineşte pe două planuri:

     În plan academic, Universitatea este o instituţie de învăţământ superior şi de cercetare, care îşi propune, conform Cartei universitare, atingerea statutului de instituţie de educaţie şi de cercetare avansată. Dezvoltarea echilibrată şi în interdependenţă a învăţământului şi cercetării reprezintă modalitatea centrală prin care Universitatea îşi îndeplineşte misiunea asumată, respectiv să ofere programe de studii performante pe toate ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, să genereze capacitate de cercetare şi inovare, să atragă cei mai buni cercetători şi cei mai performanţi studenţi şi să răspundă cerinţelor societăţii.

     În plan social, misiunea Universităţii constă în asigurarea cadrului instituţional şi a mijloacelor materiale de punere în valoare şi dezvoltare a potenţialului de competenţe din Alba Iulia şi zonă, atragerea specialiştilor din alte zone ale ţării, constituirea unei comunităţi academice care să contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională şi la integrarea europeană prin educaţie, ştiinţă şi cultură.

     a) Universitatea îşi asumă misiunea de a crea condiţii favorabile de evoluţie ştiinţifică, de promovare profesională şi afirmare socială pentru tinerii cu performanţe superioare din Alba Iulia şi din zonă şi de a contribui astfel la diminuarea fenomenului de migrare a acestora în afara ţării sau către alte centre universitare.

     b) Universitatea îşi asumă misiunea de a contribui la formarea resursei umane de înaltă calificare necesară dezvoltării social-economice şi tehnologice la cotele impuse de integrarea europeană;

     c) Universitatea îşi asumă misiunea de a contribui la egalitatea efectivă a şanselor de acces la studii superioare pentru tinerii din zonele defavorizate economic şi social, în special din zona Munţilor Apuseni, care nu pot suporta costurile ridicate implicate de frecventarea unei instituţii din centrele universitare aflate la distanţe mari de localitatea de domiciliu.

 

Management strategic

 

     Universitatea urmăreşte aplicarea unui management eficient, întemeiat pe planificarea strategică şi asigurarea calităţii, care permite corelarea programelor de dezvoltare instituţională cu resursele umane, materiale şi financiare disponibile sau pe care Universitatea le poate atrage prin prestări de servicii specifice, prin programe şi contracte cu beneficiari, prin participarea la programele europene.

     Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu mediul economic şi socio-cultural, cu administraţia publică municipală şi judeţeană şi, mai recent, cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru reprezintă o coordonată constantă a strategiei Universităţii. Dintre elementele de deschidere spre mediul social menţionăm:

     1. Pentru aplicarea strategiei de integrare activă în comunitatea socială locală şi regională, din anul 2004 funcţionează Senatul de Onoare al Universităţii. Acesta cuprinde personalităţi prestigioase ale vieţii economice şi sociale la nivel local, zonal şi regional, manageri de firme, bănci şi instituţii publice sau private, conducători din sfera administraţiei publice. Senatul de Onoare se întruneşte de două ori pe an. Misiunea principală a acestui for constă în elaborarea şi punerea în practică a strategiei de integrare activă a Universităţii în comunitatea locală, zonală şi regională, precum şi a strategiei de Universitate antreprenorială. Dintre acţiunile iniţiate şi coordonate prin Senatul de Onoare al Universităţii menţionăm:

     a) organizarea practicii de specialitate a studenţilor, în condiţii reale de exercitare a viitoarei profesiuni, în firme, instituţii, bănci, unităţi de învăţământ ş.a.;

     b) diversificarea ofertei de activităţi şi servicii specifice organizate de Universitate pentru agenţii economici, pentru organismele administraţiei locale, pentru instituţiile publice din comunitatea locală, zonală şi regională;

     c) antrenarea firmelor şi instituţiilor în analiza curriculum-ului universitar şi în adaptarea acestuia la cerinţele reale ale calificărilor universitare, inclusiv în ceea ce priveşte înfiinţarea de noi specializări solicitate pe piaţa muncii sau dimensionarea cifrelor de şcolarizare pentru actualele specializări;

     d) organizarea, prin cooperare cu firmele, instituţiile şi organismele reprezentate în Senatul de Onoare al Universităţii, a unor programe de formare, de cercetare sau de prestare de servicii, prin valorificarea în comun a resurselor specifice de care dispun partenerii.

     2. Universitatea cooperează cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru, participând împreună cu aceasta la competiţia de proiecte din fonduri structurale.

     3. Un parteneriat eficient se derulează cu Primăria Municipiului Alba Iulia, materializat în derularea unor proiecte de cercetare-dezvoltare şi organizarea de acţiuni comune, precum şi în sprijinul direct pe care Primăria îl acordă Universităţii în dezvoltarea bazei sale materiale şi în organizarea evenimentelor ştiinţifice şi de promovare naţională şi internaţională. În fiecare an, Primăria acordă premii de excelenţă celor mai buni studenţi ai Universităţii. Relaţii bune de cooperare există şi cu Prefectura şi cu Consiliul Judeţean Alba, alături de care Universitatea se află în diferite proiecte de dezvoltare regională.

     4. O relaţie deosebită la nivel instituţional s-a creat de-a lungul timpului cu Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia prin care Universitatea colaborează mai cu seamă în domenii culturale, sociale şi spirituale. Datorită implicării în procesul formării preoţilor, asistenţilor sociali şi a cadrelor didactice pentru învăţământul religios, Arhiepiscopia a pus la dispoziţia Universităţii o modernă clădire precum şi o amplă bibliotecă, necesară formării profesionale a studenţilor. Prin reţeaua de unităţi de ocrotire socială organizate în Arhiepiscopia Alba prin Asociaţia Filantropia Ortodoxă, studenţii de la specializarea teologie socială şi asistenţă socială îşi pot desfăşura activităţile de practică.

     5. Prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea are relaţii stabile de colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba şi cu Casa Corpului Didactic. Dintre elementele acestei cooperări, menţionăm:

     a) stabilirea unităţilor şcolare pilot şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar cu funcţia de mentori pentru practica pedagogică a studenţilor de la specializările cu profil didactic;

     b) organizarea, în comun, a unor programe de formare continuă a personalului didactic;

     c) adaptarea programelor didacticilor de specialitate la cerinţele curriculum-ului preuniversitar şi la particularităţile procesului de predare-învăţare la nivelul fiecărui ciclu de învăţământ;

     d) accesul reciproc la bibliotecile Universităţii şi, respectiv, ale Casei Corpului Didactic şi ale unităţilor şcolare.

     Universitatea vine în sprijinul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin cursuri de pregătire pentru examenele de grade didactice, prin manuale şi ghiduri de pedagogie, prin organizarea de conferinţe ştiinţifice oferind un cadru larg de dezbatere, fapt ce conferă legitimitate desfăşurării unor astfel de manifestări menite să dea răspunsuri şi informaţii din varii domenii de activitate. Relaţia directă cu Inspectoratul Şcolar se asigură şi prin faptul că inspectorul şcolar general adjunct este membru al Comisiei pentru Evaluarea Internă şi Asigurarea Calităţii Educaţiei (fiind unul dintre reprezentanţii angajatorilor).

     6. Pe plan ştiinţific şi cultural, Universitatea colaborează cu instituţiile de cultură locale şi judeţene, în special cu Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, prin participare la programe comune de cercetare, facilitarea accesului reciproc la biblioteci şi prin organizarea practicii de specialitate a studenţilor de la istorie, arheologie şi filologie.

     7. Odată cu investirea în noul mandat 2012-2016, echipa de conducere a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi-a concentrat eforturile asupra procesului de internaţionalizare. În 19.12.2012, în şedinţa Senatului universitar, a fost aprobată Strategia de internaţionalizare, structurată pe patru direcţii majore:

     a. Extinderea dimensiunii internaţionale a cercetării ştiinţifice desfăşurate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

     b. Dezvoltarea dimensiunii internaţionale a procesului de predare / învăţare în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

     c. Dezvoltarea dimensiunii interculturale şi plurilingve a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

     d. Dezvoltarea dimensiunii internaţionale a implicării Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în comunitatea socio-profesională.

     Pe parcursul anului 2013, UAB a participat în cadrul proiectului PODCA "Politici publice fundamentate în învăţământul superior: o premisă necesară pentru dezvoltarea României", pentru politicile şi activităţile de internaţionalizare, derulat de UEFSCDI în parteneriat cu International Association of Universities.

     Totodată, viziunea asupra internaţionalizării este în consonanţă cu realităţile naţionale şi provocările internaţionale pe piaţa muncii şi a mobilităţii academice şi profesionale. O importanţă crescută se acordă dezvoltării dimensiunilor multiculturale şi multilingvistice, precum şi creşterea vizibilităţii pe plan internaţional, prin schimburile de experienţă cu privire la istoria neamului, promovarea limbii, literaturii şi istoriei României în străinătate. Nevoia de vizibilitate internaţională în cadrul comunităţii profesionale este satisfăcută, în prezent, prin parteneriatele Facultăţii de Ştiinţe Economice cu firme precum Bosch, Continental, IPEC sau Microsoft pentru practica profesională a studenţilor, sau alte firme partenere din Italia. De asemenea, cadre didactice ale universităţii noastre predau limba şi cultura românească la universităţi partenere din Polonia, Finlanda, Macedonia, Suedia.

     De asemenea, Universitatea organizează, din anul 2011, un program autorizat (an pregătitor) de învăţare a limbii române ca limbă străină, pentru studenţii internaţionali care doresc să urmeze un program de studiu în România. În prezent, universitatea noastră găzduieşte studenţi internaţionali din ţări precum Iordania, Palestina, Sri Lanka, Turcia, India, Pakistan etc.

     Totodată, Universitatea gestionează cu succes mobilităţile studenţeşti incoming şi outgoing sub egida programului Erasmus+, în prezent găzduind 18 studenţi Erasmus incoming. Fiecare facultate are unul sau mai mulţi reprezentanţi din rândul cadrelor didactice, coordonatori departamentali Erasmus, care asigură interfaţa de comunicare între Centrul de Relaţii Internaţionale şi respectivele departamente didactice, cu responsabilităţi în ceea ce priveşte mobilitatea studenţească şi a cadrelor didactice, atât incoming, cât şi outgoing.

 

 

Patrimoniu, dotare, resurse

 

a. Spaţii de învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi

 

     S-a înregistrat un progres însemnat în ceea ce priveşte spaţiile intrate în proprietatea sau administrarea Universităţii, precum şi în ceea ce priveşte amenajarea spaţiilor potrivit cerinţelor specifice învăţământului universitar. De asemenea, s-au constituit cele două campusuri, campusul universitar din zona Cetăţii, cu principalele sale clădiri şi spaţii, şi campusul universitar din zona căminelor studenţeşti.

Dintre obiectivele majore de investiţii care se disting ca importanţă enumerăm:

     a) Biblioteca Universităţii, care funcţionează într-o clădire amenajată modern, dispune de un sistem informatizat, baza de date putând fi consultată atât în reţeaua internă - pe calculatoarele puse la dispoziţia utilizatorilor - cât şi on line. Fondul de carte şi de periodice al Bibliotecii a fost extins şi diversificat în mod sistematic;

     b) Palatul Apor, spaţiu ce găzduieşte sediul rectoratului, departamentele de specialitate ale Universităţii şi laboratoare pentru învăţământ şi cercetare cu dotare de vârf;

     c) sediul Centrului de Cercetări Socio-umane Interdisciplinare, care găzduieşte laboratoare de cercetare cu o dotare modernă;

     d) Centrul de Studii şi Cercetări „Gaudeamus", dat în funcţiune pentru organizarea de conferinţe şi activităţi didactice;

     e) a fost dat în folosinţă un amfiteatru cu 180 de locuri şi cu dotare de prezentare audio-video completă;

     f) a crescut ritmul şi s-au diversificat lucrările de reparaţii capitale şi amenajări ale spaţiilor de învăţământ, au fost pregătite condiţiile pentru noi investiţii în spaţii de învăţământ şi cercetare;

     g) a început procesul de reabilitare a unei clădiri din patrimoniul Universităţii, destinată creării unor noi spaţii de învăţare şi cercetare, Corpul H.

     Această perioadă s-a caracterizat prin amplificarea procesului de modernizare a dotărilor pentru laboratoare, cabinete şi amfiteatre. Ca urmare, cea mai mare parte a laboratoarelor cuprinde aparatură modernă, permiţând îmbinarea activităţilor de învăţământ cu cele de cercetare. S-au extins laboratoarele computerizate multifuncţionale şi multimedia, înzestrate cu soft-uri moderne. Amfiteatrele sunt dotate cu tehnică de proiecţie video.

     Realizări importante au fost înregistrate pe linia dezvoltării calitative a serviciilor sociale pentru studenţi:

     a) s-au asigurat amenajarea şi întreţinerea continuă a căminelor studenţeşti şi dotarea lor cu noi utilităţi care să asigure studenţilor condiţii optime de odihnă şi studiu;

     b) Universitatea a preluat în administrare Sala de sport din Campusul studenţesc şi asigură condiţiile necesare desfăşurării optime a activităţilor didactice de sport şi a competiţiilor sportive studenţeşti;

     c) s-au finalizat lucrările de extindere şi modernizare a cantinei studenţeşti oferind cele mai bune condiţii pentru servirea mesei.

Efortul investiţional sistematic prevăzut prin planurile strategice de dezvoltare a asigurat extinderea şi modernizarea spaţiilor de învăţământ, cercetare, servicii sociale şi culturale pentru studenţi şi cadre didactice, astfel încât             Universitatea are în proprietate sau în administrare un număr de 16 clădiri, din care 10 destinate activităţilor de învăţare şi cercetare, 4 cămine, o cantină şi Corpul H aflat în reparaţii capitale. Suprafaţa totală a acestora este de aproximativ 24.861 m2 .

     În prezent, Universitatea dispune de:

     - 16 amfiteatre cu o capacitate totală de 1602 locuri;

     - 22 cabinete pentru seminarii, cu o capacitate de 632 locuri;

     - 42 laboratoare de specialitate, cu o capacitate de 828 locuri.

     Unităţile de cercetare dispun de spaţii şi dotări destinate activităţilor specifice. Toate spaţiile de învăţământ şi cercetare sunt recent renovate şi dotate cu aparatură modernă şi mobilier de calitate.

     Învăţământul la distanţă dispune de sisteme informatice şi de comunicare specifice acestei forme de învăţământ, precum şi de tipografie.

     Universitatea dispune de 3 cămine studenţeşti moderne aflate în proprietate, cu o capacitate totală de cazare de 540 de locuri, şi de încă un cămin închiriat cu o capacitate de 296 de locuri, cât şi de o cantină proprie modernă. Două dintre căminele proprii sunt amplasate într-un campus universitar în incinta căruia este amplasată o sală de sport modernă, cu multiple dotări pentru desfăşurarea de activităţi sportive, a competiţiilor sportive la nivel local, regional, naţional şi internaţional.

     Dezvoltarea continuă a investiţiilor reprezintă o componentă majoră a planurilor strategice şi a planurilor operaţionale.

     Planul de investiţii pentru perioada 2014-2018 are în vedere dinamica veniturilor previzionate şi sursele de venituri care pot susţine efortul investiţional.

 

     b. Dotări

     Sălile de curs, seminar şi laborator sunt dotate cu aparatură modernă, permiţând îmbinarea activităţilor de învăţământ cu cele de cercetare.

     S-au extins laboratoarele computerizate multifuncţionale şi multimedia, înzestrate cu soft-uri moderne necesare unei instruiri de înalt nivel calitativ. Amfiteatrele sunt dotate cu tehnică de proiecţie video. Este în derulare un amplu proces investiţional de construire a noi spaţii de învăţământ şi de cercetare (corpul H al Universităţii), de modernizare a celor existente şi de reînnoire a mobilierului.

     În prezent, dotarea laboratoarelor didactice şi de cercetare corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice şi este comparabilă cu cea din universităţile dezvoltate din Europa.

     Corelat cu orarele activităţilor studenţilor, numărul de calculatoare deţinute de Universitate asigură îndeplinirea cerinţei de a avea un calculator la 2 studenţi la nivelul de licenţă şi pentru un student la studii de masterat, ceea ce înseamnă 6 ore săptămânal disponibile pentru fiecare student şi masterand de la cursurile de zi.

     Ca urmare a dotării moderne a laboratoarelor şi a sălilor de curs şi seminarii, activităţile aferente acestor spaţii moderne (lucrări şi analize) au început să capete recunoaştere naţională şi internaţională, integrându-se treptat în aria recunoaşterii europene. Astfel, au fost încheiate diverse contracte de colaborare cu universităţi, centre de cercetare sau instituţii din ţară şi străinătate. În cadrul instituţiei noastre funcţionează un centru internaţional de cercetări UAB-BENA - International Center of Environment Sustainable Development and Food Quality Control, dotat cu aparatură şi instrumente de specialitate de înaltă performanţă la nivel european. Activitatea Centrului se desfăşoară în sfera cercetărilor fundamentale, aplicative şi experimentale, fiind orientată spre identificarea problemelor economice şi de mediu la nivel regional şi internaţional şi spre elaborarea şi dezvoltarea de instrumente specifice pentru soluţionarea acestora, inclusiv prin activităţi de formare continuă, expertiză, consultanţă şi transfer tehnologic.

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică

 

     Dezvoltarea cercetării ştiinţifice constituie un obiectiv prioritar al managementului instituţional, a cărui realizare este menită să echilibreze raportul dintre activitatea de învăţământ şi activitatea de cercetare şi să concretizeze astfel misiunea Universităţii ca instituţie de învăţământ şi cercetare. Acest obiectiv a fost inclus în planurile strategice 2000-2004, 2004-2007, 2007-2013 şi 2014-2020 precum şi în planurile operaţionale anuale, ceea ce a asigurat o dinamică ascendentă a volumului şi calităţii cercetării ştiinţifice, atât în plan tematic, cât şi în plan structural şi financiar.

     1. La nivel instituţional, managementul calităţii cercetării ştiinţifice este asigurat de două structuri operaţionale:

     a) Consiliul Cercetării Ştiinţifice, ca organism al Senatului, responsabil cu definirea direcţiilor strategice fundamentale privind cercetarea ştiinţifică, cu elaborarea standardelor şi procedurilor de evaluare a calităţii cercetării, cu analiza şi propunerea către Senat a bugetului de venituri şi cheltuieli al structurilor şi activităţilor de cercetare ştiinţifică.

     b) Centrul pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, ca structură cu caracter operaţional specializată în coordonarea şi aplicarea procedurilor, criteriilor, standardelor şi indicatorilor de evaluare a calităţii cercetării ştiinţifice la nivel instituţional, în conformitate cu strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice adoptată de Senat. În cadrul Centrului pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării funcţionează Compartimentul de transfer tehnologic, care asigură o legătură permanentă între mediul academic şi mediul socio-economic, privind transferul de cunoaştere şi de produse realizate în cadrul Universităţii.

     2. Ca urmare a noilor exigenţe impuse de standardele de evaluare şi asigurare a calităţii cercetării, la nivelul Universităţii a fost elaborată Strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice pe termen mediu şi lung (2007-2013 şi 2014-2020). Strategia porneşte de la analiza rezultatelor anterioare şi a situaţiei actuale a cercetării ştiinţifice şi formulează direcţiile şi obiectivele privind dezvoltarea structurilor, programelor şi proiectelor de cercetare, precum şi a resurselor umane, materiale şi financiare necesare punerii în practică a strategiei.

     3. Prin Metodologia de evaluare a calităţii corpului profesoral se acordă o pondere însemnată criteriilor care vizează activitatea de cercetare şi contribuţia ştiinţifică a personalului didactic, astfel încât scorul final de performanţă este puternic influenţat de aceste componente ale performanţelor academice. Prin Carta universitară şi prin celelalte reglementări interne, norma didactică este definită ca normă didactică şi de cercetare, iar fişa postului prevede explicit obligaţiile de cercetare aferente fiecărui post

     Cercetarea este componenta prioritară a universităţii, cu accent deosebit pe calitatea cercetării ştiinţifice, realizată printr-un ansamblu de măsuri privind personalul, finanţarea şi asigurarea logistico-materială, la nivelul standardelor impuse universităţilor cu misiune de învăţământ şi cercetare. Astfel, s-a urmărit dezvoltarea cercetării de vârf, prin centre de cercetare, cu abordări interdisciplinare, prin contracte şi granturi precum şi extinderea cercetărilor aplicative, pentru soluţionarea unor probleme practice, prin contracte cu beneficiarii sau valorificate prin consultanţă şi audit.

     În funcţie de volumul activităţii şi de nivelul performanţelor, cercetarea ştiinţifică este organizată în institute, centre, laboratoare şi colective de cercetare. Universitatea are în prezent două structuri de cercetare acreditate de CNCSIS: Institutul de Arheologie Sistemică şi Centrul de Excelenţă pentru Cercetări Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu".

     Institutul de Arheologie Sistemică (IAS) este o structură de cercetare fără personalitate juridică, organizată la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi subordonată Departamentului de Istorie, Arheologie şi Muzeologie. IAS a fost acreditat, de către CNCSIS, prin Certificatul nr. 20/CC-C., în mai 2004. Institutul funcţionează ca un sistem modern de laboratoare, deservite de personal calificat şi urmăreşte aplicarea tehnicilor moderne de cercetare în domeniul arheologiei, atât în procesul investigaţiilor de teren şi laborator, cât şi în cel de conservare, restaurare şi valorificare ştiinţifică şi didactic-formativă a patrimoniului cultural.

     Centrul de Cercetări Istorice şi Politologice "Iuliu Maniu" a fost înfiinţat în anul 1997 prin ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5541/02/12/1997 funcţionând ca unitate de cercetare autonomă, fără personalitate juridică, în cadrul Departamentului de Istorie, Arheologie şi Muzeologie. In anul 2004, Centrul a primit statutul de Centru de Excelenţă, în urma acreditării de către Comisia CNCSIS.

     Universitatea a pregătit documentaţia necesară acreditării şi altor centre de cercetare, care în prezent, îşi desfăşoară activitatea prin recunoaşterea instituţională şi care va fi înaintată către CNCS, în momentul lansării metodologiei de acreditare.

     În iulie 2007 fost înfiinţat centrul de cercetări cu recunoaştere internaţională UAB-BENA - International Center of Environment Sustainable Development and Food Quality Control, dotat cu aparatură şi instrumente de specialitate de înaltă performanţă, comparabile la nivel european. Activitatea Centrului se desfăşoară în sfera cercetărilor fundamentale, aplicative şi experimentale, fiind orientată spre identificarea problemelor economice şi de mediu la nivel regional şi internaţional.

     În acelaşi context al cercetărilor interdisciplinare menţionăm Laboratorul Interdisciplinar de Simulare Măsură si Control (LISIMACh - Interdisciplinary Lab for Modeling, Simulation and Control of Environment) care activează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti oferind un suport ştiinţific interdisciplinar pentru specializările: Ingineria Mediului, Electronică, Informatică şi Măsurători Terestre şi Cadastru. Dotarea acestui laborator permite elaborarea şi implementarea unor teme de cercetare de actualitate.

     Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural a fost înfiinţat la propunerea Catedrei de Limba şi Literatura Română din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie, ca răspuns la necesitatea de a oferi un cadru organizat pentru vasta activitate de cercetare desfăşurată de cadrele universitare. Centrul funcţionează din anul 2004 şi este autorizat de către Senatul Universităţii din luna iunie 2005, în baza reglementărilor M.Ed.C. şi a celor interne în vigoare. Are ca principal scop promovarea proiectelor de cercetare interdisciplinară şi a dialogului multicultural presupuse de actuala orientare a culturii, cercetării şi educaţiei naţionale, în contextul procesului de integrare europeană.

     Centrul de Cercetare a Imaginarului facilitează abordarea modernă a extinsei problematici aferente cercetării fenomenelor antropologice, sociale, culturale (cu toate componentele sale) etc.

     Centrul de Cercetare în Pedagogie Pastorală şi Psihopedagogie Creştină al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia înfiinţat în anul 2004 răspunde cererii de educaţie creştină şi asistenţă spirituală a societăţii româneşti contemporane, încercând în primul rând să restaureze un spirit participativ-comunitar prin resuscitarea caracterului pedagogic şi terapeutic explicit al lucrării ecleziale, în dimensiunea sa cultică şi diaconal-culturală.

     Centrul de Cercetări Economice dezvoltă cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ştiinţelor economice, dezvoltând parteneriate cu organisme profesionale (CAFR, CECCAR, CCF). Centrul funcţionează cu recunoaştere instituţională şi este pregătit pentru obţinerea recunoaşterii CNCS. Direcţiile prioritare ale cercetări ştiinţifice vizează cu precădere cercetări în domeniul contabilităţii, finanţelor, analizei economico-financiare, managementului, marketingului, merceologiei, econometriei etc.

     Centrul de Cercetări Matematice şi Informatice desfăşoară cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul Matematicii şi Informaticii, cu orientare spre dezvoltarea ştiinţei, învăţământului, economiei, serviciilor şi a relaţiilor comunitare.

     Principalele direcţii de cercetare a centrului sunt: cercetări în domeniul analizei complexe şi al statisticii matematice, studii în domeniul inteligenţei artificiale, studii pentru dezvoltarea unor sisteme suport pentru învăţământul la distanţă în intranet şi internet, proiectarea şi implementarea unor sisteme de gestiune managerială în instituţiile de învăţământ, cercetări pentru identificarea şi controlul proceselor dinamice, modelarea matematică a fenomenelor economice şi proiectarea sistemelor informatice care implementează aceste modele, proiectarea şi implementarea unor sisteme informatice specifice domeniului socio-cultural, crearea şi dezvoltarea unor moduri de informare comunitară.

     Centrul de Cercetări în Ştiinţele Educaţiei, are atribuţii de cercetare fundamentală şi aplicativă, de proiectare şi dezvoltare în sfera ştiinţelor educaţiei (psihologia educaţiei, teoria şi metodologia instruirii şi evaluării, teoria şi practica curriculum-ului, teoria şi tehnologia informaţiei şi comunicării, consiliere şi orientare, management educaţional, economia educaţiei, educaţie permanentă şi formarea adulţilor ş.a.).

     Centrul de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică urmăreşte, în demersurile sale de cercetare, analiza, cercetarea şi implementarea, în interiorul Universităţii, a tehnologiilor moderne de predare şi învăţare, a didacticilor de specialitate adaptate învăţământului superior, a procedurilor de iniţiere, monitorizare şi evaluare a programelor de studii, a modalităţilor moderne de consiliere şi orientare în carieră a studenţilor.

     Centrul de Cercetări Sociologice (CCS) contribuie la realizarea bazei ştiinţifice a managementului integrării în societatea europeană bazată pe cunoaştere şi furnizează înţelegerea profundă a provocărilor sociale la nivel naţional şi local; oferă soluţii eficiente şi politici sociale adecvate.

     Centrul de Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială (CCDT) vizează promovarea, susţinerea şi participarea în proiecte cu caracter pluridisciplinar şi orientate către susţinerea participării individului la guvernare în condiţiile unei societăţi a cunoaşterii bazate pe informaţia ştiinţifică generată (şi făcută accesibilă) din direcţii disciplinare tot mai diferite.

     De asemenea, au fost constituite centre de cercetare ştiinţifică internaţionale prin parteneriate între instituţia noastră şi instituţii din afara ţării formate din colective mixte de cercetare. Dintre acestea amintim The International Research Center in Geometric Function Theory and Applications, centru de cercetare dezvoltat printr-un parteneriat între Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi Kinki University, Osaka, Japan; Universiti Kebangsaan Malaysia; Istanbul Kultur University, Turkey.

     Rezultatele cercetării ştiinţifice sunt valorificate prin publicaţii ştiinţifice şi didactice, prin acţiuni de expertiză, consultanţă, proiecte de dezvoltare ş.a.

     Universitatea dispune de două edituri acreditate CNCS:

     a) Editura Aeternitas a Universităţii;

     b) Editura Reîntregirea, a Facultăţii de Teologie Ortodoxă;

     De asemenea, Universitatea editează 10 publicaţii cu periodicitate anuală (seria Annales Universitatis Apulensis), bianuală sau trimestrială (Acta Universitatis Apulensis), organizate pe domenii. Dintre acestea, 8 au recunoaştere CNCSIS/CNCS după cum urmează: 2 categoria B(CNCS), 4 categoria B+(BDI-CNCSIS), 1 categoria B(CNCSIS), 1 categoria C(CNCSIS) şi 2 neindexate.

     Universitatea a încheiat acorduri de colaborare şi parteneriate cu un număr de peste 170 de universităţi şi instituţii din întreaga lume, dezvoltându-se colaborări pe toate domeniile de studiu şi cercetare ale universităţii noastre. Acordurile au fost încheiate cu universităţi din: Germania, Franţa, Italia, Japonia, China, Spania, Polonia, Ungaria, Austria, Bulgaria, Grecia, Turcia, Canada, Republica Moldova, Malaysia, SUA, Mexic, Croaţia, Cehia, Ucraina, Slovenia, Portugalia, Olanda, Norvegia, Macedonia, Lituania, Finlanda, Senegal etc.

     Schimburi de cadre didactice, cercetători şi studenţi se organizează prin programele Erasmus/Erasmus+, acorduri bilaterale şi alte proiecte şi programe internaţionale ale Universităţii.

     Cadrele didactice din universitate fac parte din diverse comitete ştiinţifice/comitete de organizare ale unor conferinţe internaţionale, precum şi din colectivele editoriale sau din corpul de recenzori al unor reviste de prestigiu pe plan naţional şi internaţional, unele dintre acestea având cotaţie ISI.

     În cadrul Universităţii există un climat şi o cultură academică puternic centrată pe cercetare, atestată de numărul contractelor, granturilor, de publicaţiile şi de transferul cognitiv şi tehnologic.

     În cadrul Universităţii există, încă din 1995, publicaţii exclusiv studenţeşti, care valorifică cercetările acestora (Buletinul cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. Arheologie. Muzeologie. Istorie; Buletinul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, Revista IN EXTENSO, Revista de Studii Doctorale).

     Anual se organizează la nivelul Universităţii sesiuni naţionale şi internaţionale ale cadrelor didactice şi cercetătorilor pe domenii de interes şi integrate ariilor tematice de cercetare specifice Universităţii, postate pe site-ul instituţiei la începutul fiecărui an universitar. Au crescut numărul şi calitatea manifestărilor ştiinţifice organizate de Universitate. Astfel, în anul 2014 s-au organizat un număr de 28 manifestări ştiinţifice, dintre care 15 naţionale şi 13 internaţionale sau cu participare internaţională. De maximă importanţă pentru creşterea prestigiului ştiinţific şi pentru promovarea imaginii Universităţii în străinătate a fost organizarea, în 2013, pentru prima dată în România, a Meeting-ului AMS (American Mathematical Society), în colaborare cu Academia Română - Institutul de Matematică „Simion Stoilow". Evenimentul a reunit peste 500 de specialişti de prestigiu în domeniul matematicii, din întreaga lume. Menţionăm, de asemenea, şi conferinţa ICTAMI - International Conference on Theory and Applications in Mathematics and Informatics, care se desfăşoară începând din anul 2002, dobândind recunoaştere naţională şi internaţională. Această conferinţă s-a remarcat prin numărul mare de participanţi din ţară şi din străinătate, cercetători şi cadre didactice de marcă în domeniu. Datorită prestigiului câştigat în timp, conferinţa are ca şi parteneri Academia Română, Institutul de Matematică „Simion Stoilow", Kinki University din Osaka, Japonia, Kulture University din Istanbul, Turcia şi Kebangsaan University din Kuala Lumpur, Malaysia. Lucrările conferinţei se publică în revista cotată B+ CNCSIS - Acta Universitatis Apulensis - Mathematics-Informatics şi este indexată în importante baze de date internaţionale precum CentralBlath fur Mathematics şi Mathematical Reviews.

     Conectarea cercetării cu învăţământul a permis, începând cu anul 1998, organizarea de studii postuniversitare în istorie şi arheologie (studii aprofundate şi masterat), iar din anul 2000 Universitatea a dobândit şi calitatea de instituţie organizatoare de doctorat (IOD) în domeniul Istorie. În anul 2003, Universitatea a dobândit calitatea de IOD în domeniul Filologie, iar în anul 2009 calitatea de IOSUD în domeniile Contabilitate şi Teologie.

 

Servicii studenţeşti

 

     Asigurarea unor condiţii optime de viaţă, de masă, cazare, de studiu şi relaxare pentru studenţi a constituit unul dintre reperele definitorii ale strategiei Universităţii. Această strategie se întemeiază pe două argumente principale:

     a) extinderea zonei de adresabilitate a Universităţii, dincolo de judeţul Alba, la nivel regional şi naţional, precum şi atragerea unor studenţi din spaţiul european, nu sunt posibile fără asigurarea unor servicii sociale de bună calitate, comparabile cu cele europene şi la costuri reduse;

     b) calitatea proceselor educaţionale şi calitatea formării studenţilor nu se pot asigura dacă studenţii nu dispun de condiţii de viaţă optime, de spaţii curate şi agreabile, care să ofere atât facilităţi de studiu, cât şi posibilităţi de relaxare şi divertisment.

     Pusă în practică în mod consecvent încă din anul 1997, această strategie a condus la dezvoltarea treptată a unei baze materiale pentru servicii sociale, culturale şi de divertisment de bună calitate. În acest sens, menţionăm:

     Universitatea dispune de 3 cămine studenţeşti moderne, aflate în proprietate, dintre care unul este nou construit, iar celelalte sunt complet renovate şi modernizate. Amenajările şi dotările standard ale fiecărui cămin cuprind:

     - centrală termică proprie, spălătorie dotată cu maşini de spălat automate, uscătorie, geamuri termopan, parchet laminat, gresie, faianţă, izolaţie termică, sistem de intrare de tip interfon cu cartelă electromagnetică;

     - sală multifuncţională, săli de lectură, minibiblioteci şi săli cu calculatoare, conectare la INTERNET;

     - la fiecare palier căminele sunt prevăzute cu oficii dotate cu aragaz, cuptoare cu microunde, hote electrice, senzori pentru detectarea scurgerilor de gaze, instalaţii sanitare şi mobilier specific;

     - dotarea standard a unei camere cuprinde mobilier modern şi comod pentru 3 locuri, grup sanitar propriu (cu cabină de duş), frigider, televizor, acces gratuit la INTERNET;

     Două dintre cămine sunt amplasate într-un campus universitar în perimetrul căruia este amplasată o sală de sport modernă, cu multiple dotări pentru desfăşurarea de activităţi sportive.

     Universitatea mai dispune de încă un cămin, închiriat anual pentru 9 luni, cu o capacitate de 296 de locuri, în principal pentru studenţii Facultăţii de Teologie dar şi de la alte facultăţi. Capacitatea proprie de cazare acoperă mai mult de 90% din totalul solicitărilor.

     În incinta Universităţii funcţionează o cantină, recent renovată şi modernizată. Dintre dotările şi utilităţile cantinei menţionăm:

     - o sală de mese cu 200 de locuri, renovată şi dotată cu mobilier nou, cu sistem de ventilaţie;

     - două saloane pentru ocazii speciale (conferinţe, întruniri oficiale) cu 50 de locuri;

     - linie automată de preparare a hranei, echipamente moderne specifice bucătăriei;

     Cantina oferă posibilitatea de servire a mesei de prânz în sistem à la carte (ceea ce a sporit foarte mult numărul studenţilor care apelează la serviciile cantinei).

     Universitatea dispune de un bufet de incintă, prevăzut cu terasă (pentru perioada de vară), precum şi de spaţii de relaxare în aer liber: o curte interioară amenajată (cu havuz, plante decorative, iluminat estetic), iar în faţa clădirii centrale a Universităţii se află Piaţa Cetăţii "Alba Carolina", cea mai impresionantă şi mai vizibilă cetate bastionară de tip Vauban din Sud-Estul Europei.

     În cadrul Centrului de Relaţii Internaţionale se desfăşoară acţiuni de integrare socio-culturală a studenţilor internaţionali şi ERASMUS+ .

     În cadrul CICOC şi cu sprijinul ALUMNI au fost desfăşurate proiecte pentru îmbunătăţirea abilităţilor antreprenoriale şi socio-profesionale ale tinerilor din judeţul Alba prin promovarea creativităţii, spiritului de iniţiativă şi voluntariatului, prin intermediul metodelor de educaţie non-formală.

     În octombrie 2007, a fost înfiinţată Echipa de baschet feminin Universitatea „1 Decembrie 1918" - LPS Alba Iulia, aducând sub titulatura sa cele 2 instituţii de învăţământ, respectiv Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi Liceul Sportiv din Alba Iulia, cu denumirea CSU LPS Alba Iulia. În sezonul 2013-2014, echipa de baschet feminin a câştigat competiţia europeană CWEL, în urma unui Final Four desfăşurat în Sala Universităţii din Alba Iulia, turneul final la care au mai participat Piestanske Cajky, Slovacia, campioana Austriei, Flying Foxes Viena şi României, Universitatea ICIM Arad. Sezonul s-a încheiat cu obţinerea unei noi medalii, de bronz, în campionat.

 

 

STRUCTURA UNIVERSITĂŢII

pe facultăţi, specializări şi forme de învăţământ

în anul universitar 2017-2018

 

 

Studii universitare de LICENŢĂ (2017-2018)

 

Denumirea facultăţilor

Programul de studii/specializare - A/AP (Acreditat/Autorizat provizoriu)

Durata studiilor - ani / număr credite

Facultatea

de Istorie

şi Filologie

Istorie - A

 

 

3 ani / 180 credite

 

 

 

Limba şi literatura română- Limba şi literatura engleză - A

Traducere şi interpretare - AP

Arheologie (în limba engleză) - AP

3 ani / 180 credite

Facultatea de Ştiinţe

Economice

Economia, comerţului, turismului şi serviciilor - A zi şi - A ID

  3 ani / 180 credite

Administrarea afacerilor - A zi şi - A ID

3 ani / 180 credite

Finanţe şi bănci - A

  3 ani / 180 credite

Contabilitate şi informatică de gestiune - A zi şi - A ID

  3 ani / 180 credite

Marketing - A

  3 ani / 180 credite

Administrarea afacerilor (în limba engleză)-AP

3 ani / 180 credite

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică - A

3 ani / 180 credite

Măsurători terestre şi cadastru - A

4 ani / 240 credite

Electronică aplicată - A

4 ani / 240 credite

Ingineria mediului - A

4 ani / 240 credite

Informatică (în limba engleză) - AP

3 ani / 180 credite

Facultatea

de Drept

şi Ştiinţe Sociale

 

 

Drept - A

4 ani / 240 credite

Sociologie - A

 

3 ani / 180 credite

Asistenţă socială - A zi

Administraţie publică - A

Terapie ocupaţională - AP

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - A zi şi - AP ID

3 ani / 180 credite

Educaţie fizică şi sportivă - AP

3 ani / 180 credite

 

Kinetoterapie şi motricitate specială - AP

 

Facultatea

de Teologie Ortodoxă

Teologie ortodoxă pastorală - A

4 ani / 240 credite

Muzică religioasă - AP

3 ani / 180 credite

 

 

Studii universitare de MASTERAT (2017-2018)

 

Nr.

crt.

Programul de masterat acreditat

Durata studiilor

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

1.

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

4 semestre

2.

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

4 semestre

3.

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre

4.

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

4 semestre

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

1.

Auditul şi controlul agenţilor economici

4 semestre

2.

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

4 semestre

3.

Administrarea dezvoltării regionale durabile

4 semestre

4.

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

4 semestre

5.

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

4 semestre

6.

Marketing şi promovarea vânzărilor

4 semestre

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

1.

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

4 semestre

2.

Programare avansată şi baze de date

4 semestre

3.

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

4 semestre

4.

Sisteme electronice inteligente avansate

4 semestre

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

1.

Instituţii de drept privat

2 semestre

2.

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

4 semestre

3.

Management educaţional

4 semestre

4.

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

4 semestre

5.

Ştiinţe penale şi criminalistică

2 semestre

6.

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

4 semestre

7.

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

4 semestre

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

1.

Teologie comparată

4 semestre

2.

Mediere interculturală şi interreligioasă

4 semestre

 

 

 

C. Studii universitare de DOCTORAT

Tabelul nr. 3

 

FACULTĂŢI

 

DOMENII

Durata

studiilor

Istorie şi Filologie

Istorie

3 ani

Filologie

3 ani

Facultatea de Ştiinţe Economice

Contabilitate

3 ani

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

3 ani