Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Raport 2015

Inapoi la rapoarte anuale ale rectorului

 

 

RAPORT

ASUPRA STĂRII UNIVERSITĂŢII 

„1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

ÎN ANUL 2015

 

Prezentul Raport asupra stării Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, aferent anului 2015, este elaborat în conformitate cu prevederile Art. 130 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi are următoarea structură: I. Situaţia asigurării calităţii activităților în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; II. Situaţia financiară a Universităţii, pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli; III. Situaţia programelor de studii - 2015-2016; IV. Situaţia personalului instituţiei - 2015; V. Situaţia posturilor vacante; VI. Rezultatele activităţii de cercetare - 2015; VII. Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare; VIII. Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor.

 

I. Situaţia asigurării calităţii activităților în

Universitatea „1 Decembrie 1918" din alba iulia

 

1. DEZVOLTAREA CADRULUI DE ASIGURARE A MANAGEMENTULUI CALITĂŢII

 

          Aflată în preajma unui moment aniversar, la împlinirea a 25 de ani de la înființare, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia se definește ca o instituție cu profil academic, de învățământ și cercetare, care și-a câștigat, în ultimii ani, o notorietate aparte în țară și în lume, prin calitatea proceselor educaționale, prin profesionalismul corpului profesoral, prin valoarea cercetării științifice desfășurate sub egida instituției și prin parcursul profesional al studenților. Adaptarea sistematică a structurii Universității și flexibilizarea ofertei educaționale în funcție de expectațiile pieții muncii, adaptarea progresivă la nevoile socio-profesionale ale tinerilor care optează pentru a-și continua și definitiva studiile în Universitate, înțelegerea corectă a imperativelor privind creșterea vizibilității pe plan național și internațional și asumarea permanentă a unor responsabilități strategice privind asigurarea calității tuturor activităților au făcut din etapa 2012-2016 una de reechilibrare și stabilizare, pe toate planurile, a Universității.

            În anul 2015, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a primit cel mai înalt calificativ acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - „GRAD DE INCREDERE RIDICAT pentru perioada 2015-2020", în urma evaluării periodice a calității tuturor activităților instituționale. Din echipa de evaluatori au făcut parte reprezentanți ai unor instituții de învățământ superior din România și din străinătate - cadre didactice universitare și studenți. În data de 7 mai 2015, într-o întâlnire festivă a Conducerii și a reprezentanților Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) cu colectivul academic al Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, instituția de învățământ superior albaiuliană a primit, în mod oficial, rezultatul evaluării instituționale ARACIS, desfășurate în perioada 12-14 martie 2015. Diploma și insignele care certifică obținerea celui mai înalt grad de încredere au fost înmânate de către Președintele ARACIS, Prof. univ. dr. Iordan Petrescu, aflat la Alba Iulia, împreună cu numeroși membri ai corpului de evaluatori din întreaga țară. Aceștia au desfășurat în Universitatea noastră, în perioada 6-8 mai 2015, dezbateri și instruiri în cadrul proiectului „QUALITAS - Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc".                

            Politicile, strategiile şi procedurile privind asigurarea calităţii sunt diseminate la nivelul tuturor structurilor academice şi administrative. Universitatea aplică 6 proceduri de sistem şi 184 proceduri operaţionale, structurate în Manualul procedurilor, precum şi un Manual al calităţii (MC-UAB). Acestea sunt revizuite și actualizate în conformitate cu legislația în vigoare.

            Procedurile şi activităţile de evaluare privind calitatea educaţiei sunt reunite în Sistemul Instituţional de Management al Calităţii (SIMC) şi au fost aprobate de către Senatul Universităţii. Principalele structuri, reglementări, proceduri şi instrumente care alcătuiesc SIMC sunt publicate în volumul: Managementul calităţii (republicat 2015). Fiecare evaluare a presupus şi un necesar și foarte util proces de autoevaluare, reflecţii şi dezbateri care au determinat formularea de propuneri de îmbunătățire a activității.

            În vederea consacrării  unei culturi a calităţii şi pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii predării, învăţării şi cercetării, prin comparaţie cu universităţi performante din ţară şi din străinătate, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia realizează activităţi de stabilire de repere calitative şi cantitative (benchmarking). În acest sens, din perspectiva evaluării instituționale, în anul 2015 s-au primit informații de la următoarele universități: Universitatea Politehnica din București, Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava, Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Instanbul Kültür University și Universiti Kebangsaan Malaysia.

Universitatea şi-a creat un sistem de indicatori de performanţă specific, prin care şi-a propus şi a reuşit să certifice ISO 9001:2008 activitatea de învăţământ şi cercetare a instituţiei. Scopul certificării a fost adoptarea unei abordări bazate pe proces în proiectarea, implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii, iar în cursul anului 2015  Societatea Română de Asigurare a Calităţii  (SRAC) a efectuat auditarea anuală pentru  recertificarea învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice.

             Un demers pentru creșterea vizibilității și recunoașterii statutului Universității pe plan național este reprezentat de organizarea la Alba Iulia, în perioada 13-15 noiembrie 2015, a reuniunii periodice a universităților membre ale Consorțiului „UNIVERSITARIA": Universitatea din București, Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara. Cu acest prilej, s-au aflat la Alba Iulia rectorii și reprezentanți ai conducerilor executive ale universităților membre. Dezbaterile s-au desfășurat pe 6 paneluri distincte și au vizat probleme de mare actualitate ale evoluției învățământului superior românesc. 

            

2. ASIGURAREA CALITĂŢII PROCESELOR EDUCAŢIONALE

            În concordanţă cu obiectivele pe termen mediu care vizează creşterea performanţei ştiinţifice a personalului didactic şi de cercetare, precum şi corelarea achiziţiilor teoretice dobândite de studenţi şi masteranzi cu pachetul de abilităţi practice necesare la încadrarea în câmpul muncii, prin asigurarea condiţiilor de desfăşurare a practicii de specialitate şi a practicii profesionale în medii identice viitorului loc de muncă, au fost implementate proiecte și dezvoltate strategii privind îmbunătățirea activității. Obiectivul strategic fundamental l-a constituit prioritatea acordată calităţii educaţiei şi cercetării, dar şi adoptarea de măsuri care să asigure atragerea studenţilor către programele de studiu ale Universității, în contextul tendinţelor demografice în scădere, înregistrate în ultimii ani, care au un impact major asupra efectivului de studenţi. Universitatea și-a propus să devină un pol de excelenţă la nivel regional şi naţional, prin generarea şi transferul de cunoaştere cu impact direct asupra calităţii mediului socio-economic. În acest sens, preocuparea pentru asigurarea calităţii proceselor educaţionale a fost o constantă a strategiei Universităţii. A fost obținut un număr important de granturi de studii pentru programele de licenţă, masterat şi doctorat ale Universității, în beneficiul studenţilor şi pentru păstrarea echilibrului financiar al instituţiei, iar locurile aferente acestor granturi au fost ocupate în procent de 100% în cele două sesiuni de admitere din 2015.

          Instituția a continuat în anul 2015 activitățile didactice la programele de studiu de licență, master și doctorat autorizate sau acreditate în anii anteriori, iar în cadrul demersurilor de diversificare a ofertei educaționale, a procedat la autorizarea unui program de licență, cu un grad mare de atractivitate - Kinetoterapie și motricitate specială. Pentru a răspunde nevoilor privind continuarea studiilor cadrelor didactice din învățământul primar și preșcolar și în conformitate cu cerințele Legii nr. 1/2011, Universitatea, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, căruia îi revine misiunea formării iniţiale a cadrelor didactice din învăţământul primar şi preşcolar, a autorizat programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, pentru forma de învățământ la distanță. Tot în anul 2015, pe lângă autorizarea celor două programe de studii universitare de licență, a fost organizat în domeniul Istorie, un nou program de masterat - Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric, program destinat absolvenţilor specializărilor Istorie, Muzeologie, Arheologie, printr-o colaborare a Universității  cu Uniunea Naţională a Restauratorilor Monumentelor Istorice.

          O preocupare specială a vizat atragerea studenţilor străini spre programul An pregătitor - Limba română ca limbă străină pentru studenții internaționali, iar în anul 2015 s-a înregistrat o creștere considerabilă a numărului de studenți înmatriculați.

          O atenție sporită s-a acordat, și în anul 2015, organizării PRACTICII STUDENȚILOR și dezvoltării de parteneriate cu reprezentanți ai mediului socio-economic care pot susține desfășurarea practicii de specialitate. A fost inaugurat Centrul STEINBEIS, în data de 14.10.2015, prin semnarea unui Memorandum of Understanding între Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia și firma germană STEINBEIS-DONAU - ZENTRUM. Prin crearea acestui Centru se intenționează sprijinirea studenților, profesorilor și cercetătorilor în dezvoltarea carierei, iar companiile sunt vizate în vederea dezvoltării producției, extinderii activităților, colaborării și activităților comune să dezvolte produse noi, mai performante.

În anul 2015 au fost implementate 3 proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, în calitate de aplicant şi 2 în calitate de partener şi s-au finalizat alte 5 proiecte, a căror obiective au vizat practica de specialitate, fiind semnate peste 50 de acorduri de colaborare privind organizarea activităţilor practice ale studenţilor.

De asemenea, au fost organizate, conform graficelor, numeroase întâlniri cu agenţii economici și cu instituţii ale administraţiei locale şi s-au încheiat protocoale de colaborare pentru organizarea practicii studenţilor (de exemplu, cele încheiate cu SC BOSCH REXROTH SRL, S.C. IPEC S.A., SC TOBIMAR S.R.L., S.C. Protos Auto SRL, Microchip Technology SRL, Eliktron Technology SRL, Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Alba Iulia, Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba Iulia, Ocolul Silvic Alba Iulia, SC APA CTTA SA Alba). Și în acest an s-a procedat la promovarea antreprenoriatului, ca o sursă alternativă de finanţare, așa încât au fost încheiate şi derulate numeroase contracte.

 

3. INTERNAŢIONALIZAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

       Având în vedere strategia managerială a Universităţii, care presupune adoptarea unor  măsuri permanente și pe termen lung orientate spre internaţionalizarea UAB şi spre creşterea atractivităţii instituţiei în rândul elevilor şi studenţilor, în fiecare an au fost organizate o serie de evenimente majore în acest sens. În cadrul politicii de internaţionalizare şi de promovare a ofertei educaţionale a UAB, un accent deosebit s-a pus pe promovarea instituţiei în mediul diplomatic și în rândul partenerilor internaționali. Reprezentanţi ai Universităţii au participat la târguri internaţionale, întâlniri diplomatice, vizite oficiale, workshop-uri şi manifestări ştiinţifice de prestigiu.

       Odată cu lansarea noului program Erasmus+ 2014-2020 în România, Universitatea noastră a început procesul de reactualizare a contractelor de parteneriat bilateral. Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a semnat, în 2014, Carta Erasmus 2014-2020 și și-a extins cooperarea cu alte universităţi, structuri de cercetare şi companii din toată Europa, având încheiate, în momentul de faţă, un număr de peste 165 de acorduri de parteneriat cu instituţii din străinătate, din care 125 sunt acorduri-cadru de parteneriat încheiate cu universităţi din Europa, Asia, Orientul Mijlociu, America de Nord şi de Sud distribuite astfel: 106 sunt acorduri de cooperare cu Universităţi în cadrul programului Erasmus/Erasmus+, 10 cu firme de plasament, companii şi universităţi din străinătate pentru practica studenţilor cuprinşi în programul Erasmus şi 9 sunt contracte cu institute şi universităţi din Europa, Asia şi America. Un accent deosebit s-a pus pe stimularea mobilităţilor internaţionale oferite de programul ERASMUS+.

            În perioada ianuarie-decembrie 2015 au fost încheiate 14 acorduri Erasmus+ noi, cu următoarele instituții: Istanbul Arel University (Turcia), Kyrill and Methodius University (Macedonia, Skopje), Școala de înalte studii de specialitate pentru educatori „Mihailo Palov" din Vârşeţ (Serbia, Vrsac), Megatrend University (Serbia, Belgrade), University of Novi Sad (Serbia, Novi Sad), University of Montenegro (Muntenegru), International Burch University (Bosnia-Herțegovina), University of Zenica (Bosnia-Herțegovina), Taskent Chemical Institute (Uzbekistan), Beijing University of Agriculture (China), Lanzhou Jiaotong University (China), University of Technology Korolev (Rusia), Penza State University (Rusia), University of Turku (Finlanda).

            Pentru a susține și dezvolta cele 125 acorduri cu instituții de învățământ superior, reînnoite în anul 2015 (în vederea aderării la programul Erasmus +, Acțiunea Cheie KA1), pe parcursul anului 2015 au fost organizate vizite de monitorizare la universitățile considerate parteneri strategici, pentru a discuta planuri de acțiune comune în educație și cercetare. A fost organizată în perioada 26-28 martie 2015 cea de-a doua ediție a Workshop-ului exploratoriu Internationalisation of Higher Education: Challenges and Rewards, prin care s-a urmărit realizarea unei rețele a Centrelor de Relații Internaționale Europene (Universități partenere), identificarea unor metode mai eficiente de comunicare a strategiilor de internaționalizare ale instituțiilor de învățământ superior, integrarea în aceste strategii a recomandărilor Comisiei Europene cu privire la mobilități de studiu, practică, predare și formare, îmbunătățirea curriculumului internațional și a e-learning-ului, precum și întărirea parteneriatelor strategice.

            S-a înregistrat o creștere semnificativă a fondurilor atrase, în special în cazul Mecanismului Financiar SEE. De asemenea, se remarcă succesul obținut în competiția pentru Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie KA107 (mobilități cu țările partenere), nou introdusă de Comisia Europeană și de către ANPCDEFP, prin care Universitatea a obținut 669.141,50 Euro. Este de remarcat faptul că alocarea anuală a fondurilor destinate mobilității persoanelor în cadrul programului Erasmus+ este realizată în baza principiului past performance, adică în baza performanței anterioare. În total, pentru exercițiul financiar 2015-2016, Centrul de Relații Internaționale gestionează 1.292.913,00 Euro destinați mobilității persoanelor (studenți - mobilități de studiu și plasament și cadre didactice - mobilități în scop de predare și de formare). În anul universitar 2014-2015 au fost realizate următoarele mobilităţi - 71 mobilităţi de studiu, 93 mobilităţi de plasament, 17 mobilităţi ale cadrelor didactice pentru predare, precum şi 23 mobilităţi de formare profesională.

În ceea ce priveşte mobilităţile de tip incoming, Universitatea a primit la studiu pentru unul sau două semestre un număr de 52 de studenți, 6 studenţi în plasament pe perioada vacanței de vară, precum şi 48 cadre didactice și nedidactice (predare 26; formare 22). În prezent, Universitatea găzduieşte studenţi internaţionali din ţări precum Iordania, Palestina, Sri Lanka, Turcia, India, Pakistan, China, cărora li se adaugă numeroșii studenți veniți în cadrul mobilităților ERASMUS+.

De interes major pentru instituție a fost crearea unui spațiu propice integrării și dezvoltării unei cetățenii internaționale, care să celebreze interculturalitatea și plurilingvismul, studenții Universității fiind o mare familie multietnică, având un bagaj cultural impresionant, cu valori și tradiții remarcabile, împărtășite și valorizate corespunzător de toți membrii comunității academice. Astfel, în perioada 23-27 noiembrie 2015, Centrul de Relații Internaționale a organizat în parteneriat cu Consiliul Județean Alba, Primăria Alba Iulia, Inspectoratul Școlar al județului Alba, Universitatea de Științe Aplicate „Stanisław Staszic" din Piła, Polonia, Universitatea Tehnică din Czestochowa, Polonia, Școala de Înalte Studii de specialitate pentru educatori „Mihailo Palov" din Vârşeţ, Serbia, Centrul de Cultură „Augustin Bena" - Alba, Fundația Comunitară Alba, Asociația Pakiv România, Teatrul de Păpuși „Prichindel", a doua ediție a festivalului UAB"s Intercultural Youth Days Festival.

              În cadrul politicii de internaţionalizare şi de promovare a ofertei educaţionale a UAB în străinătate, un accent deosebit s-a pus pe promovarea instituţiei în mediul diplomatic. Reprezentanţi ai Universităţii au participat la numeroase târguri internaţionale, întâlniri diplomatice, vizite oficiale organizate la nivel ministerial, workshop-uri şi manifestări ştiinţifice de prestigiu. Le menționăm pe cele mai importante:

- Rectorul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a avut o întrevedere cu E.S. Ambasadorul Republicii Islamice Iran în România, Dl. Hamid MOAYYER în data de 23.01.2015, la sediul ambasadei;

- Rectorul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a avut o întrevedere cu E.S. Ambasadorul Federaţiei Ruse în România, dl Oleg Sergheevici MALGINOV, în data de 11.06.2015, la sediul ambasadei;

- Participarea delegației UAB la evenimentele prilejuite de ZIUA AFRICII 2015; s-au stabilit contacte oficiale și s-au distribuit materiale de promovare a ofertei educaționale tuturor ambasadelor țărilor africane;

- Conferința susținută de E.S. Ambasadorul Republicii Islamice Iran în România, dl Hamid MOAYYER, în data 11 decembrie 2015, în Sala Senatului Universității. Ambasadorul a prezentat Iranul din punct de vedere cultural, științific și educațional. La sfârșitul expunerii, E.S. a răspuns întrebărilor adresate de cei prezenți;

- Centrul de Relaţii Internaţionale al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, alături de profesorii și studenții reprezentanți ai tuturor facultăților, au organizat, în perioada 23-27 noiembrie 2015, a doua ediție a UAB"s Intercultural Youth Days Festival.

În perioada 23-28 martie 2015 CRI a organizat prima săptămână Erasmus de predare, respectiv formare, din anul academic 2014-2015. La invitația CRI au răspuns parteneri din Anglia (Derby University), Italia (Amedeo Avogadro University), Germania (Regensburg University și SIBE Berlin), și Polonia (PWSZ Pila).

Pe parcursul lunii iunie 2015, CRI a organizat a cincea săptămână internațională - Erasmus International Staff Training Week - 08 -12 iunie 2015, cu participarea a 15 cadre didactice si auxiliare, reprezentând universități partenere din Polonia și Spania. Evenimentul a reprezentat o oportunitate de promovare a activității didactice și de cercetare a UAB, precum și administrative, prin departamentele de Relații Internaționale, CMCDI și Imagine și Marketing. De asemenea, au fost organizate vizite socio-culturale în județele Alba și Sibiu.

 

4. STRATEGIA DE PROMOVARE A IMAGINII UNIVERSITĂŢII

            Conform strategiei de marketing și promovare adoptate pentru perioada 2012-2016, prin intermediul Biroului de Imagine şi Marketing și prin Purtătorul de cuvânt al UAB s-a procedat, și în 2015, la aplicarea unei politici transparente, dinamice şi constructive cu privire la informarea, atragerea, recrutarea și admiterea studenţilor (români și internaționali) la programele de studiu ale UAB şi la îmbunătățirea vizibilității instituționale, prin promovarea corectă, elegantă și profesionistă a imaginii Universităţii. Principiul care a stat la baza întregii activități de promovare a imaginii UAB și a strategiei de marketing instituțional a fost cel al reconsiderării și conștientizării importanței Universității albaiuliene în arealul istoric, geografic, economic, social și cultural în care funcționează, ca instituție orientată spre performanță multiplă și cu un înalt potențial de formare de specialiști în diverse domenii de interes major.

Strategia de marketing universitar a implicat, cu prioritate, o gamă de activități care au vizat, anual, promovarea ofertei educaționale, a condițiilor socio-profesionale și de divertisment oferite studenților UAB și a oportunităților de absorbție pe piața muncii încă din timpul studiilor universitare. În vederea promovării imaginii Universităţii, s-a procedat la realizarea unor materiale specifice, cu conținut, grafică și design personalizate, proiectate în cadrul Biroului de Imagine și Marketing.

Cele mai importante astfel de activități și materiale de prezentare instituțională au fost următoarele (selectiv): atragerea elevilor (potențiali candidați) către UAB prin vizitarea efectivă a instituției, cu posibilitatea de a participa la activități specifice mediului universitar, în special activități interactive (cursuri, seminarii, laboratoare, concursuri, dezbateri, workshop-uri etc.), în colaborare cu studenții; întărirea relaţiilor cu mass-media din țară și din străinătate şi publicarea constantă a unor materiale informative privind oferta educaţională a UAB (de tip comunicate de presă, interviuri ale profesorilor şi studenţilor sau participări periodice ale purtătorului de cuvânt la emisiuni TV sau radiofonice în județele Alba, Hunedoara, Mureș și Cluj); realizarea a șase emisiuni TV specializate (la postul ALBA TV), de promovare a fiecărei facultăți și a activității de ansamblu a UAB - evenimente vizând diseminarea activităţilor educative, ştiinţifice şi culturale desfăşurate în cadrul Universităţii; editarea şi difuzarea a numeroase broşuri, pliante şi afişe (numai în anul 2015 au fost realizate și distribuite 5800 pliante alb-negru și color, de prezentare a ofertei educaționale a UAB; 80 afișe color programe licență și 60 afișe color programe master și doctorat; 1000 calendare de buzunar personalizate; 250 calendare de birou personalizate, distribuite în peste 30 de licee, pentru clasele a XII-a şi a XI-a; 1000 semne de carte personalizate cu oferta UAB; 2 panouri stradale în Alba Iulia (închiriere, design propriu); realizarea unor bannere personalizate, afişate cu caracter permanent în liceele importante din judeţ, în sălile de sport sau în zona primăriilor din Alba Iulia, Deva și Turda); publicarea pe Website a informaţiilor pertinente pentru Admitere, organizarea unor evenimente publice pentru informare (echipe de promovare în licee, Caravana Admiterii, „Săptămâna porţilor deschise la UAB", vizite ale elevilor în cadrul programului „Şcoala altfel", proiecte şi parteneriate cu mediul preuniversitar; Caravane şi standuri UAB la târgurile educaţionale din Rep. Moldova (cu difuzare materiale specializate și banner personalizat), la Chișinău, Cahul, Bălți; deschiderea unui forum de consiliere şi îndrumare pentru elevi şi părinţi în perspectiva Admiterii (admitere@uab.ro, partiţie specializată pe site-ul www.uab.ro); realizarea unei pagini oficiale de Facebook a UAB. Au fost demarate și se află în fază de finalizare, procedurile pentru realizarea unei noi pagini web a Universităţii, care să fluidizeze accesul la informaţie şi care să dinamizeze accesarea oricărui modul în funcţie de necesităţile de informare ale vizitatorilor. La acest punct au fost întâmpinate probleme, întrucât prima firmă contractată (prin licitație) nu și-a îndeplinit atribuțiile la termen, contractul fiind reziliat după 2 ani, așa încât s-au înregistrat întârzieri. În prezent, noul site se află în curs de finalizare, de această dată în regie proprie, prin colaborarea Biroului IT cu Biroul de Imagine și Marketing, majoritatea partițiilor noi fiind deja active. Termenul de finalizare este luna mai 2016.

            Pentru consolidarea colaborării dintre UAB şi mediul preunivesitar, în anul 2013 a fost semnat un Acord-cadru de parteneriat între UAB şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, acordul fiind activ și în anul 2015. Acordul vizează dezvoltarea unui parteneriat durabil între învăţământul universitar şi cel preuniversitar din judeţul Alba, care să conducă la implicarea activă a elevilor, studenţilor şi profesorilor în activităţi care să aibă ca finalitate transferul de bune practici între cele două nivele de învăţământ şi stimularea proiectelor de colaborare ştiinţifică şi culturală, în vederea promovării constante a valorilor specifice învăţământului din judeţul Alba. În baza acestuia, colaborarea dintre cele două instituţii va îmbrăca o gamă largă de forme: activităţi comune, cu implicarea directă a elevilor, studenţilor şi profesorilor în manifestări educative, ştiinţifice, culturale şi de divertisment, precum simpozioane, conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, proiecte strategice de cercetare-dezvoltare-inovare, workshop-uri, dezbateri pe teme de interes major privind evoluţia învăţământului românesc, competiţii sportive, mese rotunde, evenimente multiculturale, expoziţii, excursii de studiu ş.a.); organizarea Caravanei Admiterii în toate liceele judeţului Alba şi sprijinirea tuturor activităţilor propuse de către ISJ Alba prin programul „Şcoala altfel" şi prin programe similare, cu accesul liber al elevilor şi profesorilor la toate activităţile desfăşurate în cadrul Universităţii (cursuri, laboratoare, cursuri practice, dezbateri, activităţi extracurriculare, vizite de informare privind calitatea serviciilor sociale oferite studenţilor etc.); participarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la sesiunile ştiinţifice şi la conferinţele organizate în cadrul Universităţii etc.

            Un proiect de amploare, demarat în 2013 în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi extins şi la nivelul celorlalte facultăţi, continuat și în 2015, este Fii activ, fii implicat!"; proiectul vizează organizarea unor activităţi variate (culturale, ştiinţifice, sportive), cu participarea studenţilor, elevilor şi profesorilor din toate liceele din Alba Iulia.

 

5. ACTIVITATEA CENTRULUI DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

 

Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia vine în sprijinul studenţilor prin oferirea de servicii de informare, consiliere şi orientare pentru alegerea viitoarei cariere. Membrii acestui Centru sunt reprezentanţi ai tuturor departamentelor din Universitate, care pe bază de voluntariat sprijină activ studenţii în domeniul consilierii psihologice și consilierii în carieră.

Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră derulează activităţi în parteneriat cu Liga Studenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Asociaţia ALUMNI, instituţii publice locale, naţionale şi internaţionale, agenţi economici publici şi privaţi, universități din țară și străinătate.

CICOC-UAB își adaptează constant paleta de servicii oferite beneficiarilor săi. Astfel, în urma implementării OMEN nr. 650/19.11.2014 a fost întocmită și aprobată de Senatul Universității Metodologia privind organizarea și funcționarea Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC-UAB) din cadrul Universității ,,1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Aceasta reglementează modul de organizare și funcționare a CICOC-UAB, având ca și principiu de bază dreptul la asistență și la servicii complementare gratuite în învățământul superior de stat și particular din România, în conformitate cu prevederile legale.

            Ca urmare a acestei metodologii, a crescut numărul de acorduri de parteneriat cu instituțiile de învățământ preuniversitar din municipiul Alba Iulia, dar și cu ISJ Alba și CJRAE Alba. De asemenea, a fost întocmită și aprobată de Senatul Universității Procedura operațională cu privire la modul de desfășurare a activității de consiliere psihologică. Scopul procedurii sus-menționate este acela de a descrie modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de consiliere psihologică/psihoeducațională pentru studenţii şi absolvenţii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

            Preocuparea continuă a Universității, prin Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră al UAB (CICOC - UAB) cu privire la gestionarea cât mai eficientă a relației cu mediul de afaceri, identificarea de oportunități de stagii de internship, practică sau angajare și monitorizarea pieței muncii, a condus la necesitatea înființării unui Birou afiliat Centrului CICOC. În acest sens, s-a înființat o nouă structură, ca birou distinct în cadrul CICOC-UAB, respectiv Biroul pentru relația cu mediul economic și analiza pieței muncii (BRME). BRME are ca obiectiv fundamental dezvoltarea și gestionarea relației de colaborare și consultare cu mediul economic și socio-cultural la nivelul UAB.         

            Centrul acordă o atenție sporită nevoilor beneficiarilor săi, iar în ultimii ani au fost inițiate și dezvoltate o serie de acțiuni și manifestări specifice. Astfel, studenții participă lunar la workshop-urile susținute de către psihologul Centrului sau de către alți invitați, pe teme foarte diverse și utile. Studenții sunt informați și sunt implicați în organizarea Bursei locurilor de muncă (eveniment la care CICOC-UAB este partener alături de AJOFM) și pot face parte din colectivul de voluntari.  Recrutarea de voluntari are loc bianual, la începutul fiecărui semestru. Colectivul de voluntari cuprinde studenți de la toate facultățile Universității.

Centrul a elaborat pe parcursul anului 2015 un Ghid de orientare în carieră pentru studenți și absolvenți, care a fost publicat în format CD la Editura Aeternitas, Alba Iulia. Ghidul poate fi consultat la Biblioteca Universității și conține pe lângă informațiile de bază necesare oricărui student/absolvent și mărturii ale angajatorilor, privitoare la cerințele de pe piața muncii, pentru fiecare domeniu. Centrul are un site propriu, cicoc.uab.ro, care este actualizat în permanență, precum și o pagină pe o rețea de socializare.

Conferința "Managementul Carierei", organizată de către CICOC-UAB a derulat trei ediții (2013, 2014, 2015), eveniment devenit reprezentativ, prin participarea studenților (peste 500 de persoane/ediție), precum și prin calitatea speakerilor/invitaților. Participanții la acest eveniment au ocazia să întâlnească specialiști în domeniul resurselor umane, reprezentanți ai unor companii/instituții, care le transmit studenților principalele cerințe specifice pieței muncii, facilitând astfel o integrare mai facilă.

Sunt derulate întâlniri de informare privind oportunitățile de angajare, de practică sau internship existente actual, la cererea studenților sau a reprezentanților angajatorilor.

CICOC-UAB centralizează feedback-ul beneficiarilor săi, studenți și participanți la evenimentele organizate, demers care contribuie la analiza activității centrului.

6. CENTRUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ, FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI

FORMARE CONTINUĂ

      

        Învăţământul la Distanţă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia își propune a fi un învăţământ centrat pe nevoile studentului, care are astfel posibilitatea de a urma cursurile universitare de licență într-un concept specific învățării la distanță. Misiunea Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă este să realizeze o coordonare a tuturor activităţilor Învăţământului la Distanţă (ID) în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, astfel încât să se asigure o pregătire echivalentă celei de la forma de Învăţământ de zi, prin furnizarea unor programe de instruire valoroase, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi metodologic. Calitatea proceselor educaţionale oferite prin Învăţământul la Distanţă va permite dezvoltarea unui sistem flexibil de învăţământ, specific societăţii informaţionale actuale, care să ofere acces la educaţie pentru toate categoriile de cursanţi, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora.

       Centrul de Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă a desfăşurat  multiple activităţi care au vizat îmbunătăţirea calităţii resurselor educaționale specifice, prin utilizarea de către cadrele didactice a unui Ghid de Elaborare a Materialelor de Studiu pentru Învăţământul la distanţă şi Învăţământul cu frecvenţă redusă şi elaborarea Ghidului de Managementul Calităţii pentru Învăţământul la distanţă şi Învăţământul cu frecvenţă redusă, acesta având la bază cerinţele standardelor de referinţă, ale indicatorilor de performanţă şi ale metodologiei elaborate de către ARACIS.

       Obiectivele și preocupările permanente ale Centrului de Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă vizează: implementarea metodelor de lucru inovative si productive în noile tehno­logii TIC - platforme e-lear­ning, softuri specializate pen­tru activitățile de predare/învățare; perfecționarea mana­gementului calității în ID/IFR, ridicarea standar­delor de calitate, configu­rarea și implementarea de proceduri pentru manage­mentul calității, de criterii și indicatori de calitate în ID/IFR, dar și în formarea continuă. Se folosesc într-o proporţie considerabilă și se derulează activități specifice referitoare la resursele educaționale editate în tehnologie ID, pe ultima versiune a platformei Moodle; operaţionalizarea platformei de e-learning , implementarea modulului de videoconferință prin care studenții pot urmări în timp real sau offline activitățile tutoriale; implementarea unor instrumente de managementul calității specifice învăţământului la distanţă, prin care se evaluează periodic performanțele coordonatorilor și tutorilor de disciplină, pentru monitorizarea sistemului tutorial și de comunicație bidirecțională. S-a diversificat oferta educațională la forma de învățământ ID, prin autorizarea specializării Pedagogia învățământului primar și preșcolar și există preocupări permanente de extindere și îmbunătățire a activității.

 

7. MODERNIZAREA DOTĂRILOR ȘI A BAZEI MATERIALE

            Efortul investiţional sistematic prevăzut prin planurile strategice de dezvoltare a asigurat extinderea şi modernizarea spaţiilor de învăţământ, cercetare, servicii sociale şi culturale pentru studenţi şi cadre didactice.

                        În anul 2013 au fost demarate lucrările de reabilitare şi restaurare a clădirii fostelor Grajduri imperiale, în vederea transformării acestora în spaţii de învăţământ, cabinete şi laboratoare, Reabilitare Centru de Învățământ și Cercetare Multidisciplinară - Corp „H",  în valoare de 8.623.914,00 lei. Lucrările la acest imobil se apropie de finalizare, clădirea urmând să fie complet funcțională din anul 2017. Până în prezent, lucrarea este finalizată în procent de 82%.

            Baza materială pentru cercetare ştiinţifică a fost completată cu  3 laboratoare noi pentru domeniile electronică aplicată şi ingineria mediului, informatică, administrarea afacerilor, din fonduri alocate prin proiectul POSDRU 137166 și POSDRU 141529.

                        Realizări importante au fost înregistrate pe linia dezvoltării calitative a serviciilor sociale pentru studenţi:

       a) s-au asigurat amenajarea şi întreţinerea continuă a căminelor studenţeşti şi dotarea lor cu noi utilităţi care să ofere studenţilor condiţii optime de odihnă şi studiu;

       b) s-a finalizat procedura de înființare și deschiderea unui chioşc alimentar în campusul universitar aferent căminelor 1 şi 2;

       c)  s-au finalizat lucrările de modernizare a cantinei studenţeşti, aceasta oferind cele mai bune condiţii pentru servirea mesei;

       d) a fost modernizată capacitatea tribunelor din Sala de sport a Universităţii, fapt care permite organizarea unor competiţii sportive la nivel internaţional;

       e) a fost refăcut complet sistemul de încălzire al sălii de sport din incinta UAB;

       f) a fost reabilitat termic Amfiteatrul A9, asigurându-se condiţiile optime pentru derularea procesului educaţional.

       Amintim și faptul că, pentru a sprijini activitatea cadrelor universitare aflate în situația de a efectua delegații, precum șipentru deplasarea la manifestări științifice și culturale din țară și din străinătate, a fost înnoit parcul auto al UAB, prin achiziționarea a 3 noi mijloace de transport, fără a implica niciun fel de costuri din veniturile proprii ale UAB.

 

8. ASIGURAREA CALITĂŢII CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

             Ca urmare a noilor exigenţe impuse de standardele de evaluare şi asigurare a calităţii cercetării, la nivelul Universităţii a fost elaborată Strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice pe termen mediu şi lung (2007-2013 şi 2014-2020). Strategia porneşte de la analiza rezultatelor anterioare şi a situaţiei actuale a cercetării ştiinţifice şi formulează direcţiile şi obiectivele privind dezvoltarea structurilor, programelor şi proiectelor de cercetare, precum şi a resurselor umane, materiale şi financiare necesare punerii în practică a strategiei.

             În acest sens, s-au propus măsuri de susţinere a cercetării ştiinţifice, de încurajare şi motivare a cadrelor didactice, precum: sprijinirea publicării de cărţi în edituri recunoscute internaţional, pe baza analizei realizate în Consiliul de Administraţie, în funcţie de relevanţa editurii pentru panelul din care face parte fiecare domeniu; acordarea unor sume din veniturile proprii pentru taxele de participare/publicare sau alte cheltuieli la conferinţe şi în diverse publicaţii cotate ISI.

             În anul 2015, Universitatea a derulat 22 granturi câştigate prin competiţie, în valoare de 182.504.126 lei; 15 contracte de cercetare internaţională, în valoare de 50.045.716 lei; 56 proiecte/contracte de consultanță/servicii în ţară şi străinătate în valoare de 7.726.315 lei.

            Un număr de 29 lucrări au beneficiat de susţinere financiară din fondurile proprii ale universităţii, valoarea totală alocată susţinerii lucrărilor fiind de 45.000 lei, iar suma cheltuită a fost în proporție de 71.24% (32.060,54 lei).

            Cercetarea științifică este valorificată prin publicaţii pentru scopuri didactice, publicaţii ştiinţifice, cercuri studenţeşti şi alte structuri de valorificare (universitatea organizează sesiuni naţionale şi internaţionale ale cadrelor didactice şi ale studenţilor, iar comunicările sunt publicate în buletine ştiinţifice cu ISBN sau ISSN sau în reviste dedicate activităţii organizate). Rezultatele cercetării sunt apreciate la nivel naţional prin premii, citări, cotări etc. Publicaţiile, lucrările de anvergură etc. sunt menţionate în baze de date internaţionale.

 

 

9. DESCHIDEREA CĂTRE MEDIUL ECONOMIC ŞI SOCIO-CULTURAL

          Universitatea și-a propus să devină o instituţie reprezentativă pentru comunitatea în care își desfășoară activitatea şi un factor de convergenţă a intereselor şi aspiraţiilor comunităţii. Parteneriate se derulează cu Primăria Municipiului Alba Iulia, cu Prefectura Județului Alba şi cu Consiliul Judeţean Alba, alături de care Universitatea este implicată în diferite proiecte de dezvoltare regională. Consiliul Judeţean Alba este constant implicat în susţinerea financiară şi logistică a celor mai multe dintre manifestările ştiinţifice şi culturale naţionale şi internaţionale organizate în cadrul UAB, dar susţine şi promovează şi activităţile sportive şi recreative. În fiecare an, Primăria acordă premii de excelenţă celor mai buni studenţi ai Universităţii. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu mediul economic şi socio-cultural, cu administraţia publică municipală şi judeţeană şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru reprezintă o coordonată constantă a strategiei Universităţii. O relaţie deosebită la nivel instituţional s-a creat, de-a lungul timpului, cu Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, prin care Universitatea colaborează mai cu seamă în domenii culturale, sociale şi spirituale. Pe plan ştiinţific sau cultural, Universitatea colaborează cu instituţiile de cultură locale şi judeţene, în special cu Muzeul Naţional al Unirii, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga",Centrul de Cultură „Augustin Bena", Teatrul de păpuși „Prichindel".

          Pentru aplicarea strategiei de integrare activă în comunitatea socială locală şi regională funcţionează Senatul de Onoare al Universităţii. Acesta cuprinde personalităţi de prestigiu ale vieţii economice şi sociale la nivel local, zonal şi regional, manageri de firme, bănci şi instituţii publice sau private, conducători din sfera administraţiei publice. Senatul de Onoare se întruneşte de două ori pe an. Între întruniri, activitatea este condusă de Consiliul Senatului de Onoare. Misiunea principală a acestor foruri constă în elaborarea şi punerea în practică a strategiei de integrare activă a Universităţii în comunitatea locală, zonală şi regională, precum şi a strategiei de Universitate antreprenorială.

          Prin activitățile de la nivelul departamentelor și, în mod special, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea întreţine relaţii stabile de cooperare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba şi cu Casa Corpului Didactic. Dintre elementele acestei cooperări, menţionăm: stabilirea unităţilor şcolare pilot şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar cu funcţia de mentori pentru practica pedagogică a studenţilor de la specializările cu profil didactic; organizarea, în comun, a unor programe de formare continuă a personalului didactic; adaptarea programelor didacticilor de specialitate la cerinţele curriculum-ului preuniversitar şi la particularităţile procesului de predare-învăţare la nivelul fiecărui ciclu de învăţământ; accesul reciproc la bibliotecile Universităţii şi, respectiv, ale Casei Corpului Didactic şi ale unităţilor şcolare.

 

 

 

10. ASIGURAREA CALITĂŢII VIEŢII STUDENŢILOR

 

            Asigurarea unor condiţii decente de viaţă, masă, cazare, studiu şi destindere pentru studenţi a constituit unul dintre reperele definitorii ale strategiei Universităţii. Această strategie se întemeiază pe două argumente principale: extinderea zonei de adresabilitate a Universităţii, dincolo de judeţul Alba, la nivel regional şi naţional, precum şi atragerea unor studenţi din spaţiul european; acestea nu sunt posibile fără asigurarea unor servicii sociale de bună calitate, comparabile cu cele europene şi la costuri suportabile; calitatea proceselor educaţionale şi calitatea formării studenţilor nu se pot asigura dacă studenţii nu dispun de condiţii de viaţă decente, de un mediu de locuire curat şi agreabil, care să ofere atât facilităţi de studiu, cât şi posibilităţi de relaxare şi divertisment.

            Universitatea are în proprietate 3 cămine studenţeşti cu 789 de locuri și un cămin închiriat. În fiecare cămin există o sală multifuncţională, sală de lectură, sală cu calculatoare; toate camerele sunt renovate, mobilate modern, cu grup sanitar propriu şi dotate cu conexiune la Internet. Două dintre cămine sunt amplasate într-un campus universitar, în incinta căruia există și o sală de sport modernă, cu multiple dotări pentru educaţie fizică şi sport.

          Universitatea dispune de un restaurant studențesc, renovat şi modernizat. Dintre dotările şi utilităţile restaurantului studențesc menţionăm: o sală de mese cu 200 de locuri, renovată şi dotată cu mobilier nou, cu sistem de ventilaţie; două saloane pentru evenimente (conferinţe, întruniri oficiale) cu 60 de locuri; linie automată de preparare a hranei, echipamente moderne specifice bucătăriei; spaţii pentru depozitarea şi conservarea alimentelor, spălătorie automată etc. Restaurantul oferă posibilitatea de servire a mesei de prânz în sistem à la carte (ceea ce a sporit foarte mult numărul studenţilor care apelează la serviciile acestuia).

            Universitatea dispune de un bufet de incintă, prevăzut cu terasă (pentru perioada de vară), precum şi de spaţii de recreative în aer liber: o curte interioară amenajată ca parc (cu havuz, plante decorative, iluminat estetic), campusul fiind situat în zona istorică a Cetăţii Alba Carolina.

Universitatea gestionează și o Casă de oaspeţi, cu 32 de camere tip garsonieră şi apartamente (baie proprie, frigider, televizor), care deserveşte profesorii asociaţi sau invitaţi,  din ţară sau străinătate, precum şi participanţii la manifestările ştiinţifice organizate de Universitate. În anul 2015 au fost alocate sume la Casa de Oaspeţi pentru menţinerea condiţiilor de cazare şi a dotărilor existente în cele 32 de camere.

Studenţii Universităţii beneficiază de utilităţile şi serviciile cultural-artistice şi de divertisment oferite de Casa de Cultură a Studenţilor.

În UAB funcţionează două asociaţii studenţeşti: Liga Studenţilor din  Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (LSUA) şi Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (A.S.C.O.R.), filiala Alba Iulia, ambele desfăşurând, în 2015, o gamă largă de activităţi extracurriculare.

 

11. BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII

            A fost suplimentat consistent fondul de carte și de periodice al Bibliotecii UAB și au fost achiziționate drepturile de accesare a unor baze de date internaționale prestigioase, care vin în sprijinul activităților de cercetare științifică din toate domeniile (continuarea accesului la baze de date prin ANELIS Plus, JSTOR si LEGALIS). Au fost organizate întâlniri și Workshop-uri cu alte biblioteci din țară: 23 aprilie 2015-vizita documentară la Alba Iulia, organizată de B.U.A.B. în colaborare cu B.C.U. „Lucian Blaga" din Sibiu, cu reprezentanți ai unor instituții de învățământ și cercetare, din țară și din străinătate; 23 iunie 2015- workshop privind modul de catalogare și gestionare a resurselor electronice și a bazelor de date, în cataloagele on-line ale bibliotecii, în mod unitar, organizat de B.U.A.B., invitați:  B.U.T. „Gheorghe Asachi" din Iași; 15 octombrie 2015- vizită documentară a Doamnelor Wiltrud Toussaint și Verena Mattes, de la BU Bayreuth, Germania; participarea personalului la programe ERASMUS+,  la universități din Polonia și Grecia.

            Biblioteca Universităţii funcţionează într-o clădire amenajată modern, care dispune de un sistem informatizat, baza de date putând fi consultată atât în reţeaua internă - pe calculatoarele puse la dispoziţia utilizatorilor - cât şi on line. Pe lângă împrumutul la domiciliu, Biblioteca dispune de cinci săli de lectură specializate cu acces liber la raft. Accesul la colecţiile Bibliotecii se face pe baza CARD-ului de acces. Biblioteca Centrală dispune de colecţii enciclopedice şi/sau specializate de publicaţii cu caracter ştiinţific şi de înaltă valoare culturală şi dispune de un fond de carte de peste 80.000 de volume şi o colecţie de periodice de peste 90 abonamente (titluri). Biblioteca Facultăţii de Teologie dispune, de asemenea, de un fond de carte de peste 36.000 de volume carte, 16.000 de periodice şi două săli de lectură cu câte 25 locuri. Există un număr de  91 abonamente la reviste de specialitate, din care 58 în limba română, 33 în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, italiană), precum şi un număr de 6 resurse ştiinţifice, în format electronic (EMERALD, SPRINGERLINK, CAMBRIDGE, OXFORD, THOMSON Web of Science  şi JSTOR). 

            Universitatea dispune de tipografie şi editură proprii, Editura Aeternitas fiind acreditată CNCS (cat. C, pentru domeniul Filologie). Începând din acest an, studenții și masteranzii pot beneficia de multiplicarea lucrărilor de licență și a disertațiilor în cadrul tipografiei UAB, după machete personalizate, la prețuri foarte avantajoase, aceeași unitate asigurând și multiplicarea cursurilor din Seria DIDACTICA şi a celorlalte materiale necesare procesului de învăţământ şi de cercetare.

 

II. Situaţia financiară a Universităţii pe surse de finanţare şi TIPURI de cheltuieli

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2015 a cuprins resursele financiare necesare finanţării cheltuielilor care privesc buna desfăşurare a activităţii instituţiei. Astfel, veniturile şi cheltuielile au fost fundamentate pe baza principalilor indicatori specifici, şi anume: numărul de studenţi învăţământ de zi subvenţionaţi, numărul de studenţi învăţământ de zi şi ID cu taxă, numărul de masteranzi şi doctoranzi subvenţionaţi şi cu taxă, numărul de posturi efectiv ocupate, fondul de salarii total, baza materială existentă precum şi aparatura şi echipamentele necesare procesului de învăţământ.

            Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat iniţial a fost rectificat în cursul anului ca urmare a influenţelor apărute în desfăşurarea activităţii.

Indicatori

Prevederi iniţiale

Prevederi finale

Venituri totale

25.757.774

31.073.648

Cheltuieli totale

25.757.774

32.288.648

Bugetul de venituri şi cheltuieli la nivelul instituţiei este constituit pe surse de finanțare, cu respectarea clasificaţiei bugetare. Diferenţa prevederilor pe partea de cheltuieli faţă de venituri se datorează aprobării de către ordonatorul principal de credite  a sumei de 1.215.000 lei din soldul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli cu salariile şi cheltuielile aferente fondurilor externe nerambursabile.

Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli, calculată pe baza datelor contabile, se prezintă astfel:

A.     Veniturile totale pentru anul  2015 au fost realizate din următoarele surse:

 

Sume

%

Venituri anuale totale, din care:

33.904.860

100%

Venituri din activitatea de bază, din care:

14.150.713

41,74%

-          Venituri din finanţarea de bază

9.655.057

 

-          Venituri proprii din taxe studii şi alte venituri

4.495.656

 

Venituri din activitatea de cercetare

854.106

2,52%

Venituri din alocaţii cu destinaţie specială

6.171.142

18,20%

Venituri proprii din activitatea cămine cantine

1.346.220

3,97%

Venituri proprii din microproducţie

622.448

1,84%

Venituri din fonduri externe (Erasmus, burse SEE, etc.)

4.173.387

12,31%

Venituri din fonduri structurale postaderare

6.586.844

19,42%

            Finanţarea de bază pentru anul 2015 prevăzută în contractul instituţional încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a fost încasată integral.

            Din veniturile aferente fondurilor structurale postaderare, fac parte şi cererile finale de rambursare depuse în luna decembrie 2015, în sumă de 2.383.755 lei care urmează a fi încasate în exerciţiul financiar ulterior.

            Cheltuieli totale  pentru anul  2015 au fost realizate cu următoarele destinaţii:

 

Sume

%

Cheltuieli totale, din care:

27.236.785

100%

Cheltuieli din activitatea de bază, din care:

14.789.945

54,30%

-          Cheltuieli din finanţarea de bază

9.017.863

 

-          Cheltuieli proprii din taxe studii şi alte venituri

5.772.082

 

Cheltuieli din activitatea de cercetare

850.187

3,12%

Cheltuieli din alocaţii cu destinaţie specială

4.182.224

15,36%

Cheltuieli proprii din activitatea cămine cantine

915.818

3,36%

Cheltuieli proprii din microproducţie

484.811

1,78%

Cheltuieli din fonduri externe (Erasmus, burse SEE, etc.)

2.234.198

8,20%

Cheltuieli din fonduri structurale postaderare

3.779.602

13,88%

B.     Veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de bază

Veniturile şi cheltuielile din activitatea de bază pentru anul  2015 au următoarea structură:

 

Sume

%

Venituri din activitatea de bază, din care:

14.150.713

100%

-          Venituri din finanţarea de bază

9.655.057

68,22%

-          Venituri proprii din taxe studii şi alte venituri

4.495.656

31,78%

 

Sume

%

Cheltuieli din activitatea de bază, din care:

14.789.945

100%

-          Cheltuieli de personal

11.949.254

80,79%

-          Cheltuieli cu bunuri si servicii

2.379.466

16,08%

-          Cheltuieli cu bursele si ajutoarele sociale

28.609

0,19%

-          Cheltuieli de capital

432.616

2,94%

Cheltuielile de capital pentru activitatea de bază reprezintă cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe.

C.     Finanţarea complementară

 

Potrivit reglementărilor în vigoare, de la bugetul se finanţează, în mod complementar, unele cheltuieli specifice învăţământului superior:  subvenţiile pentru cămine cantine, bursele studenţilor, reducerile pentru transportul studenţilor, reparaţiile capitale, obiectivele noi de investiţii, subvenţii calculatoare, subvenţii cazare. Specificul acestei finanţări constă în faptul că fondurile alocate se utilizează potrivit destinaţiei stabilite prin contractul de finanţare complementară.

Venituri din finanţarea complementară

 

Sume

%

Venituri din finanţarea complementară, din care:

4.832.139

100%

-          Dotări şi alte investiţii

2.436.000

50,41%

-          Burse

2.291.537

47,42%

-          Alte forme de protecţie socială

102.825

2,13%

-          Obiective investiţii noi

0

 

-          Sprijin pt. achiziţie calculatoare

1.777

0,04%

 

Cheltuieli din finanţarea complementară

 

Sume

%

Cheltuieli din finanţarea complementară, din care:

2.979.742

100%

-          Dotări şi alte investiţii

1.091.451

36,63%

-          Burse

1.888.291

63,37%

-          Alte forme de protecţie socială

75.920

3,09%

-          Obiective investiţii noi

0

10,78%

-          Sprijin pt. achiziţie calculatoare

1.776

 

Cheltuielile pentru dotări şi alte investiţii reprezintă cheltuieli cu amortizarea  anului 2015 aferente investiţiilor realizate în anii anteriori şi anul curent.

 

 

 

D.     Veniturile şi cheltuielile privind activitatea cămine-cantine

Activitatea căminelor studenţeşti şi a cantinei se finanţează în regim extrabugetar şi se completează cu subvenţii de la bugetul de stat. Veniturile şi cheltuielile pentru perioada 2015 se prezintă astfel:

Venituri din finanţarea activităţii cămine - cantine

 

Sume

%

Venituri din finanţarea cămine - cantine, din care:

2.685.223

100%

-          Subvenţii cămine cantine

1.339.003

48,79%

-          Venituri proprii cămine cantine

1.346.220

51,21%

 

Cheltuieli din finanţarea activităţii cămine - cantine

 

Sume

%

Cheltuieli din finanţarea cămine - cantine, din care:

2.040.605

100%

-          Subvenţii cămine cantine

1.124.787

55,12%

-          Venituri proprii cămine cantine

915.818

44,88%

Din care:

 

 

-          Cheltuieli de personal

422.498

20,70%

-          Cheltuieli cu bunuri şi servicii

1.605.465

78,68%

-          Cheltuieli de capital

12.642

0,62%

 

III. Situaţia programelor de studii

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

În anul universitar 2015-2016, Universitatea oferă 34 de programe de studii universitare de licenţă (29 învăţământ cu frecvenţă, din care 3 cu predare în limba engleză, și 5 de învăţământ la distanţă), 24 de programe de studii universitare de masterat şi 4 programe de studii universitare de doctorat. Reformele curriculare iniţiate în fiecare instituţie academică ca urmare a procesului Bologna au determinat îmbunătăţirea calităţii educaţiei, şi punerea în aplicare a procedurilor interne şi externe de acreditare, în conformitate cu legislaţia naţională şi cerinţele ARACIS.

 

STRUCTURA UNIVERSITĂŢII pe facultăţi, specializări şi forme de învăţământ

în anul universitar 2015-2016

 

Tabelul nr. 1 - Studii universitare de licenţă

Nr.

crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

Sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Număr de credite

Forma de organizare

Zi / ID

1

Facultatea de Istorie şi Filologie

 

Istorie

  Istorie

A

180

Zi

  Arheologie

A

180

Zi

  Arheologie (în limba engleză)

AP

180

Zi

Limbi moderne aplicate

 Traducere şi interpretare

AP

180

Zi

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română -

Limba şi literatura franceză

A

180

Zi

Limba şi literatura română -

Limba şi literatura engleză

A

180

Zi

Limba şi literatura franceză -

Limba şi literatura engleză

A

180

Zi

2

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

  Economia comerţului,

 turismului şi serviciilor

A/A

180

Zi / ID

  Administrarea afacerilor

A/A

180

Zi / ID

  Administrarea afacerilor

(în limba engleză)

AP

180

Zi

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

180

Zi

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A/A

180

Zi / ID

Marketing

Marketing

A

180

Zi

3

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică

Informatică

A

180

Zi

Informatică (în limba engleză)

AP

180

Zi

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Electronică aplicată

A

240

Zi

Ingineria Mediului

Ingineria Mediului

A

240

Zi

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

A

240

Zi

4

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Drept

  Drept

A

240

Zi

Sociologie

Sociologie

A

180

Zi

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A/A

180

Zi / ID

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A/AP

180

Zi / ID

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

180

Zi

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

AP

180

Zi

Psihologie

Terapie ocupaţională

AP

180

Zi

Kinetoterapie

Kinetoterapie și motricitate specială

AP

180

Zi

5

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

  Teologie ortodoxă pastorală

A

240

Zi

Teologie ortodoxă asistenţă socială

A

180

Zi

Muzică

Muzică religioasă

AP

180

Zi

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

B. Studii universitare de masterat

Tabelul nr. 2 Studii universitare de masterat cf. Legii nr. 288/2004

 

FACULTĂŢI

 

DOMENIU

SPECIALIZĂRI

Durata

studiilor

Facultatea de Istorie și Filologie

Istorie

Cercetarea arheologică interdisciplinară

4 semestre

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

4 semestre

Studii muzeale şi turism cultural

4 semestre

Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric

4 semestre

Filologie

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre

Limba, literatura şi cultura engleză în context european

4 semestre

Facultatea de Ştiinţe Economice

Contabilitate

Auditul şi controlul agenţilor economici

4 semestre

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

4 semestre

Administrarea afacerilor

Administrarea dezvoltării regionale durabile

4 semestre

Administrarea afacerilor în comerţ turism şi servicii

4 semestre

Finanțe

Banci, asigurari si piete financiare

4 semestre

Marketing

Marketing si promovarea vanzarilor

4 semestre

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Informatică

Programare avansata si baze de date

4 semestre

Inginerie geodezică

Sisteme informaţionale cadastrale si management imobiliar

4 semestre

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Drept

Instituţii de drept privat

2 semestre

Ştiinţe penale şi criminalistică

2 semestre

Științe administrative

Asistenţa managerială în sectoarele public şi privat

4 semestre

Științe ale educației

Management educaţional

4 semestre

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

4 semestre

Sociologie

Opera socială în instituţiile ecleziale

4 semestre

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

4 semestre

Facultatea

de Teologie Ortodoxă

Teologie

Teologie Comparată

4 semestre

Consiliere Pastorală

4 semestre

Mediere interculturală şi interreligioasă

4 semestre

 

           STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

C. Studii universitare de doctorat

Tabelul nr. 3

 

FACULTĂŢI

 

DOMENII

Durata

studiilor

Facultatea de Istorie şi Filologie

Istorie

3 ani

Filologie

3 ani

Facultatea de Ştiinţe Economice

Contabilitate

3 ani

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

3 ani

      

Studenţii

       Pe fondul evoluţiei negative a natalităţii semnalată de Institutul Naţional de Statistică și a procentelor reduse ale promovabilității în cadrul examenelor de bacalaureat, strategia instituţională a vizat măsuri care să stopeze tendința descendentă a numărului de studenţi.

                   Principalele măsuri au constat în dezvoltarea marketingului universitar, asigurat prin mijloace cum sunt: publicarea în mass-media; editarea şi difuzarea unor broşuri, pliante şi afişe; publicarea pe website a informaţiei necesare pentru admitere, organizarea unor evenimente publice pentru informare (echipe de promovare în licee).

       În aceste condiţii, a devenit evident că sunt necesare măsuri cu acţiune pe termen mediu şi lung, care să garanteze o evoluţie bazată pe dezvoltare durabilă. Dintre acestea, două s-au impus cu prioritate: revigorarea ofertei educaţionale a Universităţii, la nivelul ciclului de licenţă, prin iniţierea de noi programe de studii în domenii solicitate la admitere şi pe piaţa calificărilor universitare; dezvoltarea calitativă şi cantitativă a serviciilor sociale pentru studenţi, astfel încât să se extindă aria de atragere a potenţialilor candidaţi.

 

Figura nr. 1 Evoluţia numărului de studenţi la ciclul studiilor universitare de licenţă,

 în perioada 2011-2016 - Învăţământ de zi

 

       Strategia Universităţii privind învăţământul la distanţă, vizează dezvoltarea tehnologiilor de învăţare la distanţă şi creşterea atractivităţii acestei forme de învăţământ, în special pentru persoanele încadrate în muncă. În acest mod se vizează o ameliorare a trendului descrescător la această formă de învăţământ (figura nr. 2).

 

Figura nr. 2 Evoluţia numărului de studenţi la ciclul studiilor universitare de licenţă,

în perioada 2011-2016 - Învăţământ la distanţă

 

       Au fost întreprinse demersuri necesare pentru obţinerea aprobărilor din partea Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice pentru noi linii de masterat, aşa încât, în anul 2015/2016, s-a ajuns la un număr de 24 de linii de masterat. Ca urmare a acestor măsuri, anul 2015/2016 marchează o constanţă a studiilor universitare de masterat, dar care în ultimii ani universitari înregistrează o tendință de stabilizare a numărului de studenți la acest ciclu de studii.

 

 

Figura nr. 3 Evoluţia numărului de studenţi la ciclul studiilor universitare de masterat,

în perioada 2015-2016

 

       În figura nr. 4 sunt redate comparativ evoluţiile şi prognozele privind numărul de studenţi pe cele trei categorii: licenţă zi, licenţă la distanţă şi masterat.        

Figura nr. 4 Prezentare comparativă a evoluţiei numărului de studenţi

 

         Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al sistemului de educaţie oferit de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Domeniile în care Universitatea organizează doctorat sunt: Contabilitate, Istorie, Filologie şi Teologie. Figura nr. 5 prezintă evoluţia numărului de studenţi la ciclul studiilor universitare de doctorat în perioada 2011-2016.

       Regulamentele şcolilor doctorale au fost revizuite pentru a fi în conformitate cu Legea nr. 1/2011 și Codul studdiilor doctorale 681/2011. Această activitate este gestionată de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD). Există un sprijin financiar în derularea programelor doctorale, atât prin Programul Operaţional Sectorial UE - Dezvoltarea resurselor umane, cât şi prin granturile oferite de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice.

Figura nr. 5 Evoluţia numărului de studenţi la ciclul studiilor universitare de doctorat

în perioada 2011-2016

 

IV. Situaţia personalului instituţiei

În ceea ce privește politica de personal, s-a procedat la deschiderea oportunităților de promovare pentru cadrele universitare într-un demers constant, moderat și echilibrat, care să nu afecteze negativ structura colectivelor, păstrându-le în parametrii impuși de către reglementările legale în vigoare. Universitatea a asigurat cadrul instituțional prin care cadrele didactice pot obține atestatul de abilitare la nivelul IOSUD, respectiv a școlilor doctorale.  Un număr de patru cadre didactice au obținut atestatul de abilitare și alte patru cadre didactice au aplicat pentru obținerea acestui atestat și se află în proces administrativ de obținere a atestatului de abilitare. În paralel, prin cursurile de perfecționare, prin pachetele de mobilități internaționale și prin aplicarea unei noi grile de evaluare a performanței, pe criterii competitive, s-a încercat dezvoltarea unui personal administrativ înalt profesionalizat, creativ, loial instituţiei, onest, cooperant sinergic cu corpul academic.

            Conform Raportului de evaluare internă a calității educației pe anul 2015, la nivelul Universităţii, întregul personal didactic îndeplineşte cerinţele legale pentru ocuparea posturilor didactice. Ocuparea posturilor şi promovarea pe posturi se face pe bază de concurs, cu respectarea prevederilor legale formulate de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, precum şi a criteriilor de evaluare internă. Pentru atingerea unor criterii de performanţă presupuse de integrarea în sistemul european al învăţământului superior, au fost impuse, în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor, standarde minimale obligatorii privind cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională şi a competenţelor de operare pe calculator.

            La 1 octombrie 2015, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia exista un număr de 242 posturi didactice legal constituite, din care 156 ocupate de cadre didactice titularizate cu normă de bază sau post rezervat. Titularii de discipline au titlul ştiinţific de doctor sau doctorand în domeniul de referinţă pentru disciplinele incluse în postul ocupat. În prezent, în instituţie există 156 de cadre didactice titularizate, din care 72 profesori şi conferenţiari, iar personalul didactic cu titlul ştiinţific de doctor este în număr de 155 cadre universitare și cercetători, reprezentând 98,71%  din totalul de cadre titulare.

            Numărul de cadre didactice cu norma întreagă este mai mare de 50% din numărul total de posturi didactice constituite conform legii. Numărul cadrelor universitare titulare cu funcţia de profesor şi conferenţiar reprezintă 46,15 % din totalul de cadre titulare (este îndeplinit standardul care prevede o pondere între 25-50%). Este respectată cerinţa potrivit căreia personalul didactic titularizat în Universitate, pensionat la limita de vârstă sau din alte motive, pierde calitatea de titular pe post şi devine cadru didactic asociat, neputând să acopere mai mult de o singură normă didactică. De asemenea, cadrele didactice cu titlul de profesor universitar care au depăşit vârsta de pensionare reprezintă sub 4% din numărul total de posturi din statul de funcţiuni.

             Pentru programele de studii de masterat, toate posturile didactice de predare sunt acoperite cu cadre didactice titularizate în învăţământul superior, având gradul de profesor, conferenţiar sau lector, cu titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat. Mai mult de 90% dintre aceştia au norma de bază în instituţie. Evoluţiile personalului didactic şi îndeosebi cele privind evoluţia personalului didactic titular al Universităţii, au fost convergente cu misiunea şi obiectivele strategice ale instituţiei. Dintre evoluţiile semnificative, menţionăm:

            - s-a înregistrat o tendinţă de stabilizare a gradului de ocupare a posturilor didactice cu titulari în jurul valorii de 64% (Figura nr. 6);

            - dezvoltarea calitativă a activităţii de învăţământ şi cercetare a permis o bună evoluţie profesională a personalului didactic titular, concretizată în menţinerea numărului de profesori şi conferenţiari într-un procent de aproximativ 46% (figura nr.7);

            - s-a asigurat un bun echilibru în ceea ce priveşte compoziţia pe vârste a corpului profesoral titular, ponderea cadrelor didactice tinere (sub 41 de ani) situându-se la o pondere de 34%.

            - a crescut numărul cadrelor didactice cu performanţe superioare în cercetarea ştiinţifică, implicate în granturi, contracte şi programe de cercetare/dezvoltare, cu contribuţii ştiinţifice recunoscute pe plan naţional și internaţional.

 

Figura nr. 6 Raportul dintre numărul de posturi didactice şi numărul de titulari

 

Figura nr. 7  Evoluţia personalului didactic titular pe grade didactice

 

V. Situaţia posturilor vacante

            În anul 2015, au fost scoase la concurs 31 posturi didactice şi de cercetare, din care:

§  4 posturi în sem. II al anului universitar 2014-2015 - 1 post profesor, 1 post conferențiar, 2 posturi lector;

§  27 posturi în sem. I al anului universitar 2015-2016 - 6 posturi profesor, 9 posturi conferenţiar, 9 posturi lector, 1 post asistent, 1 post de CSI și 1 post CSII.

 

VI. Rezultatele activităţii de cercetare

            În 2015, s-a continuat derularea a 14 proiecte din fonduri structurale, un număr de 8 proiecte fiind în situația de prelungire, iar 3 proiecte au fost contractate în cursul anului 2015, din care: 2 proiecte în calitate de beneficiar, respectiv 1 proiect în calitate de partener. Susţinerea financiară din venituri proprii a fost în valoare totală de 3.886.130,67 lei la 31.12.2015.

            Se observă o îmbunătățire a situației atragerii fondurilor din granturi internaționale, alte surse de finanțare naționale și contracte cu terți, numărul total al contractelor încheiate în 2015. Astfel, în 2015 au fost încheiate un număr de 93 contracte de cercetare - dezvoltare și inovare față de 63 contracte în 2014.

 

 

 

 

 

 

 

Situaţie sintetică a sumelor angajate pe proiecte din fonduri structurale la 31.12.2015

Valoarea totală proiecte POSDRU/POSCCE/PODCA

lei

Cereri rambursare depuse

lei

Sume restante  din cereri de rambursări depuse

lei

Plăţi efectuate pentru care nu s-au depus cereri de rambursare

lei

 

53.771.732,91

 

 

30.638.970,57

 

 

2.383.755,00

 

673.144,60

 

GRANTURI, PROIECTE, CONTRACTE DE CERCETARE - 2015

FACULTATEA

Departament

CONTRACTE

CONTRACTE (PROIECTE) ŞTIINŢIFICE

PARTENER

PROMOTOR

PARTENER

PROMOTOR

POSDRU / POS MEDIU

Altele

POSDRU / PODCA

Altele

ANCS

POSDRU

CNCS

Altele (FP7, H2020, COST, ESF)

CNCS

UEFISCDI

ANCS

USR

Altele

Istorie şi Filologie

Departamentul de Istorie, Arheologie si Muzeologie

-

-

-

8N

-

-

-

-

1D

3D

-

-

-

Departamentul de Filologie

1N

3N

-

9N

-

-

-

-

1N

-

-

-

-

Institutul de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul"

-

1D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Centrul de Cercetari Istorice și Politologice Iuliu Maniu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ştiinţe Economice

Departamentul de Finanțe-Contabilitate

3N

-

3D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Departamentul de Administrarea Afacerilor si Marketing

-

-

1N +

2D

 

-

-

2N+ 1D

-

-

-

-

1N

-

-

Ştiinţe Exacte și Inginerești

Departamentul de Stiinte Exacte si Ingineresti

4N

9N+ 1D

3N+  1D

11N+

 3D

 

-

-

-

1N+ 3D

-

-

1N

-

-

Drept şi Ştiinţe Sociale

Departamentul de Drept și Științe Administrative

1N

-

3D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Departamentul de Științe Sociale

1N

-

2N

1N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Departamentul de Educație Fizică și Sport

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

-

2N

-

2N + 1D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teologie

Departamentul de Teologie si Asistenta Sociala

-

-

-

2N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Școala Doctorală

Școala Doctorală Istorie

1D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

(N = Contracte noi;  D = Contracte in derulare)

10N+

1D

14N+

2D

6N+ 9D

33N+ 4D

-

2N+ 1D

-

1N+ 3D

1N+ 1D

3D

2N

-

-

 

PUBLICAŢII ȘTIINȚIFICE 2015

Facultatea

Departament

Jurnale

Proceedings-uri

Cărţi

ISI

BDI

Fara BDI ISI

CNCS B+

CNCS B

Fara CNCS

ISI

BDI

Fara BDI ISI

CNCS

Internat

CNCS

Fara CNCS

Istorie şi Filologie

Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie

-

32

-

-

-

3

-

-

2

2

5

9

-

Departamentul de Filologie

4

34

7

2

1

41

1

-

2

2

3

9

5

Institutul de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul"

-

3

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

Centrul de Cercetări Istorice și Politologice „Iuliu Maniu"

-

3

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Ştiinţe Economice

Departamentul de Finanțe-Contabilitate

8

11

-

-

-

1

-

-

1

-

-

2

-

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

7

14

1

-

-

-

-

4

1

1

-

3

-

Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

 

20

29

2

-

-

4

11

11

1

3

-

7

-

Drept şi Științe Sociale

Departamentul de Drept și Științe Administrative

5

11

6

1

-

-

-

-

1

1

2

-

-

Departamentul de Științe Sociale

-

6

-

-

-

1

1

-

-

-

-

3

1

Departamentul de Educație Fizică și Sport

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

4

6

-

-

-

-

10

1

3

5

-

10

-

Teologie

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

-

9

2

-

-

2

1

2

2

4

-

2

-

Școala Doctorală

Școala Doctorală - Contabilitate

-

12

1

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

Școala Doctorala - Filologie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Școala Doctorală - Istorie

-

1

-

1

1

2

-

-

-

2

-

-

-

Școala Doctorală - Teologie

3

4

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

Total

 

51

177

20

4

2

57

24

18

13

26

10

45

6

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE- 2015

Facultatea

 

Departament / UC

 

Organizate

Cercuri studenţeşti (existente in univ.)

 

Nationale

Internationale

Nationale cu participare internationala

Regionale

Nationala studenteasca

Internationala studenteasca

Facultatea de Istorie si Filologie

Departamentul de Istorie, Arheologie si Muzeologie

-

2

1

-

1

-

2

Departamentul de Filologie

1*+ 0.5**

0.5***

1

-

1

-

4

Institutul de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul"

-

-

-

-

-

-

-

Centrul de Cercetari Istorice si Politologice „Iuliu Maniu"

-

-

-

-

-

-

-

Facultatea de Ştiinţe Economice

Departamentul de Finanțe-Contabilitate

0.5

******

-

-

-

0.5

*****

-

2

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing

0.5

******

0.5****

-

-

0.5

*****

-

3

Facultatea de Ştiinţe Exacte și Inginerești

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești

2

1+ 0.5****

-

-

1

-

4

Facultatea de Drept si Ştiinţe Sociale

Departamentul de Drept și Științe Administrative

-

-

-

-

-

-

-

Departamentul de Științe Sociale

1

4

-

-

-

-

-

Departamentul de Educație Fizică și Sport

-

-

-

-

-

-

-

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

-

1

1

-

-

-

-

 

Facultatea de Teologie

 

Departamentul de Teologie și Asistență Socială

7

1

-

-

-

-

-

Centrul de Cercetări interreligioase și de Psihopedagogie crestină

-

-

-

-

-

-

-

Școala Doctorală

Școala Doctorală

-

1

-

-

-

1

-

CICOC

 

Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră

-

-

1

-

-

-

-

CRI

Centrul de Relații Internaționale

0.5**

0.5***

-

-

-

-

-

TOTAL

 

13

12

4

-

4

1

15

* Departamentul de Filologie, Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural, CLIE şi Centrul de Cercetare a Imaginarului SPECULUM;

**Conferinţa internaţională B.EN.A. a fost organizată de Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti în colaborare cu Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor;

*** Sesiunea studenţească de comunicări "In Extenso" a fost organizată de Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti în colaborare cu Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor;

****Aniversarea cercului studenţesc "StudentCAD".

 

Publicaţii în SERIA DIDACTICA 2015

Facultatea

Departament

Cursuri licenţă

Cursuri master

Cursuri doctorat

Suport seminarii licenţă

 
 

Istorie şi Filologie

Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

3

-

-

-

 

Departamentul de Filologie

 

10

3

-

7

 

Institutul de Arheologie Sistemica „Iuliu Paul"

-

-

-

-

 

Centrul de Cercetari Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu"

-

-

-

-

 

Ştiinţe Economice

Departamentul de Finanțe-Contabilitate

6

1

-

-

 

Departamentul de Administrarea Afacerilor si Marketing

6

-

-

-

 

Științe Exacte și Inginerești

Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

8

2

-

5

 

Drept şi Ştiinţe Sociale

Departamentul de Drept şi Ştiinţe Administrative

-

-

-

-

 

Departamentul de Ştiinţe Sociale

 

-

-

-

-

 

Departamentul de Educație Fizică și Sport

3

-

-

-

 

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

2

1

-

2

 

Teologie

Departamentul de Teologie şi Asistenţă Socială

1

-

-

-

 

TOTAL

39

7

-

14

 

 

VII. Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare

            Comisia de etică și deontologie universitară a Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia și-a desfășurat activitatea, în anul 2015, cu respectarea Regulamentului de funcționare al Comisiei de etică și deontologie universitară și în conformitate cu prevederile Codului de etică și deontologie profesională, parte integrantă a Cartei Universității și a urmărit respectarea normelor de etică şi deontologie universitară în întreaga comunitate academică, astfel încât să se formeze şi să se întărească un climat universitar bazat pe cooperare şi competiţie corectă, pe profesionalism şi competenţă, care să conducă, în timp, la creşterea prestigiului Universităţii.

            În cursul anului 2015, Comisia a fost sesizată de către Consiliul de Administrație al Universității prin adresa nr. 7189/20.04.2015, pentru a investiga aspectele semnalate de studenții evaluatori (A.R.A.C.I.S.), aspecte cuprinse în recomandările comisiei de evaluare instituțională („Existența unor discipline în cadrul unor specializări care nu se desfășoară normal (Facultatea de Drept și Științe Sociale). Se recomandă Conducerii executive a Universității și Comisiei de etică să investigheze cele incriminate de studenți și să ia măsuri urgente"). În urma analizei problematicii supuse atenției, în cadrul ședinței din 29.05.2015, Comisia de Etică s-a desesizat și și-a declinat competența de soluționare a problematicii cu care a fost investită, a transferat-o către echipa managerială a Universității și a comunicat conducerii Universității decizia luată prin adresa nr. 11931/26.06.2015. Consiliul de Administrație a luat act de răspunsul Comisiei de Etică în ședința din data de 30.06.2015 și a dispus analiza sesizărilor la nivelul Departamentului de Educație Fizică și Sport, din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale. Nu au existat alte sesizări privind încălcarea Codului de etică și deontologie universitară în cursul anului 2015.

Componența Comisiei de etică și deontologie universitară, cu datele de contact, Rapoartele anuale ale comisiei, Regulamentul de funcționare al comisiei, precum și Codul de Etică și Deontologie Universitară se regăsesc pe pagina oficială a Universității, la adresa http://www.uab.ro/informare - Etică . Toate aceste informații pot fi accesate de publicul larg, în baza legii privind informarea publică, la adresa menționată.

 

VIII. SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR

În anul 2014, s-a înregistrat un număr total de 1.144 absolvenți ai anului universitar 2013/2014, distribuiți astfel: 753 pentru studii universitare de licență și 391 pentru studii universitare de master. Din totalul absolvenților de studii universitare de licență, 43,67% (respectiv, 276) au completat chestionarul la ridicarea diplomelor în anul 2015. Pe baza înregistrărilor obținute din centralizarea chestionarelor, s-a obținut un  procent de angajabilitate de 67,75%, din care 66,84% ocupând un loc de muncă în domeniul studiilor absolvite. Pe baza înregistrărilor obținute din centralizarea chestionarelor completate de absolvenții de studii universitare de master, în anul 2015, s-a obținut un  procent de angajabilitate de 88,88%, din care 50,00% ocupând un loc de muncă în domeniul studiilor absolvite.

 

            Strategia managerială a Universităţii a urmărit și în anul 2015, creşterea continuă a calităţii procesului didactic și a performanțelor în cercetarea ştiinţifică, precum și o dezvoltare dinamică a relaţiilor de colaborare cu instituţii prestigioase de învăţământ şi de cercetare şi, nu în ultimul rând, cu mediu economic privat, ceea ce a condus la recunoaşterea Universităţii - atât pe plan naţional, cât şi internaţional, - ca o instituţie dinamică și competitivă, cu tradiție și renume în învățământul universitar.

            Prezentul raport a fost validat în Ședința Senatului din data de 30.03.2016. 

 

Prof. univ. dr. DANIEL Breaz,

RECTORUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA