Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Raport 2010

Inapoi la rapoarte anuale ale rectorului

 

RAPORT
ASUPRA STĂRII UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA 
ÎN ANUL 2010

 

       Prezentul Raport asupra stării Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, aferent anului 2010, este elaborat în conformitate cu prevederile Art. 130 (alin.2,3) al Legii educaţiei naţionale 1/2011.

 

I. Situaţia asigurării calităţii
în Universitatea „1 Decembrie 1918"

       
       I. Dezvoltarea cadrului de asigurare a managementului calităţii                              

     Preocupările privind dezvoltarea unui cadru instituţional de management al calităţii îşi au originea încă în  primii ani de funcţionare a Universităţii, când  Universitatea a participat la Programul de reformă instituţională (1994), program finanţat de Banca Mondială şi coordonat de Grupul Consultativ pentru Învăţământul Superior şi Cercetarea Ştiinţifică şi de Ministerul Educaţiei. În urma acestui program, a fost elaborat primul plan strategic de dezvoltare instituţională a Universităţii (1994-1998). Punerea consecventă în practică a acestui plan a avut consecinţe decisive pentru evoluţia ulterioară a Universităţii.
Un alt moment important (anul 2000) a fost adoptarea de către Reuniunea rectorilor universităţilor de stat din România a documentului Învăţământul superior românesc la începutul noului mileniu, document adoptat şi de Ministerul Educaţiei Naţionale şi recomandat universităţilor. Pe baza acestui document, Universitatea a elaborat un Program de acţiune pentru perioada 2001-2004, care a cuprins un capitol special dedicat managementului calităţii. Începând cu acest program, managementul calităţii a devenit parte integrantă a Cartei universitare şi a fost inclus în mod constant în planurile strategice pentru perioadele 2000-2004 şi 2004-2008 şi în planurile operaţionale anuale.      
Începând cu anul 2005, în contextul generat de procesul Bologna şi de accentuarea, la nivel naţional, a preocupărilor privind calitatea educaţiei, managementul calităţii a devenit o prioritate a strategiei Universităţii. Subliniem totuşi că realizările specifice din anii 2005-2006 în domeniul evaluării interne şi asigurării calităţii educaţiei sunt, în cea mai mare parte, consecinţa aplicării noului cadru legislativ în materie de calitate a educaţiei, cu referire la O.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (aprobată ulterior prin Legea nr. 87/2006) şi O.M.Ed.C. nr. 3928/2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior, precum şi a „filosofiei" ce întemeiază abordarea actuală a calităţii educaţiei. Foarte utile au fost în acest sens ghidurile elaborate de ARACIS pe principalele componente ale evaluării (autorizare, acreditare, evaluare periodică). Dintre realizările perioadei 2005-2007, menţionăm:
     1. A fost elaborat, aprobat de Senat şi pus în aplicare (începând cu semestrul II 2005/2006) noul Regulament privind asigurarea şi evaluarea internă a calităţii educaţiei şi Sistemul Instituţional de Management al Calităţii.
      2. Pe baza Regulamentului, au fost stabilite structurile operaţionale la nivel instituţional pentru evaluarea internă şi asigurarea calităţii educaţiei, respectiv:
      a) Comisia pentru Evaluarea Internă şi Asigurarea Calităţii Educaţiei, în componenţa şi cu atribuţiile stabilite prin lege adaptate la cerinţele specifice ale Universităţii;
     b) Departamentul pentru Managementul Calităţii, ca structură cu caracter operaţional specializată în coordonarea şi aplicarea procedurilor, criteriilor, standardelor şi indicatorilor de evaluare a calităţii, corespunzător strategiei pentru calitate adoptate de Senat şi sistemului de asigurare şi evaluare a calităţii întocmit de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea  Calităţii.
      În cadrul Universităţii există 10 consilii/comisii ale Senatului, care au atribuţii specifice privind implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii în toate structurile instituţiei.  
      Cele 10 consilii/comisii sunt:
      1) Consiliul pentru Strategie Instituţională şi Învăţământ

      2) Consiliul Cercetării Ştiinţifice
      3) Consiliul Bibliotecii
      4) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
      5) Comisia de Evaluare Profesională
      6) Comisia pentru Acordarea Distincţiilor Universitare
      7) Comisia de Buget - Finanţe
      8) Comisia Juridică
      9) Comisia Socială
      10) Comisia de Etică

      3. A fost elaborat, (înainte de publicarea Metodologiei ARACIS), Sistemul domeniilor, criteriilor, standardelor şi indicatorilor de evaluare internă a calităţii educaţiei, care cuprinde descrierea standardelor şi a indicatorilor de performanţă pentru fiecare domeniu (capacitatea instituţionalăeficacitatea educaţională şi managementul calităţii), stabilirea nivelurilor corespunzătoare standardelor şi, după caz, ale standardelor de referinţă asumate de Universitate, precum şi procedurile orientative de evaluare a fiecărui standard de calitate. 
       4. A fost elaborată Metodologia evaluării calităţii corpului profesoral, care cuprinde sistemul unitar de criterii, standarde şi indicatori de performanţă aplicat în evaluarea calităţii corpului profesoral. Faţă de reglementările anterioare, principala schimbare constă în renunţarea la sisteme, proceduri şi standarde distincte pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice şi pentru evaluarea în vederea acordării coeficienţilor de performanţă. Prin urmare, sistemul se aplică pentru:
       a) evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral, ca parte a sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii;
       b) evaluarea anuală pentru stabilirea coeficienţilor de performanţă la salarizare;
       c) evaluarea în cadrul concursurilor de ocupare/ promovare a funcţiilor didactice.
      5. În urma publicării Metodologiei ARACIS, aprobată prin H.G. nr. 1418/2006, care a clarificat şi a concretizat prevederile Legii 87/2006, au fost elaborate sau, după caz, revizuite, reglementările necesare din perspectiva cerinţelor normative şi standardelor prevăzute în această Metodologie. În acest sens, menţionăm:
      a) A fost elaborat, aprobat de Senat şi pus în aplicare Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii, care include, pe lângă aspectele de monitorizare şi evaluare periodică, procedurile de analiză colegialăşi de evaluare a gradului de îndeplinire a standardelor de calitate;
       b) A fost revizuit, aprobat şi pus în aplicare Regulamentul privind evaluarea, examinarea şi notarea performanţelor profesional-ştiinţifice ale studenţilor;
       c) A fost revizuită Metodologia evaluării calităţii corpului profesoral, în principal prin includerea procedurilor (fişelor) de evaluare colegială şi de evaluare a interacţiunii student-profesor.    
            
       II. Asigurarea calităţii proceselor educaţionale

     Principiul fundamental al managementului instituţional al calităţii este că în calitatea proceselor educaţionale se reflectă direct sau indirect calitatea tuturor celorlalte componente şi activităţi ale Universităţii. În virtutea acestui principiu, preocuparea pentru asigurarea calităţii proceselor educaţionale a fost o constantă a strategiei Universităţii. Pornind de la premisa că, prin misiunea asumată şi prin poziţia deţinută în sistemul naţional de învăţământ superior, Universitatea nu trebuie să mizeze pe extinderi cantitative, obiectivul strategic fundamental l-a constituit prioritatea acordată calităţii educaţiei şi cercetării. 
       Cu toate acestea, mutaţiile profunde în materie de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei care s-au produs pe plan naţional, în contextul integrării europene, îndeosebi începând cu anul 2005, au făcut ca experienţa anterioară să nu fie suficientă şi au impus schimbări majore pe plan conceptual, structural şi managerial. Aceste  schimbări s-au materializat în revizuirea sau adoptarea de noi structuri, proceduri şi instrumente de evaluare şi asigurare a calităţii proceselor educaţionale. În acest sens, menţionăm:
       1. A fost înfiinţat Centrul de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică (CADP). Acesta este o structură ce funcţionează în coordonarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, cu misiunea de a coordona dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor didactice specifice învăţământului universitar şi a managementului pedagogic al calităţii educaţiei în Universitate. Centrul a intrat deja în funcţiune şi a realizat primele materiale (ghiduri metodologice), precum şi acţiuni (seminarii, ateliere) vizând dezvoltarea pedagogiei universitare şi modernizarea tehnologiei didactice.
      2. A fost revizuit şi republicat (de către CDAP) Ghidul de utilizare a sistemului creditelor de studii. În prima parte, Ghidul cuprinde aspectele privind mobilitatea şi transferul creditelor, în strânsă legăturăcu aspectele de compatibilizarenaţională/europeană a programelor de studii. În partea a doua, Ghidul abordează sistemul creditelor ca sistem demanagement curricular şi de raţionalizare a gestiunii timpului de învăţare.
      3. Prin Metodologia de evaluare a calităţii corpului profesoral, au fost stabilite procedurile şi instrumentele de evaluare colegială şi de evaluare de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice. Punerea în practică a acestor proceduri a condus deja la o schimbare sesizabilă a atitudinii cadrelor didactice faţă de calitatea actului de predare şi, mai ales, faţă de parteneriatul cu studenţii.
       4. A fost elaborat şi publicat (de către CADP) un Ghid metodologic de evaluare, examinare şi notare a performanţelor profesional-ştiinţifice ale studenţilor. Acesta cuprinde elemente de metodologie a evaluării şi examinării, recomandări privind condiţiile de aplicare a sistemului de notare (validitate, obiectivitate ş.a.), precum şi proceduri de identificare şi control al erorilor de evaluare.
      5. A fost revizuit Regulamentul Centrului de informare, consiliere şi orientare în carieră a studenţilor, în special prin extinderea atribuţiilor în sfera consilierii psihologice a studenţilor, precum şi prin îmbunătăţirea structurii Centrului (constituirea a două posturi încadrate cu personal de specialitate, prin contract de prestări de servicii).
       6. A fost continuat şi amplificat procesul de modernizare a dotărilor pentru laboratoare, cabinete şi amfiteatre. Cea mai mare parte a laboratoarelor cuprinde aparatură modernă, unele de „ultimă oră", permiţând îmbinarea activităţilor de învăţământ cu cele de cercetare. S-au extins laboratoarele computerizate multifuncţionale şi multimedia, înzestrate cusoft-uri moderne. Amfiteatrele sunt dotate cu tehnică de proiecţie video. Este în derulare un amplu proces investiţional de construire a noi spaţii de învăţământ şi de reînnoire a mobilierului.
      7. În anul 2006 a fost finalizat unul dintre cele mai importante obiective: noua clădire a Bibliotecii Universităţii. Astfel, începând cu anul universitar 2006-2007, Biblioteca funcţionează într-o clădire amenajată modern, care dispune de un sistem informatizat, baza de date putând fi consultată atât în reţeaua internă - pe calculatoarele puse la dispoziţia utilizatorilor - cât şi on line. Pe lângă împrumutul la domiciliu, Biblioteca dispune de cinci săli de lectură specializate cu acces liber la raft. Accesul la colecţiile Bibliotecii se face pe baza CARD-ului de acces. Cititorii beneficiază şi de alte servicii cum sunt: eliberare de bibliografii, selectarea şi listarea/copierea pe suport magnetic a titlurilor din catalogul on line, copierea unor documente. Biblioteca dispune de un fond de carte de peste 60.000 de volume şi o colecţie de periodice de peste 50 abonamente (titluri).
Sistemul bibliotecilor Universităţii cuprinde Biblioteca Facultăţii de Teologie, care dispune, de asemenea, de o dotare modernă şi de un fond de carte de peste 50.000 de volume şi un număr însemnat de periodice, precum şi o Bibliotecă virtuală, dotată cu 25 de calculatoare,  cu aparatură şi materiale specifice (un catalog de descrieri bibliografice realizat prin intermediul soft-ului specializat ProCite 5, un repertoriu al resurselor web cu relevanţă pentru cercetarea ştiinţifică, un depozit de lucrări de specialitate şi studii disponibile full text, imprimantă, scanner ş.a.).

       8. Referitor la procesul de învăţământ, Universitatea urmăreşte două obiective de bază şi anume alocarea tuturor resurselor în vederea formării iniţiale a  studenţilor, însă pe de altă parte o importanţă deosebită o reprezintă formarea continuă a acestora.  În acest sens, în cadrul Universităţii a fost înfiinţat un birou care se ocupă de formarea profesională continuă a adulţilor coordonat de Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Formare Profesională Continuă. Prin acest birou se desfăşoară cursuri de formare continuă acreditate de CNFPA şi Ministerul Muncii. La aceste cursuri pot participa studenţi sau absolvenţi, care beneficiază de programe şi formatori competenţi.

          III. Asigurarea calităţii cercetării ştiinţifice  
      Dezvoltarea cercetării ştiinţifice constituie un obiectiv prioritar al managementului instituţional, a cărui realizare este menită să echilibreze raportul dintre activitatea de învăţământ şi activitatea de cercetare şi să concretizeze astfel misiunea Universităţii ca instituţie de învăţământ şi cercetare. Acest obiectiv a fost inclus în planurile strategice 2000-2010, precum şi în planurile operaţionale anuale, ceea ce a asigurat o dinamică ascendentă a volumului şi calităţii cercetării ştiinţifice, atât în plan tematic, cât şi în plan structural şi financiar.
       1. La nivel instituţional, managementul calităţii cercetării ştiinţifice este asigurat de două structuri operaţionale:
     a) Consiliul Cercetării Ştiinţifice, ca organism al Senatului, responsabil cu definirea direcţiilor strategice fundamentale privind cercetarea ştiinţifică, cu elaborarea standardelor şi procedurilor de evaluare a calităţii cercetării, cu analiza şi propunerea către Senat a bugetului de venituri şi cheltuieli al structurilor şi activităţilor de cercetare ştiinţifică.
       b) Departamentul Cercetării Ştiinţifice, ca structură cu caracter operaţional specializată în coordonarea şi aplicarea procedurilor, criteriilor, standardelor şi indicatorilor de evaluare a calităţii cercetării ştiinţifice la nivel instituţional, în conformitate cu strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice adoptată de Senat.
       2. Ca urmare a noilor exigenţe impuse de standardele de evaluare şi asigurare a calităţii cercetării, la nivelul Universităţii a fost elaborată Strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice pe termen mediu şi lung (2007-2013). Strategia porneşte de la analiza rezultatelor anterioare şi a situaţiei actuale a cercetării ştiinţifice şi formulează direcţiile şi obiectivele privind dezvoltarea structurilor, programelor şi proiectelor de cercetare, precum şi a resurselor umane, materiale şi financiare necesare punerii în practică a strategiei.
       3. Prin Metodologia de evaluare a calităţii corpului profesoral se acordă o pondere însemnată criteriilor care vizeazăactivitatea de cercetare şi contribuţia ştiinţifică a personalului didactic, astfel încât scorul final de performanţă este puternic influenţat de aceste componente ale performanţelor academice. Prin Carta universitară şi prin celelalte reglementări interne, norma didactică este definită ca normă didactică şi de cercetare, iar fişa postului prevede explicit obligaţiile de cercetare aferente fiecărui post.
      4. În funcţie de volumul activităţii şi de nivelul performanţelor, cercetarea ştiinţifică este organizată în institute, centre, laboratoare şi colective de cercetare. În prezent, în Universitate funcţionează două structuri de cercetare acreditate de CNCSIS: Institutul de Arheologie Sistemică şi Centrul de Excelenţă pentru Cercetări Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu".
       5. Rezultatele cercetării ştiinţifice sunt valorificate prin publicaţii ştiinţifice şi didactice, prin acţiuni de expertiză, consultanţă, proiecte de dezvoltare ş.a. Universitatea dispune de trei edituri:
       a) Editura Universităţii, cu denumirea Aeternitas, cu recunoaştere CNCSIS;
       b) Editura Reîntregirea, a facultăţii de Teologie, cu recunoaştere CNCSIS;
       c) Editura Ulyse, a Institutului de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul".

        IV. Deschiderea către mediul economic şi socio-cultural                                   
Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu mediul economic şi socio-cultural, cu administraţia publică municipală şi judeţeană şi, mai recent, cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru reprezintă o coordonată constantă a strategiei Universităţii. Pe această bază a fost posibilă însăşi dezvoltarea Universităţii, de la nucleul restrâns de oameni şi de bază materială la înfiinţare, la dimensiunile de astăzi ale instituţiei. Se poate afirma că, în prezent, Universitatea este percepută ca o instituţie reprezentativă pentru comunitatea în care fiinţează şi ca un factor de convergenţă a intereselor şi aspiraţiilor comunităţii. Dintre elementele de deschidere spre mediul social menţionăm:
      1. Pentru aplicarea strategiei de integrare activă în comunitatea socială locală şi regională, în anul 2004 a fost constituitSenatul de Onoare al Universităţii. Acesta cuprinde personalităţi prestigioase ale vieţii economice şi sociale la nivel local, zonal şi regional, manageri de firme, bănci şi instituţii publice sau private, conducători din sfera administraţiei publice. Senatul Mare se întruneşte de două ori pe an. Între întruniri, activitatea este condusă de Biroul Senatului de Onoare. Misiunea principală a acestor foruri constă în elaborarea şi punerea în practică a strategiei de integrare activă a Universităţii în comunitatea locală, zonală şi regională, precum şi a strategiei de Universitate antreprenorială. Dintre acţiunile iniţiate şi coordonate prin Senatul de Onoare al Universităţii menţionăm:
       a) organizarea practicii de specialitate a studenţilor, în condiţii reale de exercitare a viitoarei profesiuni, în firme, instituţii, bănci, unităţi de învăţământ ş.a.;
      b) diversificarea ofertei de activităţi şi servicii specifice organizate de Universitate pentru agenţii economici, pentru organismele administraţiei locale, pentru instituţiile publice din comunitatea locală, zonală şi regională;
      c) antrenarea firmelor şi instituţiilor în analiza curriculum-ului universitar şi în adaptarea acestuia la cerinţele reale ale calificărilor universitare, inclusiv în ceea ce priveşte înfiinţarea de noi specializări solicitate pe piaţa muncii sau dimensionarea cifrelor de şcolarizare pentru actualele specializări;
     d) organizarea, prin cooperare cu firmele, instituţiile şi organismele reprezentate în Senatul de Onoare al Universităţii, a unor programe de formare, de cercetare sau de prestare de servicii, prin valorificarea în comun a resurselor specifice de care dispun partenerii.
      2. Universitatea cooperează cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru, participă la acţiunile organizate de aceasta, iar directorul Agenţiei este membru al Comisiei pentru Evaluarea Internă şi Asigurarea Calităţii Educaţiei (ca unul dintre reprezentanţii angajatorilor).
       3. Un parteneriat eficient se derulează cu Primăria Municipiului Alba Iulia, materializat în organizarea de acţiuni comune şi în sprijinul direct pe care Primăria îl acordă Universităţii în dezvoltarea bazei sale materiale. În fiecare an, Primăria acordă premii de excelenţă celor mai buni studenţi ai Universităţii. Relaţii bune de cooperare există şi cuPrefectura şi cu Consiliul Judeţean Alba.
     4. Prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea întreţine relaţii stabile de cooperare cuInspectoratul Şcolar al Judeţului Alba şi cu Casa Corpului Didactic. Dintre elementele acestei cooperări, menţionăm:
       a) stabilirea unităţilor şcolare pilot şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar cu funcţia de mentori pentru practica pedagogică a studenţilor de la specializările cu profil didactic;
       b) organizarea, în comun, a unor programe de formare continuă a personalului didactic;
       c) adaptarea programelor didacticilor de specialitate la cerinţele curriculum-ului preuniversitar şi la particularităţile procesului de predare-învăţare la nivelul fiecărui ciclu de învăţământ;
       d) accesul reciproc la bibliotecile Universităţii şi, respectiv, ale Casei Corpului Didactic şi ale unităţilor şcolare.
      Universitatea vine în sprijinul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin programul de formare continuăEducaţie şi schimbare, prin cursuri de pregătire pentru examenele de grade didactice, prin manuale şi ghiduri de pedagogie. Relaţia directă cu Inspectoratul Şcolar se asigură şi prin faptul că inspectorul şcolar general este membru al Comisiei pentru Evaluarea Internă şi Asigurarea Calităţii Educaţiei (ca unul dintre reprezentanţii angajatorilor).
       5. Pe plan ştiinţific şi cultural, Universitatea cooperează cu instituţiile de cultură locale şi judeţene, în special cu Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, prin cooperarea la programe de cercetare, prin accesul reciproc la biblioteci, prin organizarea practicii de specialitate a studenţilor. 

          V. Asigurarea calităţii vieţii studenţilor 
Asigurarea unor condiţii decente de viaţă, de masă, cazare, de studiu şi petrecere a timpului liber pentru studenţi a constituit unul dintre reperele definitorii ale strategiei Universităţii. Această strategie se întemeiază pe două argumente principale:
       a) extinderea zonei de adresabilitate a Universităţii, dincolo de judeţul Alba, la nivel regional şi naţional, precum şi atragerea unor studenţi din spaţiul european, nu sunt posibile fără asigurarea unor servicii sociale de bună calitate, comparabile cu cele europene şi la costuri suportabile;
       b) calitatea proceselor educaţionale şi calitatea formării studenţilor nu se pot asigura dacă studenţii nu dispun de condiţii de viaţă decente, de un mediu de locuire curat şi agreabil, care să ofere atât facilităţi de studiu, cât şi posibilităţi de recreere şi divertisment.   
Pusă în practică în mod consecvent încă din anul 1997, această strategie a condus la dezvoltarea treptată a unei baze materiale pentru servicii sociale, culturale şi de divertisment de bună calitate. În acest sens, menţionăm:
       1. Universitatea dispune de 3 cămine studenţeşti moderne, aflate în proprietate, şi două cămine închiriate, cu o capacitate totală de cazare de 948 locuri.
Amenajările şi dotarea standard ale fiecărui cămin cuprind:
       a) centrală termică proprie, spălătorie dotată cu maşini de spălat automate, uscătorie, geamuri termopan, parchet laminat, gresie, faianţă, izolaţie termică, sistem de intrare de tip interfon cu cartelă electromagnetică;
       b) sală multifuncţională, săli de lectură şi săli cu calculatoare;
       c) la fiecare palier căminele sunt prevăzute cu oficii dotate cu aragaz, hote electrice, senzori pentru detectarea scurgerilor de gaze, instalaţii sanitare şi mobilier specific;
       d) fiecare cămin este conectat la INTERNET şi la un post de radio;
       e) dotarea standard a unei camere cuprinde mobilier modern şi comod pentru 3 locuri, grup sanitar propriu (cu cabină de duş), frigider.
       Două dintre cămine sunt amplasate într-un campus universitar în incinta căruia este în curs de finalizare construcţia uneisăli de sport moderne, cu multiple dotări pentru educaţie fizică şi sport.    
       Universitatea dispune şi de o Casă de oaspeţi, cu 32 de camere tip garsonieră şi apartament (baie proprie, frigider, televizor), care deserveşte profesorii asociaţi sau invitaţi din ţară sau străinătate, precum şi participanţii la manifestările ştiinţifice organizate de Universitate.
       2. Universitatea dispune de o cantină, recent renovată şi modernizată. Dintre dotările şi utilităţile cantinei menţionăm:
       a) o sală de mese cu 200 de locuri, renovată şi dotată cu mobilier nou, cu sistem de ventilaţie;
       b) două saloane pentru ocazii speciale (protocol conferinţe, întruniri oficiale) cu 39 de locuri;
       c) linie automată de preparare a hranei, echipamente moderne specifice bucătăriei;
       d) spaţii pentru depozitarea şi conservarea alimentelor, spălătorie automată etc.
       Cantina oferă posibilitatea de servire a mesei de prânz în sistem à la carte (ceea ce a sporit foarte mult numărul studenţilor care apelează la serviciile cantinei).
Universitatea dispune de un bufet de incintă, prevăzut cu terasă (pentru perioada de vară), precum şi de spaţii de recreare în aer liber: o curte interioară amenajată ca parc (cu havuz, plante decorative, iluminat estetic) şi un parc în faţa clădirii centrale a Universităţii, în incinta istorică a Cetăţii Alba Iulia.
      3. Studenţii Universităţii beneficiază de utilităţile şi serviciile cultural-artistice şi de divertisment oferite de Casa de Cultură a Studenţilor. Aceasta a fost înfiinţată la data de 01 martie 1992, prin Ordinul Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 3367/1992, şi moşteneşte clădirea (monument istoric) şi întregul patrimoniu ale fostei Case de Cultură a municipiului Alba Iulia. Instituţia pune la dispoziţia studenţilor săli de repetiţii, cursuri şi spectacole, iar prin personalul de specialitate propriu sau prin intermediul partenerilor asigură cursuri diverse de instruire : în muzică populară, uşoară, dans modern, sportiv şi de societate.

       În ultimii 5 ani s-a pus un mare accent pe îndeplinirea  cerinţelor ARACIS prin elaborarea unui set de reglementări şi proceduri privind managementul calităţii. Universitatea a fost reevaluată de către ARACIS în octombrie 2009, obţinând calificativul maxim „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT". În sprijinul realizării acestor obiective, Universitatea şi-a creat un sistem de indicatori de performanţă specific, prin care şi-a propus şi a reuşit să certifice ISO 9001:2008 activitatea de învăţământ şi cercetare a instituţiei, in septembrie 2008. Scopul certificării a fost adoptarea unei abordări bazate pe proces în proiectarea, implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii. De asemenea s-a urmărit realizarea unor parteneriate cu organisme naţionale/internaţionale cu preocupări în domeniul implementării sistemelor de calitate,  care au contribuit la creşterea vizibilităţii şi renumelui instituţiei.
       În acest sens, a fost elaborat volumul PROCEDURI ŞI DOCUMENTAŢII PENTRU MANAGEMENTUL PROCESELOR EDUCAŢIONALE, Ediţia 1, revizia 0, aprobat  în Senatul universităţii din data de  28 ianuarie 2009. Acest volum cuprinde 6 proceduri de sistem şi peste 121 de proceduri operaţionale. Manualul reprezintă un instrument util în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de bază din cadrul facultăţilor, compartimentelor/ departamentelor. La următoarea revizie se vor completa procedurile pentru activităţile identificate ulterior, neaprobate iniţial.

      În vederea consacrării  unei culturi a calităţii şi pentru îmbunătăţirea continuă a activităţilor de învăţământ şi cercetare, Universitatea realizează activităţi de stabilire de repere calitative şi cantitative prin comparare cu alte universităţi de referinţă. În acest sens, a fost elaborată o procedură instituţională prin care se urmăreşte colectarea şi prelucrarea informaţiilor referitoare la activitatea unor universităţi din ţară şi străinătate, în vederea efectuării unor comparaţii cu acestea, pentru stabilirea de repere calitative şi cantitative (benchmarking), după cum este stabilit de către ARACIS în Metodologia de evaluare externă, standarde, standarde de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă. 
(Date extrase din Raportul de evaluare internă a calităţii educaţiei pe anul 2010, aprobat în Senatul din 31 ianuarie 2011)

 

         II. Situaţia financiară a universităţii pe surse de finanţare şi de cheltuieli

       Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2010 a cuprins resursele financiare necesare finanţării cheltuielilor care privesc buna desfăşurare a activităţii instituţiei. Astfel, veniturile şi cheltuielile au fost fundamentate pe baza principalilor indicatori specifici, şi anume: numărul de studenţi învăţământ de zi subvenţionaţi, numărul de studenţi învăţământ de zi şi ID cu taxă, numărul de masteranzi şi doctoranzi subvenţionaţi şi cu taxă, numărul de posturi efectiv ocupate, fondul de salarii total, baza materială existentă,  precum şi aparatura şi echipamentele necesare procesului de învăţământ.
Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat iniţial a fost rectificat în cursul anului ca urmare a influenţelor apărute în desfăşurarea activităţii.

Indicatori

Prevederi iniţiale

Prevederi finale

Venituri totale

40.624.155

43.703.898

Cheltuieli totale

40.624.155

43.703.898

       Bugetul de venituri şi cheltuieli la nivelul instituţiei este constituit pe surse fiecare sursă de finanţare, cu respectarea clasificaţiei bugetare. 
       Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli, calculată pe baza datelor contabile, se prezintă astfel:

       Veniturile totale pentru anul  2010 au fost realizate din următoarele surse:

 

Sume

%

Venituri totale, din care:

38.682.390

 

Sold iniţial

10.545.821

 

Venituri anuale totale, din care:

28.136.569

100,00%

Venituri din activitatea de bază, din care:

18.655.052

66,30%

Venituri din finanţarea de bază

9.655.349

 

Venituri proprii din taxe studii şi alte venituri

8.999.703

 

Venituri din activitatea de cercetare

394.979

1,40%

Venituri din alocaţii cu destinaţie specială

3.450.187

12,26%

Venituri proprii din activitatea cămine cantine

1.210.818

4,30%

Venituri proprii din microproducţie

710.155

2,52%

Venituri din fonduri externe preaderare

697.416

2,48%

Venituri din fonduri structurale preaderare

3.017.962

10,74%

            Finanţarea de bază pentru anul 2010 prevăzută în contractul instituţional încheiat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a fost încasată integral. 

       Cheltuieli totale  pentru anul  2010 au fost realizate cu următoarele destinaţii:


 

Sume

%

Cheltuieli totale, din care:

27.392.126

100%

Cheltuieli din activitatea de bază, din care:

16.662.045

60,82%

Cheltuieli din finanţarea de bază

9.885.704

 

Cheltuieli proprii din taxe studii şi alte venituri

6.776.341

 

Cheltuieli din activitatea de cercetare

388.790

1,42%

Cheltuieli din alocaţii cu destinaţie specială

4.008.703

14,63%

Cheltuieli proprii din activitatea cămine cantine

1.045.222

3,82%

Cheltuieli proprii din microproducţie

499.473

1,82%

Cheltuieli din fonduri externe preaderare

724.668

2,65%

Cheltuieli din fonduri structurale preaderare

4.063.225

14,84%

 

        Veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de bază

        Veniturile şi cheltuielile din activitatea de bază pentru anul  2010 au următoarea structură:

 

Sume

%

Venituri din activitatea de bază, din care:

18.655.052

100,00%

Venituri din finanţarea de bază

9.655.349

51,76%

Venituri proprii din taxe studii şi alte venituri

8.999.703

48,24%

 

 

Sume

%

Cheltuieli din activitatea de bază, din care:

16.662.045

100,00%

Cheltuieli de personal

13.972.258

83,86%

Cheltuieli cu bunuri si servicii

1.989.906

11,94%

Cheltuieli cu bursele si ajutoarele sociale

18.902

0,11%

Cheltuieli de capital

680.979

4,09%

 

      Finanţarea complementară

Potrivit reglementărilor în vigoare, de la buget se finanţează, în mod complementar, unele cheltuieli specifice învăţământului superior: subvenţiile pentru cămine, cantine, bursele studenţilor, reducerile pentru transportul studenţilor, reparaţiile capitale, obiectivele noi de investiţii, subvenţii calculatoare, subvenţii cazare. Specificul acestei finanţări constă în faptul că fondurile alocate se utilizează potrivit destinaţiei stabilite prin contractul de finanţare complementară.

     

       Venituri din finanţarea complementară

 

Sume

%

Venituri din finanţarea complementară, din care:

2.373.667

 

Dotări şi alte investiţii

830.000

 

Burse

1.441.703

 

Alte forme de protecţie socială

100.244

 

Obiective investiţii noi

-

 

Sprijin pt. achiziţie calculatoare

1.720

 

       

       Cheltuieli din finanţarea complementară

 

Sume

%

Cheltuieli din finanţarea complementară, din care:

2.856.966

 

Dotări şi alte investiţii

1.323.261

 

Burse

1.491.470

 

Alte forme de protecţie socială

40.515

 

Obiective investiţii noi

-

 

Sprijin pt. achiziţie calculatoare

1.720

 

     

         Veniturile şi cheltuielile privind activitatea cămine cantine

       Activitatea căminelor studenţeşti şi a cantinei se finanţează în regim extrabugetar şi se completează cu subvenţii de la bugetul de stat. Veniturile şi cheltuielile pentru perioada 2010 se prezintă astfel:

         Venituri din finanţarea activităţii cămine - cantine

 

Sume

%

Venituri din finanţarea complementară, din care:

2.286.209

100,00%

Subvenţii cămine cantine

1.076.520

47,09%

Venituri proprii cămine cantine

1.209.689

52,91%

       

       Cheltuieli din finanţarea activităţii cămine - cantine

 

Sume

%

Cheltuieli din finanţarea complementară, din care:

1.932.743

100,00%

Subvenţii cămine cantine

887.521

45,92%

Venituri proprii cămine cantine

1.045.222

54,08%

     

         Venituri totale aferente contractelor postaderare:

Număr total contracte în derulare

VALOARE TOTALĂ CONTRACTE

VALOARE AFERENTĂ ANULUI 2010

18

151853096

3715378

 

III. Situaţia programELOR de studii

 

       În conformitate cu H.G. nr. 749/2009, H.G. nr. 631/2010 şi OM nr. 4630/2010, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia funcţionează programe de studii universitare grupate pe domenii de studii şi organizate pe 3 cicluri de studiu - licenţă, masterat, doctorat - astfel:

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Tabel nr.1


Facultatea

Specializarea (ZI/I.D.)

Data ultimei evaluări

Avizul A.R.A.C.I.S.

Observaţii

Facultatea de Ştiinţe

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (Zi)

Aprilie 2009

Menţinerea acreditării

-

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ID)

Iunie 2004

Autorizare

Dosar acreditare mai 2011

Administrarea afacerilor (Zi)

Aprilie 2009

Menţinerea acreditării

-

Administrarea afacerilor (ID)

Decembrie 2010

Acreditare

-

Finanţe şi Bănci

Februarie 2010

Acreditare

-

Contabilitate şi informatică de gestiune (Zi)

Octombrie 2009

Menţinerea acreditării (Ev. instituţională)

-

Contabilitate şi informatică de gestiune (ID)

Octombrie 2009

Menţinerea autorizării (Ev. instituţională)

Dosar acreditare mai 2011

Marketing (Zi)

Februarie 2010

Acreditare

-

Informatică (Zi)

Februarie 2010

Acreditare

-

Măsurători terestre şi cadastru (Zi)

Mai 2009

Acreditare

-

Electronică aplicată (Zi)

Iunie 2007

Autorizare

-

Ingineria mediului (Zi)

Noiembrie 2009

Menţinere autorizare

-

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Drept (Zi)

Februarie 2008

Menţinerea acreditării

-

Sociologie (Zi)

Aprilie 2010

Acreditare

-

Asistenţă socială (Zi)

Octombrie 2005

Acreditare

Dosar ev. periodică februarie 2011

Asistenţă socială (ID)

Decembrie 2010

Acreditare

-

Administraţie publică (Zi)

Iunie 2004

Autorizare

Dosar acreditare mai 2011

Asistenţă managerială şi secretariat (Zi)

Decembrie 2010

Acreditare

-

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Zi)

Martie 2008

Acreditare

-

Educaţie fizică şi sportivă (Zi)

Iulie 2009

Autorizare cu vizită de evaluare la 1 an

Dosar autorizare iunie 2011

Facultatea de Istorie şi Filologie

Istorie (Zi)

Octombrie 2009

Menţinerea acreditării (Ev. instituţională)

-

Arheologie (Zi)

Martie 2010

Menţinerea acreditării

-

Muzeologie (Zi)

Martie 2010

Menţinerea acreditării

-

Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză (Zi)

Decembrie 2007

Menţinerea acreditării

-

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (Zi)

Octombrie 2009

Menţinerea acreditării (Ev. instituţională)

-

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză (Zi)

Iulie 2010

Acreditare

-

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie Ortodoxă Pastorală (Zi)

Noiembrie 2007

Menţinerea acreditării

-

Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială (Zi)

Noiembrie 2007

Menţinerea acreditării

-

       Menţionăm că pentru următoarele programe de studii de licenţă s-a întrerupt momentan şcolarizarea, dar dorim să le păstrăm în structura Universităţii: Istorie (I.D.), Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză (I.D.)Teologie Ortodoxă Didactică (Zi), Asistenţă managerială şi secretariat (I.D.) şi Arhivistică (zi).

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Tabel nr.2


Facultatea

Specializarea

Data evaluării

Avizul A.R.A.C.I.S.

Facultatea de Ştiinţe

Auditul şi controlul agenţilor economici

Februarie 2008

Acreditare

Contabilitatea şi auditul în instituţiile publice

Februarie 2008

Acreditare

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

Februarie 2008

Acreditare

Administrarea dezvoltării regionale durabile

Martie 2008

Acreditare

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

Martie 2008

Acreditare

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

Noiembrie 2010

Acreditare

Marketing şi promovarea vânzărilor

Septembrie 2010

Acreditare

Programare avansată şi baze de date

Noiembrie 2010

Acreditare

Sisteme informaţionale cadastrale şi organizarea teritoriului

Dosar de acreditare - ianuarie 2011 - şi aflat în evaluare ARACIS

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Instituţii de drept privat

Martie 2010

Acreditare

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

Martie 2010

Acreditare cu vizită de evaluare după 1 an

Management educaţional

August 2009

Acreditare

Ştiinţe penale şi criminalistică

Iunie 2010

Acreditare

Facultatea de Istorie şi Filologie

Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale

Iunie 2008

Acreditare

Preistoria spaţiului carpato - dunărean în contextul arheologiei sistemice

Iunie 2008

Acreditare

Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural

Iunie 2008

Acreditare

Literatură şi cultură românească în context european

Aprilie 2008

Acreditare

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

Aprilie 2008

Acreditare

Limbă, literatură şi cultură franceză în spaţiul francofon

Aprilie 2008

Acreditare

Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză)

Aprilie 2008

Acreditare

Interferenţe culturale şi literare româno - britanice şi româno - americane

Aprilie 2008

Acreditare

Confluenţe literare şi culturale româno - franceze

Aprilie 2008

Acreditare

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie comparată

Iunie 2008

Acreditare

Consiliere pastorală

Iunie 2008

Acreditare 

 

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Tabel nr.3


Facultatea

Domeniul

Data evaluării

Avizul M.Ed.C.T.S.

Facultatea de Istorie şi Filologie

Istorie

Iulie 2000

4212/20.07.2000

Filologie

Mai 2004

3868/17.05.2004

Facultatea Ştiinţe

Contabilitate

Aprilie 2009

3675/13.04.2009

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

Septembrie 2009

5200/21.09.2009

(Date furnizate de Consiliul pentru strategie instituţională şi învăţământ din cadrul Senatului)

 

IV. Situaţia personalului instituţiei

       La nivelul Universităţii, întregul personal didactic îndeplineşte cerinţele legale pentru ocuparea posturilor didactice. Ocuparea posturilor şi promovarea pe posturi se face pe bază de concurs, cu respectarea prevederilor legale formulate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului precum şi a criteriilor de evaluare internă. Pentru atingerea unor criterii de performanţă presupuse de integrarea în sistemul european al învăţământului superior, au fost impuse, în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor, standarde minimale obligatorii privind cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională şi a competenţelor de operare pe calculator. 
       Este respectată cerinţa potrivit căreia personalul didactic titularizat în Universitate, pensionat la limita de vârstă sau din alte motive, pierde calitatea de titular pe post şi devine cadru didactic asociat, neputând să acopere mai mult de o singură normă didactică, la plata cu ora. Cadrele didactice cu titlul de profesor universitar care au depăşit vârsta de pensionare nu reprezintă mai mult de 20% din numărul total de posturi din statul de funcţiuni.
       În prezent, în instituţie există 163 de cadre didactice titularizate, din care 65 profesori şi conferenţiari. Numărul cadrelor universitare titulare cu funcţia de profesor şi conferenţiar reprezintă 39,87% din totalul de cadre titulare (este îndeplinit standardul care prevede o pondere între 25-50%). Numărul de cadre didactice cu norma întreagă este mai mare de 50% din numărul total de posturi didactice constituite conform legii. Considerăm important faptul că 124 cadre universitare sunt personal didactic cu titlul ştiinţific de doctor. 
       La data de 1 ianuarie 2011, Universitatea dispune de 99 posturi personal didactic auxiliar şi de cercetare şi 80 posturi personal nedidactic (TESA şi administrativ). 
       În cadrul instituţiei nu există persoane pensionate la limita de vârstă care desfăşoară activităţi didactice în calitate de cadru didactic asociat. Există doar personal didactic pensionat (conducători de doctorat), care desfăşoară activităţi ca şi profesor ]n cadrul Şcolii Doctorale, la plata cu ora (2 în domeniul Istorie şi 4 în domeniul Filologie).  
       Pe baza analizei dosarelor cadrelor didactice asociate, s-a constatat îndeplinirea cerinţelor privind ocuparea posturilor în învăţământul superior pentru un număr de 59 cadre didactice, 28 având titlul de doctor. Din rapoartele de evaluare a programelor de studiu a rezultat faptul că toate cadrele asociate îndeplinesc cerinţele de ocupare a posturilor.
       Toţi titularii de discipline au titlul ştiinţific de doctor sau doctorand în domeniul de referinţă pentru disciplinele incluse în postul ocupat. Din totalul de 163 de titulari, la 1 ianuarie 2011, un număr de 124 au titlul ştiinţific de doctor, reprezentând 76% din totalul de cadre titulare.
       Cadrele didactice care ocupă postul de preparator sau asistent au pregătirea pedagogică necesară, Universitatea desfăşurând o activitate intensă de promovare a acestora, prin atragerea lor în programe doctorale şi în programe de perfecţionare continuă. O serie de asistenţi şi cea mai mare parte a lectorilor au deja titlul ştiinţific de doctor.
       Personalul de conducere al Universităţii (rector, prorectori, decani, prodecani, şefi de catedre) sunt cadre didactice titulare, cu norma de bază în Universitate, sunt profesori sau conferenţiari universitari titulari şi nu se află în situaţii de rezervare a postului.
(Date extrase din Raportul de evaluare internă a calităţii educaţiei pe anul 2010, aprobat în Senatul din 31 ianuarie 2011)

 

V. Situaţia posturilor vacante

       La 31 decembrie 2010, în Universitatea „1 Decembrie 1918" exista un număr de 281 posturi didactice legal constituite, din care 163 sunt ocupate de cadre didactice titularizate cu normă de bază sau post rezervat (6 posturi). Un număr de 52  posturi sunt ocupate prin cumul de funcţii şi 66 posturi prin plata cu ora. 
La nivelul Universităţii există în prezent 113 posturi didactice vacante, după cum urmează: 13 posturi Profesor, 7 posturi Conferenţiar, 72 posturi Lector, 21 posturi Asistent, repartizate astfel:

 

Nr. crt.

Facultatea

Nr. posturi vacante
Profesor

Nr. posturi
vacante
Conferenţiar

Nr. posturi
vacante
Lector/S.I.

Nr. posturi
vacante
Asistent

TOTAL
posturi vacante

1.

Facultatea de Istorie şi Filologie

1

1

4

 

6

2

Facultatea de Ştiinţe

5

4

44

13

66

 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

1

2

19

7

29

3.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1

 

4

1

6

4.

Şcoala Doctorală

5

 

1

 

6

  

VI. Rezultatele activităţii de cercetare

CONTRACTE şi PROIECTE - 2010

 

FACULTATEA

CatedrA

CONTRACTE

PROIECTE

PARTENERE

PROMOTOARE

PARTENERE

PROMOTOARE

POSDRU

Altele

POSDRU

Altele

ANCS

POSDRU

Altele

CNCSIS

POSDRU

ANCS

USR

Altele

Facultatea de Istorie şi Filologie

Istorie

 

 

 

4

 

1

 

1

 

 

 

 

Limba Romana

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

3

 

Limbi Moderne

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Iuliu Maniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

IAS

 

1

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

Facultatea de Ştiinţe

Finante Contabilitate

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematică. Informatică

1

1

4

5

2

 

 

 

1

 

 

 

Management Marketing

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Topografie

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Drept

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Asistenţă socială, Sociologie

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogie, Psihologie, Didactică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Teologie ortodoxă

Teologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

5

3

5

14

2

2

 

2

2

1

3

3

 

ARTICOLE PUBLICATE - 2010


Facultatea

CatedrA

REVISTE

Proceeding-uri

Cărţi

Cotate
ISI

Cotate
BDI

Fără index BDI ISI

Cotate
B+

Cotate
B

Fără recunoaştere CNCSIS

Cotate
ISI

Cotate
BDI

Fără index BDI ISI

Recunoscute
CNCSIS

Edituri
Recunoscute
CNCSIS

Fără
Recu

noaştere
CNCSIS

Facultatea de Istorie şi Filologie

Istorie

1

3

1

20

-

15

-

-

8

4

3

 

Limba Română

-

6

1

4

-

32

-

-

1

-

5

2

Limbi Moderne

-

20

1

2

-

1

-

1

3

2

1

-

Centrul „Iuliu Maniu"

1

1

2

6

1

2

-

-

-

-

1

-

Institutul de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul"

-

1

-

1

1

3

-

-

-

4

-

-

Facultatea de Ştiinţe

Finanţe, Contabilitate

4

26

1

14

1

4

1

3

4

2

7

-

Matematică, Informatică

6

2

-

4

-

1

27

-

6

1

5

 

Management, Marketing

2

25

6

8

-

-

-

3

2

9

3 + 1 internaţional

-

Topografie

0

4

3

3

2

-

3

1

5

2

2

 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Drept

-

5

4

3

-

10

-

-

15

4

1 + 1 internaţional

-

Asistenţă Socială, Sociologie

1

1

-

 

 

1

-

2

1

-

2

 

Pedagogie, Psihologie, Didactica

0

9

2

7

12

4

3

2

5

9

8 + 1 internaţional

1

Facultatea de Teologie ortodoxă

Teologie

0

1

1

22

4

1

-

1

9

8

7

1

Total

 

15

104

22

94

21

74

34

13

59

45

45+3

4

 

PUBLICAŢII ÎN SERIA DIDACTICA - 2010


Facultatea

Catedra

Cursuri licenţă

Cursuri masterat

Cursuri doctorat

Suport seminarii licenţă

Facultatea de Istorie şi Filologie

Istorie

1

1

 

 

Limba Română

2

1

 

1

Limbi Moderne

4

 

 

3

Centrul „Iuliu Maniu"

 

 

 

 

Institutul de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul"

 

 

 

 

Facultatea de Ştiinţe

Finanţe, Contabilitate

6

1

 

 

Matematică Informatică

 

7

 

10

Management, Marketing

 

2

 

1

Topografie

3

 

1

3

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Drept

3

 

 

2

As. Socială, Sociologie

2

 

 

5

Pedagogie, Psihologie, Didactică

2

 

 

 

Facultatea de Teologie ortodoxă

Teologie

10

3

2

23

TOTAL

33

15

3

48

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE


Facultatea

Catedra / UC

Naţionale (participări)

Internaţionale
(participări)

Organizate

Cercuri studenţeşti (existente în universitate)

 

 

Facultatea de Istorie şi Filologie

Catedra de Istorie

6

7

7

1

Catedra de Limba  română

2

6

3

2

Catedra de limbi moderne

1

7

4

1

Centrul Iuliu Maniu

2

3

3

 

IAS

 

 

 

1

 

Facultatea de Ştiinţe

Catedra de Finanţe Contabilitate

1

5

2

2

Catedra de Management Marketing

-

-

2

 

Catedra de Matematică Informatică

 

23

4

4

Catedra de Topografie

1

6

3

1

 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Catedra de Drept

3

5

2

 

Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială

7

12

2

 

Colectiv Pedagogie - Psihologie Didactica

1

3

1

 

Facultatea de Teologie

Catedra de Teologie

8

9

7

 

Centrul de Cercetări interreligioase şi de Psihopedagogie creştină

 

 

-

 

TOTAL

 

32

86

39

12

  

VII. Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare

 

       Conform Art. 143, alin. (5) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, prevederile au fost prelucrate în colectivele didactice şi la nivelul Senatului, toate cadrele universitare care desfăşoară activităţi de cercetare, coordonatorii lucrărilor de licenţă şi disertaţie, precum şi conducătorii de doctorate urmărind fiecare un pachet de măsuri specifice domeniilor de referinţă pentru combaterea falsului intelectual, de tipul: monitorizarea şi verificarea ştiinţifică ritmică şi constantă, cu maximă exigenţă, a lucrărilor ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor; verificarea cu atenţie a felului în care a fost receptată, valorificată şi indicată bibliografia de specialitate, precum şi respectarea normelor academice privind realizarea aparatului critic al lucrărilor ştiinţifice. 
       Comisia de Etică a propus şi se află în derulare întâlniri periodice, de cel puţin o dată pe semestru, ale cadrelor didactice şi studenţilor cu membri ai Comisiei de Etică, având ca obiectiv cunoaşterea şi aplicarea normelor eticii universitare.
       În luna aprilie 2010, Universitatea a primit o sesizare de plagiat, prin presa de specialitate, emisă de Prof. dr. Ovidiu Ghitta (Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca). Persoana vizată a fost Conf. univ. dr. Laura Stanciu, acuzată de faptul că în cartea ei Iluminismul central european: Şcoala Ardeleană a preluat fragmente din lucrări ale mai multor autori, fără folosirea ghilimelelor. S-a solicitat Comisiei de Etică audierea dnei conf. dr. Laura Stanciu, care  şi-a prezentat poziţia faţă de acuzaţia de plagiat ce i s-a adus. Pentru a se păstra obiectivitatea analizei, Comisia de Etică a solicitat şi consultarea unor specialişti străini în domeniu: Prof. dr. Ernst Christoph  Suttner din Viena-Austria şi Prof. dr. Keith Hitchins de la Universitatea Urbana-Champaign din Illinois-S.U.A. Comisia de Etică a ajuns la concluzia că acuzaţia de plagiat nu poate fi extinsă la întreaga lucrare a dnei conf. dr. Laura Stanciu, Iluminismul central european: Şcoala Ardeleană metoda folosită în citatele menţionate nefiind caracteristică pentru toată lucrarea, care are o valoare intrinsecă ce nu este infirmată şi influenţată de pasajele incriminate. S-a procedat la sancţionarea doamnei conf. dr. Laura Stanciu, potrivit dispoziţiilor art. 116 lit. d din Legea 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, cu suspendarea pe o perioadă de un an a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare. 
(Informaţii extrase din Raportul Comisiei de etică pe 2010)

 

VIII. Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile precedente

FACULTATEA DE ŞTIINŢE


Nr. Crt.

Specializarea

Nr. absolvenţi despre care s-au obţinut informaţii

Situaţia integrării profesionale în concordanţă cu domeniul şi nivelul studiilor (nr. absolvenţi)

 

Procent

1

Administrarea Afacerilor

15

10

66,66%

2

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

64

36

56,25%

3

Măsurători terestre şi cadastru

71

32

45,07%

4

Contabilitatea şi Informatică de Gestiune

62

32

51,61%

5

Informatică

38

22

57,89%

6

Finanţe Bănci

33

14

42,42%

7

Marketing

37

8

21,62%

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE


Nr. Crt.

Specializarea

Nr. absolvenţi despre care s-au obţinut informaţii

Situaţia integrării profesionale în concordanţă cu domeniul şi nivelul studiilor (nr. absolvenţi)

Procent

1

Drept

60

31

51,66%

2

Administraţie Publică

33

17

51,51%

3

Asistenţă Managerială şi Secretariat

8

5

62,50%

4

Sociologie

17

8

47,05%

5

Asistenţă Socială

24

18

75%

6

Pedagogia Învăţământului Şcolar şi Preşcolar

35

22

62,85%

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE


Nr. Crt.

Specializarea

Nr. absolvenţi despre care s-au obţinut informaţii

Situaţia integrării profesionale în concordanţă cu domeniul şi nivelul studiilor (nr. absolvenţi)

Procent

1

Limba şi literatura română -
Limba şi literatura franceză

21

11

52,38 %

2

Limba şi literatura română -
Limba şi literatura engleză

31

14

45,16 %

3

Limba şi literatura franceză - 
Limba şi literatura engleză

16

9

56,25 %

4

  Istorie

18

11

61,11  %

5

  Arheologie

13

5

38,45 %

6

  Muzeologie

4

3

75%

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ


Nr. Crt.

Specializarea

Nr. absolvenţi despre care s-au obţinut informaţii

Situaţia integrării profesionale în concordanţă cu domeniul şi nivelul studiilor 
(nr. absolvenţi)

Procent

1

Teologie pastorală

33

17

51,51%

2

Teologie socială

14

8

57,14%

       Din rândul absolvenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918" s-au obţinut informaţii de la 646 de absolvenţi. Dintre aceştia deţinem date certe că lucrează în domeniu şi în concordanţă cu nivelul studiilor un număr de 328, ceea ce reprezintă un procent de peste 50%.
Procentele sintetizate prezintă o anumită doză de relativitate, deoarece nu toţi absolvenţii pot fi monitorizaţi, avându-se în vedere dispersia lor pe o arie geografică extinsă.

 

       Prezentul Raport a fost prezentat şi aprobat în Senatul din data de 30 martie 2011.

 

Rector,
Prof. univ. dr. ing. Moise Ioan Achim