Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Raport 2011

Inapoi la rapoarte anuale ale rectorului

 

 

RAPORT

ASUPRA EVOLUŢIEI ACTIVITĂŢII UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918" ÎN ANUL 2011

 

       Prezentul Raport asupra activităţii Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, aferent anului 2011, este elaborat în conformitate cu prevederile Art. 130 al Legii educaţiei naţionale 1/2011.

 

I. SITUAŢIA ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918"

 

       I. Dezvoltarea cadrului de asigurare a managementului calităţii

 

       În contextul generat de procesul Bologna şi de accentuarea, la nivel naţional, a preocupărilor privind calitatea educaţiei, managementul calităţii a devenit o prioritate a strategiei Universităţii. Subliniem totuşi că realizările specifice în domeniul evaluării interne şi asigurării calităţii educaţiei sunt, în cea mai mare parte, consecinţa aplicării noului cadru legislativ în materie de calitate a educaţiei, cu referire la O.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (aprobată ulterior prin Legea nr. 87/2006) şi O.M.Ed.C. nr. 3928/2005 privind asigurarea calităţii = serviciilor  educa-ţionale în instituţiile de învăţământ superior, precum şi a „filosofiei" ce întemeiază abordarea actuală a calităţii educaţiei. Foarte utile au fost în acest sens ghidurile elaborate de ARACIS pe principalele componente ale evaluării (autorizare, acreditare, evaluare periodică).

 

       În acest sens menţionăm:

       1. A fost elaborat, aprobat de Senat şi pus în aplicare (începând cu semestrul II 2005/2006) noul Regulament privind asigurarea şi evaluarea internă a calităţii educaţiei şi Sistemul Instituţional de Management al Calităţii.

       2. Pe baza Regulamentului,  au fost stabilite structurile operaţionale la nivel instituţional  pentru evaluarea internă şi asigurarea calităţii educaţiei, respectiv:

       a) Comisia pentru Evaluarea Internă şi Asigurarea Calităţii Educaţiei, în componenţa şi cu atribuţiile stabilite prin lege, adaptate la cerinţele specifice ale Universităţii;

       b) Departamentul pentru Managementul Calităţii, ca structură cu caracter operaţional specializată în coordonarea şi aplicarea procedurilor, criteriilor, standardelor şi indicatorilor de evalu-are a calităţii, corespunzător  strategiei  pentru  calitate  adoptate  de Senat şi sistemului  de asigurare  şi evaluare  a calităţii întocmit de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea  Calităţii.

       3. A fost elaborat, (înainte de publicarea Metodologiei ARACIS), Sistemul domeniilor, criteriilor, standardelor  şi  indicatorilor  de  evaluare  internă  a calităţii  educaţiei, care cu-prinde descrierea standardelor şi a indicatorilor  de performanţă  pentru fiecare  domeniu (capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi managementul calităţii), stabilirea nivelurilor cores-punzătoare standardelor  şi, după  caz,  ale  standardelor   de  referinţă   asumate   de  Universitate,   precum   şi procedurile orientative de evaluare a fiecărui standard de calitate.

       4. A fost elaborată Metodologia evaluării calităţii corpului profesoral, care cuprinde sistemul unitar de criterii, standarde şi indicatori de performanţă aplicat în evaluarea calităţii corpului profesoral. Faţă de reglementările  anterioare,  principala  schimbare  constă  în  renunţarea  la  sisteme,  proceduri  şi  standarde distincte pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice şi pentru evaluarea în vederea acordării coeficienţilor de performanţă. Prin urmare, sistemul se aplică pentru:

       a) evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral, ca parte a sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii;

       b) evaluarea anuală pentru stabilirea coeficienţilor de performanţă la salarizare;

       c) evaluarea în cadrul concursurilor de ocupare/ promovare a funcţiilor didactice.

      5. În urma  publicării  Metodologiei  ARACIS,  aprobată  prin  H.G.  nr.  1418/2006,  care  a clarificat  şi concretizat prevederile Legii 87/2006, au fost elaborate sau, după caz revizuite reglementările  necesare din perspectiva cerinţelor normative şi standardelor prevăzute în această Metodologie. În acest sens, menţionăm:

       a)A fost elaborat, aprobat de Senat şi pus în aplicare Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii, care include, pe lângă aspectele de monitorizare  şi evaluare  periodică,  procedurile  de analiză  colegială  şi de evaluare  a gradului  de îndeplinire a standardelor de calitate;

       b) A fost revizuit, aprobat şi pus în aplicare Regulamentul  privind evaluarea, examinarea şi notarea performanţelor profesional-ştiinţifice  ale studenţilor;

       c) A fost revizuită Metodologia evaluării calităţii corpului profesoral, în principal prin includerea procedurilor (fişelor) de evaluare colegială şi de evaluare a interacţiunii student-profesor.

 

       II. Asigurarea calităţii proceselor educaţionale

       Principiul fundamental al managementului instituţional al calităţii este că în calitatea proceselor educaţionale se reflectă direct sau indirect calitatea tuturor  celorlalte  componente  şi  activităţi  ale Universităţii.  În virtutea acestui principiu, preocuparea pentru asigurarea calităţii proceselor educaţionale  a fost o constantă  a strategiei Universităţii.  Pornind de la premisa că, prin misiunea  asumată şi prin poziţia deţinută  în  sistemul  naţional  de  învăţământ  superior,  Universitatea  nu  trebuie  să  mizeze  pe  extinderi cantitative, obiectivul strategic fundamental l-a constituit prioritatea acordată calităţii educaţiei şi a cercetării.

       Cu toate acestea, mutaţiile profunde în materie de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei care s-au produs pe plan naţional, în contextul integrării europene au făcut ca experienţa ante-rioară să nu fie suficientă şi  au  impus  schimbări  majore  pe  plan  conceptual,  structural  şi  managerial. Aceste schimbări  s-au materializat în revizuirea sau adoptarea de noi structuri, proceduri şi instrumente de evaluare şi asigurare a calităţii proceselor educaţionale. În acest sens, menţionăm:

       1. A fost înfiinţat Centrul de Analiză şi Dezvoltare  Pedagogică  (CADP). Acesta este o structură ce funcţionează  în coordonarea  Departamentului  pentru Pregătirea  Personalului  Didactic,  cu misiunea  de a coordona dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor didactice specifice învăţământului universitar şi a managementului pedagogic al calităţii educaţiei în Universitate. Centrul a intrat deja în funcţiune şi a realizat primele   materiale   (ghiduri   metodologice),   precum   şi  acţiuni   (seminarii,   ateliere)   vizând   dezvoltarea pedagogiei universitare şi modernizarea tehnologiei didactice.

       2. A fost revizuit şi republicat (de către CDAP) Ghidul de utilizare a sistemului creditelor de studii. În prima parte, Ghidul  cuprinde  aspectele  privind  mobilitatea  şi transferul  creditelor,  în strânsă  legătură  cu aspectele de compatibilizare naţională/europeană  a programelor de studii. În partea a doua, Ghidul abordează sistemul creditelor ca sistem de management curricular şi de raţionalizare a gestiunii timpului de învăţare.

       3.  Prin  Metodologia  de evaluare a calităţii corpului profesoral, au fost stabilite procedurile şi instrumentele de evaluare colegială şi de evaluare de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice. Punerea în practică a acestor proceduri a condus deja la o schimbare sesizabilă a atitudinii cadrelor didactice faţă de calitatea actului de predare şi, mai ales, faţă de parteneriatul cu studenţii.

       4. A fost elaborat şi publicat (de către CADP) un Ghid metodologic de evaluare, examinare şi notare a performanţelor  profesional-ştiinţifice  ale studenţilor. Acesta cuprinde ele-mente de metodologie a evaluării şi examinării, recomandări privind condiţiile de aplicare a sistemului de notare (validitate, obiectivitate ş.a.), precum şi proceduri de identificare şi control al erorilor de evaluare.

       5. A fost revizuit Regulamentul Centrului de informare, consiliere şi orientare în carieră a studenţilor, în special prin extinderea atribuţiilor în sfera consilierii psihologice a studenţilor, precum  şi prin îmbunătăţirea  structurii Centrului (constituirea a două posturi încadrate cu personal de specialitate, prin contract de prestări de servicii).

       6. A fost continuat şi amplificat procesul de modernizare  a dotărilor pentru laboratoare,  cabinete şi amfiteatre.  Cea  mai  mare  parte  a  laboratoarelor  cuprinde  aparatură  modernă,  unele  de  "ultimă  oră", permiţând îmbinarea activităţilor de învăţământ cu cele de cercetare. S-au extins laboratoarele computerizate multifuncţionale  şi  multimedia,  înzestrate  cu  soft-uri  moderne.  Amfiteatrele  sunt  dotate  cu  tehnică  de proiecţie video. Este în derulare un amplu proces investiţional de construire a noi spaţii de învăţământ şi de reînnoire a mobilierului.

       7. Biblioteca  Universităţii  funcţionează  într-o clădire  amenajată  modern,  care dispune  de un sistem informatizat,  baza de date putând fi consultată atât în reţeaua internă - pe calculatoarele  puse la dispoziţia utilizatorilor - cât şi on line. Pe lângă împrumutul la domiciliu, Biblioteca dispune de cinci săli de lectură specializate  cu acces  liber la raft. Accesul  la colecţiile  Bibliotecii  se face la baza CARD-ului  de acces. Cititorii beneficiază  şi de alte servicii cum sunt: eliberare de bibliografii,  selectarea  şi listarea/copierea  pe suport magnetic a titlurilor din catalogul on line,copierea unor documente. Biblioteca dispune de un fond de carte de peste 60.000 de volume şi o colecţie de periodice de peste 50 abonamente (titluri).

       Sistemul bibliotecilor Universităţii cuprinde Biblioteca  Facultăţii  de Teologie, care dispune, de asemenea, de o dotare modernă şi de un fond de carte de peste 50.000 de volume şi un număr însemnat de periodice, precum şi o Bibliotecă virtuală, dotată cu 25 de calculatoare,   cu aparatură şi materiale specifice (un catalog de descrieri bibliografice realizat prin intermediul soft-ului specializat ProCite 5, un repertoriu al resurselor  web  cu  relevanţă  pentru  cercetarea  ştiinţifică,  un  depozit  de  lucrări  de  specialitate  şi  studii disponibile full text, imprimantă, scaner ş.a.).

       8. Referitor  la procesul  de învăţământ  Universitatea  urmăreşte  două  obiective  de bază  şi anume alocarea  tuturor  resurselor  în vederea  formării  iniţiale  a   studenţilor,  însă  pe de altă  parte  o importanţă deosebită o reprezintă formarea continuă a acestora.   În acest sens în cadrul Universităţii a fost înfiinţat un birou care se ocupă de formarea profesională  continuă a adulţilor coordonat  de Centrul de Învăţământ  la Distanţă,  Frecvenţă  Redusă  şi Formare  Profesională.  Prin acest birou se desfăşoară  cursuri  de formare continuă acreditate de CNFPA şi Ministerul Muncii. La aceste cursuri pot participa studenţi sau absolvenţi, care beneficiază de programe şi formatori competenţi.

 

       III. Asigurarea calităţii cercetării ştiinţifice

       Dezvoltarea cercetării ştiinţifice constituie un obiectiv prioritar al managementului  instituţional, a cărui realizare este menită să echilibreze raportul dintre activitatea de învăţământ şi activitatea de cercetare şi să concretizeze astfel misiunea Universităţii ca instituţie de învăţământ şi cercetare. Acest obiectiv a fost inclus în planurile strategice 2000-2010, precum şi în planurile operaţionale anuale, ceea ce a asigurat o dinamică ascendentă  a  volumului  şi  calităţii  cercetării  ştiinţifice,  atât  în  plan  tematic,  cât  şi  în  plan  structural  şi financiar.

       1. La nivel instituţional, managementul calităţii cercetării ştiinţifice este asigurat de două structuri operaţionale:

       a) Consiliul Cercetării  Ştiinţifice, ca organism al Senatului, responsabil cu definirea direcţiilor strategice fundamentale  privind cercetarea ştiinţifică, cu elaborarea standardelor şi procedu-rilor  de evaluare a calităţii cercetării, cu analiza şi propunerea către Senat a bugetului de venituri şi cheltuieli al structurilor şi activităţilor de cercetare ştiinţifică.

       b) Departamentul   Cercetării   Ştiinţifice,   ca   structură   cu   caracter   operaţional   specializată   în coordonarea  şi aplicarea procedurilor,  criteriilor, standardelor  şi indicatorilor  de evaluare a calităţii cercetării  ştiinţifice  la  nivel  instituţional,  în  conformitate  cu  strategia  de  dezvoltare  a  cercetării ştiinţifice adoptată de Senat.

       2. Ca urmare a noilor exigenţe impuse de standardele  de evaluare şi asigurare a calităţii cercetării,  la nivelul Universităţii a fost elaborată Strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice pe termen mediu şi lung (2007-2013). Strategia porneşte de la analiza rezultatelor anterioare şi a situaţiei actuale a cercetării ştiinţifice şi formulează direcţiile şi obiectivele privind dezvoltarea structurilor, programelor şi proiectelor de cercetare, precum şi a resurselor umane, materiale şi financiare necesare punerii în practică a strategiei.

       3. Prin Metodologia de evaluare a calităţii corpului profesoral se acordă o pondere însemnată criteriilor care vizează activitatea de cercetare şi contribuţia ştiinţifică a personalului didactic, astfel încât scorul final de performanţă este puternic influenţat de aceste componente ale performanţelor academice. Prin Carta universitară şi prin celelalte reglementări interne, norma  didactică este definită ca normă didactică şi de cercetare, iar fişa postului prevede explicit obligaţiile de cercetare aferente fiecărui post.

       4. În funcţie de volumul activităţii şi de nivelul performanţelor,  cercetarea ştiinţifică este organizată în institute, centre, laboratoare şi colective de cercetare. În prezent, în Universitate func-ţionează două structuri de cercetare  acreditate  de CNCSIS: Institutul  de Arheologie  Sistemică  şi Centrul de Excelenţă  pentru Cercetări Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu".

       5. Rezultatele cercetării ştiinţifice sunt valorificate prin publicaţii ştiinţifice şi didactice, prin acţiuni de expertiză, consultanţă, proiecte de dezvoltare ş.a. Universitatea dispune de trei edituri:

       a) Editura Universităţii, cu denumirea Aeternitas, cu recunoaştere CNCS (2011);

       b) Editura Reîntregirea, a facultăţii de Teologie, cu recunoaştere CNCS (2011);

       c) Editura Ulyse, a Institutului de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul".

 

       IV. Deschiderea către mediul economic şi socio-cultural

       Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu mediul economic şi socio-cultural, cu administraţia publică municipală  şi  judeţeană  şi,  mai  recent,  cu  Agenţia  pentru  Dezvoltare  Regională  7  Centru  reprezintă  o coordonată constantă a strategiei Universităţii. Pe această bază a fost posibilă însăşi dezvoltarea Universităţii, de la nucleul restrâns de oameni şi de bază materială la înfiinţare, la dimensiunile de astăzi ale instituţiei. Se poate afirma că, în prezent, Universitatea este percepută ca o instituţie reprezentativă pentru comunitatea în care fiinţează  şi ca un factor de convergenţă  a intereselor  şi aspiraţiilor  comunităţii.  Dintre elementele  de deschidere spre mediul social menţionăm:

       1. Pentru aplicarea strategiei de integrare activă în comunitatea socială locală şi regională a fost constituit Senatul de Onoare al Universităţii. Acesta cuprinde personalităţi prestigioase ale  vieţii economice  şi sociale  la nivel  local,  zonal  şi regional,  manageri  de firme,  bănci  şi instituţii  publice  sau private, conducători din sfera administraţiei publice. Senatul de Onoare se întruneşte de două ori pe an. Între întruniri,  activitatea  este condusă  de Consiliul  Senatului  de Onoare.  Misiunea  principală  a acestor foruri constă  în elaborarea  şi punerea  în practică  a strategiei  de integrare  activă  a Universităţii  în comunitatea locală, zonală şi regională, precum şi a strategiei de Universitate antreprenorială.  Dintre acţiunile iniţiate şi coordonate prin Senatul de Onoare al Universităţii menţionăm:

       a) organizarea practicii de specialitate a studenţilor, în condiţii reale de exercitare a viitoarei profesiuni, în firme, instituţii, bănci, unităţi de învăţământ ş.a.;

       b) diversificarea ofertei de activităţi şi servicii specifice organizate de Universitate pentru agenţii economici, pentru organismele administraţiei locale, pentru instituţiile publice din comunitatea locală, zonală şi regională;

       c) antrenarea firmelor şi instituţiilor în analiza curriculum-ului universitar şi în adaptarea  acestuia la cerinţele reale ale calificărilor universitare, inclusiv în ceea ce priveşte înfiinţarea de noi specializări solicitate pe piaţa muncii sau dimensionarea cifrelor de şcolarizare pentru actualele specializări;

       d) organizarea, prin cooperare cu firmele, instituţiile şi organismele reprezentate în Senatul  de Onoare al Universităţii, a unor programe de formare, de cercetare sau de prestare de servicii,  prin valorificarea în comun a resurselor specifice de care dispun partenerii.

       2. Universitatea cooperează cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru, participă la acţiunile organizate de aceasta.

       3. Un parteneriat eficient se derulează cu Primăria Municipiului Alba Iulia, materializat în organizarea de acţiuni comune şi în sprijinul direct pe care Primăria îl acordă Universităţii în dezvol-tarea bazei  sale  materiale.  În  fiecare an, Primăria acordă premii de excelenţă celor mai buni studenţi ai Universităţii. Relaţii bune de cooperare există şi cu Prefectura şi cu Consiliul Judeţean Alba.

       4. Prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea întreţine relaţii stabile de cooperare  cu Inspectoratul  Şcolar  al Judeţului  Alba şi cu Casa Corpului  Didactic.  Dintre  elementele acestei cooperări, menţionăm:

       a) stabilirea unităţilor şcolare pilot şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar cu funcţia de mentori pentru practica pedagogică a studenţilor de la specializările cu profil didactic;

       b) organizarea, în comun, a unor programe de formare continuă a personalului didactic;

       c) adaptarea  programelor  didacticilor  de specialitate  la cerinţele  curriculum-ului  preuniversitar  şi la particularităţile procesului de predare-învăţare la nivelul fiecărui ciclu de învăţământ;

       d) accesul reciproc la bibliotecile Universităţii şi, respectiv, ale Casei Corpului Didactic şi ale unităţilor şcolare.

       Universitatea vine în sprijinul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin programul de formare continuă Educaţie şi schimbare, prin cursuri de pregătire pentru examenele de grade didactice, prin manuale  şi ghiduri de pedagogie. Relaţia directă cu Inspectoratul Şcolar se asigură şi prin faptul că inspectorul şcolar general este membru al Comisiei pentru  Evaluarea  Internă  şi Asigurarea  Calităţii Educaţiei (ca unul dintre reprezentanţii angajatorilor).

       5. Pe plan ştiinţific şi cultural, Universitatea  cooperează cu instituţiile de cultură locale şi judeţene, în special cu Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, prin cooperarea la programe de cercetare, prin accesul reciproc la biblioteci, prin organizarea practicii de specialitate a studenţilor.

 

       V. Asigurarea calităţii vieţii studenţilor

       Asigurarea unor condiţii decente de viaţă, de masă, cazare, de studiu şi recreare pentru studenţi a constituit unul dintre reperele definitorii ale strategiei Universităţii. Această strategie se întemeiază pe două argumente principale:

       a) extinderea zonei de adresabilitate a Universităţii, dincolo de judeţul Alba, la nivel regional şi naţional, precum şi atragerea unor studenţi din spaţiul european, nu sunt posibile fără asigura-rea unor servicii sociale de bună calitate, comparabile cu cele europene şi la costuri suportabile;

       b) calitatea proceselor educaţionale şi calitatea formării studenţilor nu se pot asigura dacă studenţii nu dispun  de condiţii de viaţă decente, de un mediu  de locuire  curat  şi agreabil, care să ofere  atât facilităţi de studiu, cât şi posibilităţi de recreare şi divertisment.

       Pusă  în practică în mod consecvent această strategie a condus la dezvoltarea treptată a unei baze materiale pentru servicii sociale, culturale şi de divertisment de bună calitate. În acest sens, menţionăm:

       1. Universitatea dispune de 3  cămine  studenţeşti  moderne, aflate în proprietate şi două cămine închiriate, cu o capacitate totală de cazare de 948 locuri.

       Amenajările şi dotarea standard ale fiecărui cămin cuprind:

       a) centrală termică proprie, spălătorie dotată cu maşini de spălat automate, uscătorie, geamuri termopan, parchet laminat, gresie, faianţă, izolaţie termică, sistem de intrare de tip interfon cu cartelă electromagnetică;

       b) sală multifuncţională, săli de lectură şi săli cu calculatoare;

       c) la fiecare palier căminele  sunt prevăzute cu oficii dotate cu aragaz, hote electrice, senzori pentru detectarea scurgerilor de gaze, instalaţii sanitare şi mobilier specific;

       d) fiecare cămin este conectat la INTERNET şi la un post de radio;

       e) dotarea standard a unei camere cuprinde mobilier modern şi comod pentru 3 locuri, grup sanitar propriu (cu cabină de duş), frigider, tv;

       Două dintre cămine sunt amplasate într-un campus universitar în incinta căruia funcţionează o sală de sport modernă, cu multiple dotări pentru educaţie fizică şi sport.

       Universitatea dispune şi de o Casă de oaspeţi, cu 32  de camere tip garsonieră şi apartament (baie proprie, frigider, televizor), care deserveşte profesorii asociaţi sau invitaţi din ţară sau străinătate, precum şi participanţii la manifestările ştiinţifice organizate de Universitate.

       2. Universitatea dispune de o cantină, recent renovată şi modernizată. Dintre dotările şi utilităţile cantinei menţionăm:

       a) o sală de mese cu 200 de locuri, renovată şi dotată cu mobilier nou, cu sistem de ventilaţie;

       b) două saloane pentru ocazii speciale (protocol conferinţe, întruniri oficiale) cu 39 de locuri; c) linie automată de preparare a hranei, echipamente moderne specifice bucătăriei;

       d) spaţii pentru depozitarea şi conservarea alimentelor, spălătorie automată etc. Cantina oferă posibilitatea de servire a mesei de prânz în sistem à la carte (ceea ce a sporit foarte mult nu-mărul studenţilor care apelează la serviciile cantinei).

       Universitatea dispune de un bufet de incintă, prevăzut cu terasă (pentru perioada de vară), precum şi de spaţii de recreare în aer liber: o curte interioară amenajată ca parc (cu havuz, plante decorative, iluminat estetic) şi un parc în faţa clădirii centrale a Universităţii, în incinta istorică a Cetăţii Alba Iulia.

       3. Studenţii Universităţii beneficiază de utilităţile şi serviciile cultural-artistice şi de divertisment oferite de  Casa de Cultură a Studenţilor. Aceasta a fost înfiinţată la data de 01 martie  1992, prin Ordinul Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 3367/1992, şi moşteneşte clădirea (monument  istoric) şi întregul patrimoniu ale fostei Case de Cultură a municipiului Alba Iulia. Instituţia pune la dispoziţia studenţilor săli de repetiţii, cursuri şi spectacole, iar prin personalul de specialitate propriu sau prin intermediul partenerilor asigură cursuri diverse de instruire : în muzică populară, uşoară, dans modern, sportiv şi de societate.

       In ultimii 5 ani s-a pus un mare accent pe îndeplinirea cerinţelor ARACIS prin elaborarea unui set de reglementări  si proceduri  privind  managementul  calităţii. Universitatea  a fost reevaluată  de către ARACIS in octombrie 2009, obţinând calificativul maxim „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT". Potrivit Legii Educaţiei  Naţionale nr.  1/2011, Universitatea  a fost inclusă în lista universităţilor centrate pe educaţie.

       În sprijinul realizării acestor obiective universitatea şi-a creat un sistem  de indicatori de erformanţă specific, prin care şi-a propus şi a reuşit să certifice ISO 9001:2008 activitatea de învăţă-mânt şi cercetare a instituţiei, în august 2009 pe o perioadă de 3 ani cu efectuarea a 2 audituri e supraveghere în 2010, respectiv 2011. Scopul  certificării  a fost adoptarea  unei abordări  bazate pe proces în proiectarea, implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii. De asemenea s-a urmărit realizarea unor parteneriate cu organisme naţionale /internaţionale  cu preocupări  în domeniul  implementării  sistemelor  de calitate,  care au contribuit la creşterea vizibilităţii şi renumelui instituţiei.

       În plan intern s-au realizat  3 audituri  interne, 2 în anul universitar  2010-2011  şi 1 în anul universitar 2011-2012 luna noiembrie, în acord cu cerinţele ISO 9001:2008, audituri care au avut drept  scop  îmbunătăţirea  activităţilor  la nivel  de departament  şi decanat  precum  şi o mai bună relaţionare cu studenţii.

       A fost elaborat volumul PROCEDURI SI DOCUMENTAŢII PENTRU MANAGEMENTUL PROCESELOR EDUCAŢIONALE, Ediţia 1, revizia 0, aprobat în  Senatul universităţii.  Acest volum cuprinde 6 proceduri de sistem si peste 121 de proceduri operaţionale. Manualul reprezintă un instrument util în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de bază din cadrul facultăţilor, compartimentelor/ departamentelor.

       În vederea consacrării unei culturi a calităţii şi pentru îmbunătăţirea continuă a activităţilor de învăţământ şi cercetare, Universitatea  realizează activităţi de stabilire de repere calitative şi cantitative prin comparare cu alte universităţi de referinţă.  În acest sens a fost elaborată o procedură instituţională prin care se urmăreşte  colectarea  şi  prelucrarea  informaţiilor  referitoare  la  activitatea  unor  universităţi  din  ţară  şi străinătate,  în  vederea  efectuării  unor  comparaţii  cu  acestea,  pentru  stabilirea  de  repere  calitative  şi cantitative  (benchmarking),  după cum este stabilit de către ARACIS  în Metodologia  de evaluare externă, standarde, standarde de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă.

 

II. SITUAŢIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂŢII PE SURSE DE FINANŢARE ŞI DE CHELTUIELI

 

       Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2011, a cuprins resursele financiare necesare finanţării cheltuielilor care privesc buna desfăşurare a activităţii instituţiei. Astfel, veniturile şi cheltuielile au fost fundamentate  pe baza principalilor indicatori specifici, şi anume: numărul de studenţi învăţământ de zi subvenţionaţi, numărul de studenţi  învăţământ  de zi şi ID cu taxă, numărul de masteranzi şi doctoranzi subvenţionaţi şi cu taxă, numărul de posturi efectiv ocupate, fondul de salarii total, baza materială existentă precum şi aparatura şi echipamentele necesare procesului de învăţământ.

       Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat iniţial a fost rectificat în cursul anului ca urmare a influenţelor apărute în desfăşurarea activităţii.

Indicatori

Prevederi iniţiale

Prevederi finale

Venituri totale

33.283.967

46.094.852

Cheltuieli totale

33.283.967

46.094.852

 

       Bugetul de venituri şi cheltuieli la nivelul instituţiei este constituit pe surse fiecare sursă de finanţare, cu respectarea clasificaţiei bugetare.

       Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli, calculată pe baza datelor contabile, se prezintă astfel:

 

       A. Veniturile totale pentru anul 2011 au fost realizate din următoarele surse:

 

Sume

%

Venituri totale, din care:

44.486.173

 

Sold iniţial

11.108.200

 

Venituri anuale totale, din care:

33.377.973

100,00%

Venituri din activitatea de bază, din care:

15.971.542

47,85%

-       Venituri din finanţarea de bază

8.202.940

 

-       Venituri proprii din taxe studii şi alte venituri

7.768.602

 

Venituri din activitatea de cercetare

440.335

1,32%

Venituri din alocaţii cu destinaţie specială

3.108.405

9,31%

Venituri proprii din activitatea cămine cantine

1.064.009

3,19%

Venituri proprii din microproducţie

545.662

1,63%

Venituri din fonduri externe preaderare

869.965

2,61%

Venituri din fonduri structurale postaderare

11.378.055

34,09%

       Finanţarea de bază pentru anul 2011 prevăzută în contractul instituţional încheiat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a fost încasată integral.

       Din veniturile aferente fondurilor structurale postaderare, fac parte şi cererile de rambursare depuse la finele anului 2011 pentru care nu s-au primit sumele până la finele anului, respectiv 6.203.539 lei.

 

       Cheltuieli totale  pentru anul  2011 au fost realizate cu următoarele destinaţii:

 

Sume

%

Cheltuieli totale, din care:

31.165.741

100%

Cheltuieli din activitatea de bază, din care:

14.622.847

46,90%

-       Cheltuieli din finanţarea de bază

8.727.833

 

-       Cheltuieli proprii din taxe studii şi alte venituri

5.895.014

 

Cheltuieli din activitatea de cercetare

599.121

1,92%

Cheltuieli din alocaţii cu destinaţie specială

3.449.308

11,06%

Cheltuieli proprii din activitatea cămine cantine

978.116

3,19%

Cheltuieli proprii din microproducţie

423.002

1,35%

Cheltuieli din fonduri externe preaderare

965.645

3,09%

Cheltuieli din fonduri structurale postaderare

10.127.702

32,49%

 

         B. Veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de bază

       Veniturile şi cheltuielile din activitatea de bază pentru anul  2011 au următoarea structură:

 

Sume

%

Venituri din activitatea de bază, din care:

15.971.542

100,00%

-       Venituri din finanţarea de bază

8.202.940

51,36%

-       Venituri proprii din taxe studii şi alte venituri

7.768.602

48,64%

 

 

 

Sume

%

Cheltuieli din activitatea de bază, din care:

14.622.847

100,00%

-       Cheltuieli de personal

11.424.069

78,12%

-       Cheltuieli cu bunuri si servicii

2.523.242

17,26%

-       Cheltuieli cu bursele si ajutoarele sociale

70.179

0,48%

-       Cheltuieli de capital

605.357

4,14%

 

        C.  Finanţarea complementară

       Potrivit reglementărilor în vigoare, de la bugetul se finanţează, în mod complementar, unele cheltuieli specifice învăţământului superior : subvenţiile pentru cămine cantine, bursele   studen-ţilor, reducerile   pentru   transportul   studenţilor,   reparaţiile   capitale,   obiectivele   noi   de   investiţii,   subvenţii calculatoare,  subvenţii cazare. Specificul acestei finanţări constă în faptul că fondurile alocate se utilizează potrivit destinaţiei stabilite prin contractul de finanţare complementară.

       Venituri din finanţarea complementară

 

Sume

%

Venituri din finanţarea complementară, din care:

2.091.719

 

-       Dotări şi alte investiţii

620.000

 

-       Burse

1.377.928

 

-       Alte forme de protecţie socială

92.942

 

-       Obiective investiţii noi

-

 

-       Sprijin pt. achiziţie calculatoare

849

 

 

       Cheltuieli din finanţarea complementară

 

Sume

%

Cheltuieli din finanţarea complementară, din care:

2.024.138

 

-       Dotări şi alte investiţii

378.097

 

-       Burse

1.603.128

 

-       Alte forme de protecţie socială

42.065

 

-       Obiective investiţii noi

-

 

-       Sprijin pt. achiziţie calculatoare

848

 

 

       D.  Veniturile şi cheltuielile privind activitatea cămine cantine

       Activitatea căminelor studenţeşti şi a cantinei se finanţează în regim extrabugetar şi se completează cu subvenţii de la bugetul de stat. Veniturile şi cheltuielile pentru perioada 2011 se prezintă astfel:

Venituri din finanţarea activităţii cămine - cantine

 

Sume

%

Venituri din finanţarea cămine - cantine, din care:

2.080.695

100,00%

-       Subvenţii cămine cantine

1.016.686

48,86%

-       Venituri proprii cămine cantine

1.064.009

51,14%

 

Cheltuieli din finanţarea activităţii cămine - cantine

 

Sume

%

Cheltuieli din finanţarea cămine - cantine, din care:

1.994.653

100,00%

-       Subvenţii cămine cantine

1.016.537

50,96%

-       Venituri proprii cămine cantine

978.116

49,04%

 

 

III. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII - 2011


       În conformitate cu H.G. nr. 966/2011 şi OM nr. 5483/2011, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia funcţionează programe de studii universitare grupate pe domenii de studii  şi organizate  pe 3 cicluri de studiu - licenţă, masterat, doctorat - astfel:

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Tabel nr.1

 

 

Facultatea

 

Specializarea/Programul de studii (IF/I.D.)

 

Data ultimei evaluări

 

Avizul

A.R.A.C.I.S.

Nr. credite/Nr. maxim de studenţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea

Ştiinţe

Economia comerţului, turismul ui şi serviciilor (IF)

Raport nr. S013/268 MA, martie 2009

 

Menţinerea acreditării

 

180/90

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ID)

Raport nr. S013/1037 A, august 2011

 

Acreditare

 

180/50

 

Administrarea afacerilor

(IF)

Raport nr. S013/269 MA, martie 2009

 

Menţinerea acreditării

 

180/90

 

Administrarea afacerilor

(ID)

Raport nr. S013/775 A, decembrie 2010

 

Acreditare

 

180/75

 

Finanţe şi Bănci (IF)

Raport nr. S013/33

A, februarie 2010

 

Acreditare

 

180/100

 

Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)

 

Raport Consiliul

ARACIS nr.

10469/17.12.2009

Menţinerea acreditării (Ev. Instituţională oct.

2009)

 

 

180/115

Contabilitate şi informatică de gestiune (ID)

Raport nr. S013/1036 A, august 2011

 

Acreditare

 

180/50

 

Marketing (IF)

Raport nr. S013/44

A, februarie 2010

 

Acreditare

 

180/50

 

Informatică (IF)

Raport nr. RC S013/46 A, februarie 2010

 

Acreditare

 

180/100

 

Măsurători terestre şi cadastru (IF)

Raport nr. S013/419 A, aprilie 2009

 

Acreditare

 

240/45

 

Electronică aplicată (IF)

Raport nr. S013/236 A, iunie

2007

 

Autorizare

 

240/50

Ingineria mediului (IF)

Raport nr.

Autorizare

240/30

 

 

S013/1175 MAP, octombrie 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de

Drept şi

Ştiinţe Sociale

 

Drept (IF)

Raport nr. S013/133 A, februarie 2008

 

Menţinerea acreditării

 

240/120

 

Sociologie (IF)

Raport nr. RC S013/127 A, aprilie 2010

 

Acreditare

 

180/50

 

Asistenţă socială (IF)

Raport nr. S013/277 MA, iunie 2011

 

Menţinere acreditare

 

180/60

 

Asistenţă socială (ID)

Raport nr. S013/774 A, decembrie 2010

 

Acreditare

 

180/50

 

Administraţie publică (IF)

Raport nr. S013/935 A, iulie

2011

 

Acreditare

 

180/50

 

Asistenţă managerială şi secretariat (IF)

Raport nr. S013/739 MA, noiembrie 2010

 

Menţinere acreditare

 

180/50

 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF)

Raport nr. S013/207 A, martie 2008

 

Acreditare

 

180/60

 

Educaţie fizică şi sportivă

(IF)

Raport nr. S013/905 MAP, iulie 2011

 

Autorizare

 

180/50

 

Terapie ocupaţională (IF)

Raport nr. S013/934, 8568 A, septembrie 2011

 

Autorizare 1 an

 

180/50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Istorie şi Filologie

 

 

Istorie (IF)

 

Raport Consiliul

ARACIS nr.

10469/17.12.2009

Menţinerea acreditării (Ev. Instituţională oct.

2009)

 

 

180/70

 

Arheologie (IF)

Raport nr. RC S013/80 MA, martie 2010

 

Menţinerea acreditării

 

180/21

 

Muzeologie (IF)

Raport nr. RC S013/81 MA, martie 2010

 

Menţinerea acreditării

 

180/13

Limba şi literatura română

- Limba şi literatura franceză (IF)

Raport nr. RC S013/784 A, noiembrie 2007

 

Menţinerea acreditării

 

180/40

 

Limba şi literatura română

- Limba şi literatura engleză (IF)

 

Raport Consiliul

ARACIS nr.

10469/17.12.2009

Menţinerea acreditării (Ev. Instituţională oct.

2009)

 

 

180/30

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză (IF)

Raport nr. S013/598 A, iulie

2010

 

Acreditare

 

180/25

 

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Teologie Ortodoxă

Pastorală (IF)

Raport nr. S013/782 A, noiembrie 2007

 

Menţinerea acreditării

 

240/50

 

Teologie Ortodoxă

Asistenţă Socială (IF)

Raport nr. S013/783 A, noiembrie 2007

 

Menţinerea acreditării

 

180/50

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Tabel nr.2

 

 

Facultatea

 

Specializarea/Programul de studii

 

Data ultimei evaluării

 

Avizul

A.R.A.C.I.S.

Nr. Credite/Nr. maxim de studenţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea

Ştiinţe

 

Auditul şi controlul agenţilor economici (IF)

Raport nr. S013/10 A, ianuarie 2008

 

Acreditare

 

120/50

 

Contabilitatea şi auditul în instituţiile publice (IF)

Raport nr. S013/11 A, ianuarie 2008

 

Acreditare

 

120/50

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale (IF)

Raport nr. S013/12 A, ianuarie 2008

 

Acreditare

 

120/50

 

Administrarea dezvoltării regionale durabile (IF)

Raport nr. S013/167 A, februarie

2008

 

 

Acreditare

 

120/50

 

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii (IF)

Raport nr. S013/168 A, februarie

2008

 

 

Acreditare

 

120/50

 

Bănci, asigurări şi pieţe financiare (IF)

Raport nr. S013/696 A, noiembrie

2010

 

 

Acreditare

 

120/50

 

Marketing şi promovarea vânzărilor (IF)

Raport nr. S013/663 A, septembrie

2010

 

 

Acreditare

 

120/50

 

Programare avansată şi baze de date (IF)

Raport nr. S013/721 A, noiembrie

2010

 

 

Acreditare

 

120/50

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 

Instituţii de drept privat (IF)

Raport nr. S013/372 A, iunie 2010

 

Acreditare

 

60/30

 

 

Instituţii de drept privat (IF)

Raport nr. S013/1229 A, februarie

2010

 

 

Acreditare

 

120/50

 

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat (IF)

Raport nr. S013/100 A, martie2010

 

Acreditare

 

120/30

 

Management educaţional (IF)

Raport nr. S013/971 A, iulie 2009

 

Acreditare

 

120/50

 

Ştiinţe penale şi criminalistică

(IF)

Raport nr. S013/369 A, iunie 2010

 

Acreditare

 

60/30

 

Opera socială în instituţiile ecleziale (IF)

Raport nr. S013/537/537

 

Acreditare

 

 

 

bis şi 725 A, noiembrie

2010

 

120/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Istorie şi Filologie

 

Transilvania în istoria culturală

a Europei Centrale (IF)

Raport nr. S013/504 A, aprilie 2008

 

Acreditare

 

120/40

Preistoria spaţiului carpato - dunărean în contextul arheologiei sistemice (IF)

Raport nr. S013/505 A, aprilie 2008

 

Acreditare

 

120/40

Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural (IF)

Raport nr. S013/503 A, aprilie 2008

 

Acreditare

 

120/40

Literatură şi cultură românească în context european (IF)

Raport nr. S013/190 A, martie 2008

 

Acreditare

 

120/35

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european (IF)

Raport nr. S013/191 A, martie 2008

 

Acreditare

 

120/25

Limbă, literatură şi cultură franceză în spaţiul francofon (IF)

Raport nr. S013/189 A, martie 2008

 

Acreditare

 

120/35

Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) (IF)

Raport nr. S013/194 A, martie 2008

 

Acreditare

 

120/25

Interferenţe culturale şi literare româno - britanice şi româno - americane (IF)

Raport nr. S013/192 A, martie 2008

 

Acreditare

 

120/25

 

Confluenţe literare şi culturale româno - franceze (IF)

Raport nr. S013/193 A, martie 2008

 

Acreditare

 

120/25

Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române

Raport nr. S013/188 A, martie 2008

 

Acreditare

 

120/35

 

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Teologie comparată (IF)

Raport nr. S013/301 A, aprilie 2008

 

Acreditare

 

120/30

 

Consiliere pastorală (IF)

Raport nr. S013/302 A, aprilie 2008

 

Acreditare

 

120/30

 

 

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Tabel nr. 3

Facultatea

Domeniul

Data evaluării

Avizul M.Ed.C.T.S.

Facultatea de

Istorie şi Filologie

Istorie

Iulie 2000

4212/20.07.2000

Filologie

Mai 2004

3868/17.05.2004

Facultatea Ştiinţe

Contabilitate

Aprilie 2009

3675/13.04.2009

Facultatea de

Teologie Ortodoxă

Teologie

Septembrie 2009

5200/21.09.2009

 

IV. SITUAŢIA PERSONALULUI INSTITUŢIEI - 2011

 

       La nivelul Universităţii, întregul personal didactic îndeplineşte cerinţele legale pentru ocuparea posturilor didactice. Ocuparea posturilor şi promovarea pe posturi se face pe bază de concurs, cu respectarea prevederilor legale formulate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului precum şi a criteriilor de evaluare internă. Pentru atingerea unor criterii de performanţă presupuse de integrarea în sistemul european al învăţământului superior, au fost impuse, în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor, standarde minimale obligatorii privind cunoaşterea unei  limbi  de circulaţie  internaţională  şi a competenţelor de operare pe calculator.

       Este respectată cerinţa potrivit căreia personalul didactic titularizat în Universitate, pensionat la limita de vârstă sau din alte motive, pierde calitatea de titular pe post şi devine cadru didactic asociat, neputând să acopere mai mult de o singură  normă didactică, la plata cu ora. Cadrele didactice cu titlul de profesor universitar care au depăşit vârsta de pensionare nu reprezintă mai mult de 20% din numărul total de posturi din statul de funcţiuni.

       În  prezent, în instituţie există 163 de cadre didactice titularizate, din care 66 profesori şi conferenţiari. Numărul cadrelor universitare titulare cu funcţia de profesor şi conferenţiar reprezintă 40,49% din totalul de cadre titulare (este îndeplinit standardul  care prevede o pondere între 25-50%). Numărul de cadre didactice cu norma întreagă este mai mare de 50% din numărul total de posturi didactice constituite conform legii. Considerăm important faptul că 124 cadre universitare sunt personal didactic cu titlul ştiinţific de doctor.

       La data de 1 ianuarie 2012, Universitatea dispune de 96 posturi ocupate cu personal didactic auxiliar şi de cercetare şi 77 posturi ocupate cu personal nedidactic (TESA şi administrativ).

       Pe baza analizei dosarelor cadrelor didactice asociate, s-a constatat îndeplinirea cerinţelor privind ocuparea  posturilor  în învăţământul  superior  pentru  un număr  de 54  cadre  didactice,  43  având  titlul  de doctor, 11 fiind doctoranzi în stagiu. Din rapoartele de evaluare a programelor de studiu a rezultat faptul că toate cadrele asociate îndeplinesc cerinţele de ocupare a posturilor.

       Toţi titularii de discipline au titlul ştiinţific de doctor sau doctorand în domeniul de referinţă pentru disciplinele incluse în postul ocupat. Din totalul de 163 de titulari, la 1 ianuarie 2012, un număr de 124 au titlul ştiinţific de doctor, reprezentând 76% din totalul de cadre titulare.

       Cadrele didactice care ocupă postul de preparator sau asistent au pregătirea pedagogică necesară, Universitatea desfăşurând o activitate intensă de promovare a acestora, prin  atragerea lor  în programe doctorale şi în programe de perfecţionare continuă. O serie de asistenţi şi cea mai mare parte a lectorilor au deja titlul ştiinţific de doctor.

       Personalul de conducere al Universităţii (rector, prorectori, decani, prodecani, şefi de catedre) sunt cadre didactice titulare, cu norma de bază în Universitate, sunt profesori sau conferenţiari universitari titulari şi nu se află în situaţii de rezervare a postului.

 

 

Indicator

Numarul posturi/personal la inceputul anului universitar

2007-2008

2008-2009

2009-2010*

2010-2011*

2011-2012*

Posturi didactice legal constituite

 

323

 

311

 

290

 

281

 

268

Personal  didactic titular

 

163

 

166

 

174

 

169

 

163

Din care:

Profesor

27

25

27

26

23

Conferentiar

40

44

44

43

43

Lector

56

57

58

56

64

Asistent

35

33

35

34

24

Preparator

5

7

10

10

9

Cu titlul de doctor

 

100

 

113

 

119

 

125

 

124

Tineri -

sub 35 ani

 

64

 

63

 

63

 

52

 

40

Personal didactic

97

115

109

99

98

auxiliar

 

 

 

 

 

Din care:

Cercetatori

 

9

 

9

 

10

 

9

 

8

Personal  administrativ

62

101

96

82

77

             

(EVOLUŢIA PERSONALULUI 2008-2011)

 

V. SITUAŢIA POSTURILOR VACANTE

 

       La  31  decembrie 2011, în Universitatea  „1  Decembrie  1918" exista un număr de 281 posturi didactice legal constituite, din care 163 sunt ocupate de cadre didactice titularizate cu normă de bază sau post rezervat (6 posturi). Un număr de 52  posturi sunt ocupate prin cumul de funcţii şi 66 posturi prin plata cu ora.

       La nivelul Universităţii există în prezent 113 posturi didactice vacante, după cum urmează: 13 posturi Profesor, 7 posturi Conferenţiar, 72 posturi Lector, 21 posturi Asistent, repartizate astfel:

 

Nr. crt.

Facultatea

Nr. posturi vacante Profesor

Nr. posturi vacante Conferenţiar

Nr. posturi vacante Lector/S.I.

Nr. posturi vacante Asistent

TOTAL posturi vacante

1.

Facultatea       de Istorie                şi Filologie

1

1

4

 

6

2

Facultatea       de

Ştiinţe

5

4

44

13

66

 

Facultatea       de Drept şi Ştiinţe Sociale

1

2

19

7

29

3.

Facultatea       de Teologie Ortodoxă

1

 

4

1

6

4.

Şcoala

Doctorală

5

 

1

 

6

 

VI. REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE - 2011

 

       Prezentul document este o centralizare sintetică a rapoartelor de cercetare pentru anul 2011 elaborate de structurile de cercetare din universitate şi a rapoartelor extrase din baza de date a Universităţii.

1.   GRANTURI, PROIECTE , CONTRACTE DE CERCETARE

 

 

 

 

 

FACULTATEA

 

 

 

 

Catedre

CONTRACTE

CONTRACTE (PROIECTE) ŞTIINŢIFICE

PARTENER

PROMOTOARE

PARTENER

PROMOTOARE

 

 

POSDRU

 

Altele

 

POSDRU

 

Altele

 

ANCS

 

POSDRU

 

Altele

 

CNCSIS

 

UEFISCDI

 

ANCS

 

USR

 

Altele

 

 

 

Istorie şi Filologie

Istorie

 

 

 

4D

 

 

1D

2D

1N

 

 

 

Limba Romana

 

 

 

1N

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbi Moderne

 

 

 

1N

 

 

 

 

 

1N

 

1D

C. Iuliu Maniu

 

 

 

 

 

 

 

 

1N

1N

 

 

IAS

 

 

 

 

 

 

 

1D

 

 

 

 

 

 

 

Ştiinţe

Finante Contabilitate

3 D

 

 

5N

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica

1 D

 

 

 

 

 

 

 

 

1N

 

 

Informatica Electronica

 

1N

4D

2N

 

 

 

 

 

 

 

 

Management Marketing

1N  1D

1N

1D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topografie

Mediu

 

1N 4D

 

 

1D

 

 

 

 

 

1D

 

 

 

 

 

Drept şi Ştiinţe Sociale

Drept

 

1N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As. Sociala Sociologie

1 D

 

 

1N

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogie, Psihologie, Didactica

1N 1D

 

1D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teologie

Teologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

3 N +                11

D

 

3 N

 

7 D

10N+

4D

 

-

 

-

 

1D

 

4 D

 

2 N

 

3 N

 

-

 

1D

N = Contracte noi

D = Contracte in derulare

 

2. PUBLICAŢII

 

 

Facultatea

 

 

Catedre

 

Jurnale

 

Proceeding-uri

 

Carti

 

ISI

 

BDI

Fara

BDI ISI

 

B+

 

B

Fara

CNCSIS

 

ISI

 

BDI

Fara BDI ISI

 

CNCSIS

 

CNCSIS

 

 

 

 

Istorie

Filologie

Istorie

1

4

-

9

-

4

-

-

2

3

3

 

L Romana

-

3

-

2

1

1

-

-

-

1

5

 

 

L Moderne

 

1

 

19

 

4

 

1

 

-

 

2

 

-

 

1

 

1

 

2

3+2 internat

 

C. Iuliu Maniu

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

 

IAS

-

2

-

-

-

1

-

1

-

-

-

 

 

 

 

 

  tiin   e

Finante

Contabilitate

 

6

 

30

 

-

 

3

 

-

 

4

 

3

 

3

 

3

 

4

 

1

 

Matematica

Informatica

 

4

 

13

 

-

 

2

 

-

 

-

 

5

 

-

 

-

 

-

 

3

 

Management

Marketing

 

8

 

8

 

5

 

6

 

-

 

-

 

5

 

4

 

10

 

2

 

2

 

 

Topografie

 

-

 

4

 

-

 

1

 

-

 

2

 

 

 

 

1+2 internat

 

 

 

Drept si Stiinte Sociale

Drept

-

3

-

1

-

1

-

-

-

-

2

 

As. Sociala

Sociologie

 

2

 

1

 

-

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

3

 

1

 

7

 

Pedagogie, Psihologie, Didactica

 

3

 

9

 

6

 

9

 

2

 

1

 

-

 

9

 

7

 

2

 

3+7 internat

 

Teologie

Teologie

-

-

-

12

1

-

-

1

2

4

4

 

 

 

Scoala

Doctorala

Contabilitate

-

10

-

2

-

2

-

-

4

-

-

 

Filologie

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

 

Istorie

1

-

-

1

-

-

-

-

-

1

4

 

Teologie

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Total

 

 

27

 

108

 

15

 

50

 

5

 

18

 

13

 

19

 

34

 

20

38+11 internat

 

 

3. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

 

 

 

 

 

 

Facultatea

 

 

 

 

 

Catedra / UC

Participari

 

Organizate

 

 

 

Cercuri studenţeşti (existente in univ)

 

 

Naţionale

 

Internaţionale

 

Nationale

 

Interna-tionale

 

Nationale cu participare internatio-nala

 

 

Regionale cu participare internatio-nala

 

Nationala student- teasca

 

Internationala studenteasca

 

 

 

 

Facultatea de Istorie si Filologie

Catedra de Istorie

21

6

 

1

4

 

 

1

2

Catedra de Limba  română

4

5

1

 

1

 

1

 

2

Catedra de limbi moderne

7

5

 

1

 

 

1

 

2

Centrul Iuliu Maniu

1

1

 

3

1

 

 

 

 

IAS

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Ştiinţe

Catedra de Finanţe

Contabilitate

 

 

35

 

 

 

 

1

 

1

 

 

2

Catedra de Management

Marketing

 

5

 

32

 

 

1

 

 

1

 

 

 

3

Catedra de Matematică

Informatică

 

5

 

6

 

2

 

1

 

1

 

 

 

 

3

Catedra de Topografie

3

20

2

 

 

 

 

 

1

 

 

Facultatea de Drept si Ştiinţe Sociale

Catedra de Drept

5

10

 

 

1

 

 

1

 

Catedra de Sociologie si

Asistenţă Socială

 

 

5

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

Colectiv Pedagogie - Psihologie Didactica

 

2

 

6

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Facultatea de

Teologie

Catedra de Teologie

15

9

1

 

 

 

2

 

 

Centrul de Cercetări interreligioase şi de Psihopedagogie creştină

 

 

 

3

 

1

 

 

 

1

 

 

TOTAL

68

140

11

8

10

2

7

2

15

 

4. Publicaţii în SERIA DIDACTICA 2011

 

 

Facultatea de

 

Catedre

 

Cursuri licenţă

 

Cursuri master

 

Cursuri doctorat

Suport seminarii

licenţă

 

 

Istorie şi

Filologie

Istorie

-

1

-

2

L Romana

2

1

-

-

L Moderne

3

-

-

1

C. Iuliu Maniu

-

-

-

-

IAS

-

-

-

-

 

 

Ştiinţe

Finante Contabilitate

5

2

-

-

Matematica Informatica

5

-

-

-

Management Marketing

1

-

-

-

Topografie

1

-

-

1

 

Drept şi Ştiinţe

Sociale

Drept

1

-

-

2

As. Sociala Sociologie

1

-

-

-

Pedagogie, Psihologie, Didactica

 

-

 

-

 

-

 

-

Teologie

Teologie

-

-

1

1

TOTAL

19

4

1

7

 

       Graficul de mai jos ilustrează, comparativ cu anul 2010, evoluţia materialelor publicate de cadrele didactice si cercetătorii din Universitate. Se constată, cu excepţia a 3 poziţii ( Articole ISI, Articole BDI, Cărţi în edituri internaţionale), o scădere a numărului de publicaţii. Există probabil mai multe explicaţii, două fiind aproape evidente: reorientarea cercetătorilor către tipul de publicaţii punctate de MECTS şi contextul naţional economico-social nefavorabil care s-a repercutat negativ şi la nivelul universităţii noastre.

       O analiză pertinentă şi un set de măsuri pentru revigorarea cercetării se va impune pentru viitoarea conducere a universităţii.

 

VII. SITUAŢIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ŞI A ETICII ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE

 

       Conform Art. 143, alin. (5) al Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, prevederile au fost prelucrate  în  colectivele  didactice  şi la nivelul Senatului, toate  cadrele  universitare  care desfăşoară  activităţi de cercetare, coordonatorii lucrărilor de licenţă şi disertaţie, precum şi conducătorii de doctorate urmărind fiecare un pachet de măsuri specifice domeniilor de referinţă pentru combaterea falsului intelectual, de tipul: monitorizarea şi verificarea ştiinţifică ritmică şi constantă, cu maximă exigenţă, a lucrărilor ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor; verificarea cu atenţie a felului în care a fost receptată, valorificată şi indicată bibliografia de specialitate, precum şi respectarea normelor academice privind realizarea aparatului critic al lucrărilor ştiinţifice.

       În luna iunie 2011 a fost înregistrată sesizarea domnului Conf. univ. dr. Manuel Guţan de la Facultatea de Drept a Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu prin care asist. drd. Mariana Liliana Jurj a fost acuzată de faptul că în articolul Administraţia publică în epoca dictaturilor de dreapta (1938-1944), publicat în revista Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia nr. 10/2007 este copiat integral din cartea Istoria administraţiei publice româneşti, Humanitas, 2006, p. 266-280. S-a solicitat evaluarea cazului în cadrul Comisiei de Etică, au fost făcute investigaţiile necesare şi s-a constat că fapta menţionată constituie plagiat în sensul prevederilor art. 6 alin. 1 lit. F din Codul de Etică Universitară. În consecinţă, Comisia de Etică a propus şi s-a aprobat sancţionarea d-rei asist. drd. Mariana Liliana Jurj cu sancţiunea suspendării pe o perioadă de doi ani a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare. De asemenea, Comisia a propus luarea măsurii reparatorii de retragere a articolului incriminat de pe site-ul Facultăţii şi retragerea din circuit a nr. 10/2007 al revistei, cu suportarea cheltuielilor de reeditare de către persoana sancţionată.

       În luna octombrie 2011, Comisia de Etică a fost sesizată şi în legătură cu fraudarea unor examene de către studentul Truţă Sebastian (Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale). Comisia de Etică a analizat rezultatele investigaţiilor efectuate şi actele depuse la dosarul cauzei, inclusiv cele eliberate de către poliţia judiciară a IPJ Alba şi a constat că faptele constituie fraudă repetată la examene şi instigare la fals privind identitatea. În consecinţă, Comisia de Etică a propus şi a fost aprobată sancţionarea studentului Truţă Sebastian prin exmatriculare.

 

VIII. SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR DIN PROMOŢIILE PRECEDENTE - 2011

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

 

 

 

Nr. Crt.

 

 

 

Specializarea

 

Nr. absolvenţi despre care s-au obţinut informaţii

Situaţia integrării profesionale în concordanţă cu domeniul şi nivelul

studiilor (nr.

absolvenţi)

 

Procent

 

1

Administrarea

Afacerilor

 

267

 

200

 

74,91

 

 

2

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

 

 

 

 

271

 

 

 

 

106

 

 

 

 

39,11

 

3

Măsurători

terestre şi cadastru

 

1206

 

605

 

50,17

 

4

Contabilitatea şi Informatică de Gestiune

 

 

 

715

 

 

 

274

 

 

 

38,32

5

Informatică

352

301

85,51

6

Finanţe Bănci

162

40

24,69

7

Marketing

35

12

34,28

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

 

 

 

 

Nr. Crt.

 

 

 

Specializarea

 

Nr. absolvenţi despre care s-au obţinut informaţii

Situaţia integrării profesionale în concordanţă cu

domeniul şi nivelul

studiilor (nr. absolvenţi)

 

 

 

Procent

1

Drept

515

364

70,68

 

2

Administraţie

Publică

 

42

 

22

 

52,38

 

3

Asistenţă Managerială şi Secretariat

 

 

 

25

 

 

 

10

 

 

 

40,00

4

Sociologie

318

114

35,85

5

Asistenţă Socială

527

139

26,38

 

6

Pedagogia Învăţământului Şcolar şi Preşcolar

 

 

 

319

 

 

 

319

 

 

 

100,00

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

 

 

 

 

Nr. Crt.

 

 

 

Specializarea

 

Nr. absolvenţi despre care s-au obţinut informaţii

Situaţia integrării profesionale în

concordanţă cu domeniul şi nivelul studiilor (nr. absolvenţi)

 

 

 

Procent

 

 

1

Limba şi literatura română

- Limba şi

literatura franceză

 

 

 

 

160

 

 

 

 

113

 

 

 

 

70,63

 

 

2

Limba şi literatura română

- Limba şi literatura engleză

 

 

 

 

180

 

 

 

 

132

 

 

 

 

73,33

 

 

3

Limba şi

literatura franceză

- Limba şi literatura engleză

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

100,00

4

Istorie

139

5

3,60

5

Arheologie

5

3

60,00

6

Muzeologie

60

8

13,33

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

 

 

 

Nr. Crt.

 

 

 

Specializarea

 

Nr. absolvenţi despre care s-au obţinut informaţii

Situaţia integrării profesionale în

concordanţă cu domeniul şi nivelul studiilor

(nr. absolvenţi)

 

 

 

Procent

 

1

Teologie ortodoxă pastorală

 

 

 

333

 

 

 

221

 

 

 

66,37

 

2

Teologie asistenţă

socială

 

18

 

18

 

100,00

 

       Din rândul absolvenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia s-au obţinut informaţii de la 5654 de absolvenţi. Dintre aceştia deţinem date certe că lucrează în domeniu şi în concordanţă cu nivelul studiilor un număr de 3011, ceea ce reprezintă un procent de 53,25%.

       Procentele sintetizate prezintă o anumită doză de relativitate, deoarece nu toţi absolvenţii pot fi monitorizaţi, avându-se în vedere dispersia lor pe o arie geografică extinsă.

 

Rector,
Prof. univ. dr. ing. Moise Ioan Achim