Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Raport 2012

Inapoi la rapoarte anuale ale rectorului

 

RAPORT

ASUPRA EVOLUŢIEI ACTIVITĂŢII UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA ÎN ANUL 2012

 

Prezentul Raport asupra activităţii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, aferent anului 2012, este elaborat în conformitate cu prevederile Art. 130 din Legea educaţiei naţionale

1/2011.

 

I. SITUAŢIA ASIGURĂRII CALITĂŢII

ÎN UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918"

 

I. Dezvoltarea cadrului de asigurare a managementului calităţii

 

Strategia managerială a Universităţii, axată pe creşterea continuă a calităţii procesului didactic şi a cercetării ştiinţifice, dinamica dezvoltării relaţiilor de colaborare cu instituţii prestigioase de învăţământ şi de cercetare şi, nu în ultimul rând, cu mediul economic privat, au condus la recunoaşterea Universităţii, atât pe plan naţional cât şi internaţional, ca o instituţie orientată spre performanţă. Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia îşi propune să devină un pol de excelenţă la nivel regional, prin crearea unor centre de cercetare axate pe excelenţă, cu implicaţii majore în dezvoltarea socio-economică a comunităţii. În acest context, misiunea Universităţii este orientată spre formarea de specialişti pentru piaţa muncii, răspunzând cererii de resursă umană calificată pe plan local şi regional, dar şi la nivel naţional/internaţional.

Sistemul de conducere şi administraţie este unul coerent, integrat şi transparent şi respectă reglementările  legale  în  vigoare  în  noua  sa  configuraţie. Mecanismul de  alegere  a  conducerii universitare, în primul trimestru al anului 2012, a fost clar descris în Metodologia de organizare şi desfăşurare  a  alegerilor  academice  pentru  mandatul  2012-2016,  în  conformitate  cu  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi cu Carta Universităţii. Procedurile privind alegerile au fost democratice şi transparente, nediscriminatorii şi nu au limitat dreptul studenţilor de a reprezenta şi de a fi reprezentaţi.

În  concordanţă  cu  misiunea  Universităţii,  obiectivul  pe  termen  mediu,  propus  în  planul

managerial al Rectorului, vizează creşterea performanţei ştiinţifice al personalului didactic şi de cercetare.

În anul 2012, au fost operate câteva măsuri privind strategia de dezvoltare a Universităţii. Între acestea, menţionăm:

1. Centrul pentru Managementul Calităţii si Strategie Instituţională şi-a actualizat regulamentul de organizare şi funcţionare, documentele specifice controlului intern, în acord cu

Legea educaţiei naţionale 1/2011, Ordinul 4072/2011 si cu OMFP nr. 946/2005. De asemenea, a

 

fost constituită noua componenţă a Comisiei pentru Evaluarea Internă şi Asigurarea Calităţii Educaţiei       şi au fost aprobate de către Senatul Universităţii Codul de Asigurare a Calităţii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională.

2. S-au constituit consiliile şi comisiile permanente ale Senatului, astfel:  Consiliul Cercetării ştiinţifice, Comisia pentru Evaluarea Internă şi Asigurarea Calităţii Educaţiei, Comisia pentru buget-finanţe, Comisia pentru învăţământ, Comisia juridică, Comisia de evaluare profesională, Comisia pentru acordarea distincţiilor universitare, Comisia de etică, Comisia Socială, Comisia pentru Relaţii Internaţionale, Consiliul Bibliotecii. Au fost elaborate regulamentele de organizare şi funcţionare pentru aceste consilii şi comisii permanente ale Senatului, în acord cu Legea educaţiei naţionale 1/2011.

3. A fost revizuit şi aplicat Sistemul domeniilor, criteriilor, standardelor şi indicatorilor de evaluare internă a calităţii educaţiei, care cuprinde descrierea standardelor şi a indicatorilor de performanţă pentru fiecare domeniu (capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi managementul calităţii), stabilirea nivelurilor corespunzătoare standardelor şi, după caz, a standardelor de referinţă asumate de Universitate, precum şi procedurile orientative de evaluare a fiecărui standard de calitate.

4. A fost revizuită Metodologia evaluării calităţii corpului profesoral, care cuprinde sistemul unitar  de  criterii,  standarde  şi  indicatori de  performanţă aplicat  în evaluarea  calităţii  corpului profesoral. Faţă de reglementările anterioare, principala schimbare constă în renunţarea la sisteme, proceduri şi standarde distincte pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice şi pentru evaluarea în vederea acordării coeficienţilor de performanţă. Prin urmare, sistemul se aplică pentru:

a)  evaluarea  periodică a  calităţii corpului profesoral, ca  parte a sistemului de evaluare  şi

asigurare a calităţii;

b)  evaluarea anuală pentru stabilirea coeficienţilor de performanţă la salarizare;

c)  evaluarea în cadrul concursurilor de ocupare/ promovare a funcţiilor didactice.

 

 

 

II. Asigurarea calităţii proceselor educaţionale

 

 

Principiul  fundamental  al  managementului  instituţional  al  calităţii  este  că  în  calitatea proceselor educaţionale se reflectă direct sau indirect calitatea tuturor celorlalte componente şi activităţi  ale Universităţii. În virtutea acestui principiu, preocuparea pentru asigurarea calităţii proceselor educaţionale a fost o constantă a strategiei Universităţii. Obiectivul strategic fundamental l-a constituit prioritatea acordată calităţii educaţiei şi cercetării.

Cu toate acestea, mutaţiile profunde în materie de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei care s-au produs pe plan naţional, au făcut ca experienţa anterioară să nu fie suficientă şi au impus schimbări majore pe plan conceptual, structural şi managerial.

Aceste schimbări s-au materializat în revizuirea sau adoptarea de noi structuri, proceduri şi

instrumente de evaluare şi asigurare a calităţii proceselor educaţionale.

Evoluţia efectivelor de studenţi ai Universităţii a fost determinată de câţiva factori, între care de

referinţă este promovabilitatea scăzută, în ultimii ani,  la examenul de Bacalaureat, fapt care a influenţat, într-o oarecare măsură, numărul candidaţilor care au optat pentru studii universitare de licenţă.

Ca o strategie de reechilibrare a acestei situaţii, au fost demarate procedurile de depunere a

dosarelor de autorizare pentru noi specializări cerute pe piaţa muncii, dar şi cu un grad sporit de atractivitate pentru studenţii internaţionali (respectiv programe de licenţă în limba engleză).

 

Printre măsurile imediate şi pe termen mediu orientate spre creşterea atractivităţii instituţiei în rândul elevilor şi studenţilor, dar şi în mediul socio-economic şi cultural, le menţionăm pe următoarele:

1. Aplicarea, prin intermediul nou-înfiinţatului Birou de Imagine şi Marketing, a unei politici transparente, dinamice şi constructive cu privire la informarea, recrutarea şi admiterea studenţilor şi la promovarea imaginii Universităţii prin diverse mijloace. Principalele măsuri imediate au constat în dezvoltarea marketingului universitar, asigurat  prin mijloace precum: întărirea relaţiilor cu mass-media şi publicarea constantă a unor materiale informative (de tip comunicate de presă, interviuri ale  profesorilor şi  studenţilor  sau  participări periodice  ale  purtătorului de  cuvânt  la emisiuni TV sau radiofonice), evenimente vizând diseminarea activităţilor educative, ştiinţifice şi culturale desfăşurate în cadrul Universităţii; editarea şi difuzarea unor broşuri, pliante şi afişe; realizarea unor bannere personalizate, afişate, cu caracter permanent, în liceele importante din judeţ, în sălile de sport sau în zona primăriilor); publicarea pe Website a informaţiilor pertinente pentru Admitere, organizarea unor evenimente publice pentru informare (echipe de promovare în licee, Caravana Admiterii, „Ziua porţilor deschise", vizite ale elevilor în cadrul programului „Şcoala altfel", proiecte şi parteneriate cu mediul preuniversitar)). Au fost demarate şi procedurile pentru realizarea unei noi pagini web a Universităţii, care să fluidizeze accesul la informaţie şi care să dinamizeze accesarea oricărui modul în funcţie de necesităţile de informare ale vizitatorilor.

Tot  în  vederea  promovării imaginii Universităţii s-a  procedat  la  realizarea  unor  materiale specifice, cu o grafică / design personalizate (plachete, broşuri, pliante, mouse-pad-uri, suporturi telefoane  mobile,  agende,  pixuri,  tablouri,  diplome,  rollup-uri,  afişe,  calendare,  materiale  de protocol ş.m.a.).

2. Adoptarea unor strategii vizând internaţionalizarea Universităţii, deopotrivă prin demararea procedurilor pentru autorizarea unor programe de studiu în limba engleză (Arheologie, Administrarea afacerilor, Informatică) şi prin promovarea instituţiei în mediul diplomatic. În acest sens, au avut loc întâlniri la nivel înalt, vizite oficiale ale unor ambasadori şi înalţi demnitari în Universitate, participări la târguri educaţionale internaţionale, după cum urmează:

- Universitatea noastră a fost singura universitate din România care a participat, cu un stand propriu, la târgul educaţional din Kuala Lumpur, în Malaysia, în perioada 15-18 martie 2012. În cadrul acestui târg, UAB şi-a promovat oferta educaţională prin materiale în limba engleză referitoare la specializările care se pretează la piaţa asiatică. Prin participarea la acest eveniment, Universitatea a dorit să atragă studenţi asiatici pentru a se înmatricula la programele de studiu din oferta noastră educaţională. Târgul a fost vizitat de peste 80.000 de persoane.

- Vizită de lucru (în data de 02.05.2012) a ES Rab Nawaz Khan, Ambasadorul Republicii Islamice

Pakistan, finalizată prin propunerea înfiinţării unui Centru Cultural Pakistanez la UAB;

- Vizită de lucru (în data de 03.07.2012) a ES Pieter A Swanepoel, Ambasadorul Africii de Sud, în cadrul căreia s-a discutat posibilitatea de extindere a  colaborării culturale şi ştiinţifice româno- sud- africane;

- Vizită de lucru (în data de 07.09.2012) a ES Bahador AMIMIAN JAZI, Ambasadorul Iranului, finalizată cu propunerea înfiinţării unui Centru Asiatic. ES a menţionat că va promova oportunitatea stabilirii unei relaţii academice şi culturale româno-iraniene.

- Vizită de lucru a agenţiei de recrutare Info Foreign Educational Consultants din Pakistan (în perioada 18-23 oct. 2012). Reprezentanţii agenţiei, domnii Ahmad MirzaWares şi Mubarak Mirza au avut întâlniri atât cu rectorul UAB, cât şi cu coordonatorii tuturor departamentelor facultăţilor UAB. S-au efectuat vizite la laboratoarele UAB, s-a prezentat oferta educaţională a UAB, s-au vizitat  biblioteca,  restaurantul şi  căminele  studenţeşti ale  universităţii.  Această vizită  a  fost  o modalitate de a putea informa potenţialii studenţi din Pakistan cu privire la facilităţile educaţionale oferite de UAB.

 

- Rectorul UAB, Prof. univ. dr. Breaz Daniel, a participat la 1st ANNUAL FORUM of the EUSDR

„Danube Cities and Regions TOGETHER Building a More Competitive Europe", care a avut loc la

Regensburg, în perioada 27-28 noiembrie, 2012. Cu această ocazie, s-a prezentat nr. 7 al publicaţiei Danube Alliance Magazine, în care Universităţii noastre îi sunt dedicate 4 pagini de prezentare, realizate de către Biroul de Imagine şi Marketing al UAB.

- În perioada 28-31 decembrie 2012, Universitatea a primit vizita oficială a unei delegaţii din partea Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu" din Cahul, condusă de decanul Facultăţii de Litere şi Istorie. Cu acest prilej, în prezenţa Rectorului, Prof. univ. dr. Daniel Breaz, a fost semnat Acordul-cadru de colaborare între cele două instituţii, în baza căruia se vor derula activităţi didactice şi de cercetare comune,  schimburi academice,  programe şi proiecte  cu  participarea  cadrelor  universitare  şi  a studenţilor din cele două instituţii de învăţământ superior.

3. Diversificarea strategiilor de predare şi utilizare a noilor tehnologii (video, audio, resurse în format electronic ş.a.) este un proces în derulare, stimulat şi de extinderea dotărilor corespunzătoare în majoritatea sălilor de curs şi seminar. Astfel, s-a constatat şi în cursul anului universitar 2011-

2012 utilizarea unor strategii de învăţare eficientă, utilizate în relaţia cu studenţii, atât pentru forma de  învăţământ  de zi,  cât  şi în cadrul învăţământului la distanţă. Menţionăm,  în acest  sens, şi contribuţia pe care o au platformele electronice în învăţare e-learning şi proiectele aflate în derulare (POSDRU/109/2.1/G/82018/- „Firma virtuală - Sistem interactiv de învăţare pentru creşterea gradului  de  ocupare  şi  adaptare  a  studenţilor  pe  piaţa  muncii";                                                                                                      POSDRU/90/2.1./S/63960/-

„Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic".

4. Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC) din cadrul Universităţii ,,1

Decembrie  1918"  din  Alba  Iulia  este  un  serviciu  academic,  care  funcţionează  în  subordinea Senatului şi  în  colaborare cu alte structuri ale  universităţii,  fiind punctul de  interferenţă între Universitate şi organizaţiile cu rol de potenţiali ofertanţi de  locuri de  muncă. CICOC are ca obiectiv fundamental informarea şi consilierea studenţilor în vederea rezolvării problemelor referitoare la viitoarea lor carieră. În domeniul orientării în carieră, Centrul de Informare, Consiliere  şi  Orientare  în  Carieră  oferă  candidaţilor,  studenţilor  şi  absolvenţilor  servicii  de asistenţă şi consultanţă/consiliere în cunoaşterea ofertei educaţionale a Universităţii „1 Decembrie

1918"  din  Alba  Iulia,  precum  şi  în  dezvoltarea  de  abilităţi  şi  competenţe  specifice  pentru

identificarea celui mai bun loc de muncă. Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră derulează activităţi în parteneriat cu Liga Studenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918"; Asociaţia ALUMNI, instituţii publice locale, naţionale şi internaţionale; agenţi economici publici şi privaţi

5. A fost continuat şi amplificat procesul de modernizare a dotărilor pentru laboratoare, cabinete şi amfiteatre. Cea mai mare parte a laboratoarelor cuprinde aparatură modernă, unele de „ultimă oră", permiţând îmbinarea activităţilor de învăţământ cu cele de cercetare. S-au extins laboratoarele computerizate multifuncţionale şi multimedia, înzestrate cu soft-uri moderne. Amfiteatrele sunt dotate cu tehnică de proiecţie video. Este în derulare un amplu proces investiţional de modernizare şi reabilitare a noi spaţii de învăţământ şi de reînnoire a mobilierului.

Prin proiectele POSDRU derulate de Universitate au fost dotate cu aparatură şi mobilier mai multe laboratoare: 2 laboratoare centre economice, un laborator administrarea afacerilor şi alte trei laboratoare (S3, L1, L2).

În  ultimul  trimestru  al  anului  2012,  Ministerul  a  aprobat  acordarea  finanţării  necesare

reabilitării unei clădiri din patrimoniul universităţii, destinată creării unor noi spaţii de învăţare şi cercetare. Procesul de dotare şi de reînnoire a dotărilor este continuu, în acord cu cerinţele unui învăţământ modern.

 

6. Biblioteca Universităţii funcţionează într-o clădire amenajată modern, care dispune de un sistem informatizat, baza de date putând fi consultată atât în reţeaua internă - pe calculatoarele puse la dispoziţia utilizatorilor - cât şi on line. Pe lângă împrumutul la domiciliu, Biblioteca dispune de cinci săli de lectură specializate cu acces liber la raft. Accesul la colecţiile Bibliotecii se face la baza CARD-ului de acces. Cititorii beneficiază şi de alte servicii cum sunt: eliberare de bibliografii, selectarea şi listarea/copierea pe suport magnetic a titlurilor din catalogul on line,copierea unor documente. Biblioteca dispune de un fond de carte de peste 60.000 de volume şi o colecţie de periodice de peste 50 abonamente (titluri).

Sistemul bibliotecilor Universităţii cuprinde Biblioteca Facultăţii de Teologie, care dispune,

de asemenea, de o dotare modernă şi de un fond de carte de peste 50.000 de volume şi un număr însemnat de periodice, precum şi o Bibliotecă virtuală, dotată cu 25 de calculatoare,  cu aparatură şi materiale specifice (un catalog de descrieri bibliografice realizat prin intermediul soft-ului specializat ProCite 5, un repertoriu al resurselor web cu relevanţă pentru cercetarea ştiinţifică, un depozit de lucrări de specialitate şi studii disponibile full text, imprimantă, scanner ş.a.).

7. Referitor la procesul de învăţământ, Universitatea urmăreşte două obiective de bază şi anume alocarea  tuturor  resurselor  în  vederea  formării  iniţiale  a  studenţilor,  însă  pe  de  altă  parte  o importanţă  deosebită  o  reprezintă  formarea  continuă  a  acestora.                                               În  acest  sens,  Centrul  de Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusa şi Formare Continuă, a desfăşurat în anul universitar

2011-2012 multiple activităţi care au  implicat: îmbunătăţirea calităţii suporturilor de curs prin punerea la dispoziţia cadrelor didactice a unui Ghid de Elaborare a Materialelor de Studiu pentru Învăţământul la distanţă şi Învăţământul cu frecvenţă redusă, s-a elaborat Ghidul de Managementul Calităţii pentru Învăţământul la distanţă şi Învăţământul cu frecvenţă redusă, acesta având la bază cerinţele standardelor de referinţă, a indicatorilor de performanţă şi a metodologiei elaborate de către ARACIS, bune practici aplicate în universităţile din consorţiu  care au participat la realizarea ghidurilor, de asemenea, în cadrul Conferinţei Naţionale „Noi Abordări ale Calităţii în Învăţământul Superior" au fost diseminate teorii şi practici naţionale şi internaţionale cu privire la organizarea şi desfăşurarea învăţământului superior la distanţă.

Începând cu anul universitar 2011-2012, s-a utilizat platforma e-learning, MOODLE, unde

sunt postate suporturile de curs precum şi date legate de aplicaţiile de la seminarii. Există, în cadrul platformei, posibilitatea de comunicare directă şi de autotestare a studentului. Începând cu 2012-2013, s- a trecut la utilizarea platformei RAEL, dezvoltată prin proiectul POSDRU, „RAEL - REŢEA ACADEMICĂ DE E-LEARNING", dar şi în cadrul proiectului „Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă - un demers pentru calitate".

8. In ultimii 5 ani s-a pus un mare accent pe îndeplinirea cerinţelor ARACIS, prin elaborarea unui set de reglementări si proceduri privind managementul calităţii. Universitatea a fost reevaluată de către ARACIS in octombrie 2009, obţinând calificativul maxim „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT". Potrivit  Legii Educaţiei  Naţionale nr. 1/2011, Universitatea a  fost  inclusă  în  lista universităţilor centrate pe educaţie.

În  sprijinul  realizării  acestor  obiective  universitatea  şi-a  creat  un  sistem  de  indicatori  de

performanţă specific, prin care şi-a propus şi a reuşit să certifice ISO 9001:2008 activitatea de învăţământ şi cercetare a instituţiei, în august 2009 pe o perioadă de 3 ani cu efectuarea a 2 audituri de supraveghere în 2010, respectiv 2011. Scopul certificării a fost adoptarea unei abordări bazate pe proces în proiectarea, implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii. De asemenea s-a urmărit realizarea unor parteneriate cu organisme naţionale/internaţionale cu preocupări în domeniul implementării sistemelor de calitate,  care au contribuit la creşterea vizibilităţii şi renumelui instituţiei.

În anul 2012 s-a realizat un audit intern, în luna decembrie, în acord cu cerinţele ISO

9001:2008,  audit  care  a  avut  drept  scop  verificarea  prin  sondaj  a  unor  activităţi didactice  şi extradidactice din cadrul structurii auditate, în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor de legalitate,

 

eficacitate, de a adăuga valoare prin formularea recomandărilor, iar  în cazul identificării unor neconformităţi, de a se corecta.

Obiectivele auditului au fost:

a)  Identificarea  gradului  de  conformitate  al  SMC  la  Centrul  de  Relaţii  Internaţionale,  în conformitate    cu cerinţele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 19011:2002, reglementările în vigoare, respectiv, Procedurile Operaţionale COD 17 - Manualul de Proceduri SMC revizuit (i.e. ianuarie 2011 şi septembrie 2012 );

b) identificarea materialelor didactice utilizate în relaţiile cu studenţii (i.e. suport de curs, surse bibliografice, în limba engleză);

c) identificarea modalităţilor de comunicare şi corespondenţă cu studenţii străini;

d) acoperirea cu  materiale didactice  în acord cu cerinţele  ARACIS, din perspectiva elaborării

dosarelor de acreditare-autorizare;

e) analiza parteneriatelor cu biblioteci naţionale şi internaţionale.

Toate constatările au fost consemnate în Raportul de Audit Intern şi au la baza probe de audit obţinute pe baza testelor efectuate consemnate in documentele de lucru (e.g chestionare de verificare - liste de verificare, rapoarte de neconformitate, minute de deschidere şi închidere etc.) întocmite de auditorii interni şi însuşite de factorii de management ai structurilor auditate.

Au fost revizuite, aprobate şi puse în aplicare următoarele regulamente: Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, Regulamentul Şcolii Doctorale de Istorie, Regulamentul Şcolii Doctorale de  Teologie, Regulamentul de acordare a distincţiilor universitare, Regulamentul de acordare a titlului de Doctor Honoris causa al  Universităţii „1

Decembrie 1918" din Alba Iulia, Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului de

Cercetări în Ştiinţele Educaţiei.

S-a adoptat Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor din Universitatea „1 Decembrie 1918"

din Alba Iulia.

 

III. Asigurarea calităţii cercetării ştiinţifice

 

Cercetarea ştiinţifică este, în continuare, principalul indicator în ierarhizarea instituţiilor de învăţământ superior. În acest sens, unul dintre obiectivele principale propuse în programul managerial al rectorului este transformarea universităţii într-un pol de excelenţă la nivel regional, prin generarea şi transferul de cunoaştere cu impact direct asupra calităţii mediului socio-economic. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice constituie un obiectiv prioritar al managementului instituţional, a cărui realizare este menită să echilibreze raportul dintre activitatea de învăţământ şi activitatea de cercetare şi să concretizeze astfel misiunea Universităţii ca instituţie de învăţământ şi cercetare. Acest obiectiv a fost inclus  în planul operaţional anual, ceea ce a asigurat o dinamică ascendentă a volumului şi calităţii cercetării ştiinţifice, atât în plan tematic, cât şi în plan structural şi financiar.

1.  La  nivel  instituţional,  managementul calităţii  cercetării ştiinţifice  este  asigurat  de  două

structuri operaţionale:

a)  Consiliul  Cercetării  Ştiinţifice,  ca  organism  al  Senatului,  responsabil  cu  definirea

direcţiilor strategice fundamentale privind cercetarea ştiinţifică, cu elaborarea standardelor şi procedurilor  de  evaluare  a  calităţii  cercetării,  cu  analiza  şi  propunerea  către  Senat  a bugetului de venituri şi cheltuieli al structurilor şi activităţilor de cercetare ştiinţifică.

b)  Centrul  pentru  Managementul  Cercetării,  Dezvoltării  şi  Inovării,  ca  structură  cu

caracter operaţional specializată în coordonarea şi aplicarea procedurilor, criteriilor, standardelor şi indicatorilor de evaluare a calităţii cercetării ştiinţifice la nivel instituţional, în conformitate cu strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice adoptată de Senat.

2.  Ca urmare  a  noilor exigenţe  impuse de standardele de evaluare  şi  asigurare a  calităţii cercetării, la nivelul Universităţii a fost elaborată Strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice pe termen mediu şi lung (2007-2013). Strategia porneşte de la analiza rezultatelor anterioare şi a situaţiei actuale a cercetării ştiinţifice şi formulează direcţiile şi obiectivele privind dezvoltarea

structurilor, programelor şi proiectelor de cercetare, precum şi a resurselor umane, materiale şi financiare necesare punerii în practică a strategiei.

3. Prin Metodologia de evaluare a calităţii corpului profesoral se acordă o pondere însemnată criteriilor care vizează activitatea de cercetare şi contribuţia ştiinţifică a personalului didactic, astfel încât scorul final de performanţă este puternic influenţat de aceste componente ale performanţelor academice. Prin Carta universitară şi prin celelalte reglementări interne, norma didactică  este  definită  ca  normă  didactică  şi  de  cercetare,  iar  fişa  postului prevede  explicit obligaţiile de cercetare aferente fiecărui post.

4. În anul universitar 2012 s-au propus măsuri de susţinere a cercetării ştiinţifice, de încurajare şi motivare a cadrelor didactice, astfel: sprijinirea publicării de cărţi în edituri recunoscute internaţional,  pe  baza  analizei realizată  în  Consiliul de  Administraţie,  în  funcţie  de  relevanţa editurii, pentru panelul din care face parte fiecare domeniu; acordarea unor sume din veniturile proprii pentru taxele de participare/publicare sau alte cheltuieli la conferinţe şi în diverse publicaţii cotate ISI. Prin această măsură corelată cu refacerea indicatorilor de evaluare a cadrelor didactice şi cercetătorilor se urmăreşte să se asigure o medie de cel puţin 50 de articole ISI şi a cel puţin 200 articole BDI pe an.

5. Rezultatele cercetării ştiinţifice sunt valorificate prin publicaţii ştiinţifice şi didactice, prin acţiuni de expertiză, consultanţă, proiecte de dezvoltare ş.a. Universitatea dispune de două edituri:

a) Editura Aeternitas a Universităţii, cu recunoaştere CNCS (categoria C, 2012);

b) Editura Reîntregirea, a Facultăţii de Teologie, cu recunoaştere CNCS (categoria C, 2012);

 

IV. Deschiderea către mediul economic şi socio-cultural

 

Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu mediul economic şi socio-cultural, cu administraţia publică municipală şi judeţeană şi, mai recent, cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru reprezintă o coordonată constantă a strategiei Universităţii. Pe această bază, a fost posibilă însăşi dezvoltarea Universităţii, de la nucleul restrâns de cadre şi dotările materiale de la înfiinţare, la dimensiunile de astăzi ale instituţiei. Se poate afirma că, în prezent, Universitatea este percepută ca o instituţie reprezentativă pentru comunitatea în care fiinţează şi ca un factor de convergenţă a intereselor  şi  aspiraţiilor  comunităţii.  Dintre  elementele  de  deschidere  spre  mediul  social menţionăm:

1. Pentru aplicarea strategiei de integrare activă în comunitatea socială locală şi regională a fost constituit Senatul de Onoare al Universităţii. Acesta cuprinde personalităţi prestigioase ale vieţii economice şi sociale la nivel local, zonal şi regional, manageri de firme, bănci şi instituţii publice sau private, conducători din sfera administraţiei publice. Senatul de Onoare se întruneşte de două ori pe  an.  Între  întruniri,  activitatea  este  condusă  de  Consiliul  Senatului  de  Onoare.  Misiunea principală a acestor foruri constă în elaborarea şi punerea în practică a strategiei de integrare activă a Universităţii în comunitatea locală, zonală şi regională, precum şi a strategiei de Universitate antreprenorială. Dintre  acţiunile  iniţiate  şi  coordonate prin Senatul de  Onoare al Universităţii menţionăm:

a)  organizarea practicii de specialitate a studenţilor, în condiţii reale de exercitare a viitoarei profesiuni, în firme, instituţii, bănci, unităţi de învăţământ ş.a.;

b)  diversificarea ofertei de activităţi şi servicii specifice organizate de Universitate pentru agenţii economici, pentru organismele administraţiei locale, pentru instituţiile publice din

comunitatea locală, zonală şi regională;

c)  antrenarea  firmelor  şi  instituţiilor  în  analiza  curriculum-ului universitar  şi  în  adaptarea

acestuia la cerinţele reale ale calificărilor universitare, inclusiv în ceea ce priveşte înfiinţarea de noi specializări solicitate pe piaţa muncii sau dimensionarea cifrelor de şcolarizare pentru actualele specializări;

d) organizarea, prin cooperare cu firmele, instituţiile şi organismele reprezentate în Senatul  de Onoare al Universităţii, a unor programe de formare, de cercetare sau de prestare de servicii, prin valorificarea în comun a resurselor specifice de care dispun partenerii.

2. Universitatea cooperează cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru, participă la acţiunile organizate de aceasta.

3. Un parteneriat eficient se derulează cu Primăria Municipiului Alba Iulia, materializat în organizarea de acţiuni comune şi în sprijinul direct pe care Primăria îl acordă Universităţii în dezvoltarea bazei sale materiale. În fiecare an, Primăria acordă premii de excelenţă celor mai buni studenţi ai Universităţii. Relaţii bune de cooperare există şi cu Prefectura şi cu Consiliul Judeţean Alba. Consiliul Judeţean Alba este constant implicat în susţinerea financiară şi logistică a celor mai multe dintre manifestările ştiinţifice şi culturale naţionale şi internaţionale organizate în cadrul UAB, dar susţine şi promovează şi activităţile sportive şi recreative, în mod deosebit echipa de baschet feminin a Universităţii, clasificată în divizia A.

4.  Prin  Departamentul pentru  Pregătirea  Personalului  Didactic,  Universitatea  întreţine relaţii stabile de cooperare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba şi cu Casa Corpului Didactic. Dintre elementele acestei cooperări, menţionăm:

a)  stabilirea unităţilor şcolare pilot şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar cu

funcţia de mentori pentru practica pedagogică a studenţilor de la specializările cu profil didactic;

b)  organizarea, în comun, a unor programe de formare continuă a personalului didactic;

c)  adaptarea programelor didacticilor de specialitate la cerinţele curriculum-ului preuniversitar

şi la particularităţile procesului de predare-învăţare la nivelul fiecărui ciclu de învăţământ;

d) accesul reciproc la bibliotecile Universităţii şi, respectiv, ale Casei Corpului Didactic şi ale

unităţilor şcolare;

e)  demararea procedurilor pentru încheierea unui Acord-cadru de colaborare între Universitate

şi ISJ Alba, care vizează şi promovarea reciprocă a imaginii celor două instituţii şi dezvoltarea unor parteneriate şi proiecte comune pentru elevi, studenţi, cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar.

Universitatea vine în sprijinul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin programul

de formare continuă Educaţie şi schimbare, prin cursuri de pregătire pentru examenele de grade didactice, prin manuale şi ghiduri de pedagogie. Relaţia directă cu Inspectoratul Şcolar se asigură şi prin faptul că inspectorul şcolar general este membru al Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC) (ca unul dintre reprezentanţii angajatorilor).

5. Pe plan ştiinţific şi cultural, Universitatea colaborează cu instituţiile de cultură locale şi judeţene, în special cu Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, prin cooperarea la programe de cercetare, prin accesul reciproc la biblioteci, prin organizarea practicii de specialitate a studenţilor.

 

V. Asigurarea calităţii vieţii studenţilor

 

Asigurarea unor condiţii decente de viaţă, de masă, cazare, de studiu şi recreare pentru studenţi a  constituit  unul  dintre  reperele  definitorii  ale  strategiei  Universităţii.  Această  strategie  se întemeiază pe două argumente principale:

a)  extinderea zonei de adresabilitate a Universităţii, dincolo de judeţul Alba, la nivel regional şi naţional, precum şi atragerea unor studenţi din  spaţiul european,  nu  sunt  posibile  fără asigurarea unor servicii sociale de bună calitate, comparabile cu cele europene şi la costuri suportabile;

b)  calitatea proceselor educaţionale şi calitatea formării studenţilor nu se pot asigura dacă studenţii nu dispun de condiţii de viaţă decente, de un mediu de locuire curat şi agreabil, care să ofere atât facilităţi de studiu, cât şi posibilităţi de recreare şi divertisment.

Pusă în practică în mod consecvent această strategie a condus la dezvoltarea treptată a unei baze materiale pentru servicii sociale, culturale şi de divertisment de bună calitate. În acest sens, menţionăm:

1. Universitatea dispune de 3 cămine studenţeşti moderne, aflate în proprietate şi două cămine închiriate, cu o capacitate totală de cazare de 948 locuri.

Amenajările şi dotarea standard ale fiecărui cămin cuprind:

a)  centrală termică proprie, spălătorie dotată cu maşini de spălat automate, uscătorie, geamuri

tip termopan, parchet  laminat,  gresie,  faianţă,  izolaţie termică,  sistem de  intrare de tip interfon cu cartelă electromagnetică;

b)  sală multifuncţională, săli de lectură şi săli cu calculatoare;

c)  la fiecare palier căminele sunt prevăzute cu oficii dotate cu aragaz, hote electrice, senzori

pentru detectarea scurgerilor de gaze, instalaţii sanitare şi mobilier specific;

d) fiecare cămin este conectat la INTERNET şi la un post de radio;

e)  dotarea standard a unei camere cuprinde mobilier modern şi comod pentru 3 locuri, grup sanitar propriu (cu cabină de duş), frigider, tv;

Două dintre cămine sunt amplasate într-un campus universitar în incinta căruia există o sală de sport modernă, cu multiple dotări pentru educaţie fizică şi sport.

Universitatea dispune şi de o Casă de oaspeţi, cu 32 de camere tip garsonieră şi apartament

(baie  proprie,  frigider,  televizor),  care  deserveşte  profesorii  asociaţi  sau  invitaţi  din  ţară  sau

străinătate, precum şi participanţii la manifestările ştiinţifice organizate de Universitate.

2.  Universitatea  dispune  de  o  cantină,  recent  renovată  şi  modernizată.  Dintre  dotările  şi utilităţile cantinei menţionăm:

a) o sală de mese cu 200 de locuri, renovată şi dotată cu mobilier nou, cu sistem de ventilaţie;

b) două saloane pentru ocazii speciale (protocol conferinţe, întruniri oficiale) cu 60 de locuri;

c) linie automată de preparare a hranei, echipamente moderne specifice bucătăriei;

d) spaţii pentru depozitarea şi conservarea alimentelor, spălătorie automată etc.

Cantina oferă posibilitatea de servire a mesei de prânz în sistem à la carte (ceea ce a sporit

foarte mult numărul studenţilor care apelează la serviciile cantinei).

Universitatea dispune de un bufet de incintă, prevăzut cu terasă (pentru perioada de vară),

precum şi de spaţii de recreare în aer liber: o curte interioară amenajată ca parc (cu havuz, plante decorative, iluminat estetic), campusul fiind situat în zona istorică a Cetăţii Alba Carolina.

3.   Studenţii  Universităţii  beneficiază  de   utilităţile   şi  serviciile   cultural-artistice  şi  de divertisment oferite de Casa de Cultură a Studenţilor. Aceasta a fost înfiinţată la data de 01 martie

1992, prin Ordinul Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 3367/1992, şi moşteneşte clădirea

(monument istoric) şi întregul patrimoniu ale fostei Case de Cultură a municipiului Alba Iulia.

Instituţia pune la dispoziţia studenţilor săli de repetiţii, cursuri şi spectacole, iar prin personalul de specialitate propriu sau prin intermediul partenerilor asigură cursuri diverse de instruire : în muzică populară, uşoară, dans modern, sportiv şi de societate.

 

II. SITUAŢIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂŢII PE SURSE DE FINANŢARE ŞI DE CHELTUIELI

 

Bugetul  de  venituri  şi  cheltuieli  aprobat  pentru  anul  2012  a  cuprins  resursele  financiare necesare  finanţării  cheltuielilor  care  privesc  buna  desfăşurare  a  activităţii  instituţiei.  Astfel, veniturile şi cheltuielile au fost fundamentate pe baza principalilor indicatori specifici, şi anume: numărul de studenţi învăţământ de zi subvenţionaţi, numărul de studenţi învăţământ de zi şi ID cu taxă, numărul de masteranzi şi doctoranzi subvenţionaţi şi cu taxă, numărul de posturi efectiv

 

ocupate, fondul de salarii total,  baza  materială existentă precum şi aparatura şi echipamentele necesare procesului de învăţământ.

Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat iniţial a fost rectificat în cursul anului ca urmare a

influenţelor apărute în desfăşurarea activităţii.

Indicatori

Prevederi iniţiale

Prevederi finale

Venituri totale

28.361.517

32.270.153

Cheltuieli totale

28.361.517

32.270.153

Bugetul de venituri şi cheltuieli la nivelul instituţiei este constituit pe surse fiecare sursă de finanţare, cu respectarea clasificaţiei bugetare.

Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli, calculată pe baza datelor contabile, se

prezintă astfel:

A.  Veniturile totale pentru anul 2012 au fost realizate din următoarele surse:

 

Sume

%

Venituri totale, din care:

36.319.852

 

Sold iniţial

10.260.187

 

Venituri anuale totale, din care:

26.059.665

100%

Venituri din activitatea de bază, din care:

13.812.936

53%

-     Venituri din finanţarea de bază

7.366.191

 

-     Venituri  proprii  din  taxe  studii  şi  alte

venituri

6.446.745

 

Venituri din activitatea de cercetare

798.675

3,06%

Venituri din alocaţii cu destinaţie specială

3.448.914

13,24%

Venituri proprii din activitatea cămine cantine

1.119.180

4,29%

Venituri proprii din microproducţie

434.948

1,67%

Venituri din fonduri externe preaderare

1.418.757

5,44%

Venituri din fonduri structurale postaderare

5.026.255

19,30%

Finanţarea  de  bază  pentru  anul  2012  prevăzută  în  contractul  instituţional  încheiat  cu

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a fost încasată integral.

Din veniturile aferente fondurilor structurale postaderare, fac parte şi cererile de rambursare

depuse la finele anului 2012 pentru care nu s-au primit sumele până la finele anului,   respectiv

3.585.362 lei.

 

Cheltuieli totale  pentru anul 2012 au fost realizate cu următoarele destinaţii:

 

Sume

%

Cheltuieli totale, din care:

28.054.522

100%

Cheltuieli din activitatea de bază, din care:

14.711.887

52,44%

-     Cheltuieli din finanţarea de bază

7.237.028

 

 

 

-     Cheltuieli  proprii  din  taxe  studii  şi  alte

venituri

7.474.859

 

Cheltuieli din activitatea de cercetare

756.433

2,70%

Cheltuieli din alocaţii cu destinaţie specială

3.851.952

13,73%

Cheltuieli proprii din activitatea cămine cantine

1.098.235

3,91%

Cheltuieli proprii din microproducţie

431.881

1,54%

Cheltuieli din fonduri externe preaderare

896.723

3,20%

Cheltuieli din fonduri structurale postaderare

6.307.411

22,48%

 

B.  Veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de bază

Veniturile şi cheltuielile din activitatea de bază pentru anul 2012 au următoarea structură:

 

Sume

%

Venituri din activitatea de bază, din care:

13.813.936

100%

-     Venituri din finanţarea de bază

7.366.191

53,32%

-     Venituri  proprii  din  taxe  studii  şi  alte

venituri

6.447.745

46,68%

 

 

Sume

%

Cheltuieli din activitatea de bază, din care:

14.712.358

100%

-     Cheltuieli de personal

11.435.161

77,72%

-     Cheltuieli cu bunuri si servicii

2.551.483

17,34%

-     Cheltuieli cu bursele si ajutoarele sociale

76.533

0,53%

-     Cheltuieli de capital

649.181

4,41%

 

C.  Finanţarea complementară

 

Potrivit reglementărilor în vigoare, de la buget se finanţează, în mod complementar, unele cheltuieli specifice învăţământului superior:  subvenţiile pentru cămine cantine, bursele studenţilor, reducerile pentru transportul studenţilor, reparaţiile capitale, obiectivele noi de investiţii, subvenţii calculatoare, subvenţii cazare. Specificul acestei finanţări constă în faptul că fondurile alocate se utilizează potrivit destinaţiei stabilite prin contractul de finanţare complementară.

 

Venituri din finanţarea complementară

 

Sume

%

Venituri  din   finanţarea   complementară,   din

care:

2.477.147

100%

-     Dotări şi alte investiţii

900.000

36,33%

-     Burse

1.489.575

60,13%

-     Alte forme de protecţie socială

87.572

3,54%

-     Obiective investiţii noi

0

 

-     Sprijin pt. achiziţie calculatoare

0

 

 

Cheltuieli din finanţarea complementară

 

Sume

%

Cheltuieli  din  finanţarea  complementară,  din

care:

2.386.209

100%

-     Dotări şi alte investiţii

464.841

19,48%

-     Burse

1.585.012

66,43%

-     Alte forme de protecţie socială

62.782

2,63%

-     Obiective investiţii noi

273.574

11,46%

-     Sprijin pt. achiziţie calculatoare

0

 

 

Diferenţa dintre bursele încasate şi cele  înregistrate pe cheltuieli este acoperită din soldul existent la începutul anului 2012, iar cheltuielile la obiectivele de investiţii reprezintă cheltuieli cu amortizarea  anului 2012 aferente obiectivelor realizate în anii anteriori.

 

D.  Veniturile şi cheltuielile privind activitatea cămine cantine

 

Activitatea căminelor studenţeşti şi a cantinei se finanţează în regim extrabugetar şi se completează cu subvenţii de la bugetul de stat. Veniturile şi cheltuielile pentru perioada 2012 se prezintă astfel:

Venituri din finanţarea activităţii cămine - cantine

 

Sume

%

Venituri din  finanţarea  cămine  -  cantine,  din

care:

2.090.947

100%

-     Subvenţii cămine cantine

971.767

46,47%

-     Venituri proprii cămine cantine

1.119.180

53,53%

 

Cheltuieli din finanţarea activităţii cămine - cantine

 

 

Sume

%

Cheltuieli din finanţarea cămine - cantine, din

care:

2.563.978

100%

-     Subvenţii cămine cantine

1.465.743

57,17%

-     Venituri proprii cămine cantine

1.098.235

42,83%

 

Diferenţa dintre veniturile încasate din subvenţii cămine - cantine şi cheltuielile aceleiaşi surse în sumă de 493.976 lei, reprezintă cheltuieli cu amortizarea aferentă mijloacelor fixe achiziţionate în anii precedenţi.

 

III. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII - 2012-2013

 

În conformitate cu H.G. nr. 966/2011 şi OM nr. 5483/2011, în Universitatea „1 Decembrie

1918" din Alba Iulia funcţionează programe de studii universitare grupate pe domenii de studii şi

organizate pe 3 cicluri de studiu - licenţă, masterat, doctorat - astfel:

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Tabel nr.1

 

 

Facultatea

 

Specializarea/Programul de studii (IF/I.D.)

 

Data ultimei evaluări

 

Avizul

A.R.A.C.I.S.

Nr. credite/Nr.

maxim de studenţi

 

Facultatea

Ştiinţe

Economia comerţului,

turismul ui şi serviciilor

(IF)

Raport nr.

S013/268 MA, martie 2009

 

Menţinerea acreditării

 

180/90

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor

(ID)

Raport nr.

S013/1037 A,

august 2011

 

Acreditare

 

180/50

 

Administrarea afacerilor

(IF)

Raport nr.

S013/269 MA, martie 2009

 

Menţinerea acreditării

 

180/90

 

Administrarea afacerilor

(ID)

Raport nr.

S013/775 A,

decembrie 2010

 

Acreditare

 

180/75

 

Finanţe şi Bănci (IF)

Raport nr.

S013/33 A, februarie 2010

 

Acreditare

 

180/100

 

Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)

 

Raport Consiliul

ARACIS nr.

10469/17.12.2009

Menţinerea

acreditării (Ev.

Instituţională oct. 2009)

 

 

180/115

Contabilitate şi

informatică de gestiune

(ID)

Raport nr.

S013/1036 A,

august 2011

 

Acreditare

 

180/50

 

Marketing (IF)

Raport nr.

S013/44 A,

februarie 2010

 

Acreditare

 

180/50

 

 

Informatică (IF)

Raport nr. RC

S013/46 A, februarie 2010

 

Acreditare

 

180/100

 

Măsurători terestre şi cadastru (IF)

Raport nr.

S013/419 A,

aprilie 2009

 

Acreditare

 

240/45

 

Electronică aplicată (IF)

Raport nr.

S013/236 A, iunie

2007

 

Autorizare

 

240/50

 

Ingineria mediului (IF)

Raport nr.

S013/1175 MAP,

octombrie 2009

 

Autorizare

 

240/30

 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drept (IF)

Raport nr.

S013/133 A,

februarie 2008

 

Menţinerea acreditării

 

240/120

 

Sociologie (IF)

Raport nr. RC

S013/127 A, aprilie 2010

 

Acreditare

 

180/50

 

Asistenţă socială (IF)

Raport nr.

S013/277 MA,

iunie 2011

 

Menţinere acreditare

 

180/60

 

Asistenţă socială (ID)

Raport nr.

S013/774 A, decembrie 2010

 

Acreditare

 

180/50

 

Administraţie publică (IF)

Raport nr.

S013/935 A, iulie

2011

 

Acreditare

 

180/50

 

Asistenţă managerială şi secretariat (IF)

Raport nr.

S013/739 MA, noiembrie 2010

 

Menţinere acreditare

 

180/50

 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF)

Raport nr.

S013/207 A,

martie 2008

 

Acreditare

180/60

 

 

Educaţie fizică şi sportivă

(IF)

 

Raport nr. S013/905 MAP, iulie 2011

 

 

 

Autorizare

180/50

 

Terapie ocupaţională (IF)

Raport nr.

S013/426 MAP, noiembrie 2012

 

Autorizare

 

180/50

 

Facultatea de Istorie şi Filologie

 

 

Istorie (IF)

 

Raport Consiliul

ARACIS nr.

10469/17.12.2009

Menţinerea

acreditării (Ev.

Instituţională oct. 2009)

 

 

180/70

 

Arheologie (IF)

Raport nr. RC

S013/80 MA,

martie 2010

 

Menţinerea acreditării

 

180/21

 

Muzeologie (IF)

Raport nr. RC

S013/81 MA, martie 2010

 

Menţinerea acreditării

 

180/13

Limba şi literatura

Raport nr. RC

Menţinerea

180/40180/40

/40

 

 

română - Limba şi

literatura franceză (IF)

S013/784 A,

noiembrie 2007

acreditării

 

 

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (IF)

 

Raport Consiliul

ARACIS nr.

10469/17.12.2009

Menţinerea

acreditării (Ev. Instituţională oct. 2009)

 

 

180/30

Limba şi literatura

franceză - Limba şi literatura engleză (IF)

Raport nr.

S013/598 A, iulie

2010

 

Acreditare

 

180/25

 

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Teologie Ortodoxă

Pastorală (IF)

Raport nr.

S013/782 A,

noiembrie 2007

 

Menţinerea acreditării

 

240/50

 

Teologie Ortodoxă

Asistenţă Socială (IF)

Raport nr.

S013/783 A,

noiembrie 2007

 

Menţinerea acreditării

 

180/50

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

Tabel nr.2

 

 

Facultatea

 

Specializarea/Programul de studii

 

Data ultimei evaluării

 

Avizul

A.R.A.C.I.S.

Nr. Credite/Nr.

maxim de studenţi

 

Facultatea

Ştiinţe

 

Auditul şi controlul agenţilor economici (IF)

Raport nr.

S013/10 A,

ianuarie 2008

 

Acreditare

 

120/50

 

Contabilitatea şi auditul în instituţiile publice (IF)

Raport nr.

S013/11 A, ianuarie 2008

 

Acreditare

 

120/50

Sistemul informaţional

contabil în asistarea deciziilor

manageriale (IF)

Raport nr.

S013/12 A,

ianuarie 2008

 

Acreditare

 

120/50

 

Administrarea dezvoltării regionale durabile (IF)

Raport nr.

S013/167 A, februarie

2008

 

 

Acreditare

 

120/50

 

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii (IF)

Raport nr.

S013/168 A, februarie

2008

 

 

Acreditare

 

120/50

 

Bănci, asigurări şi pieţe financiare (IF)

Raport nr.

S013/696 A,

noiembrie

2010

 

 

Acreditare

 

120/50

 

Marketing şi promovarea vânzărilor (IF)

Raport nr.

S013/663 A,

septembrie

2010

 

 

Acreditare

 

120/50

 

 

Programare avansată şi baze

de date (IF)

 

 

Raport nr.

S013/721 A, 15

noiembrie

2010

 

 

Acreditare

 

120/50

 

 

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar (IF)

Raport nr.

SO13/348N,

5267A,

septembrie

2012

 

 

Încredere limitată, Acreditare

 

 

 

3120/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 

Instituţii de drept privat (IF)

Raport nr.

S013/372 A,

iunie 2010

 

Acreditare

 

60/30

 

 

Instituţii de drept privat (IF)

Raport nr.

S013/1229 A, februarie

2010

 

 

Acreditare

 

120/50

 

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat (IF)

Raport nr.

S013/100 A,

martie2010

 

Acreditare

 

120/30

 

Management educaţional (IF)

Raport nr.

S013/971 A, iulie 2009

 

Acreditare

 

120/50

 

Ştiinţe penale şi criminalistică

(IF)

Raport nr.

S013/369 A,

iunie 2010

 

Acreditare

 

60/30

 

 

Opera socială în instituţiile ecleziale (IF)

Raport nr.

S013/537/537 bis şi 725 A, noiembrie

2010

 

 

 

Acreditare

 

 

 

120/30

Psihopedagogia educaţiei

timpurii şi a şcolarităţii mici

(IF)

Raport nr.

S013/382 A,

iulie 2012

 

Acreditare

 

 

120/50

Facultatea de

Istorie şi

Filologie

Transilvania în istoria

culturală a Europei Centrale

(IF)

Raport nr.

S013/504 A,

aprilie 2008

 

Acreditare

 

120/40

Preistoria spaţiului carpato -

dunărean în contextul

arheologiei sistemice (IF)

Raport nr.

S013/505 A,

aprilie 2008

 

Acreditare

 

120/40

Muzeologie. Cercetarea şi

protejarea patrimoniului

cultural (IF)

Raport nr.

S013/503 A,

aprilie 2008

 

Acreditare

 

120/40

Literatură şi cultură

românească în context european (IF)

Raport nr.

S013/190 A,

martie 2008

 

Acreditare

 

120/35

Limbă, literatură şi cultură

engleză în context european

(IF)

Raport nr.

S013/191 A,

martie 2008

 

Acreditare

 

120/25

Limbă, literatură şi cultură

franceză în spaţiul francofon

(IF)

Raport nr.

S013/189 A,

martie 2008

 

Acreditare

 

120/35

Limbă şi comunicare în

administrarea afacerilor (în

limba engleză) (IF)

Raport nr.

S013/194 A,

martie 2008

 

Acreditare

 

120/25

 

Interferenţe culturale şi literare

româno - britanice şi româno

- americane (IF)

Raport nr.

S013/192 A,

martie 2008

 

Acreditare

 

120/25

 

Confluenţe literare şi culturale româno - franceze (IF)

Raport nr.

S013/193 A,

martie 2008

 

Acreditare

 

120/25

Dimensiuni culturale în

studierea limbii şi literaturii române

Raport nr.

S013/188 A,

martie 2008

 

Acreditare

 

120/35

 

 

 

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Teologie comparată (IF)

Raport nr.

S013/301 A,

aprilie 2008

 

Acreditare

 

120/30

 

Consiliere pastorală (IF)

Raport nr.

S013/302 A,

aprilie 2008

 

Acreditare

 

120/30

 

Mediere interculturală şi interreligioasă (IF)

Raport nr.

S013/328 A,

iulie 2012

 

Acreditare

 

120/40

 

În anul 2012 au demarat trei programe de masterat internaţionalizate: Mediere interculturală şi interreligioasă, Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici şi Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar.

 

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Tabel nr.3

Facultatea

Domeniul

Data evaluării

Avizul M.Ed.C.T.S.

Facultatea de

Istorie şi Filologie

Istorie

Iulie 2000

4212/20.07.2000

Filologie

Mai 2004

3868/17.05.2004

Facultatea Ştiinţe

Contabilitate

Aprilie 2009

3675/13.04.2009

Facultatea de

Teologie Ortodoxă

Teologie

Septembrie 2009

5200/21.09.2009

 

IV. SITUAŢIA PERSONALULUI INSTITUŢIEI - 2012

 

La nivelul Universităţii, întregul personal didactic îndeplineşte cerinţele legale pentru ocuparea posturilor didactice. Ocuparea posturilor şi promovarea pe posturi se face pe bază de concurs, cu respectarea prevederilor legale formulate de Ministerul Educaţiei Naţionale precum şi a criteriilor de  evaluare  internă.  Pentru  atingerea  unor  criterii  de  performanţă  presupuse  de  integrarea  în sistemul european al învăţământului superior, au fost impuse, în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor, standarde minimale obligatorii privind cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională şi a competenţelor de operare pe calculator.

La 1 octombrie 2012 în Universitatea „1 Decembrie 1918" exista un nr. de 242 posturi didactice

legal constituite din care 160 ocupate de cadre didactice titularizate cu normă de bază sau post rezervat (4 posturi). Un nr. de 80 posturi sunt ocupate prin plata cu ora. În prezent în instituţie există

161 de cadre didactice titularizate, din care 61 profesori şi conferenţiari. Menţionăm faptul că nu s-a permis scoaterea la concurs a posturilor vacante în ultimii trei ani, însă în anul 2012 au putut accede

în sistemul universitar 3 asistenţi şi 4 lectori.

 

Numărul de cadre didactice cu norma întreagă este mai mare de 50% din numărul total de posturi didactice constituite conform legii. Numărul cadrelor universitare titulare cu funcţia de profesor şi conferenţiar reprezintă 39% din totalul de cadre titulare (este îndeplinit standardul care prevede o pondere între 25-50%).

Pe baza analizei dosarelor s-a constatat îndeplinirea cerinţelor privind ocuparea posturilor în

învăţământul superior de către toate cadrele didactice asociate.

Toţi titularii de discipline au titlul ştiinţific de doctor sau doctorand în domeniul de referinţă

pentru disciplinele incluse în postul ocupat. Din totalul de 161 de titulari un număr de 139 au titlul ştiinţific de doctor, reprezentând 84,47% din totalul de cadre titulare.

Toate cadrele didactice implicate în procesul educaţional au pregătirea iniţială şi competenţele cerute în domeniul disciplinei predate.

Pentru cadrele didactice care ocupă postul de preparator sau asistent Universitatea desfăşurând o activitate intensă de promovare a acestora, prin atragerea lor în programe doctorale şi în programe

de perfecţionare continuă. O serie de asistenţi şi cea mai mare parte a lectorilor au deja titlul ştiinţific de doctor.

Personalul de  conducere al Universităţii (rector, prorectori, decani,  prodecani, directori de departamente) sunt cadre didactice titulare, cu norma de bază în Universitate, nu se află în situaţii

de rezervare a postului sau în conflict de interese.

În anul 2012 personalul didactic a beneficiat de îmbunătăţirea competenţelor lingvistice prin

participarea la cursuri de limba engleză, costurile fiind suportate din veniturile universităţii.

 

V. SITUAŢIA POSTURILOR VACANTE

 

Posturile vacante au fost repartizate astfel:

 

Nr.

crt.

Facultatea

Nr.

posturi

vacante

Profesor

Nr. posturi

vacante

Conferenţiar

Nr. posturi

vacante

Lector/S.I.

Nr.

posturi

vacante

Asistent

TOTAL

posturi

vacante

1.

Facultatea    de

Istorie           şi

Filologie

-

1

1

2

4

2

Facultatea    de

Ştiinţe

-

3

24

2

29

 

Facultatea    de

Drept şi Ştiinţe

Sociale

2

-

24

5

31

3.

Facultatea    de

Teologie

Ortodoxă

-

-

3

2

5

4.

Şcoala

Doctorală

9

-

-

-

9

 

VI. REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE - 2012

 

Prezentul document este o centralizare sintetică a rapoartelor de cercetare pentru anul 2012 elaborate de structurile de cercetare din universitate şi a rapoartelor extrase din baza de date a Universităţii.

 

1.   GRANTURI, PROIECTE, CONTRACTE DE CERCETARE

 

 

 

 

 

FACULTATEA

 

 

 

 

Departamente

CONTRACTE

CONTRACTE (PROIECTE) ŞTIINŢIFICE

PARTENER

PROMOTOARE

PARTENER

PROMOTOARE

 

 

POSDRU

 

Altele

 

POSDRU

 

Altele

 

ANCS

 

POSDRU

 

Altele

 

CNCSIS

 

UEFISCDI

 

ANCS

 

USR

 

Altele

 

 

 

Istorie şi Filologie

Dep. Istorie, Arheologie,

Muzeologie

 

 

 

 

2N

 

 

1D

 

1N

 

1D

 

 

 

 

 

Dep. Filologie

 

 

3D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul Iuliu Maniu

 

 

 

 

 

 

 

2D

 

 

 

 

IAS

 

 

 

5N

 

 

 

1D

 

 

 

 

 

Ştiinţe

Dep. Şt. Economice şi Gestiunea

Afacerilor

 

1N+1D

 

 

1D

 

 

 

 

 

1N

 

 

 

 

Dep. Şt. Exacte şi Inginereşti

2N+1D

1N

2N

1N

 

 

 

 

 

 

 

1N

 

Drept şi Ştiinţe Sociale

Dep. Şt. Juridice şi Administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dep. Şt. Sociale

2D

 

1N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dep. DPPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teologie

Teologie

 

 

 

1N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

3N + 4D

1N

+

3D

3N

+

1D

 

9N

 

-

 

1D

 

1N

 

1N +

4D

 

-

 

-

 

-

 

1N

N = Contracte noi

D = Contracte in derulare

 

2. PUBLICAŢII- 2012

 

 

 

Facultatea

 

 

 

Departamentul

 

Jurnale

 

Proceeding-uri

 

Carti

 

ISI

 

BDI

Fără

BDI/ ISI

 

B+

 

B

 

Fără

CNCS

 

ISI

 

BDI

 

Fără BDI ISI

 

CNCS

 

CNCS

 

Fără

CNCS

 

 

 

Istorie

Filologie

Dep. Istorie,

Arheologie,

Muzeologie

 

4

 

27

 

7

 

-

 

-

 

8

 

-

 

2

 

1

 

1

 

2 + 1 internat

 

-

 

Dep. Filologie

 

5

 

12

 

11

 

2

 

 

8

 

 

3

 

 

2 + 1

internat.

 

2

Centrul Iuliu Maniu

-

2

2

2

-

-

-

-

-

-

1 internat.

2

IAS

1

4

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

 

 

Științe

Dep. Şt. Economice

şi Gestiunea

Afacerilor

 

8

 

27

 

5

 

8

 

 

 

2

 

7

 

26

 

7

 

1 internat.

 

6

Dep. Şt. Exacte şi

Inginereşti

 

18

 

17

 

1

 

2

 

 

 

5

 

3

 

6

 

 

 

2

 

Drept şi Ştiinţe Sociale

Dep. Şt. Juridice şi

Administrative

 

-

 

1

 

3

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2

Dep. Şt. Sociale

1

2

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

 

Dep. DPPD

 

6

 

3

 

4

 

5

 

2

 

-

 

4

 

2

 

5

 

1

4 + 1

internat.

 

3

Teologie

Teologie

18

6

-

4

1

2

-

4

5

3

3

-

 

 

Şcoala

Doctorală

Contabilitate

-

5

-

1

-

-

-

1

1

1

-

1

Filologie

-

-

-

1

-

11

-

-

-

-

2

1

Istorie

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Teologie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Total

 

 

62

 

106

 

34

 

26

 

3

 

29

 

11

 

23

 

44

 

14

16 + 5

internat.

 

20

 

3. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE - 2012

 

 

 

 

 

 

Departamente

 

 

 

 

 

Departamentul

Organizate

 

 

 

Cercuri studenţeşti (existente în univ.)

 

Naţionale

 

Internaţionale

 

Naţionale cu participare internaţională

 

 

Regionale cu participare internaţională

 

Naţională studen- ţească

 

Internaţională studenţească

 

 

 

 

Facultatea de Istorie si Filologie

Dep. Istorie, Arheologie,

Muzeologie

 

3

 

2

 

2

 

 

1

 

 

2

Dep. Filologie

1

3

 

 

 

 

4

Centrul Iuliu Maniu

 

 

 

 

 

 

 

IAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Ştiinţe

Dep. Şt. Economice şi

Gestiunea Afacerilor

 

4

 

3

 

 

 

4

 

 

5

Dep. Şt. Exacte şi Inginereşti

5

6

 

 

2

 

4

 

 

Facultatea de Drept si Ştiinţe Sociale

Dep. Şt. Juridice şi

Administrative

 

 

1

 

1

 

 

 

 

Dep. Şt. Sociale

1

1

 

 

2

 

 

Dep. DPPD

 

 

1

 

 

 

 

 

Facultatea de

Teologie

Dep. Teologie

3

2

 

 

 

 

 

Centrul de Cercetări

interreligioase şi de

Psihopedagogie creştină

 

3

 

2

 

 

 

 

 

TOTAL

20

20

4

 

9

 

15

 

4. Publicaţii în SERIA DIDACTICA 2012

 

 

Facultatea

 

Departamentul

 

Cursuri licenţă

 

Cursuri master

 

Cursuri doctorat

Suport

seminarii licenţă

 

 

Istorie şi

Filologie

Dep. Istorie, Arheologie,

Muzeologie

 

 

 

 

1

Dep. Filologie

7

2

 

1

Centrul Iuliu Maniu

 

 

 

 

IAS

 

 

 

 

 

 

Ştiinţe

Dep. Şt. Economice şi

Gestiunea Afacerilor

 

10

 

2

 

 

Dep. Şt. Exacte şi

Inginereşti

 

3

 

 

 

 

Drept şi Ştiinţe

Sociale

Dep. Şt. Juridice şi

Administrative

 

1

 

 

 

Dep. Şt. Sociale

1

 

 

 

Dep. DPPD

 

1

 

 

Teologie

Dep. Teologie

1

 

 

1

TOTAL

23

5

-

3

 

VII. SITUAŢIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ŞI A ETICII ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE

 

În anul 2012, Comisia de etică şi deontologie universitară şi-a manifestat preocuparea pentru probleme de larg interes, atât teoretic, cât şi de aplicare pragmatică a normelor Codului eticii la realităţile din domeniu, adevăr confirmat şi prin implicarea de care s-a dat dovadă.

Datorită acestor preocupări, s-a putut constata că aspectele eticii universitare au fost în

mod constant abordate în şedinţele de departament, în şedinţele consiliilor facultăţilor şi ale Senatului, cât şi în întrunirile organizaţiilor studenţeşti. Astfel, în conformitate cu obiectivele stabilite prin Codul de Etică Universitară, pe parcursul anului 2012, Comisia a urmărit să asigure responsabilitatea morală a cadrelor didactice, a personalului nedidactic, a studenţilor şi a tuturor celor care se află  în relaţii directe şi indirecte cu universitatea, precum şi să contribuie la creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare oferite studenţilor şi masteranzilor. Conform Art. 143, alin. (5) al Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, prevederile au fost prelucrate în colectivele didactice şi la nivelul Senatului, toate cadrele universitare care desfăşoară activităţi de cercetare, coordonatorii lucrărilor de licenţă şi disertaţie, precum şi conducătorii de doctorate urmărind  fiecare  un  pachet  de  măsuri specifice  domeniilor  de  referinţă  pentru  combaterea falsului  intelectual,  de  tipul:  monitorizarea  şi  verificarea ştiinţifică  ritmică  şi  constantă,  cu maximă exigenţă, a lucrărilor ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor; verificarea cu atenţie a felului în care a fost receptată, valorificată şi indicată bibliografia de specialitate, precum şi respectarea normelor academice privind realizarea aparatului critic al lucrărilor ştiinţifice.

În anul 2012, sub nr. 21 şi 22/CE/11.01.2012 au fost înregistrate cererile domnilor conf. univ. dr. Belizna Costel şi lect. univ. dr. Huţanu Constantin în care se solicită ridicarea sancţiunilor  ca  urmare  a  deciziei  nr.  175/11.02.2009.  Comisia  de  etică  şi  deontologie universitară, constatând îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, a hotărât în unanimitate ridicarea sancţiunilor şi a solicitat Senatului Universităţii validarea acestei hotărâri.

În 16.06.2012, sub nr. 24/CE, a fost înregistrată sesizarea din partea Senatului cu referire

la o cerere din partea studentei Georgiu Mărioara. Comisia de etică şi deontologie universitară  a constat că nu este regulamentar sesizată, în conformitate cu art. 22 şi urm. din Regulamentul de Funcţionare a Comisiei de etică şi deontologie universitară, în sensul că sesizarea trebuie să conţină, conform anexei nr. 1 a Regulamentului, situaţia de fapt invocată, conduita persoanei reclamate care excede cadrului legal, normele legale încălcate, precum şi probele pe care se întemeiază reclamaţia depusă (martori, acte etc.).

Sub nr. 25CE/28.06.2012 a fost înregistrată sesizarea d-lui lector univ. dr. Mihai Gligor, directorul Departamentului de Istorie, Arheologie, Muzeologie al Facultatăţii de Istorie şi Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, prin care studenta masterandă Bruj Dorina este acuzată de comportament necivic şi lipsă de respect faţă de cadrele didactice, abatere prevăzută de art. 22 alin. 5 din Carta Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Din examinarea  situaţiei  de  fapt,  Comisia  a  constatat  că  acuzaţiile  sunt  întemeiate.  În  urma deliberării, cu votul celor 6 membri prezenţi, constatând abaterea de comportament necivic şi lipsă de respect faţă de cadrele didactice, prevăzută de art. 22 alin. 5 din Carta Universităţii „1

Decembrie 1918" Alba Iulia, comisia a stabilit  studentei masterand Bruj Dorina sancţiunea avertismentului scris, prevăzută de art. 319 lit.a. din Legea învăţământului nr. 1/2011, propunând Senatului validarea acesteia.

 

Sesizarea domnului prof. univ. dr. Popa Mircea privind calomnia comisă prin presă la adresa   domnului   profesor   de   către   dl.   Ştefan   Nemecsek   a                                   fost   înregistrată   sub   nr. 35CE/12.07.2012,. Din verificările efectuate, a rezultat că dl. Ştefan Nemecsek şi-a pierdut calitatea de doctorand al Universităţii ca urmare a deciziei de exmatriculare nr. 14186 /1583 din 15.11.2010,  iar  în  conformitate  cu  art.  nr.  7  alin.1  din  Regulament,  Comisia  de  etică  şi deontologie universitară nu mai avea competenţă de a cerceta fapte comise de susnumit după această dată.

 

VIII. SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR DIN PROMOŢIILE PRECEDENTE ANALIZA CHESTIONARELOR COMPLETATE IN ANUL 2012

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

 

 

 

 

 

Nr. Crt.

 

 

 

 

Specializarea

Nr. absolvenţi

despre care s-au obţinut informaţii

 

 

 

 

ZI               ID

Situaţia integrării

profesionale în concordanţă cu domeniul şi nivelul studiilor (nr. absolvenţi)

 

ZI                  ID

 

Procent

 

 

 

 

 

 

ZI             ID

1

Administrarea Afacerilor

15              25

9                     18

60%        72%

 

2

Economia Comerţului,

Turismului şi Serviciilor

 

46               36

 

29                   28

 

63%       77%

 

3

Măsurători terestre şi

cadastru

 

88

 

73

 

82%

 

4

Contabilitatea şi

Informatică de Gestiune

 

52                48

 

32                   40

 

61%        66%

5

Informatică

24

16

66%

6

Finanţe Bănci

27

15

55%

7

Marketing

15

10

66%

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

 

 

 

 

Nr. Crt.

 

 

 

 

Specializarea

 

 

Nr. absolvenţi despre care s-au obţinut informaţii

Situaţia integrării

profesionale în concordanţă cu domeniul şi nivelul studiilor (nr. absolvenţi)

ZI             ID

 

 

Procent

 

 

 

 

ZI             ID

1

Drept

57

33

57%

2

Administraţie Publică

23

13

56%

 

3

Asistenţă Managerială şi

Secretariat

 

6

 

4

 

66%

4

Sociologie

13

7

53%

5

Asistenţă Socială

30              39

20                     32

66 %      82%

 

6

Pedagogia Învăţământului

Şcolar şi Preşcolar

 

15

 

15

 

100%

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

 

 

 

Nr. Crt.

 

 

 

Specializarea

 

Nr. absolvenţi despre care s-au obţinut informaţii

Situaţia integrării

profesionale în concordanţă cu domeniul şi nivelul studiilor (nr. absolvenţi)

 

 

 

Procent

 

 

1

Limba şi

literatura română

- Limba şi literatura franceză

 

 

 

 

11

 

 

 

 

10

 

 

 

 

90%

 

 

2

Limba şi

literatura română

- Limba şi literatura engleză

 

 

 

 

15

 

 

 

 

12

 

 

 

 

80%

 

 

3

Limba şi

literatura franceză

- Limba şi literatura engleză

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

100%

4

Istorie

8

6

75%

5

Arheologie

5

4

80%

6

Muzeologie

6

4

66%

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

 

 

Nr. Crt.

 

 

 

Specializarea

 

Nr. absolvenţi despre care s-au obţinut informaţii

Situaţia integrării

profesionale în

concordanţă cu domeniul şi nivelul studiilor

(nr. absolvenţi)

 

 

 

Procent

 

1

Teologie

ortodoxă pastorală

 

 

35

 

 

28

 

 

80%

 

2

Teologie asistenţă

socială

 

8

 

6

 

75%

 

 

 

RECTOR

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz