Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Raport 2014

Inapoi la rapoarte anuale ale rectorului

 

 

RAPORT

ASUPRA STĂRII

UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

ÎN ANUL 2014

 

 

     Prezentul Raport asupra stării Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, aferent anului 2014, este elaborat în conformitate cu prevederile Art. 130 din Legea educaţiei naţionale 1/2011 şi are următoarea structură: 1. Situaţia asigurării calităţii în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; 2. Situaţia financiară a Universităţii pe surse de finanţare şi de cheltuieli; 3. Situaţia programelor de studii - 2014-2015; 4. Situaţia personalului instituţiei - 2014; 5. Situaţia posturilor vacante; 6. Rezultatele activităţii de cercetare - 2014; 7. Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare; 8. Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor.

 

I. Situaţia asigurării calităţii

în Universitatea „1 Decembrie 1918" din alba iulia

 

A. DEZVOLTAREA CADRULUI DE ASIGURARE A

MANAGEMENTULUI CALITĂŢII

 

     Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este pe deplin angajată în demersul ei pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii procesului didactic, de cercetare şi managerial, la toate nivelurile şi funcţiile relevante. Acest angajament este realizat în mod consecvent prin implementarea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului Instituţional de Management al Calităţii. Prin strategia managerială, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia îşi menține eforturile pentru a deveni un pol de excelenţă la nivel regional, cu implicaţii majore în dezvoltarea socio-economică a comunităţii. În acest context, misiunea Universităţii este orientată spre formarea de specialişti pentru piaţa muncii, răspunzând cererii de resursă umană calificată pe plan local şi regional, dar şi la nivel naţional/internaţional. Sistemul de conducere şi administraţie este unul coerent, integrat şi transparent şi respectă reglementările legale în vigoare în noua sa configuraţie.

     Universitatea şi-a creat un sistem de indicatori de performanţă specific, prin care şi-a propus şi a reuşit să certifice ISO 9001:2008 activitatea de învăţământ şi cercetare a instituţiei. În cursul anului 2014, Universitatea a fost recertificată ISO 9001:2008 de către Societatea Română de Asigurare a Calităţii (SRAC) pentru învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică. Scopul certificării a fost adoptarea unei abordări bazate pe progres în proiectarea, implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii, în scopul  creşterii satisfacţiei studenţilor.

     În anul 2014 s-a realizat şi un audit intern, în lunile aprilie şi noiembrie, în acord cu cerinţele ISO 9001:2008, audit care a avut drept scop identificarea gradului de conformitate a Sistemului de Management al Calităţii la structurile menţionate în Programul de audit pentru anul 2014.

     Universitatea a derulat un management fundamentat pe Planul Strategic Instituțional, pentru perioada 2014-2018 şi pe Planul operaţional anual, asumat de membrii comunităţii universitare şi aplicat conform practicilor şi mecanismelor de implementare şi monitorizare, aprobat de către Senatul UAB în data de 29.01.2014, conform hotărârii nr. 5/1195.

     În anul universitar 2014-2015, Universitatea oferă 30 de programe de studii universitare de licenţă (26 învăţământ cu frecvenţă, din care 3 învăţământ în limba engleză; 4 învăţământ la distanţă), 33 de programe de studii universitare de masterat şi 4 programe de studii universitare de doctorat. Reformele curriculare iniţiate la nivel ministerial au determinat îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi punerea în aplicare a procedurilor interne şi externe de acreditare, în conformitate cu legislaţia naţională şi cerinţele ARACIS.

     Universitatea şi-a continuat şi dezvoltat strategia pentru calitate în domeniul învăţământului, în acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor. În acest sens, s-a optat pentru promovarea unei politici consecvente de dezvoltare cantitativă şi calitativă a corpului profesoral şi de cercetători, atât prin atragerea de resurse umane de calitate, cât şi prin aplicarea standardelor de calitate în evaluarea şi promovarea personalului existent. Strategia instituţională a vizat: promovarea excelenţei în cercetarea ştiinţifică; dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor academice pe plan naţional şi internaţional; sprijinirea excelenţei individuale pentru cadrele didactice şi cercetători; creşterea calităţii vieţii studenţilor şi crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea personală şi profesională a acestora în vederea integrării active şi profesionale în societate; promovarea unui management instituţional performant; dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale; asigurarea şi diversificarea resurselor financiare.

 

     În anul 2014, au fost operate câteva măsuri privind STRATEGIA MANAGERIALĂ DE DEZVOLTARE ŞI ORGANIZARE A UNIVERSITĂŢII:

     - Pentru eficientizarea gestionării activității academice şi administrative, Senatul Universității, întrunit în data de 28.04.2014, prin Hotărârea nr. 18/5557, a aprobat reorganizarea Facultății de Ştiințe, după cum urmează: a). s-a înființat Facultatea de Ştiințe Economice, având în componență: 6 programe de studii universitare de licență şi 4 programe de studii universitare de masterat şi b). s-a înființat Facultatea de Ştiințe Exacte şi Inginereşti, cu următoarea componență: 5 programe de studii universitare de licență şi 2 programe de studii universitare de masterat.

     - În luna iunie a anului 2014, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a semnat, ca membru fondator, protocolul de înființare a Consorţiului universitar „Academica Plus", din care fac parte următoarele instituţii de învăţământ superior: Universitatea din Piteşti, Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea din Ploieşti, Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia, Universitatea „Valahia" din Târgovişte şi Universitatea din Oradea. Obiectivele propuse vizează eficientizarea utilizării în comun a resurselor materiale, umane şi financiare ale instituţiilor din consorţiul universitar, eficientizarea utilizării în comun a infrastructurii didactice şi de cercetare, mobilităţi ale cadrelor didactice şi ale studenţilor, utilizarea în comun a spaţiilor de cazare, a bazelor sportive etc.

     - Pentru dezvoltarea facilităţilor de e-learning şi a programelor de tip IFR, în 2014 a fost înfiinţat un nou centru tutorial la Deva şi s-a procedat la diversificarea ofertei educaţionale la centrul tutorial ID Turda.

     - Ca urmare a acordării finanţării, în 2014 au continuat lucrările de reabilitare a unei clădiri din patrimoniul Universităţii, destinată creării unor noi spaţii de învăţământ şi cercetare (Corpul H al UAB).

     - În data de 03.07.2014, Consiliul de Administraţie a aprobat înfiinţarea de către UAB a Asociaţiei Pro Universitate „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

     De mare impact pentru activitatea instituţională a fost organizarea, în data de 14 martie 2014, a Consiliului Naţional al Rectorilor, prilej cu care s-au aflat la Alba Iulia reprezentanţii universităţilor membre ale C.N.R., Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, MIHNEA COSTOIU, Secretarul de stat pentru învăţământ superior, GIGEL PARASCHIV, Secretarul de stat TUDOR PRISECARU şi Preşedintele Federaţiei Sindicale Alma Mater, ANTON HADĂR. Au fost dezbătute aspecte privind metodologia finanţării universităţilor în perioada 2014-2020 şi nomenclatorul specializărilor şi calificărilor.

 

 

B. ASIGURAREA CALITĂŢII PROCESELOR EDUCAŢIONALE, PROMOVAREA ŞI INTERNAŢIONALIZAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

     Obiectivul strategic fundamental l-a constituit prioritatea acordată calităţii educaţiei şi cercetării, dar şi adoptarea de măsuri care să asigure atragerea studenţilor către programele de studiu ale UAB, în contextul tendinţelor demografice în scădere, înregistrate în ultimii ani, care au un impact major asupra efectivului de studenţi. Prin actualul program managerial, UAB îşi propune să devină un pol de excelenţă la nivel regional şi naţional, prin generarea şi transferul de cunoaştere cu impact direct asupra calităţii mediului socio-economic. În acest sens, preocuparea pentru asigurarea calităţii proceselor educaţionale a fost o constantă a strategiei Universităţii, fiind dublată de interesul deosebit acordat de către Rectorul Universităţii obţinerii unui număr suficient de granturi de studii  pentru programele de licenţă, masterat şi doctorat ale UAB, în beneficiul studenţilor şi pentru păstrarea echilibrului financiar al instituţiei; aceste locuri au fost ocupate în procent de 100% în cele două sesiuni de Admitere din 2014.

     În anul universitar 2014-2015, în cadrul UAB participă la programele de licenţă, masterat şi doctorat un număr de 3903 studenţi, masteranzi şi doctoranzi. S-a constatat, în urma celor două sesiuni de Admitere din 2014, o uşoară creştere a atractivităţii Universităţii în rândul absolvenţilor de liceu, însă evoluţia efectivelor de studenţi este, în continuare, determinată de câţiva factori externi mediului universitar, între care de referinţă este promovabilitatea scăzută, în ultimii ani, la examenul de Bacalaureat. Ca măsură compensativă, UAB a procedat la monitorizarea programelor de studii, cu participarea absolvenţilor şi a angajatorilor, şi la adaptarea acestora la nevoile pieţei, la orientarea interdisciplinară şi la conectarea lor la transformările previzibile pe piaţa muncii (spre exemplu, organizarea, în domeniul Istorie, a unui nou program de masterat cu specializarea Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric, program destinat absolvenţilor de Istorie, Muzeologie, Arheologie, printr-o colaborare a UAB cu Uniunea Naţională a Restauratorilor Monumentelor Istorice). O preocupare specială a vizat atragerea studenţilor străini la cele trei programe cu predare în limba engleză, autorizate să funcţioneze în anul 2013 (Arheologie, Administrarea afacerilor, Informatică), dar şi creşterea numărului de candidaţi la programul din domeniul Filologie, Traducere şi interpretare (Limbi moderne aplicate), program autorizat tot în 2013.

     O atenţie sporită s-a acordat, şi în acest an, organizării PRACTICII STUDENŢILOR şi dezvoltării de parteneriate cu reprezentanţi ai mediu socio-economic care pot susţine desfăşurarea practicii de specialitate. În discuţiile cu partenerii şi cu reprezentanţii Senatului de Onoare, au fost semnalate următoarele aspecte privind eficientizarea activităţii practice a studenţilor şi rolul fundamental al parteneriatelor între mediul academic şi mediul de afaceri: necesitatea regândirii, la nivel naţional, a structurii şi a modului de desfăşurare a practicii studenţilor, cu obligatoria creştere a ponderii orelor de practică profesională în ariile curriculare universitare specifice tuturor programelor de licenţă şi masterat; organizarea practicii în perioadă compactă, aşa încât studenţii să poată urma, progresiv şi unitar, un program de pregătire prestabilit prin colaborare cu agenţii economici şi cu celelalte instituţii partenere; elaborarea unor caiete de practică pe o structură flexibilă, cu luarea în considerare a recomandărilor agenţilor economici, în funcţie de specificul fiecărei activităţi; notarea ritmică a activităţii studenţilor pe perioada derulării practicii şi creşterea numărului de credite alocate practicii profesionale; stimularea interesului studenţilor, prin implicarea lor în proiecte de perspectivă pe timpul derulării practicii; o colaborare mai dinamică, de echipă, între tutorii de practică din Universitate şi cei desemnaţi din partea agenţilor economici şi a instituţiilor cu care se colaborează; necesitatea de a impulsiona şi de a stimula constant dezvoltarea creativităţii şi a spiritului antreprenorial al studenţilor, în vederea unei mai bune gestionări ulterioare a situaţiilor ivite la locul de muncă; stimularea activităţilor interactive şi de socializare intrainstituţională, inclusiv prin corelarea învăţării prin intermediul firmelor de exerciţiu, în cabinete şi laboratoare specializate, cu dobândirea de deprinderi şi abilităţi practice în situaţii concrete din mediul economic, financiar, educaţional, social şi cultural; nevoia unei mai mari deschideri a angajatorilor pentru pregătirea viitorilor posibili angajaţi din rândul studenţilor, cu o mai atentă urmărire a calităţii pregătirii acestora şi cu stimularea interesului pentru încheierea unor acte pre-contractuale pe termen limitat (în cazul studenţilor din anii terminali); includerea, în comisiile de finalizare a studiilor de licenţă şi de masterat, a unor reprezentanţi ai agenţilor economici şi ai instituţiilor partenere. 

     În anul 2014 s-au câştigat 3 proiecte în calitate de aplicant şi 2 în calitate de partener şi s-au finalizat alte 5 proiecte care vizează practica de specialitate, fiind semnate 38 acorduri de colaborare privind organizarea activităţilor practice ale studenţilor.

     Pornind de la necesitatea constantă de a eficientiza programele de practică profesională prin stimularea spiritului antreprenorial al studenţilor, în vederea unei mai bune gestionări ulterioare a situaţiilor concrete de la viitorul loc de muncă, în data de 19 februarie 2014, la sediul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, s-a dat startul unei colaborări de succes între instituţia de învăţământ superior şi unul dintre cei mai importanţi agenţi economici din România, Compania CONTINENTAL Automotive Systems - Sibiu, subsidiară a corporaţiei CONTINENTAL, unul dintre furnizorii de top din industria automotive. Ceremonia de semnare a contractului a avut loc la sediul Universităţii, în prezenţa reprezentanţilor celor două instituţii. Din partea Continental Automotive Systems SRL au participat Oswald Kolb - director general, Lăcrămioara Dărăban - manager resurse umane, Bernhard Ratajczak- manager financiar şi Liviu Bălan, coordonator al centrului de cercetare şi dezvoltare Sibiu. Pe lângă semnarea contractului, agenda evenimentului a inclus şi organizarea unei adunări speciale a Senatului de Onoare al Universităţii, în cadrul căreia a avut loc numirea reprezentantului companiei, Liviu Bălan, ca membru  în Senatul de Onoare. Parteneriatul dintre cele două instituţii vizează, în primul rând, familiarizarea studenţilor cu mediul automotive şi facilitarea accesului acestora la tehnologii de ultimă oră. Derularea în condiţii optime a programelor de practică profesională a studenţilor; activităţile tutoriale (în cadrul orelor de laborator) şi de mentorat profesional, în vederea pregătirii lucrărilor de diplomă şi de dizertaţie se află, de asemenea, pe lista obiectivelor. Parteneriatul presupune şi schimburi de bune practici, dotarea cu echipamente de specialitate a unor laboratoare, activităţi de cercetare comune, organizarea unor manifestări ştiinţifice de tip conferinţe, seminarii şi workshopuri, cu participarea unor specialişti din cadrul companiei.

     În anul 2014, au fost organizate numeroase întâlniri cu agenţii economici şi cu instituţii ale administraţiei locale şi s-au încheiat protocoale de colaborare pentru organizarea practicii studenţilor (le amintim pe cele încheiate cu SC BOSCH REXROTH SRL, SC IPEC SA, SC TOBIMAR SRL, SC Protos Auto SRL, Microchip Technology SRL, Eliktron Technology SRL, Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Alba Iulia, Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba Iulia, Ocolul Silvic Alba Iulia, SC APA CTTA SA Alba).

 

            În vederea PROMOVĂRII ANTREPRENORIATULUI ca o sursă alternativă de finanţare, au fost încheiate şi derulate următoarele contracte:

     - SC COMPANIA DE APA ARAD SA - Servicii de întocmire a bilanţului energetic complex   - suma 24.025 lei;

     - SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL - Măsuri experimentale şi elaborarea auditului energetic complex pentru consumatorii din Modulul 2 al SC Continental Automotive Systems SRL din Sbiu - 14.756 lei;

     - SC APULUM SA - Servicii de analize de laborator în domeniul protecţiei mediului - 316,20 lei;

     - SC APULUM SA - Servicii de analize de laborator în domeniul protectţei mediului - 1.072,60 lei;

     - Consiliul Judeţean Alba - Studiu de piaţă în domeniul turismului în Judeţul Alba - 50.000 lei;

     - DN AGRAR Prodlact SRL -Studii de cercetare in domeniul protectiei mediului - 8.060 lei.

     Având în vedere strategia managerială a Universităţii, care presupune adoptarea unor  măsuri permanente şi pe termen lung orientate spre INTERNAŢIONALIZAREA UAB şi spre creşterea atractivităţii instituţiei în rândul elevilor şi studenţilor, în anul 2014 au fost organizate o serie de evenimente majore în acest sens. În cadrul politicii de internaţionalizare şi de promovare a ofertei educaţionale a UAB, un accent deosebit s-a pus pe promovarea instituţiei în mediul diplomatic şi în rândul partenerilor internaţionali. Reprezentanţi ai universităţii au participat la târguri internaţionale, întâlniri diplomatice, vizite oficiale, workshop-uri şi manifestări ştiinţifice de prestigiu.

     În anul 2014, Universitatea a primit câteva vizite la nivel înalt şi a fost reprezentată în câteva delegaţii internaţionale care au vizat promovarea programelor educaţionale şi a oportunităţilor de colaborare ştiinţifică şi culturală cu instituţii similare din diferite ţări ale lumii:

     - 20-22.02.2014, Rectorul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a efectuat o vizită oficială în Chişinău - Republica Moldova, în cadrul căreia s-au pus bazele semnării unui Memorandum of Understanding

       - 27-30.03.2014 - Rectorul şi o delegaţie a UAB au participat la o serie de întâlniri cu elevi şi profesori din liceele Raionului Ialoveni - Rep. Moldova. Cu acest prilej, s-au stabilit contacte în vederea promovării ofertei educaţionale prin intermediul Ambasadei şi al Consulatelor române din Rep. Moldova. În urma acestei vizite, un grup de elevi de la liceele Raionului Ialoveni au organizat (în perioada 31 mai - 1 iunie 2014) o excursie tematică la UAB, care a presupus vizitarea Universităţii şi a campusului universitar, întâlniri cu cadre universitare şi studenţi, participare la cursuri, seminarii şi laboratoare pentru a se familiariza cu viaţa de student, întâlnire cu reprezentanţii Ligii Studenţilor din Republica Moldova care studiază în Universitatea noastră, participare la Ceremonia de Absolvire a promoţiei 2014 a Universităţii.

     - 9-13.04.2014: Rectorul UAB a efectuat o vizită oficială în Turkmenistan, în cadrul unei delegaţii a MEN (vizită de promovare a ofertei educaţionale şi a oportunităţilor de colaborare academică);

     - 21.05.2014: participarea unei delegaţii a UAB la evenimentele prilejuite de „Ziua Africii";  s-au stabilit contacte cu toate ambasadele statelor africane participante la eveniment (Algeria, Angola, Congo, Egipt, Libia, Maroc, Nigeria, Africa de Sud, Sudan şi Tunisia);

     - 25.06-01.07.2014: Rectorul UAB a efectuat o vizită oficială în Senegal, în cadrul unei delegaţii a MEN (vizită de promovare a ofertei educaţionale şi a oportunităţilor de colaborare academică);

     - 3-12.07.2014: Rectorul UAB a participat, în cadrul unei delegaţii oficiale organizate cu sprijinul Ambasadei Chinei în România, la întâlniri cu instituţii de învăţământ superior din Regiunea Gansu  -  China;

     - Vizite oficiale în Universitate ale unor ambasadori cu misiuni diplomatice în România: Ambasadorul Republicii Moldova, Ambasadorul Iranului, Ambasadorul Palestinei şi a unei delegaţii oficiale din provincia Gansu, R.P.Chineză.

     - Participarea Ambasadoarei Iordaniei în România la evenimentele din cadrul festivalului "Intercultural Youth Days" (9 decembrie 2014).

     În perioada 13-15 martie 2014 Centrul de Relaţii Internaţionale al Universităţii           „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a organizat Workshop-ul cu tema Internationalisation of Higher Education: Challenges and Rewards. În cadrul acestuia, Cristiana Sârbu a susţinut conferinţa cu tema Noi politici ale clusterelor. Orizont 2020 şi a fost organizată o amplă dezbatere privind strategia de internaţionalizare a învăţământului superior românesc, cu participarea E.L. ambasadorii Rusiei, Iranului, Angolei şi Palestinei în România.

     În acord cu principiile promovării multiculturalităţii şi plurilingvismului în spaţiul european, susţinute de Consiliul Europei şi Parlamentul European, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în calitatea sa de deţinătoare a Cartei Erasmus 2014-2020, a organizat, prin intermediul Centrului de Relaţii Internaţionale şi al Facultăţilor de Istorie şi Filologie, Teologie Ortodoxă şi Ştiinţe Economice, prima ediţie a unui festival al tineretului intercultural, "Intercultural Youth Days" (8-12 decembrie 2014). Evenimentul a avut ca parteneri licee din Alba Iulia şi a inclus câteva programe specifice, la care au participat şi studenţii internaţionali ai UAB: Chinese Culture Day, Incursions Francophones, The Other Side of the World. Let"s meet the international students of UAB!, Romanian Winter Customs and Traditions, a şasea ediţie a Alba Culinaria.

     Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a semnat, în 2014, Carta Erasmus 2014-2020 şi şi-a extins cooperarea cu alte universităţi, structuri de cercetare şi companii, din toată Europa, având în momentul de faţă încheiate un număr de peste 190 de acorduri de parteneriat cu instituţii din străinătate, din care 45 sunt acorduri-cadru de parteneriat încheiate cu universităţi din Europa, Asia, Orientul Mijlociu, America de Nord şi de Sud, 101 sunt acorduri de cooperare cu Universităţi în cadrul programului Erasmus/Erasmus+, 25 cu firme de plasament, companii şi universităţi din străinătate pentru practica studenţilor cuprinşi în programul Erasmus şi 21 sunt contracte de cercetare cu institute şi universităţi din Europa, Asia şi America. Un accent deosebit s-a pus pe stimularea mobilităţilor internaţionale oferite de programul ERASMUS+.

     STRATEGIA DE PROMOVARE A IMAGINII UNIVERSITĂŢII a presupus aplicarea permanentă a principiilor marketingului universitar activ, adaptate permanent la condiţiile interne şi la evoluţia instituţiei; întărirea relaţiilor cu mass-media şi publicarea constantă a unor materiale informative (de tip comunicate de presă, interviuri ale profesorilor şi studenţilor sau participări periodice ale purtătorului de cuvânt la emisiuni TV sau radiofonice în judeţele Alba, Hunedoara, Mureş şi Cluj); invitarea permanentă a tuturor reprezentanţilor mass-media (local, regional) la evenimentele culturale şi ştiinţifice organizate în cadrul UAB; evenimente vizând diseminarea activităţilor educative, ştiinţifice şi culturale desfăşurate în cadrul universităţii; editarea şi difuzarea unor broşuri, pliante, afişe şi a unor materiale specifice, cu grafică personalizată; promovarea imaginii şi a ofertei educaţionale a UAB în presa din străinătate (spre exemplu, în paginile revistei WIZZ MAGAZINE, distribuită pe toate liniile aeriene WIZZAIR din Europa şi Asia) şi în cea naţională, prin materiale specializate în acest sens.

     Promovarea instituţională s-a fundamentat pe aplicarea, prin Biroul de Imagine şi Marketing, a unei politici transparente, dinamice şi constructive cu privire la informarea, recrutarea şi admiterea studenţilor români şi internaţionali şi la promovarea imaginii Universităţii prin diverse mijloace. Pentru creşterea gradului de informare a potenţialilor candidaţi cu privire la oferta educaţională a Universităţii, s-a avut în vedere organizarea permanentă a unor evenimente publice de informare (interviuri, dezbateri, spot-uri de prezentare difuzate în mass-media din judeţele Alba, Hunedoara, Cluj, Mureş), echipe mixte de promovare în licee prin „Caravana Admiterii", „Ziua porţilor deschise", vizite ale elevilor în universitate în cadrul programului „Şcoala altfel", proiecte şi parteneriate cu mediul preuniversitar, atragerea elevilor şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la manifestările ştiinţifice şi culturale organizate în cadrul UAB); deschiderea unui forum de consiliere şi îndrumare pentru elevi şi părinţi în perspectiva Admiterii 2014 (admitere@uab.ro, partiţie specializată pe site-ul www.uab.ro), realizarea unei pagini oficiale de facebook a UAB; demararea procedurilor pentru realizarea în regie proprie a unei noi pagini web. Un proiect de amploare, demarat în 2013 în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi extins şi la nivelul celorlalte facultăţi, este Fii activ, fii implicat!" 2014; proiectul vizează organizarea unor activităţi variate (culturale, ştiinţifice, sportive), cu participarea studenţilor, elevilor şi profesorilor din toate liceele din Alba Iulia.

     În contextul Acordului-cadru de parteneriat între UAB şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, între prevederi sunt incluse şi organizarea Caravanei Admiterii în toate liceele judeţului Alba, sprijinirea tuturor activităţilor propuse de către ISJ Alba prin programul „Şcoala altfel" şi prin programe similare, cu accesul liber al elevilor şi profesorilor la toate activităţile desfăşurate în cadrul Universităţii (cursuri, laboratoare, cursuri practice, dezbateri, activităţi extracurriculare, competiţii sportive, concursuri tematice, vizite de informare privind calitatea serviciilor sociale oferite studenţilor etc.); participarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la sesiunile ştiinţifice şi la conferinţele organizate în cadrul Universităţii. În toate aceste activităţi sunt implicaţi studenţi şi masteranzi ai UAB, dar şi reprezentanţi ALUMNI.

 

     CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (CICOC) are, actualmente, în componenţa sa persoane specializate, cu competenţe în domeniul consilierii psihologice şi consilierii în carieră, membri ai colectivelor de Asistenţă Psihopedagogică, respectiv Consiliere în Carieră. Conform recomandărilor ARACIS, Strategia CICOC a vizat completarea structurii proprii cu personal angajat specializat, în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare, în anul 2014 fiind angajat un secretar în regim part-time şi, din luna noiembrie 2014, un psiholog. Pe parcursul anului 2014 au fost derulate două procese de selecţie de noi voluntari, în lunile octombrie şi decembrie. Corpul de voluntari ai UAB numără 19 voluntari activi şi implicaţi în activităţile Centrului, studenţi şi absolvenţi UAB.

     Membrii CICOC se implică în dezvoltarea comunităţii prin implementarea unor proiecte care vizează dezvoltarea durabilă, obţinerea succesului şi atingerea performanţei: „D.E.M.A.R.E.Z. drumul spre succes!" (durata proiectului a fost de 15 luni calendaristice, acesta finalizându-se în decembrie 2014), „V.E.R.D.E. pentru mediu, pentru toţi!" (durata proiectului a fost de 5 luni calendaristice, fiind finalizat în februarie 2014), S.P.E.C.I.A.L. (durata proiectului a fost de 5 luni calendaristice, fiind implementat în perioada martie - iulie 2014).

     Printre activităţile CICOC ale anului 2014 s-au numărat şi evenimente specifice (workshop-uri, sesiuni de informare, Caravana oportunităţilor de angajare, Bursa locurilor de muncă/târguri de job-uri, Săptămâna porţilor deschise în carieră etc.), menite să popularizeze ofertele şi dinamica pieţei muncii, să faciliteze interacţiunea studenţilor şi absolvenţilor cu membrii Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră şi cu agenţii economici. Între acestea, amintim organizarea, în 13 mai 2014, a dezbaterilor „Să vorbim despre bani şi bănci" şi „BNR-Zilele Porţilor Deschise pentru Studenţii Economişti", cu participarea unor specialişti ai BNR, precum şi implicarea în Săptămâna Naţională a Voluntariatului (12-18 mai  2014).

     În anul 2014, datorită succesului înregistrat în prima ediţie a proiectului, UAB a demarat cea de a doua ediţie a proiectului Fii activ, fii implicat!, în cadrul acestuia CICOC-UAB derulând activitatea de Consiliere în Carieră pentru un număr de 640 de beneficiari, elevi la liceele din municipiul Alba Iulia.

     În perioada 30-31 mai 2014 s-a desfăşurat, la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prima ediţie a conferinţei internaţionale Managementul carierei în societatea bazată pe cunoaştere, evenimentul fiind organizat de Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC), în parteneriat cu Universitatea din Czestochowa-Polonia, Primăria Municipiului Alba Iulia şi Consiliul Judeţean Alba. Studenţi de la 23 de specializări ale universităţii au participat la workshop-uri şi au asistat la prezentări susţinute de către reprezentanţii Companiilor MICROSOFT România, SUPREMIA Grup, Star Transmission, Adecco Resurse Umane, Generali Group, TRANSAVIA. Un puternic impact asupra studenţilor l-a avut workshop-ul Posibilităţi reale de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii din perspectiva agenţilor publici şi privaţi, precum şi prelegerea Lost and found opportunities in education, susţinută de către Profesorului Jose Bautista Vallejo, de la Universitatea din Huelva, Spania.

 

     MODERNIZAREA DOTĂRILOR ŞI A BAZEI MATERIALE

     A fost continuat şi amplificat procesul de modernizare a dotărilor pentru laboratoare, cabinete şi amfiteatre. S-au realizat achiziţii de aparatură de laborator pentru activităţile didactice şi de cercetare în cadrul laboratoarelor de informatică, multimedia, măsurări şi senzori în valoare de: 34.000 lei din venituri proprii şi 917.000 lei venituri din proiecte.

     A fost dotat şi pus în funcţiune şi un laborator al CICOC, în cadrul unui proiect POSDRU în care Universitatea este partener. S-au realizat noi achiziţii de aparatură de laborator pentru activităţile didactice şi de cercetare în cadrul laboratoarelor de informatică, multimedia, măsurări şi senzori în valoare de 72.000 lei venituri din cercetare. S-au extins laboratoarele computerizate multifuncţionale şi multimedia, dotate cu soft-uri moderne. Toate amfiteatrele sunt dotate cu tehnică de proiecţie video. Este în derulare un amplu proces investiţional de modernizare şi reabilitare a noi spaţii de învăţământ (Corpul H) şi de reînnoire a mobilierului.

     În cadrul proiectelor POSDRU, au fost dotate cabinetele de specialitate cu mijloace moderne de predare-învăţare (ex. table inteligente), fiind constantă preocuparea pentru folosirea metodelor moderne de predare-învăţare şi a echipamentelor bazate pe tehnici şi soft-uri IT de ultimă generaţie.

 

     BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII a desfăşurat o activitate bogată şi în anul 2014, atât prin achiziţii de publicaţii necesare în procesul de învăţământ al studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor instituţiei noastre, cât şi prin dezvoltarea profesională a personalului. S-au achiziţionat în jur de 3000 de publicaţii - cărţi şi periodice de specialitate şi s-au întocmit cataloage cu publicaţiile existente în biblioteca pe domenii şi specialităţi, conform planurilor de învăţământ ale facultăţilor. Au fost cumpărate şi puse la dispoziţia studenţilor străini care studiază la Universitatea noastră, manuale şi materiale documentare pentru învăţarea limbii române. De asemenea, în perioada mai-iulie 2014, şase angajaţi ai Bibliotecii au beneficiat de programul de formare profesională Erasmus participând la activităţi în biblioteci universitare din Berlin - Germania, Polonia, Slovenia şi Spania. Biblioteca Universităţii funcţionează   într-o clădire amenajată modern, care dispune de un sistem informatizat, baza de date putând fi consultată atât în reţeaua internă - pe calculatoarele puse la dispoziţia utilizatorilor - cât şi on line. Pe lângă împrumutul la domiciliu, Biblioteca dispune de cinci săli de lectură specializate cu acces liber la raft. Accesul la colecţiile Bibliotecii se face la baza CARD-ului de acces. Biblioteca Centrală dispune de colecţii enciclopedice şi/sau specializate de publicaţii cu  caracter ştiinţific şi de înaltă valoare culturală şi dispune de un fond de carte de peste 80.000 de volume şi o colecţie de periodice de peste 90 abonamente (titluri). Biblioteca Facultăţii de Teologie dispune, de asemenea, de un fond de carte de peste 36.000 de volume carte, 16.000 de periodice şi două săli de lectură cu câte 25 locuri. Există un număr de  91 abonamente la reviste de specialitate, din care 58 în limba română, 33 în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, italiană), precum şi un număr de 6 resurse ştiinţifice, în format electronic (EMERALD, SPRINGERLINK, CAMBRIDGE, OXFORD, THOMSON Web of Science  şi JSTOR). 

     Universitatea dispune de tipografie şi editură proprii, Editura Aeternitas fiind acreditată CNCS (cat. C, pentru domeniul Filologie). Începând din acest an, studenţii şi masteranzii pot beneficia de multiplicarea lucrărilor de licenţă şi a disertaţiilor în cadrul tipografiei UAB, după machete personalizate, la preţuri foarte avantajoase, aceeaşi unitate asigurând şi multiplicarea cursurilor din Seria DIDACTICA şi a celorlalte materiale necesare procesului de învăţământ şi de cercetare.

 

     CENTRUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ, FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ şi-a extins activitatea prin înfiinţarea Centrului tutorial pentru învăţământul la distanţă în municipiul Deva, alături de cele din Turda şi Abrud, conform hotărârii Senatului Universităţii nr. 31/8753 din 18.06.2014. Centrul de Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă a desfăşurat  multiple activităţi care au vizat îmbunătăţirea calităţii suporturilor de curs prin utilizarea de către cadrele didactice a unui Ghid de Elaborare a Materialelor de Studiu pentru Învăţământul la distanţă şi Învăţământul cu frecvenţă redusă şi elaborarea Ghidului de Managementul Calităţii pentru Învăţământul la distanţă şi Învăţământul cu frecvenţă redusă, acesta având la bază cerinţele standardelor de referinţă, ale indicatorilor de performanţă şi ale metodologiei elaborate de către ARACIS. Au fost realizate următoarele activităţi specifice: implementarea cursurilor în proporţie de 90% editate în tehnologie ID, pe platforma Moodle; operaţionalizarea platformei de e-learning MOODLE, implementarea modulului pentru teme de control; implemetarea unor proceduri de managementul calităţii prin chestionare specifice învăţământului la distanţă; elaborarea documentaţiei de autorizare pentru specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - forma de ID (termen de depunere ianuare 2015).

 

     CENTRUL PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI STRATEGIE INSTITUŢIONALĂ utilizează instrumente online pentru evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, pentru evaluarea colegială a cadrelor didactice, evaluarea din partea directorului de departament. Pentru îmbunătăţirea gradului de implicare al studenţilor în evaluarea cadrelor didactice şi în stabilirea unor criterii şi indicatori relevanţi, au fost consultaţi reprezentanţii Ligii Studenţilor, care au contribuit la reformularea anumitor întrebări şi la stabilirea celor mai relevante repere de evaluare. Senatul Universităţii, întrunit în data de 19.11.2014, a aprobat Chestionarul de evaluare a personalului didactic şi de cercetare.

     În perspectiva evaluării instituţionale periodice de către ARACIS (programată pentru luna martie 2015), au fost aprobate noua componenţă a Comisiei pentru întocmirea dosarului în vederea evaluării externe a calităţii academice (evaluare instituţională), conform hotărârii nr. 44/14969, dar şi componenţa comisiilor responsabile de întocmirea Raportului de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru programele de studiu care fac obiectul acţiunii de evaluare instituţională externă, conform hotărârii nr. 51/198710 din 28.10.2014.

      În acest context, menţionăm câteva dintre documentele actualizate: Regulamentele de organizare şi funcţionare a Facultăţilor, Manualul Calităţii (MC-UAB), întocmit conform cerinţelor ISO 9001-2008, Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor, Regulamentul privind, evaluarea examinarea şi notarea performanţelor profesional ştiinţifice ale studenţilor, Regulamentul privind evaluarea internă şi asigurarea calităţii educaţiei, Sistemul instituţional de management al calităţii, Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii.

     Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională a supus spre aprobare Senatului Universităţii, în cursul anului 2014, actualizarea unui set de proceduri corespunzătoare Manualului de proceduri. Volumul este disponibil în format electronic, CD,  distribuit fiecărui departament şi în reţeaua INTRANET a Universităţii - SSH.

 

                              

     C. ASIGURAREA CALITĂŢII CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE   

 

     Cercetarea ştiinţifică rămâne principalul indicator în ierarhizarea instituţiilor de învăţământ superior, aşa încât unul dintre obiectivele principale propuse în programul managerial al rectorului este transformarea universităţii într-un pol de excelenţă la nivel regional, prin generarea şi transferul de cunoaştere cu impact direct asupra calităţii mediului socio-economic. În acest sens, şi pentru anul universitar 2013-2014 s-au propus măsuri de susţinere a cercetării ştiinţifice, de încurajare şi motivare a cadrelor didactice, precum: sprijinirea publicării de cărţi în edituri recunoscute internaţional, pe baza analizei realizate în Consiliul de Administraţie, în funcţie de relevanţa editurii pentru panelul din care face parte fiecare domeniu; acordarea unor sume din veniturile proprii pentru taxele de participare/publicare sau alte cheltuieli la conferinţe şi în diverse publicaţii cotate ISI.

     Un număr de 31 de lucrări au beneficiat de susţinere financiară din fondurile proprii ale universităţii, valoarea totală alocată susţinerii lucrărilor fiind de 45.000 lei, iar suma cheltuită a fost în proporţie de 80 % (38.040 lei).

     Cercetarea ştiinţifică este valorificată prin publicaţii pentru scopuri didactice, publicaţii ştiinţifice, cercuri studenţeşti şi alte structuri de valorificare (universitatea organizează sesiuni naţionale şi internaţionale ale cadrelor didactice şi ale studenţilor, iar comunicările sunt publicate în buletine ştiinţifice cu ISBN sau ISSN sau în reviste dedicate activităţii organizate). Rezultatele cercetării sunt apreciate la nivel naţional prin premii, citări, cotări etc. Publicaţiile, lucrările de anvergură etc. sunt menţionate în baze de date internaţionale.

 

 

D. DESCHIDEREA CĂTRE MEDIUL ECONOMIC ŞI SOCIO-CULTURAL

 

     Se poate afirma că, în prezent, Universitatea este percepută ca o instituţie reprezentativă pentru comunitatea în care fiinţează şi ca un factor de convergenţă a intereselor şi aspiraţiilor comunităţii.

     Pentru aplicarea strategiei de integrare activă în comunitatea socială locală şi regională funcţionează Senatul de Onoare al Universităţii. Acesta cuprinde personalităţi prestigioase ale vieţii economice şi sociale la nivel local, zonal şi regional, manageri de firme, bănci şi instituţii publice sau private, conducători din sfera administraţiei publice. Senatul de Onoare se întruneşte de două ori pe an. Între întruniri, activitatea este condusă de Consiliul Senatului de Onoare. Misiunea principală a acestor foruri constă în elaborarea şi punerea în practică a strategiei de integrare activă a Universităţii în comunitatea locală, zonală şi regională, precum şi a strategiei de Universitate antreprenorială.

     În 2014, în vederea dezvoltării parteneriatelor constructive cu autorităţile locale şi regionale în vederea realizării de proiecte comune, s-au încheiat acorduri de colaborare cu Primăria Alba Iulia, Consiliul Judeţean Alba, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Alba, Colegiul Naţional Horea, Cloşca şi Crişan" din Alba Iulia, Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia, Şcoala generală „Avram Iancu" Alba Iulia, Inspectoratul pentru Imigrări al judeţului Alba. Un parteneriat eficient se derulează cu Primăria Municipiului Alba Iulia, materializat în organizarea de acţiuni comune şi în sprijinul direct pe care Primăria îl acordă Universităţii în dezvoltarea bazei sale materiale. În fiecare an, Primăria acordă premii de excelenţă celor mai buni studenţi ai Universităţii. Relaţii bune de cooperare există şi cu Prefectura şi cu Consiliul Judeţean Alba. Consiliul Judeţean Alba este constant implicat în susţinerea financiară şi logistică a celor mai multe dintre manifestările ştiinţifice şi culturale naţionale şi internaţionale organizate în cadrul UAB, dar susţine şi promovează şi activităţile sportive şi recreative. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu mediul economic şi socio-cultural, cu administraţia publică municipală şi judeţeană şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru reprezintă o coordonată constantă a strategiei Universităţii. Pe această bază a fost posibilă însăşi dezvoltarea Universităţii, de la nucleul restrâns de oameni şi de la baza materială de la înfiinţare, până la dimensiunile de astăzi ale instituţiei.

     Prin activităţile de la nivelul departamentelor şi, în mod special, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea întreţine relaţii stabile de cooperare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba şi cu Casa Corpului Didactic. Dintre elementele acestei cooperări, menţionăm: stabilirea unităţilor şcolare pilot şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar cu funcţia de mentori pentru practica pedagogică a studenţilor de la specializările cu profil didactic; organizarea, în comun, a unor programe de formare continuă a personalului didactic; adaptarea programelor didacticilor de specialitate la cerinţele curriculum-ului preuniversitar şi la particularităţile procesului de predare-învăţare la nivelul fiecărui ciclu de învăţământ; accesul reciproc la bibliotecile Universităţii şi, respectiv, ale Casei Corpului Didactic şi ale unităţilor şcolare.

     Pe plan ştiinţific şi cultural, Universitatea colaborează cu instituţiile de cultură locale şi judeţene, în special cu Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia şi cu Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga", prin cooperarea la programe de cercetare, prin accesul reciproc la biblioteci, prin organizarea practicii de specialitate a studenţilor.

 

 

E. ASIGURAREA CALITĂŢII VIEŢII STUDENŢILOR

 

     Asigurarea unor condiţii decente de viaţă, masă, cazare, studiu şi destindere pentru studenţi a constituit unul dintre reperele definitorii ale strategiei Universităţii. Această strategie se întemeiază pe două argumente principale: extinderea zonei de adresabilitate a Universităţii, dincolo de judeţul Alba, la nivel regional şi naţional, precum şi atragerea unor studenţi din spaţiul european; acestea nu sunt posibile fără asigurarea unor servicii sociale de bună calitate, comparabile cu cele europene şi la costuri suportabile; calitatea proceselor educaţionale şi calitatea formării studenţilor nu se pot asigura dacă studenţii nu dispun de condiţii de viaţă decente, de un mediu de locuire curat şi agreabil, care să ofere atât facilităţi de studiu, cât şi posibilităţi de relaxare şi divertisment.

     Universitatea are în proprietate 3 cămine studenţeşti cu 789 de locuri şi un cămin închiriat. În fiecare cămin există o sală multifuncţională, sală de lectură, sală cu calculatoare; toate camerele sunt renovate, mobilate modern, cu grup sanitar propriu şi dotate cu conexiune la Internet. Două dintre cămine sunt amplasate într-un campus universitar, în incinta căruia există şi o sală de sport modernă, cu multiple dotări pentru educaţie fizică şi sport.

     Universitatea dispune de un restaurant studenţesc, renovat şi modernizat, în 2014 realizându-se lucrări de reabilitare şi consolidare la nivelul superior al clădirii. Dintre dotările şi utilităţile restaurantului studenţesc menţionăm: o sală de mese cu 200 de locuri, renovată şi dotată cu mobilier nou, cu sistem de ventilaţie; două saloane pentru ocazii speciale (protocol conferinţe, întruniri oficiale) cu 60 de locuri; linie automată de preparare a hranei, echipamente moderne specifice bucătăriei; spaţii pentru depozitarea şi conservarea alimentelor, spălătorie automată etc. Restaurantul oferă posibilitatea de servire a mesei de prânz în sistem à la carte (ceea ce a sporit foarte mult numărul studenţilor care apelează la serviciile acestuia).

     Universitatea dispune de un bufet de incintă, prevăzut cu terasă (pentru perioada de vară), precum şi de spaţii de recreare în aer liber: o curte interioară amenajată ca parc (cu havuz, plante decorative, iluminat estetic), campusul fiind situat în zona istorică a Cetăţii Alba Carolina.

     Universitatea gestionează şi o Casă de oaspeţi, cu 32 de camere tip garsonieră şi apartamente (baie proprie, frigider, televizor), care deserveşte profesorii asociaţi sau invitaţi,  din ţară sau străinătate, precum şi participanţii la manifestările ştiinţifice organizate de Universitate. În anul 2014 au fost alocate sume importante pentru reînnoirea dotărilor acesteia şi pentru reparaţii.

     Studenţii Universităţii beneficiază de utilităţile şi serviciile cultural-artistice şi de divertisment oferite de Casa de Cultură a Studenţilor.

     În UAB funcţionează două asociaţii studenţeşti: Liga Studenţilor din  Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (LSUA) şi Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (A.S.C.O.R.), filiala Alba Iulia, ambele desfăşurând, în 2014, o gamă largă de activităţi extracurriculare.           

     În perioada 29 noiembrie-2 decembrie 2014, liderii studenţilor din toată ţara s-au reunit la Alba Iulia pentru a discuta problemele actuale ale sistemului de învăţământ superior şi pentru a-şi stabili strategia de acţiune pentru perioada următoare. Întâlnirea a avut loc în cadrul Adunării Generale a Ligilor Studenţeşti din România, organizată de Liga Studenţilor din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (LSUA). S-au discutat aspecte privind bugetul alocat educaţiei, metodologia de finanţare a universităţilor, precum şi câteva aspecte importante din Strategia Naţională pentru Învăţământ Superior 2014-2020, aflată în dezbatere publică.

 

 

2. Situaţia financiară a Universităţii pe surse de finanţare şi de cheltuieli

 

     La întocmirea situaţiei financiare aferente exerciţiului financiar pe anul 2014 s-a avut în vedere respectarea:

     - Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată şi cu modificările ulterioare;

     - OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

     - OMFP nr.629/2009, pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009;

     - OMFP nr.79/2010, pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009;

     - OMFP nr.980/2010, pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010;

     - OMFP nr.1865/2011, pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011;

     - OMFP nr.24/2012, pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011;

     - OMFP nr.479/2012, pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012;

     - OMFP nr.71/2013, pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012;

     - Ordinul 505/2013, pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013;

     - Ordinul 556/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014;

     - Principiilor contabilităţii prevăzute de OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;

     - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu completările şi modificările ulterioare;

     - Ordinul 1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014;

     - Ordinul 96/2015 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014.

     Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2014 a cuprins resursele financiare necesare finanţării cheltuielilor care privesc buna desfăşurare a activităţii instituţiei. Astfel, veniturile şi cheltuielile au fost fundamentate pe baza principalilor indicatori specifici, şi anume: numărul de studenţi învăţământ de zi subvenţionaţi, numărul de studenţi învăţământ de zi şi ID cu taxă, numărul de masteranzi şi doctoranzi subvenţionaţi şi cu taxă, numărul de posturi efectiv ocupate, fondul de salarii total, baza materială existentă precum şi aparatura şi echipamentele necesare procesului de învăţământ.

     Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat iniţial a fost rectificat în cursul anului ca urmare a influenţelor apărute în desfăşurarea activităţii şi în funcţie de contractele instituţional şi complementar încheiate cu M.E.N.

     Evoluţia prevederilor bugetare pentru anul 2014, se prezintă astfel:

 

Indicatori

Prevederi iniţiale

Prevederi finale

Venituri totale, din care:

28.487.605

30.886.684

     - Venituri din finanţarea de bază (MEN)

8.513.777

8.743.584

     - Venituri proprii ale instituţiei

6.919.967

7.519.967

     - Venituri din cercetare

1.200.000

1.200.000

     - Venituri din finanţare complementară (MEN), din care:

2.908.861

5.078.133

a)Subvenţii cămine cantine

1.051.624

1.269.134

b)Dotări şi alte investiţii

200.000

1.450.000

c) Burse

1.565.155

2.245.340

d) Ajutoare sociale studenţi

92.082

111.897

     -Venituri din activitatea cămine - cantine

1.345.000

1.345.000

     -Venituri din activitatea de microproducţie

800.000

800.000

     -Venituri din fonduri externe post aderare

6.800.000

6.800.000

Cheltuieli totale, din care:

28.487.605

30.886.684

     -Cheltuieli din finanţarea de bază (MEN)

8.513.777

8.743.584

     -Cheltuieli proprii ale instituţiei

6.919.867

7.519.967

     -Cheltuieli din cercetare

1.200.000

1.200.000

     -Cheltuieli din finanţare complementară (MEN), din care:

2.908.861

5.078.133

a)Subvenţii cămine cantine

1.051.624

1.269.134

b)Dotări şi alte investiţii

200.000

1.450.000

c) Burse

1.565.155

2.245.340

d) Ajutoare sociale studenţi

92.082

111.897

     -Cheltuieli din activitatea cămine - cantine

1.345.000

1.345.000

     - Cheltuieli din activitatea de microproducţie

800.000

800.000

     -Cheltuieli din fonduri externe post aderare

6.800.000

6.800.000

 

     Bugetul de venituri şi cheltuieli la nivelul instituţiei este constituit pe surse fiecare sursă de finanţare, cu respectarea clasificaţiei bugetare.

     Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli, calculată pe baza datelor contabile, se prezintă astfel:

 

A.     Veniturile totale pentru anul 2013 - 2014 au fost realizate din următoarele surse:

 

Anul 2013

realizări

Anul 2014

Realizări

% comparativ 2013

Venituri anuale totale, din care:

27.730.208

26.430.773

-4,69%

Venituri din activitatea de bază, din care:

13.360.404

13.285.965

-0,56

     -Venituri din finanţarea de bază

7.758.644

8.743.584

12,69

     -Venituri proprii din taxe studii şi alte venituri

5.601.760

4.542.381

-18,91

Venituri din activitatea de cercetare

1.108.649

906.054

-18,27

Venituri din alocaţii cu destinaţie specială

3.912.192

5.078.133

29,80

Venituri proprii din activitatea cămine cantine

1.273.375

1.292.292

1,45

Venituri proprii din microproducţie

612.109

580.265

-5,20

Venituri din fonduri externe preaderare (Erasmus)

1.411.727

1.780.781

26,14

Venituri din fonduri structurale post aderare

6.051.752

3.507.283

-42,05

 

     Se constată că ponderea veniturilor din activitatea de bază în total venituri a fost de  51,64% . Creşterea veniturilor din finanţarea de bază cu suma de 984.940 lei pentru anul 2014 faţă de anul 2013 se datorează numărului de studenţi echivalenţi din anul 2014 faţă de anul precedent.

     Finanţarea de bază pentru anul 2014 prevăzută în contractul instituţional încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale a fost încasată integral.

     De asemenea, se observă o creştere în ultimul an a veniturilor proprii din activitatea venituri proprii cămine-cantine cu 1,45 % şi pentru activitatea de microproducţie o diminuare cu 5,20%.

 

B.     Cheltuieli totale pentru anul 2013 - 2014 au fost realizate din următoarele surse:

 

Anul 2013

realizări

Anul 2014

Realizări

% comparativ 2013

Cheltuieli totale, din care:

30.343.528

24.792.035

-18,29%

Cheltuieli din activitatea de bază, din care:

15.169.151

13.778.289

-10,09

     -Cheltuieli din finanţarea de bază

7.778.095

8.231.318

5,83

     -Cheltuieli proprii din taxe studii şi alte venituri

7.391.056

5.546.971

-33,23

Cheltuieli din activitatea de cercetare

1.104.430

821.811

-34,38

Cheltuieli din alocaţii cu destinaţie specială

4.114.027

4.195.723

1,98

Cheltuieli proprii din activitatea cămine cantine

992.883

959.964

-3,43

Cheltuieli proprii din microproducţie

565.628

474.048

-19,18

Cheltuieli din fonduri externe preaderare

1.411.004

1.827.094

29,49

Cheltuieli din fonduri structurale post aderare

6.986.405

2.735.106

 

 

     Execuţia bugetară s-a desfăşurat respectându-se prevederile Legii finanţelor publice şi a normelor metodologice cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor.

     Din execuţia bugetară se desprind următoarele concluzii:

     - Veniturile activităţii curente au fost peste nivelul cheltuielilor curente;

     - Ponderea cheltuielilor pentru activitatea de bază în totalul cheltuielilor reprezintă 55,57%.

 

C.     Veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de bază

     Veniturile şi cheltuielile din activitatea de bază pentru anul 2013 - 2014 au următoarea structură:

 

Venituri din activitatea de bază

 

Anul 2013

realizări

Anul 2014

Realizări

%

Venituri din activitatea de bază, din care:

13.360.404

13.285.965

100,00%

     -Venituri din finanţarea de bază

7.758.644

8.743.584

65,81%

     -Venituri proprii din taxe studii şi alte venituri

5.601.760

4.542.381

34,19%

 

Cheltuieli din activitatea de bază

 

Anul 2013

realizări

Anul 2014

Realizări

%

Cheltuieli din activitatea de bază, din care:

15.169.151

13.778.289

100,00%

-          Cheltuieli de personal

11.903.947

11.051.478

80,21%

-          Cheltuieli cu bunuri si servicii

2.739.038

2.238.113

16,24%

-          Cheltuieli cu bursele si ajutoarele sociale

43.468

20.952

0,15%

-          Cheltuieli de capital

482.698

467.746

3,40%

 

     Din execuţia veniturilor şi cheltuielilor privind activitatea de bază se desprind următoarele aspecte:

     - ponderea veniturilor proprii, în totalul veniturilor pentru activitatea de bază, reprezintă 34,19%.

     Din analiza structurii cheltuielilor din activitatea de bază pentru anul 2014, se constată că 80,21% reprezintă cheltuieli de personal din totalul cheltuielilor pentru activitatea de bază, 16,24% reprezintă cheltuieli cu bunuri şi servicii, 0,15% cheltuieli cu bursele şi ajutoarele sociale suportate din venituri proprii, iar 3,40% reprezintă cheltuieli de capital, respectiv amortizarea mijloacelor fixe achiziţionate.

     Comparativ cu anul 2013, cheltuielile de personal au înregistrat o diminuare cu 7,71%, iar cheltuielile materiale o diminuare cu 18,28%.

     Faţă de bugetul previzionat pentru anul 2014, în ceea ce priveşte activitatea de bază aferentă facultăţilor, departamentelor şi cheltuielilor generale ale Universităţii, realizările sunt următoarele:

 

Nr. cat.

Indicatori

Planificat 2014

Realizat 2014

Diferenţe

I.

Venituri din activitatea de bază, din care:

16.263.551

13.285.965

-2.977.586

1.

     -Venituri din finanţarea de bază

8.743.584

8.743.584

0

2.

     -Venituri proprii din taxe studii şi alte venituri

7.519.967

4.542.381

-2.977.586

II.

Cheltuieli din activitatea de bază, din care:

16.263.551

13.778.289

-2.485.262

1.

     -Cheltuieli de personal

11.534.182

11.051.478

-482.704

2.

     -Cheltuieli cu bunuri si servicii

2.798.369

2.238.113

-560.256

3.

     -Cheltuieli cu bursele si ajutoarele sociale

80.000

20.952

-59.048

4.

     -Cheltuieli de capital

1.851.000

467.746

-1.383.254

 

     Cheltuielile de capital reprezintă cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe achiziţionate.

     La finele anului 2014 debitele din taxe de studiu sunt în sumă de 356.420,45 lei.

 

D.    Finanţarea complementară

     Potrivit reglementărilor în vigoare, de la bugetul se finanţează, în mod complementar, unele cheltuieli specifice învăţământului superior : subvenţiile pentru cămine cantine, bursele studenţilor, reducerile pentru transportul studenţilor, reparaţiile capitale, obiectivele noi de investiţii, subvenţii calculatoare, subvenţii cazare. Specificul acestei finanţări constă în faptul că fondurile alocate se utilizează potrivit destinaţiei stabilite prin contractul de finanţare complementară.

 

Venituri din finanţarea complementară

 

Anul 2013

realizări

Anul 2014

Realizări

%

Venituri din finanţarea complementară, din care:

2.091.719

2.477.147

 

     -Dotări şi alte investiţii

900.000

1.450.000

 

     -Burse

1.702.649

2.245.340

 

     -Alte forme de protecţie socială

96.311

11.897

 

     -Obiective investiţii noi

0

0

 

     -Sprijin pt. achiziţie calculatoare

0

1.762

 

 

     Creşterea fondului de burse se datorează în principal burselor aferente studiilor de doctorat.

 

Cheltuieli din finanţarea complementară

 

Anul 2013

realizări

Anul 2014

Realizări

%

Cheltuieli din finanţarea complementară, din care:

2.567.228

3.133.994

 

     -Dotări şi alte investiţii

493.390

683.684

 

     -Burse

1.717.728

2.023.787

 

     -Alte forme de protecţie socială

79.229

98.581

 

     -Obiective investiţii noi

276.881

326.180

 

     -Sprijin pt. achiziţie calculatoare

0

1.762

 

 

     Cheltuielile aferente dotărilor şi a obiectivelor noi de investiţii reprezintă amortizarea mijloacelor fixe ce au fost achiziţionate în anii anteriori.

 

E.     Veniturile şi cheltuielile privind activitatea cămine cantine

Activitatea căminelor studenţeşti şi a cantinei se finanţează în regim extrabugetar şi se completează cu subvenţii de la bugetul de stat. Veniturile şi cheltuielile pentru perioada 2013- 2014 se prezintă astfel: 


Venituri din finanţarea activităţii cămine - cantine

 

Anul 2013

realizări

Anul 2014

Realizări

%

Venituri din finanţarea complementară, din care:

2.486.607

2.561.426

100,00%

     -Subvenţii cămine cantine

1.213.232

1.269.134

49,54%

     -Venituri proprii cămine cantine

1.273.375

1.292.292

50,46%

 

Cheltuieli din finanţarea activităţii cămine - cantine

 

Anul 2013

realizări

Anul 2014

Realizări

%

Cheltuieli din finanţarea complementară, din care:

2.015.799

1.876.769

100,00%

     -Cheltuieli subvenţii cămine cantine

1.022.916

916.805

48,85%

     -Cheltuieli activitatea  cămine cantine

992.883

959.964

51,15%

 

     Din execuţia veniturilor şi cheltuielilor privind activitatea cămine cantine se desprind următoarele aspecte:

     - ponderea veniturilor proprii cămine - cantine, în totalul veniturilor reprezintă 50,46%;

     - cheltuielile pentru anul 2014 au scăzut cu 6,90% fată de anul 2013.

 

 

3. Situaţia programelor de studii - 2013-2014

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

Facultatea

Specializarea (ZI/I.D.)

Data ultimei evaluări

Avizul A.R.A.C.I.S./C.N.E.A.A.

Facultatea Ştiinţe

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (Zi)

Iunie 2014

Menţinerea acreditării

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ID)

Septembrie 2011

Acreditare

Administrarea afacerilor (Zi)

Iunie 2014

Menţinerea acreditării

Administrarea afacerilor (ID)

Decembrie 2010

Acreditare

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

Februarie 2013

Autorizare

Finanţe şi Bănci

Februarie 2010

Acreditare

Contabilitate şi informatică de gestiune (Zi)

Octombrie 2009

Menţinerea acreditării (Ev. instituţională)

Contabilitate şi informatică de gestiune (ID)

Septembrie 2011

Acreditare

Marketing (Zi)

Februarie 2010

Acreditare

Informatică (Zi)

Februarie 2010

Acreditare

Informatică (în limba engleză)

Aprilie2013

Autorizare

Măsurători terestre şi cadastru (Zi)

Iunie 2014

Menţinerea acreditării

Electronică aplicată (Zi)

Noiembrie 2014

Acreditare

Ingineria mediului (Zi)

Septembrie 2014

Acreditare

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Drept (Zi)

Aprilie 2013

Menţinerea acreditării

Sociologie (Zi)

Aprilie 2010

Acreditare

Asistenţă socială (Zi)

Iunie 2011

Menţinerea acreditării

Asistenţă socială (ID)

Decembrie 2010

Acreditare

Administraţie publică (Zi)

Iulie 2011

Acreditare

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Zi)

Iunie 2013

Menţinerea acreditării

Educaţie fizică şi sportivă (Zi)

Iulie 2011

Autorizare

Terapie ocupationala

Noiembrie 2012

Menţinerea autorizării

Facultatea de Istorie şi Filologie

Istorie (Zi)

Octombrie 2009

Menţinerea acreditării (Ev. instituţională)

Arheologie (Zi)

Martie 2010

Menţinerea acreditării

Arheologie (în limba engleză)

Martie 2013

Autorizare

Muzeologie (Zi)

Martie 2010

Menţinerea acreditării

Traducere şi interpretare

Februarie 2013

Autorizare

Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză (Zi)

Februarie 2013

Menţinerea acreditării

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (Zi)

Octombrie 2009

Menţinerea acreditării (Ev. instituţională)

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză (Zi)

Iulie 2010

Acreditare

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie Ortodoxă Pastorală (Zi)

Februarie 2013

Menţinerea acreditării

Teologie Asistenţă Socială (Zi)

Iunie 2013

Menţinerea acreditării

Muzică religioasă

Octombrie 2013

Autorizare

DPPD

Iulie 2014

Încredere limitată

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Facultatea

Specializarea

Data evaluării

Avizul A.R.A.C.I.S./C.N.E.A.A.

Facultatea Ştiinţe

Auditul şi controlul agenţilor economici

Octombrie 2013

Menţinerea acreditării

Contabilitatea şi auditul în instituţiile publice

Februarie 2008

Acreditare

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

Octombrie 2013

Menţinerea acreditării

Administrarea dezvoltării regionale durabile

Noiembrie 2013

Menţinerea acreditării

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

Noiembrie 2013

Menţinerea acreditării

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

Noiembrie 2010

Acreditare

Marketing şi promovarea vânzărilor

Septembrie 2010

Acreditare

Programare avansată şi baze de date

Noiembrie 2010

Acreditare

Sisteme Informaţionale Cadastrale şi Management Imobiliar

Septembrie 2012

Acreditare cu vizită de evaluare după 1 an

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Instituţii de drept privat

Martie 2010

Acreditare

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

Martie 2010

Acreditare cu vizită de evaluare după 1 an

Management educaţional

August 2009

Acreditare

Opera socială în instituţiile ecleziale

Noiembrie 2010

Acreditare cu vizită de evaluare după 1 an

Ştiinţe penale şi criminalistică

Iunie 2010

Acreditare

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

Iulie 2012

Acreditare

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane (Domeniul Sociologie)

Iunie 2014

Încadrare în domeniu acreditat

Facultatea de Istorie şi Filologie

Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale

Iunie 2008

Acreditare

Preistoria spaţiului carpato - dunărean în contextul arheologiei sistemice

Iunie 2008

Acreditare

Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural

Iunie 2008

Acreditare

Literatură şi cultură românească în context european

Noiembrie 2013

Menţinerea acreditării

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

Aprilie 2008

Acreditare

Limbă, literatură şi cultură franceză în spaţiul francofon

Aprilie 2008

Acreditare

Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză)

Aprilie 2008

Acreditare

Interferenţe culturale şi literare româno - britanice şi româno - americane

Aprilie 2008

Acreditare

Confluenţe literare şi culturale româno - franceze

Aprilie 2008

Acreditare

Studii muzeale şi turism cultural

Septembrie 2013

Acreditare

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

Septembrie 2013

Acreditare

Cercetarea arheologică interdisciplinară

Septembrie 2013

Acreditare

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie comparată

Octombrie 2013

Menţinerea acreditării

Consiliere pastorală

Octombrie 2013

Menţinerea acreditării

Mediere interculturală şi interreligioasă

Iulie 2012

Acreditare

 

 

4. Situaţia personalului instituţiei - 2014

 

     La nivelul Universităţii, întregul personal didactic îndeplineşte cerinţele legale pentru ocuparea posturilor didactice. Ocuparea posturilor şi promovarea pe posturi se face pe bază de concurs, cu respectarea prevederilor legale formulate de Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi a criteriilor de evaluare internă. Pentru atingerea unor standarde de performanţă presupuse de integrarea în sistemul european al învăţământului superior, au fost impuse, în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor, criterii minimale obligatorii privind cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională şi a competenţelor de operare pe calculator.

     La 1 octombrie 2014, în Universitatea „1 Decembrie 1918" existau un număr de 226 posturi didactice legal constituite, din care 159 ocupate de cadre didactice titularizate cu normă de bază sau post rezervat (5 posturi). Un număr de 33 posturi sunt ocupate prin plata cu ora. În prezent, în instituţie există 159 de cadre didactice titularizate, din care 68 profesori şi conferenţiari, iar personal didactic cu titlul ştiinţific de doctor este în număr de 148 cadre didactice.

     Numărul de cadre didactice cu norma întreagă este mai mare de 50% din numărul total de posturi didactice constituite conform legii. Numărul cadrelor universitare titulare cu funcţia de profesor şi conferenţiar reprezintă 42,76 % din totalul de cadre titulare (este îndeplinit standardul care prevede o pondere între 25-50%).

     Este respectată cerinţa potrivit căreia personalul didactic titularizat în Universitate, pensionat la limita de vârstă sau din alte motive, pierde calitatea de titular pe post şi devine cadru didactic asociat, neputând să acopere mai mult de o singură normă didactică. De asemenea, cadrele didactice cu titlul de profesor universitar care au depăşit vârsta de pensionare nu reprezintă mai mult de 20% din numărul total de posturi din statul de funcţii.

     Titularii de discipline au titlul ştiinţific de doctor sau doctorand în domeniul de referinţă pentru disciplinele incluse în postul ocupat. Din totalul de 159 de titulari un număr de 148 cadre didactice au titlul ştiinţific de doctor, reprezentând 93,08%  din totalul de cadre titulare.

     Pentru programele de studii de masterat, toate posturile didactice de predare sunt acoperite cu cadre didactice titularizate în învăţământul superior, având gradul de profesor, conferenţiar sau lector, cu titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat. Mai mult de 90% dintre aceştia au norma de bază în instituţie. Personalul de conducere al Universităţii (rector, prorectori, decani, prodecani, directori de departamente) sunt cadre didactice titulare, cu norma de bază în Universitate şi nu se află în situaţii de rezervare a postului sau în conflict de interese.

 

 

5. Situaţia posturilor vacante

 

     În anul 2014, au fost scoase la concurs 21 posturi didactice şi de cercetare: în sem. II al anului universitar 2013/2014 - 2 posturi conferenţiar, 1 post lector, 1 post asistent; în sem. I al anului universitar 2014/2015 - 3 posturi profesor, 8 posturi conferenţiar, 6 posturi lector.

 

 

6. Rezultatele activităţii de cercetare - 2014

 

     În 2014, s-a continuat derularea a 14 proiecte din fonduri structurale, un număr de 8 proiecte fiind în situaţia de prelungire, iar 6 proiecte au fost contractate în cursul anului 2014, din care: 3 proiecte în calitate de beneficiar, respectiv 3 proiecte în calitate de partener. Situaţia sintetică a sumelor solicitate prin cereri de rambursare, precum şi valorile sumelor restante se regăsesc în tabelul de mai jos. Susţinerea financiară din venituri proprii a fost în valoare totală de 3.886.130.67 lei la 31.12.2014.

 

Situaţie sintetică a sumelor angajate pe proiecte din fonduri structurale la 31.12.2014:

Valoarea totală proiecte POSDRU/POSCCE/PODCA

lei

Cereri rambursare depuse

lei

Sume restante  din cereri de rambursări depuse

lei

Plăţi efectuate pentru care nu

s-au depus cereri de rambursare

lei

 

50.688.417,41

 

 

24.188.136,35

 

 

1.100.198,46

 

 

2.785.932,21

 

 

GRANTURI, PROIECTE, CONTRACTE DE CERCETARE - 2014

 

FACULTATEA

Departament

CONTRACTE

CONTRACTE (PROIECTE) ŞTIINŢIFICE

PARTENER

PROMOTOARE

PARTENER

PROMOTOARE

POSDRU

Altele

POSDRU

Altele

ANCS

POSDRU

CNCS

Altele

CNCS

UEFISCDI

ANCS

USR

Altele

Istorie şi Filologie

Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

-

1D

-

2D+ 2N

-

-

-

1N

-

1D+

1N

-

-

1D

Departamentul de Filologie

1D

-

1D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Institutul de Arheologie Sistemica „Iuliu Paul"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Centrul de Cercetări Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1D

-

-

-

Ştiinţe Economice

Departamentul de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor

1N+ 1D

-

1N+ 1D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1N

Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Departamentul de Ştiinte Exacte şi Inginereşti

1N+ 1D

2N

2N

8N

-

-

-

9N

-

-

1N

-

1N

Drept şi Ştiinţe Sociale

Departamentul de Drept şi Ştiinte Administrative

-

-

-

1N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Departamentul de Ştiinţe Sociale

-

-

-

1N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

1N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teologie

Departamentul de Teologie şi Asistenţă Socială

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2N

-

-

TOTAL

(N = Contracte noi;  D = Contracte in derulare)

3N+ 3D

2N+ 1D

3N+ 2D

12N

+

2D

-

-

-

10N

-

1N+ 2D

3N

-

2N+ 1D

  

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE - 2014

 

Facultatea

Departament

Jurnale

Proceedings-uri

Cărţi

ISI

BDI

Fără BDI ISI

CNCS B+

CNCS B

Fără  CNCS

ISI

BDI

Fără  BDI ISI

CNCS

Inter-nat.

CNCS

Fără CNCS

Istorie şi Filologie

Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

-

26

3

-

-

2

-

1

4

8

3

4

-

Departamentul de Filologie

4

26

6

3

1

44

1

1

2

-

1

1

5

Institutul de Arheologie Sistemică

„Iuliu Paul"

-

2

1

-

-

-

-

2

-

-

-

1

-

Centrul de Cercetări Istorice şi Politologice

„Iuliu Maniu"

1

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ştiinţe Econo-mice

Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

6

40

2

8

-

-

-

2

4

5

1

3

-

Ştiinţe Exacte şi Ingine-reşti

Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

22

37

2

1

-

4

12

6

1

8

1

6

-

Drept şi Ştiinte Sociale

Departamentul de Drept şi Ştiinţe Administrative

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Departamentul de Ştiinţe Sociale

4

6

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

4

8

-

1

1

-

3

1

-

1

-

3

-

Teologie

Departamentul de Teologie şi Asistenţă Socială

3

16

4

2

-

-

-

1

-

-

1

2

-

Scoala Doctorală

Şcoala Doctorală - Contabilitate

-

13

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Scoala Doctorală - Filologie

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Şcoala Doctorală - Istorie

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Şcoala Doctorală - Teologie

12

6

-

-

-

1

2

2

1

-

-

1

-

Total

 

62

191

21

15

2

52

18

16

12

22

8

24

5

  

Publicaţii în SERIA DIDACTICA - 2014

 

Facultatea

Departament

Cursuri licenţă

Cursuri master

Cursuri doctorat

Suport seminarii licenţă

 

 

Istorie şi Filologie

Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

-

-

-

-

 

Departamentul de Filologie

7

6

-

9

 

Institutul de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul"

-

-

-

-

 

Centrul de Cercetări Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu"

-

-

-

-

 

Ştiinţe Economice

Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

13

3

-

1

 

Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

13

2

5

11

 

Drept şi Ştiinţe Sociale

Departamentul de Drept şi Ştiinţe Administrative

4

-

-

1

 

Departamentul de Ştiinţe Sociale

-

-

-

-

 

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

1

1

-

3

 

Teologie

Departamentul de Teologie şi Asistenţă Socială

1

-

1

-

 

TOTAL

39

12

6

25

 

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE - 2014

 

Facultatea

 

Departament / UC

 

Organizate

Cercuri studenţeşti (existente in univ.)

 

Nationale

Internationale

Nationale cu participare internationala

Regionale

Nationala studenteasca

Internationala studenteasca

Facultatea de Istorie si Filologie

Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

1

4

-

-

1

-

2

Departamentul de Filologie

-

1 +

0.5

-

-

-

-

4

Institutul de Arheologie Sistemica „Iuliu Paul"

-

-

-

-

-

-

-

Centrul de Cercetări Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu"

-

-

-

-

-

-

-

Facultatea de Ştiinţe

Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

1 +

0.5

1

-

-

0.5

-

5

Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

0.5

1

1

-

0.5

-

4

Facultatea de Drept si Ştiinţe Sociale

Departamentul de Drept şi Ştiinţe Administrative

2

1

-

-

1

-

-

Departamentul de Ştiinţe Sociale

-

1

-

-

-

-

-

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

1

-

-

-

-

-

-

 

Facultatea de Teologie

 

Departamentul de Teologie şi Asistenţă Socială

2

1

-

-

2

1

-

Centrul de Cercetări interreligioase şi de Psihopedagogie creştină

-

-

-

-

-

-

-

CICOC

 

Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră

-

1

-

-

-

-

-

CRI

Centrul de Relaţii Internaţionale

-

0.5

-

-

-

-

-

TOTAL

 

8

12

1

-

5

1

15

 

 

7. Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare

 

     În conformitate cu obiectivele stabilite prin Codul de Etică Universitară, pe parcursul anului 2014 Comisia de Etică şi Deontologie Universitară a urmărit să asigure responsabilitatea morală a cadrelor didactice, a personalului nedidactic, a studenţilor şi a tuturor celor care se află în relaţii directe şi indirecte cu Universitatea, precum şi să contribuie la creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare oferite studenţilor şi masteranzilor. Pentru o cunoaştere cât mai corectă a aspectelor care privesc viaţa complexă a comunităţii academice, Comisia de Etică şi Deontologie Universitară a solicitat cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar să aducă la cunoştinţa comisiei actele care ar putea aduce atingere principiilor consacrate prin Carta Universităţii şi prin regulamentele interne. 

     Pe parcursul anului 2014 Comisia a primit o singură sesizare (nr. 1421/03.02.2014), cu privire la o acuzaţie de plagiat formulată de către profesorul Mărculeţ Vasile la adresa d-lui Conf.univ.dr. Telea Marius, cadru didactic titular al Facultăţii de Teologie Ortodoxă. Comisia de etică, întrunită în data de 07.04.2014, a analizat documentele primite şi a admis sesizarea reclamantului, aşa încât au fost urmate procedurile prevăzute în Regulamentul de funcţionare. În urma Raportului de caz, Comisia de etică întrunită în data de 16.04.2014 a stabilit că fapta constituie plagiat în sensul prevederilor art.6, lit. f) din Codul de Etică Universitară, persoana reclamată a comis abatere de la conduita universitară prevăzută de art.310, lit. a din Legea Educaţiei Naţionale, „plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori".

     Astfel, în baza prevederilor art.320 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Comisia de etică şi deontologie universitară a dispus sancţionarea d-lui conf.univ.dr. Telea Marius, potrivit art. 318, lit. c), cu suspendarea, pe o perioadă de 5 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare sau de control, ca membru în comisii de doctorat, de masterat sau de licenţă, precum şi luarea unor măsuri reparatorii din partea d-lui Conf.univ.dr. Telea Marius: excluderea din CV-ul personal, din fişele de lucrări, fişele de evaluare sau din alte baze de date a oricăror referiri la articolele incriminate, retragerea articolelor din publicaţiile în care au apărut, precum şi din toate bazele de date naţionale şi internaţionale, cu notificarea acestora.

     Conform Raportului Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară, se confirmă punerea în aplicare a sancţiunilor impuse d-lui Conf.univ.dr. Telea Marius, care a depus toate dovezile ce atestă respectarea măsurilor reparatorii stabilite.

 

 

8. SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR

 

     Din  rapoartele de autoevaluare ale programelor de studiu rezultă că peste 70% dintre absolvenţi se angajează la nivelul calificării obţinute în universitate, în termen de doi ani de la data absolvirii. În acest sens, exemplificăm prin următoarele programe de studii: Contabilitate şi Informatică de Gestiune 80,95%; Finanţe şi Bănci 87,5%; Informatică 70%; Teologie Pastorală 71%; Administrarea Afacerilor 72%; Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor 77%; Istorie 75%; Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză 80%.

     Concluzionând, se constată un trend ascendent al evoluţiei mediului academic albaiulian şi o creştere a performanţelor profesionale din ultimii ani, Universitatea beneficiind de un corp academic care corespunde standardelor naţionale şi europene.

     Strategia managerială a Universităţii, axată pe creşterea continuă a calităţii procesului didactic şi a cercetării ştiinţifice, dinamica dezvoltării relaţiilor de colaborare cu instituţii prestigioase de învăţământ şi de cercetare şi, nu în ultimul rând, cu mediul economic privat, au condus la recunoaşterea Universităţii, atât pe plan naţional cât şi internaţional, ca o instituţie orientată spre performanţă. 

 

 

 

Prof. univ. dr. DANIEL BREAZ,

RECTORUL UNIVERSITĂŢII „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA