Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Plan operaţional 2006

Inapoi la Planuri operaţionale 2006 - 2016

 

     Prezentul Plan operational cuprinde un extras al obiectivelor, reperelor si directiilor cuprinse în Planul strategic de dezvoltare institutionala pentru perioada 2004 - 2008 , dintre cele cu aplicare sau cu termen de scadenta în cursul anului 2006, cu completarile impuse de noul stadiu al reformei învatamantului superior, cu referire speciala la aplicarea Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, la managementul financiar si managementul calitatii.

     In consecinta, Planul operational nu mai reia obiectivele si directiile pe termen lung din Planul strategic , chiar daca acestea continua sa fie avute în vedere si în cursul anului 2006. Planul operational cuprinde obiective si masuri pentru anul 2006, dar cu actiune ce începe cu anul universitar 2005-2006 si continua în anul universitar 2006-2007.

     Textul Planului operational este însotit de un set de anexe care concretizeaza, prin situatii sintetice si date statistice, obiectivele si directiile de actiune vizate pentru anul 2006.  

     Planul operational 2006 a fost elaborat de o Comisie coordonata de:

          Prof.univ.dr.ing. Moise Ioan Achim – rectorul Universitatii; 

          Prof.univ.dr. Florea Voiculescu – prorector pentru învatamant si strategie institutionala, alcatuita din: 

          Prof.univ.dr. Iacob Marza – decanul Facultatii de Istorie si Filologie; 

          Prof.univ.dr. Nicolae Todea – decanul Facultatii de Stiinte; 

          Prof.univ.dr. Adrian Stefan Tulbure – decanul Facultatii de Drept si Stiinte Sociale; 

          Prof.univ.dr. Arhiepiscop Andrei Andreicut – decanul Facultatii de Teologie Ortodoxa; 

          Prof.univ.dr.ing. Remus Joldes – directorul Colegiului Universitar Alba Iulia; 

          Economist Nicoleta Ionescu – contabil sef; 

          Ing. Vasile Marculet – director general administrativ.

          Coordonare stiintifica – prof.univ.dr. FloreaVoiculescu

 

 

MISIUNEA SI OBIECTIVELE UNIVERSITATII

Planul operational preconizeaza consolidarea misiunii istorice, culturale si stiintifice a Universitatii, în context national si universal, paralel cu o deschidere mai hotarata catre componentele economice, sociale si comunitare ale misiunii institutiei.

   

          1. Obiective strategice pentru perioada 2006 - 2007

     Adaptand coordonatele generale ale dezvoltarii institutionale la contextul actual în plan academic, economic, politic si social, precum si în functie de evolutiile prognozate pe termen scurt si mediu, strategia Universitatii vizeaza urmatoarele obiective:

          - continuarea si dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învatamantului , în acord cu standardele nationale si criteriile academice de evaluare a universitatilor;

          - asigurarea nivelului înalt de pregatire a studentilor, în concordanta cu standardele nationale si internationale;

          - înzestrarea studentilor cu cunostintele si capacitatile necesare integrarii active si eficiente în viata sociala si în profesiune, orientarea lor spre o atitudine creatoare, critica si independenta si spre un comportament dinamic si cu forta de adaptare la situatii noi prin competenta si permanenta autoinstruire;

          - sustinerea prioritara a cercetarii stiintifice , printr-un ansamblu de masuri privind personalul, finantarea si asigurarea logistico-materiala, la nivelul standardelor impuse universitatilor cu misiune de învatamant si cercetare;

          - dezvoltarea cercetarii la nivel de catedra si departament, în relatie directa cu evolutia curriculum-ului si cu nevoile procesului de învatamant;

          - dezvoltarea cercetarii de varf, prin centre de excelenta, cu abordari interdisciplinare, prin colaborari externe si granturi;

          - extinderea cercetarilor aplicative, pentru solutionarea unor probleme practice, prin contract cu beneficiarii sau valorificate prin consultanta si audit.

          - adaptarea organizarii institutionale si restructurarea curriculum-ului , în stransa legatura cu ciclicizarea programelor de studii si cu organizarea specializarilor, rutelor profesionale si structurilor universitare, la nivel de licenta , masterat si doctorat ;

          - dezvoltarea unor noi domenii de licenta si specializari în functie de evolutia cererii de studii si a pietei calificarilor universitare;

          - asigurarea premiselor pentru ca, în perspectiva, Universitatea sa organizeze cicluri complete – licenta , masterat , doctorat – în toate domeniile si la toate facultatile din structura sa.

          - aplicarea unui management eficient , întemeiat pe planificarea strategica si asigurarea calitatii , care sa permita corelarea programelor de dezvoltare institutionala cu resursele financiare disponibile sau pe care Universitatea le poate atrage prin prestari de servicii specifice, prin programe si contracte cu beneficiari, inclusiv prin participarea la programele europene;

          - promovarea unei politici de personal care sa încurajeze excelenta, evolutia profesionala, atasamentul si loialitatea fata de institutie;

          - extinderea relatiilor de cooperare cu universitati si institute din tara si strainatate, prin programe de învatamant si cercetare si prin mobilitati de cadre didactice si studenti;

          - pregatirea Universitatii pentru adaptarea la restructurarile impuse de integrarea europeana , extinderea relatiilor cu universitati din Europa si compatibilizarea curriculum-ului si a organizarii institutionale cu standardele practicate în Comunitatea Europeana.

          - dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale pentru studenti si cadre didactice, cresterea accesibilitatii si atractivitatii Universitatii sub raportul costurilor si al calitatii serviciilor sociale si culturale;

          - extinderea si modernizarea dotarilor pentru învatamant si cercetare la nivelul cerintelor actuale, continuarea efortului investitional în laboratoare didactice si de cercetare performante;

          - continuarea si, dupa caz, finalizarea lucrarilor de reparatii capitale si consolidari la spatiile de învatamant si servicii ale Universitatii si pregatirea conditiilor pentru investitii în constructii noi ;

          - promovarea strategiei de universitate antreprenoriala , prin valorificarea resurselor umane si materiale ale unitatilor de cercetare, facultatilor si departamentelor care pot presta, pe baza de contracte, activitati de cercetare si servicii pentru agenti economici, institutii si persoane fizice.

     2. Reperele sintetice ale strategiei de dezvoltare

     În domeniul învatamantului:

          - Învatamant modern, formativ, centrat pe studenti;

          - Adaptarea domeniilor, specializarilor si structurilor institutionale la organizarea pe cicluri a studiilor universitare;

          - Îmbinarea învatamant - cercetare ca modalitate specific universitara a predarii si învatarii;

          - Organizarea de programe de studii în sfera formarii continue, a specializarii postuniversitare si reconversiei profesionale;

          - Organizarea de programe de studii prin cooperare cu universitati si institutii de cercetare din tara si strainatate.

     În domeniul cercetarii:

          - Conexiune directa între învatamant si cercetare, antrenarea studentilor în cercetare;

          - Extinderea finantarii prin granturi, contracte cu beneficiari si programe externe;

          - Organizarea cercetarii de varf în centre de cercetare si în centre de excelenta;

          - Participarea la programele europene de cercetare.

     Resursele umane:

          - Dezvoltarea corpului profesional si de cercetatori propriu;

          - Aplicarea criteriilor de excelenta în încadrarea si promovarea personalului didactic si de cercetare;

          - Extinderea mobilitatilor de cadre didactice, cercetatori si studenti, pe plan national si european;

          - Motivarea personalului academic si administrativ prin sistemul de salarizare si promovare profesionala, îmbinarea criteriilor de competenta cu atasamentul fata de institutie;

          - Perfectionarea continua a personalului tehnic, economic si administrativ.

     Managementul calitatii:

          - Aplicarea Sistemului Institutional de Management al Calitatii (SIMC);

          - Sprijinirea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii Educatiei ;

          - Elaborarea manualului calitatii ;

          - Perfectionarea functionalitatii structurilor si permanentizarea procesului de autoevaluare academica;

          - Pregatirea manageriala a personalului;

     Finantarea:

          - Aplicarea mecanismelor si criteriilor de dimensionare si alocare a fondurilor pe tipuri de activitati, structuri si directii de utilizare;

          - Aplicarea sistemului de conducere prin bugete descentralizate;

          - Diversificarea surselor de finantare;

          - Participarea la competitia pentru finantarea cercetarii;

          - Cointeresarea autoritatilor locale, a agentilor economici si institutiilor locale si judetene în sustinerea financiara a Universitatii.

     Infrastructura:

          - Finalizarea investitiilor aflate în curs de derulare;

          - Reamenajarea, modernizarea si adaptarea spatiilor pentru învatamant si servicii preluate în proprietatea Universitatii de la alte institutii;

          - Extinderea spatiilor de învatamant în concordanta cu dezvoltarea generala a institutiei;

          - Dezvoltarea si modernizarea dotarilor pentru laboratoare si cabinete specializate pentru învatamant si cercetare;

          - Finalizarea infrastructurii de comunicatii si realizarea integrala a programului de informatizare a Universitatii;

     Ameliorarea si extinderea spatiilor si dotarilor pentru servicii sociale.

     Informatia:

     Diversificarea surselor de informare;

     Actualizarea permanenta a bancii de date a Universitatii;

     Tiparirea si distribuirea sistematica a Buletinului oficial al Senatului;

     Democratizarea si trasparenta informatiei.

 

CANDIDATII, STUDENTII SI ABSOLVENTII

Planul strategic preconizeaza realizarea unui echilibru optim între cresterile cantitative si exigentele calitative privind studentii si absolventii, precum si între evolutia numarului de studenti si evolutia celorlalte componente ale procesului de învatamant si ale organizarii institutionale.

     

1. Obiective pentru perioada 2006 - 2007

     Luand în considerare evolutiile anterioare, contextul actual si tendintele previzibile pentru perioada 2005 – 2006, strategia Universitatii vizeaza urmatoarele obiective:

          - controlul cresterilor cantitative si determinarea unui numar optim de studenti, care sa garanteze stabilitatea privind dimensiunile cantitative si structurale ale Universitatii si sa nu genereze o dependenta negativa a Universitatii fata de fluctuatiile conjuncturale ale cererii de studii;

          - corelarea evolutiei numarului de studenti cu celelalte componente ale procesului de învatamant, în special cu evolutia personalului didactic si a conditiilor privind spatiile si dotarile pentru învatamant;

          - compensarea limitarii numarului de studenti la învatamantul universitar de licenta prin dezvoltarea studiilor universitare de masterat si doctorat, precum si prin extinderea altor forme de învatamant (formare continua, reconversie profesionala etc.);

          - cresterea calitatii pregatirii studentilor prin practicarea unui învatamant modern, activ si participativ, cu un accentuat caracter aplicativ, orientat spre solicitarile carora absolventii vor trebui sa le raspunda în exercitarea profesiei dobandita prin studii;

          - realizarea unei relatii mai directe cu piata calificarilor si monitorizarea evolutiei absolventilor.

 

     2. Directii de actiune si masuri

     1. Elaborarea unei prognoze privind dinamica si structura fluxurilor de candidati la admitere si promovarea unei politici de adaptare operativa la schimbarile ce vor avea loc pe piata serviciilor educative si pe piata calificarilor universitare.

     2. Largirea bazei de selectie a viitorilor studenti prin extinderea zonelor geografice de provenienta a candidatilor. În acest sens, se vor aplica masuri în doua planuri: a) masuri de îmbunatatire si promovare a imaginii Universitatii si de popularizare a ofertei de studii a Universitatii; b) ameliorarea continua, cantitativa si calitativa, a serviciilor sociale pentru studenti (cazare, masa), la costuri suportabile, care sa atraga si sa mentina în Universitate studentii din zonele îndepartate ale tarii.

     3. Continuarea strategiei de reducere a costurilor de scolarizare pe student, prin masuri de rationalizare care sa nu afecteze calitatea procesului de învatamant, dar care sa permita încadrarea în alocatiile bugetare pentru studentii subventionati si mentinerea taxelor de studii la un nivel suportabil - competitiv cu cel practicat de alte universitati.

     4. Ameliorarea calitatii pregatirii studentilor, reducerea pierderilor nejustificate de studenti. În acest sens, se au în vedere urmatoarele masuri:

     a) ameliorarea calitatii pedagogice a procesului de învatamant, diversificarea metodologiei predarii, învatarii si evaluarii studentilor

     b) valorificarea avantajelor oferite de sistemul creditelor transferabile, cu referire la mobilitatea studentilor, la posibilitatea de prelungire a scolarizarii pentru refacerea parcursului la disciplinele nepromovate, de întrerupere si reluare a studiilor fara repetarea creditelor obtinute;

     c) introducerea unui sistem de monitorizare a situatiei la învatatura a studentilor ca parghie de feed-back pentru evaluarea si ameliorarea calitatii procesului de învatamant.

     5. Instituirea unui sistem de monitorizare a evolutiei absolventilor si de sprijinire a integrarii profesionale a acestora prin:

     a) dezvoltarea serviciilor de consultanta si orientare în cariera;

     b) adaptarea si readaptarea procesului de învatamant în functie de competentele si performantele ce vor fi solicitate absolventilor în exercitarea practica a profesiunii.

     Potrivit obiectivelor Planului strategic si prognozelor privind factorii ce vor influenta evolutia fluxurilor de studenti în perioada 2004 – 2008, ponderea cea mai mare, ca numar de studenti, continua sa o aiba studentii de la învatamantul universitar de zi , ritmul de crestere prognozat pentru aceasta perioada fiind în medie de 8 -10 % pe an, ceea ce corespunde unei cresteri de aproximativ 35- 40 % pe ansamblul perioadei. Prognozele din Planul strategic s-au confirmat pentru anul 2005-2006 si sunt motive sa se anticipeze ca se vor confirma si pentru anul 2006-2007. Chiar daca numarul de studenti din anul I 2006-2007 va ramane relativ constant sau va creste moderat, numarul total al studentilor va creste substantial datorita aparitiei anilor superiori de studii la specializarile fara cicluri complete (autorizate în anii 2003-2005). De asemena, o contributie importanta la cresterea numarului de studenti o va avea initierea unor noi linii de studiu la nivel de licemta si de masterat.

 

 

Figura nr. 1 Evolutia si prognoza privind numarul de studenti la învatamantul de zi


     În ceea ce priveste învatamantul la distanta , numarul studentilor a înregistrat o diminuare în anul universitar 2004-2005 ca urmare a faptului ca la anumite specializari cererea de studii a fost în scadere, dar si faptului ca pentru unele specializari nu s-a obtinut acreditarea de a se organiza forma de învatamant la distanta. Este probabil ca aceasta tendinta sa se diminueze în anii urmatori, prognoza confirmata de situatia din anul 2005-2006, cand se înregistreaza o crestere evidenta a numarului de studenti. Anticipam ca, în anul 2006-2007, cresterea numarului de studenti la învatamantul la distanta va continua, mai ales datorita aparitiei anilor superior de studiu la specializarile autorizate în anii 2004-2005. Începand cu anul 2007-2008 numarul estimat de studenti la învatamantul la distanta va înregistra o crestere usoara, prin extinderea scolarizarii la noi specializari acreditate pentru ID.

 

 

Figura nr. 2 Evolutia si prognoza privind numarul de studenti la învatamantul la distanta


     O pondere semnificativa – în acord cu obiectivele Planului strategic - se prognozeaza pentru învatamantul postuniversitar (masterat, doctorat, cursuri postuniversitare de specializare). Aceasta prognoza este justificata de faptul ca înca din anul 2004-2005, strategia Universitatii a vizat si a realizat o dezvoltare accentuata a învatamantului postuniversitar. Cererea de studii pentru aceasta forma de învatamant se mentine ridicata si se poate anticipa ca admiterea în anul 2006-2007 va mentine numarul de masteranzi cel putin la anivelul anului 2005. Desigur, aceste estimari depind de eventualele modificari ale cadrului legislativ privind studiile de masterat si doctorat. În acest sens, se va avea în vedere pregatirea conditiilor (umane, materiale) pentru trecerea, începand cu anul 2008, la organizarea ciclurilor de studii universitare de masterat si doctorat, potrivit Legii 288/2004.

 

 

Figura nr. 3 Evolutia si prognoza privind numarul de studenti la învatamant postuniversitar


     Coroborand tendintele evolutiei efectivelor de studenti la principalele forme de învatamant, se poate anticipa o crestere substantiala a numarului de studenti în perioada 2006-2008, confirmandu-se astfel prognozele din Planul strategic institutional pentru perioada 2004-2008, potrivit carora, la sfarsitul acestei perioade, Universitatea va atinge proportiile unei institutii de nivel mediu , urmand ca evolutiile cantitative si structurale sa se stabilizeze la un numar de 9000-10000 de studenti.

 

 

Figura nr. 4 Evolutia si prognoza privind numarul total de studenti


PERSONALUL DIDACTIC SI DE CERCETARE

Planul operational se fundamenteaza pe premisa ca resursele umane si, în special, personalul didactic si de cercetare, constituie factorul decisiv al dezvoltarii Universitatii.

Strategia pentru anul 2006 se întemeiaza pe conceptul de excelenta în activitatea didactica si de cercetare a personalului titular, cadre didactice si cercetatori.

 

     În anii universitari 2005-2006 si 2006-2007 se mentin principalele caracteristici si tendinte privind personalul didactic si de cercetare, respectiv:

     a) ponderea crescanda a personalului didactic propriu în acord cu dezvoltarea treptata a celorlalte componente ale procesului de învatamant: specializari, structuri (catedre, facultati, colegii), studenti, spatii de învatamant, dotari si servicii;

     b) cresterea treptata a numarului de doctori, de conferentiari si profesori, din randul personalului didactic propriu;

     c) o compozitie pe varsta si specializari echilibrata, care garanteaza stabilitatea si evolutia personalului didactic în interiorul institutiei;

     d) îmbunatatirea raportului dintre numarul posturilor didactice si numarul personalului didactic titular .

     1. Obiective pentru anul 2006

          - consolidarea corpului profesoral si de cercetatori propriu, prin promovarea profesionala a personalului existent, îndeosebi din randul tinerilor cu performante înalte;

          - încadrarea în standardele cantitative si calitative (de autorizare/acreditare) privind personalul didactic si de cercetare;

          - folosirea parghiilor salariale si a celor de promovare profesionala pentru încurajarea eforturilor depuse în si pentru Universitate si stimularea autoperfectionarii personalului, paralel cu deschiderea posibilitatii de obtinere a unor venituri decente în urma activitatilor desfasurate în Universitate;

          - cresterea ponderii activitatii de cercetare în structura posturilor didactice, îmbinarea activitatii de predare cu cea de cercetare;

 

     2. Directii de actiune si masuri

     1. Aplicarea unui sistem unitar si precis de criterii de evaluare a personalului didactic si de cercetare, cu corelari directe pe planul promovarii profesionale si al salarizarii.

     2. Accentuarea criteriilor calitative de evaluare, selectie si promovare a personalului didactic si de cercetare.

     3. Cresterea ponderii cercetarii stiintifice si activitatii publicistice în evaluarea si salarizarea personalului didactic.

     4. Asigurarea unei relatii directe între nivelul veniturilor si cantitatea si calitatea muncii, luandu-se în considerare si contributia fiecaruia la functionarea generala a institutiei.

     5. Stimularea motivatiei personalului de a promova profesional.

     6. Cointeresarea generala a personalului didactic, de cercetare si administrativ fata de situatia de ansamblu a Universitatii, crearea unui climat de coeziune între interesele personale si interesele institutiei.

     Ca urmare a punerii în practica a obiectivelor si masurilor privind personalul didactic, se anticipeaza doua tendinte principale:

     a) cresterea ponderii cadrelor didactice titulare în totalul posturilor didactice;

     b) cresterea ponderii cadrelor didactice cu functiile de conferentiar si profesor în totalul titularilor;

     c) Mentinerea unei compozitii echilibrate pe varste a corpului profesoral.

     Fata de prevederile Planului strategic pentru perioada 2004-2008, Planul operational pentru anul 2006 aduce anumite ajustari, impuse de schimbarile de context ce au avut loc între timp, precum si de necesitatea unor recorelari între statele de functii de personal didactic si celelalte componente ale organizarii institutionale (numar de studenti, surse de finantare s.a.). Aceste ajustari se refera la:

     a) Temperarea cresterii numarului de posturi didactice, iar pentru anumite structuri (facultati, catedre, departamente), stoparea sau chiar reducerea numarului de posturi didactice, astfel încat pe ansamblul Universitatii, în anul universitar 2006-2007, numarul de posturi sa ramana constant sau sa se reduca.

     b) Constituirea de noi posturi didactice se va accepta numai în situatii strict necesare, la specializarile cu cicluri incomplete (la care apar noi ani de studiu) sau în cazul unor modificari obligatorii în planul de învatamant, precum si în cazul autorizarii de noi specializari.

     c) În perioada de tranzitie la noul mod de organizare a studiilor universitare si în functie de efectele pe care le va avea acesta, se va monitoriza foarte atent încadrarea de noi titulari, urmand a fi scoase la concurs numai posturi didactice care au garantia unei stabilitati de cel putin 4 ani.

     d) Pentru anul 2006-2007, statele de functii de personal didactic vor fi mai strict structurate pe functii didactice, astfel încat distribuirea numarului posturilor didactice si, respectiv, a numarului titularilor pe functiile didactice sa fie echilibrata si sa reflecte o structura piramidala. Obiectivul urmarit este de a preîntampina scindarea structurii posturilor si a personalului didactic, atat pe filiera ierarhiei academice (profesori – asistenti), cat si pe cea a varstei (varstnici - tineri).

     e) Se va limita aducerea de noi titulari direct pe functiile de predare, favorizandu-se încadrarea si promovarea tinerilor absolventi, începand cu functiile de preparator si asistent. Concursurile de ocupare a posturilor didactice vor cuprinde standarde si indicatori de performanta care sa garanteze calitatea resurselor umane la intrarea în Universitate.

     f) Se vor acentua exigentele si rigorile criteriilor si filtrelor de selectie/promovare pe functiile didactice superioare, în concordanta cu standardele practicate pe plan national, dar si cu strategia Universitatii privind promovarea calitatii si a excelentei studiilor. Obiectivul vizat este ca fiecare promovare sa reprezinte nu numai un castig personal, dar si un castig pentru Universitate .

 

 

Figura nr. 5 Evolutia si prognoza privind numarul de posturi didactice si al personalului didactic titular


 

 

Figura nr. 6 Ponderea posturilor de profesor si conferentiar în totalul titularilor

 

PERSONALUL ECONOMIC SI TEHNICO-ADMINISTRATIV

Planul operational se fundamenteaza pe premisa ca personalul economic si tehnico-administrativ, precum si structurile deservite de acesta, trebuie sa contribuie direct la realizarea obiectivelor Universitatii privind calitatea învatamantului si a cercetarii si la realizarea unui management academic si administrativ eficient.

 

     1. Obiective pentru anul 2006

           mentinerea sau, dupa caz, restabilirea echilibrului între evolutiile de ansamblu ale institutiei si numarul, structura si calificarile personalului economic, tehnic si administrativ;

          - asigurarea cu personal calificat, în numarul si structura necesare, a sectoarelor de care depinde calitatea procesului de învatamant si cercetarii stiintifice (laboranti, bibliotecari, analisti programatori, tehnicieni);

          - perfectionarea pregatirii profesionale a personalului;

          - asigurarea necesarului de personal pentru serviciile sociale, în proportiile impuse de functionarea normala a cantinei si caminelor studentesti;

     2. Directii de actiune si masuri

     1. Î mbunatatirea modalitatilor de selectie si promovare a personalului din conducerea administrativa, pe criterii de competenta profesionala si atasament fata de institutie.

     2. Elaborarea si aplicarea unui program de ameliorare a încadrarii si salarizarii personalului TESA si didactic auxiliar, în functie de competenta si de volumul de munca, precum si în concordanta cu nevoile de functionare a structurilor universitare.

     3. Organizarea unui program de perfectionare profesionala a personalului administrativ vizand dezvoltarea competentelor de utilizare a sistemelor informatice si a bazelor de date pentru management.

     4. Crearea de noi posturi economice, tehnice si administrative pentru structurile universitare partial sau integral autofinantate prin granturi si programe de cercetare, prin contracte cu beneficiari sau pentru serviciile de învatamant si perfectionare profesionala prestate cu taxe sau cu suportul financiar al agentilor economici.

 

STRUCTURA SI ORGANIZAREA ACTIVITATII ACADEMICE

Planul operational porneste de la premisa ca factorul decisiv al structurarii si restructurarii organizarii institutionale în perioada 2006-2008 îl constituie trecerea la noul mod de organizare pe cicluri a studiilor universitare, în stransa legatura cu integrarea europeana si cu necesitatea compatibilizarii structurale cu universitatile din Europa.

 

     În anii 2003-2005 a avut loc o anumita stabilizare a structurilor universitare, urmand ca în anul 2006 accentul sa fie pus pe consolidarea si îmbunatatirea functionalitatii structurilor existente si pe perfectionarea structurilor la nivel de departamente specializate. Sub aspectul structurii pe specializari si forme de învatamant, optiunea strategica consta în cresterea moderata si echilibrata a gamei de specializari si a numarului de studenti, prin corelarea cu celelalte componente ale procesului de învat a mant .

     1. Obiective pentru anul 2006

          - adaptarea continua a structurilor academice la evolutia domeniilor si specializarilor, a dimensiunilor cantitative si structurale ale Universitatii;

          - cresterea gradului de functionalitate a structurilor, care sa asigure eficienta si calitate activitatii academice si sa permita adaptarea la dinamica vietii sociale, economice, stiintifice si culturale;

          - cresterea autonomiei structurilor universitare (catedre, facultati, departamente), inclusiv în planul asigurarii si gestionarii fondurilor financiare necesare functionarii fiecarei structuri;

          - perfectionarea activitatii la nivelul departamentelor specializate;

          - perfectionarea relatiilor dintre structurile universitare, asigurarea coerentei si armonizarii activitatii structurilor în functie de strategia Universitatii la nivel institutional.

     2. Directii de actiune si masuri

     1. Cresterea functionalitatii structurii pe facultati, colegii, departamente si catedre, perfectionarea relatiilor dintre structurile universitare, paralel cu adancirea autonomiei si responsabilitatii acestora.

     2. Consolidarea structurii pe orizontala (profile, specializari, forme de învatamant) si sustinerea cu prioritate a dezvoltarii pe verticala , prin organizarea studiilor de masterat si doctorat.

     3. Strategia de initiere a noi domenii de licenta si specializari are în vedere echilibrarea între domeniile cu profil socio-uman si cele cu profil tehnic , în acord cu tendintele privind cererea de studii universitare. În acest sens, se vor pregati conditiile privind resursele umane si materiale pentru initierea urmatoarelor domenii (specializari):

Domenii de licenta

Specializari

Durata studiilor

Nr. de credite

Inginerie electronica si telecomunicatii

Electronica aplicata

4 ani

240

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice

4 ani

240

Inginerie si management

Inginerie si management în alimentatie publica si agroturism

4 ani

240

Inginerie chimica

Stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale

4 ani

240

 

     Strategia de initiere a noi domenii de licenta si specializari preconizeaza, de asemenea, pregatirea resurselor umane si materiale pentru dezvoltarea unor domenii noi din sfera socio-umana si a sanatatii , dintre cele care beneficiaza de o ridicata cerere de studii. Acestea sunt:

 

Domenii de licenta

Specializari

Durata studiilor

Nr. de credite

Cultura fizica si sport

Educatie fizica si sportiva

3 ani

180

Sanatate

Asistenta medicala

3 ani

180

Psihologie

Psihologie

3 ani

180

Stiinte ale educatiei

Psihopedagogie speciala

3 ani

180

 

     4. În functie de gradul de realizare a obiectivelor privind extinderea gamei de domenii si specializari, precum si în functie de evolutia numarului de studenti si a personalului didactic, în anul 2006 se vor pregati conditiile pentru adaptarea structurilor la nivel de facultate , astfel încat pana în anul 2008, odata cu aplicarea noii organizari a studiilor de masterat si doctorat, structura pe facultati sa cuprinda:

          - Facultatea de Stiinte Economice ;

          - Facultatea de Informatica si Inginerie ;

          - Facultatea de Psihosociologie si Stiintele Educatiei .

     5. În dezvoltarea unor noi rute de formare, atat pe orizontala (domenii de licenta), cat si pe verticala (studii de masterat si doctorat), precum si în dezvoltarea cercetarii stiintifice, Universitatea va studia posibilitatea integrarii în consortii împreuna cu acele universitati cu care exista deja conventii de parteneriat, materializate în cooperari aflate în curs sau care se vor declansa începand cu anul 2006-2007. Obiectivul integrarii în consortii îl reprezinta mai buna valorificare a resurselor umane si materiale ale institutiilor partenere, agregarea fortelor si oportunitatilor pe care fiecare institutie le detine pentru asigurarea maximala a calitatii educatiei si cercetarii.

 

CURRICULUM-UL UNIVERSITAR SI PROCESUL DE ÎNVATAMANT

Strategia promovata de Universitate în materie de curriculum universitar, programe de studii si tehnologie didactica a fost conceputa ca un ansamblu unitar de obiective si actiuni vizand continutul formarii, parcursul de studiu urmat de studenti, modalitatile procesului de învatare, criteriile de evaluare si promovare. Esenta strategiei în acest domeniu este data de principiul centrarii pe student , sensul demersurilor strategice fiind imprimat de imperativul calitatii învatarii.

 

     1. Obiective pentru anul 2006

          - realizarea unei structuri curriculare flexibile, care sa îmbine pregatirea fundamentala în domeniu cu specializarea pe principalele rute profesionale subordonate domeniului respectiv;

           organizarea curriculum-ului pe module si pachete de discipline, care sa permita efectiv transferul creditelor si mobilitatea studentilor si sa faciliteze individualizarea parcursului de studiu în functie de optiunile sau/si de capacitatile de învatare ale studentilor;

          - aplicarea combinata, în elaborarea curriculum-ului, a criteriilor pedagogice si stiintifice de calitate cu criteriile economico-financiare de eficienta, printr-o structura curriculara care sa permita reducerea (rationalizarea) costurilor de scolarizare pe student, fara diminuarea calitatii procesului de învatamant.

 

     2. Directii de actiune si masuri

     Dezvoltarea curriculara si, în legatura cu aceasta, strategia privind programele de studii si tehnologiile de învatare, au vizat si vizeaza urmatoarele obiective:

   1. Organizarea procesului de formare (predare/învatare) în sistemul programelor de studii , centrate pe studenti, diferentiate pe forme de învatamant (zi, la distanta) si niveluri de învatamant (universitar, postuniversitar), structurate pe module disciplinare si cicluri.

     2. Facilitarea mobilitatii studentilor si asigurarea cadrului pentru ca alegerea rutei profesionale de catre studenti sa devina realizabila.

     3. Crearea cadrului organizatoric si normativ pentru recunoasterea perioadelor de studii efectuate de studenti în facultate (colegiu), în Universitate (la alte facultati sau specializari), în alte universitati din tara sau strainatate.

     4. Flexibilizarea programului de studiu în cadrul planurilor de învatamant si încurajarea parcursurilor individuale de învatare ale studentilor.

     5. Compatibilizarea programelor de studii si rutelor universitare cu normele învatamantului european.

     6. Se va perfectiona sistemul de transfer al creditelor de studii cu toate consecintele acestuia:

     a) mobilitatea studentilor;

     b) posibilitatea deschisa studentilor de a obtine, în regim facultativ cu taxa, pachete de credite la orice specializare din Universitate;

     7. Se va elabora si publica editia a II-a a Ghidului studentului , valabila pentru anul 2006/2007.

 

CERCETAREA STIINTIFICA

Pe lanul operational se întemeiaza pe conceptia potrivit careia cercetarea stiintifica este o componenta definitorie a activitatii academice cel putin echivalenta, ca importanta si volum, cu componenta de învatamant.

 

     1. Obiective pentru anul 2006

          - realizarea unei conexiuni directe între învatamant si cercetare, promovarea învatarii prin cercetare;

          - dezvoltarea finantarii cercetarii pe baza de granturi si contracte de cercetare;

          - sustinerea materiala, financiara si de personal a granturilor aflate în curs de derulare;

          - extinderea si cresterea nivelului de calitate a cercetarii de la nivelul catedrelor si departamentelor;

          - îmbinarea cercetarii de varf cu învatamantul la nivel de excelenta, inclusiv în organizarea institutionala (prin constituirea de programe universitare de cercetare si învatamant la nivel de masterat si doctorat);

          - modernizarea spatiilor si dotarilor pentru cercetare stiintifica.

     2. Directii de actiune si masuri

     1. Introducerea în bugetul unic al Universitatii a unui capitol distinct destinat cercetarii stiintifice, care va cuprinde, pe langa veniturile obtinute din granturi, alocatii din veniturile proprii pentru sustinerea financiara a cercetarii.

     2. Se vor stabili standarde privind numarul si structura proiectelor de cercetare ce vor fi întocmite de catedre si departamente, în vederea participarii la competitia pentru finantarea cercetarii si obtinerii de contracte de cercetare stiintifica.

     3. Cercetarea stiintifica va fi considerata un criteriu principal de evaluare, promovare si salarizare a personalului didactic.

     4. Se va institui, în interiorul Universitatii, un sistem de competitie pentru finantarea cercetarii, similar cu sistemul aplicat universitatilor de Ministerul Educatiei, CNCSIS si CNFIS. Obtinerea de fonduri pentru dotari si cheltuieli materiale pentru cercetare va fi posibila numai prin programe sau proiecte întocmite de structurile care solicita astfel de fonduri.

     5. Senatul va sprijini financiar Institutul de Arheologie Sistemica , urmand ca treptat acesta sa îsi acopere cheltuielile din venituri proprii, în regim de autofinantare. În anul 2006, I.A.S. va fi finantat în regimul finantarii globale, cu alocarea unei sume anuale în care sa se încadreze cheltuielile de personal si cele materiale.

 

RELATIILE INTERNATIONALE

Planul operational se întemeiaza pe conceptia potrivit careia relatiile internationale si, în special, dezvoltarea relatiilor inter-universitare în contextul integrarii europene vor constitui un factor decisiv al evolutiei Universitatii în perioada 2006-2007.

 

     În cadrul Planului Strategic de Dezvoltare Institutionala a Universitatii “1 Decembrie 1918” un obiectiv important l-a constituit extinderea relatiilor de colaborare cu universitatile din afara tarii. În acest sens, s-a î nfiintat Departamentul de Rela t ii Internationale si Integrare Europeana prin care se deruleaza toate programele interuniversitare si se stabilesc relatiile de parteneriat cu institutiile de învatamant superior din strainatate.

     1. Obiective pentru anul 2006

           - adaptarea structurii studiilor universitare si a curriculum-ului în sensul compatibilizarii cu universitatile din Europa si în vederea favorizarii mobilitatilor europene de studenti;

          - largirea retelei de cooperare europeana / internationala prin participarea la programele SOCRATES/ERASMUS, LINGUA, LEONARDO, CEEPUS s.a.;

          - intensificarea si ameliorarea calitativa a promovarii imaginii Universitatii prin publicitate scrisa si prin INTERNET ;

          - extinderea formelor de cooperare stiintifica prin organizarea/participarea la conferinte internationale si prin schimburi de publicatii;

          - extinderea relatiilor de colaborare cu universitati europene prin acorduri bilaterale;

     2. Directii de actiune si masuri

     1. Se vor demara programe de vizite pregatitoare în vederea stabilirii de noi contacte, în special cu universitati din tarile învecinate;

     2. Se vor extinde si se vor stabili noi conventii de cooperare regionala prin schimburi de publicatii în domeniile de interes pentru aceasta zona;

     3. Se va continua si se va extinde organizarea programelor de studii de vara cu participare internationala;

     4. Se va acorda o atentie sporita promovarii imaginii Universit atii în strainatate prin prezentarea paginilor WEB dinamice, reactualizate periodic, a listelor de discutii pe diverse domenii de interes pentru activitatea didactica si pentru cercetarea stiintifica, prin mijloace audio-video;

     5. Se va edita Ghidul studentului , cuprinzand si sistemul de transfer al creditelor, în limbile engleza si franceza.

     6. Participarea cadrelor didactice la conferinte internationale recunoscute va fi încurajata prin sistemul de evaluare profesionala, precum si prin finantarea partiala sau integrala a deplasarilor la astfel de conferinte.

     7. Se vor stabili specializarile si disciplinele pe care Universitatea le poate oferi în limbile de circulatie europeana (engleza, franceza, germana).

 

MANAGEMENTUL ACADEMIC, FINANCIAR SI ADMINISTRATIV

Strategia manageriala pentru anul 2006 reflecta strategia generala adoptata pentru perioada 2004-2008 si se fundamen-teaza pe conditia esentiala a corelarii managementului academic cu managementul financiar si administrativ , respectiv a corelarii curriculum-ului si organizarii institutionale cu resursele financiare, din perspectiva unui management economic eficient.

 

     1. Obiective pentru anul 2006

           - practicarea unui management eficient, întemeiat pe analiza cognitiva si planificare strategica, pe echilibrarea optima a raportului dintre nevoi si resurse, dintre cheltuieli si venituri, dintre calitate si cost;

          - perfectionarea sistemului finantarii globale, reconsiderarea mecanismelor si criteriilor de dimensionare si alocare a fondurilor pe tipuri de activitati, structuri si directii de utilizare, pe baza unui sistem de standarde si indicatori de eficienta si calitate;

          - accentuarea autonomiei functionale a structurilor academice si administrative, paralel cu amplificarea responsabilitatii fiecarei structuri privind îndeplinirea atributiilor ce-i revin, în asigurarea si administrarea resurselor umane, financiare si materiale necesare bunei functionari;

          - adancirea autonomiei financiare a Universitatii prin cresterea si diversificarea surselor de finantare, sporirea aportului financiar din granturi si contracte, paralel cu o politica riguroasa de rationalizare a cheltuielilor;

          - deschiderea managementului institutional spre mediul extern, comunicarea mai directa cu comunitatea sociala, cointeresarea autoritatilor locale, a agentilor economici si institutiilor în sustinerea materiala si financiara a Universitatii. Dezvoltarea institutiei potrivit conceptului de universitate antreprenoriala.

     2. Directii de actiune si masuri

     1. Începand cu semestrul I al anului universitar 2005/2006 se aplica noile criterii, standarde si indicatori de performanta prevazute de Regulamentul privind evaluarea si asigurarea interna a calitatii educatiei . În acest scop, se va întocmi si se va pune în practica Manualul calitatii .

     2. Se va institui analiza semestriala a managementului la nivelul structurilor academice (facultati, departamente, catedre), al structurilor administrative, precum si la nivel institutional.

     3. Strategia integrarii active în comunitatea sociala locala si regionala va constitui o prioritate a managementului institutional în anul 2006. Prin intermediul structurilor deja constituite si functionale - Senatul Mare si Consiliul Senatului Mare al Universitatii – se vor extinde si se vor diversifica modalitatile de cooperare, în beneficiu reciproc, cu agentii economici importanti, cu institutiile si organismele administratiei locale, judetene si regionale. În acest sens, se va realiza:

     a) organizarea practicii de specialitate a studentilor, în conditii reale de exercitare a viitoarei profesiuni, în firme, institutii, banci s.a.;

     b) diversificarea ofertei de activitati si servicii specifice organizate de Universitate pentru agentii economici, pentru organismele administratiei locale, pentru institutiile publice din comunitatea locala, zonala si regionala;

     c) antrenarea firmelor si institutiilor în analiza curriculum-ului universitar si în adaptarea acestuia la cerintele reale ale calificarilor universitare, inclusiv în ceea ce priveste înfiintarea de noi specializari solicitate pe piata muncii sau/si dimensionarea cifrelor de scolarizare;

     d) organizarea, prin cooperare cu firmele, institutiile si organismele reprezentate în Senatul Mare al Universitatii, a unor programe de formare, de cercetare sau de prestare de servicii, prin valorificarea în comun a resurselor specifice de care dispun partenerii.

     4. Managementul financiar se va integra în planul de ansamblu al dezvoltarii Universitatii, ca o componenta ce trebuie luata în considerare în fiecare domeniu si în fiecare sector al activitatii si al organizarii institutionale (curriculum, state de functii, numar de studenti, conducere, administratie etc.), urmand ca în fundamentarea indicatorilor de aplicare a strategiei financiare sa se aiba în vedere:

     a) cresterea autonomiei financiare a Universitatii, ca fundament al oricarei forme de autonomie, prin cresterea veniturilor proprii si buna utilizare a alocatiilor bugetare, astfel încat sa se diminueze dependenta Universitatii de fluctuatiile alocatiilor bugetare si de instabilitatea politicii privind finantarea învatamantului;

     b) încadrarea în standardele nationale privind cheltuielile medii unitare pe student echivalent;

     c) ameliorarea structurii cheltuielilor prin rationalizarea consumurilor si a cheltuielilor de personal si orientarea unei parti tot mai importante a fondurilor spre dotari si investitii în mijloace si spatii pentru învatamant, cercetare si servicii.

     5. Strategia financiara preconizeaza valorificarea reformei curriculare si a deschiderilor oferite de alinierea la standardele europene, a caror aplicare poate avea consecinte majore în diminuarea costurilor de scolarizare pe student. În acest sens, se vor aplica urmatoarele masuri:

     a) stabilirea specializarilor si/sau pachetelor de discipline care, prin similitudini si conexiuni de continut, permit organizarea procesului de învatamant pe grupuri de specializari, cu serii comune de curs, cu posibilitatea ca diferentierea programelor sa se faca la nivelul seminariilor, laboratoarelor si activitatilor practice;

     b) încadrarea planurilor de învatamant în limitele maxime privind numarul saptamanal de ore conventionale si fizice alocate activitatilor didactice, potrivit standardelor si normelor practicate pe plan national;

     c) respectarea raportului de 1/1, calculat în ore fizice, între activitatile de curs, pe de o parte, si activitatile de seminar, laborator si practica, pe de alta parte.

     6. Organizarea procesului de învatamant va avea în vedere îmbinarea criteriilor de calitate cu criteriile de eficienta financiara, urmarindu-se constituirea, prin rationalizare, a unor disponibilitati financiare care sa permita cresterea salariilor în conditiile mentinerii controlului asupra cresterii globale a cheltuielilor de personal.

 

MANAGEMENTUL CALITATII

Problema managementului calitatii este abordata de Universitate ca o problema de strategie globala, care angajeaza toate componentele si procesele activitatii institutiei.

În anul 2006, prioritatea o constituie aplicarea Sistemului Institutional de Management al Calitatii.

 

     1. Obiective pentru anul 2006

          - asigurarea nivelului înalt de pregatire a studentilor , în concordanta cu standardele nationale si internationale, înzestrarea lor cu cunostintele si capacitatile necesare integrarii active si eficiente în viata sociala si în profesiune, orientarea studentilor spre o atitudine creatoare, critica si independenta si spre un comportament dinamic si cu forta de adaptare la situatii noi, prin competenta si permanenta autoinstruire;

          - corelarea ciclicizarii programelor de studii cu structura pe pachete de discipline (module) a planurilor de învatamant, pe principiul compatibilitatii studiilor pe verticala (între niveluri diferite), pe orizontala (între rute profesionale diferite, dar conexe), structurala (între facultati si departamente) si interinstitutionala (între universitati);

          - corelarea organizarii institutionale cu structura si dinamica cererii/ofertei de studii , prin organizarea ciclului I de studii în cateva domenii fundamentale, pe care sa poata fi construite, în functie de optiunile si capacitatile studentilor, variate rute profesionale, atat pe orizontala (accesul la dubla licenta), cat si pe verticala (accesul la studii de masterat si doctorat);

          - dezvoltarea si diversificarea structurilor universitare , în acord cu directiile reformei învatamantului superior, cu particularitatile unei universitati în formare, care sa asigure institutiei flexibilitatea necesara adaptarii la dinamica vietii sociale, stiintifice si academice;

          - cresterea ponderii cercetarii stiintifice în ansamblul activitatii universitare, în trei directii prioritare:

          - dezvoltarea cercetarii la nivel de catedra si departament, în relatie directa cu evolutia curriculum-ului si cu nevoile procesului de învatamant, în sensul de a promova învatarea prin cercetare , ca forma specific academica de învatare;

          - dezvoltarea cercetarii de varf, prin centre de excelenta, cu abordari interdisciplinare, prin colaborari externe si granturi;

          - initierea cercetarii aplicative, pentru solutionarea unor probleme practice, prin contract cu beneficiarii sau valorificate prin consultanta si audit.

        - corelarea managementului academic cu managementul financiar, asigurarea unui echilibru optim între necesitatea de a limita costurile si necesitatea de a spori cheltuielile pentru calitate;

        - dezvoltarea conditiilor de studiu si cercetare stiintifica, introducerea pe scara larga a sistemelor informatice în procesul de învatamant, în cercetare si management, amplificarea si diversificarea fondului de carte al Bibliotecii universitare, dotarea laboratoarelor si cabinetelor cu tehnica moderna în sprijinul unei activitati de învatamant si cercetare eficiente;

          - largirea relatiilor de cooperare cu alte institutii de învatamant superior si cercetare din tara si strainatate si integrarea în programele de cooperare interuniversitara.

 

     2. Directii de actiune si masuri

     1. Prioritatea pentru anul 2006 o constituie asigurarea functionalitatii structurilor nou create în sfera managementului calitatii, respectiv:

          - Consiliul pentru Managementul Calitatii , ca structura a Senatului însarcinata cu elaborarea strategiei institutionale privind calitatea si elaborarea proiectelor de reglementari institutionale în acest domeniu;.

          - Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei , ca structura executiva, cu functii de organizare si punere în practica a strategiei pentru calitate promovata de Universitate.

     2. Începand cu semestrul I al anului universitar 2005/2006 se aplica noile criterii, standarde si indicatori de performanta prevazute de Regulamentul privind evaluarea si asigurarea interna a calitatii educatiei . În acest scop, se va întocmi si se va pune în practica Manualul calitatii.

     3. Începand cu semestrul I al anului universitar 2005/2006 se elaboreaza si se pune în practica un nou sistem de criterii, standarde si indicatori pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice , în acord cu strategia pentru calitate promovata de Universitate.

     4. În cursul anului 2006, strategia pentru calitate preconizeaza adaptarea sistemului de criterii si indicatori de evaluare anuala a performantelor profesionale ale personalului didactic la prevederile Regulamentulului privind evaluarea si asigurarea interna a calitatii educatiei.

     5. În cursul anului 2006 se vor declansa procedurile de finantare diferentiata a structurilor universitare în baza indicatorilor de calitate, potrivit procedurilor practicate de CNFIS în raport cu universitatile.

 

BAZA MATERIALA

Strategia pentru anul 2006 si prima parte a anului 2007 vizeaza modernizarea dotarilor pentru învatamant si cercetare, îmbunatatirea serviciilor sociale pentru studenti, precum si finalizarea reparatiilor capitale la obiectivele majore ale Universitatii.

 

     1. Obiective pentru anul 2006

          - extinderea spatiilor de învatamant în corelatie cu cresterea numarului de studenti si dezvoltarea structurilor universitare;

          - amenajarea si dotarea spatiilor noi ce vor intra în proprietatea Universitatii;

          - modernizarea dotarilor pentru laboratoare si cabinete;

          - introducerea tehnologiilor moderne de predare-învatare, prin aparatura de înalt nivel;

          - modernizarea dotarilor pentru cercetarea stiintifica.

     2. Directii de actiune si masuri

     1. Continuarea lucrarilor de reparatii si amenajari pentru introducerea în circuitul spatiilor functionale la PALATUL APOR .

     2. Finalizarea lucrarilor de reparatii capitale, consolidari, amenajare si dotare la noul corp de cladire destinat Bibliotecii universitare .

     3. Continuarea lucrarilor de reparatii, amenajari si dotari la Cantina studenteasca.

     4. Realizarea lucrarilor si a documentatiei necesare pentru declansarea lucrarilor de amenajare ca spatii de învatamant a corpului de cladire F .

     5. Realizarea lucrarilor de reparatii capitale si amenajari la Caminul studentesc nr. 3 .

     6. Realizarea lucrarilor de reparatii capitale, consolidari si amenajari ale spatiilor Centrului de Cercetari în Stiinte Socioumane .

     7. Dotarea a noi laboratoare si modernizarea celor existente, cu prioritate pentru specializarile care au realizari importante în cercetarea stiintifica;

     8. Se vor întreprinde demersurile necesare pe langa autoritatile judetene si municipale, precum si de la nivel central, în vederea obtinerii de noi spatii de învatamant în perimetrul Cetatii Alba Iulia.

 


ANEXE 

Anexa 1 - STRUCTURA UNIVERSITĂŢII pe facultăţi, specializări şi forme de învăţământ la data de 1 ianuarie 2006

Anexa 2 - STRUCTURA ŞI CONDUCEREA activităţii academice

Anexa 3 - Situaţia privind numărul de studenţi echivalenţi şi al celorlalţi participanţi fără taxă la procesul de învăţământ la data de 1 ianuarie 2006

Anexa 4 - Situaţia privind numărul fizic de studenţi şi al celorlalţi participanţi cu taxă la procesul de învăţământ la data de 1 ianuarie 2006

Anexa 5 - Situaţia analitică privind numărul fizic de studenţi la data de 1 ianuarie 2006

Anexa 6 - Propuneri de cifre de şcolarizare pentru admiterea la studii în anul 2006/2007

Anexa 7 - Situaţii privind posturile didactice şi personalul didactic

Anexa 8 -Situaţia privind personalul didactic cu titlul de doctor

Anexa 9 - Situaţia privind personalul didactic de vârstă sub 35 de ani

Anexa 10 - Situaţia personalului TESA şi didactic auxiliar anul 2006

Anexa 11 - Structurile de cercetare ştiinţifică în anul 2006

Anexa 12 - Situaţia privind personalul de cercetare şi tehnico-administrativ al structurilor de cercetare ştiinţifică - anul 2006

Anexa 13 - Situaţia privind granturile/contractele/programele de cercetare Anul 2006

Anexa 14 - Managementul economico-financiar în contextul Sistemului Instituţional de Management al Calităţii

Anexa 15 - Analize comparative privind bugetele pe anii 2004 şi 2005

Anexa 16 - Situaţii privind execuţia bugetară aferentă activităţii de învăţământ în anul financiar 2005

Anexa 17 - Procedura de distribuire a veniturilor la nivel instituţional şi la nivelul facultăţilor

Anexa 18 - Bugetul general al universitatii - 2006

Anexa 19 - Bugete descentralizate - 2006

Anexa 20 - Necesarul de dotări pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică pentru anul 2006

Anexa 21 - Situatia privind reparaţiile capitale şi consolidările - anul 2006

Anexa 22 - Portofoliu de clădiri şi spaţii in proprietatea universităţii situaţie actualizată la data de 1 ianuarie 2006