Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Plan operaţional 2008

Inapoi la Planuri operaţionale 2006 - 2016

 

PLAN OPERAŢIONAL 2008

 


Obiective

Acţiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivelor

Costuri estimate

Sursă finanţare

Responsabili

Termen

1. Misiunea Universităţii, obiectivele şi reperele strategiei de dezvoltare
- Declanşarea măsurilor pentru o mai bună echilibrare între misiunea de învăţământ şi misiunea de cercetare ştiinţifică a Universităţii

1.1. Continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului

 

 

Pro. ISUC

Dir. DPPD

CADP

Permanent

1.2. Promovarea unei politici de dezvoltare cantitativă şi calitativă a corpului profesoral şi de cercetători propriu

 

 

Pro. FI

Pro. CRI

Permanent

1.3. Susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice

 

 

Pro. CRI

Dir. DCS

Permanent

1.4. Asigurarea funcţionalităţii structurilor de management al calităţii

 

 

Pro. ISUC

Dir. DMC

CEAC

Permanent

1.5. Adaptarea organizării instituţionale şi restructurarea curriculum-ului, în strânsă legătură cu ciclicizarea programelor de studii şi cu organizarea specializărilor

 

 

Pro. ISUC

Decanii

Permanent

1.6. Aplicarea unui management economico-financiar eficient întemeiat pe planificarea strategică

 

 

Pro. FI

Permanent

1.7. Promovarea strategiei de universitate antreprenorială

 

 

Pro. FI,

Pro. CRI

Permanent

1.8. Continuarea strategiei de dezvoltare a patrimoniului de clădiri şi spaţii, extinderea şi modernizarea dotărilor pentru învăţământ şi cercetare

 

 

Pro. FI

DGA

Permanent

1.9. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice

 

 

Pro. ISUC

SSS,

Permanent

 

1.10. Actualizarea Cartei Universităţii

 

 

Pro. ISUC

iulie

2. Candidaţii, studenţii şi absolvenţii
- Controlul creşterilor cantitative şi determinarea unui număr optim de studenţi, care să garanteze stabilitatea privind dimensiunile cantitative şi structurale ale Universităţii şi să nu genereze o dependenţă negativă a Universităţii faţă de fluctuaţiile conjuncturale ale cererii de studii. - Corelarea evoluţiei numărului de studenţi cu celelalte componente ale procesului de învăţământ, în special cu evoluţia personalului didactic şi a condiţiilor privind spaţiile şi dotările pentru învăţământ. - Compensarea limitării numărului de studenţi la învăţământul universitar de licenţă prin dezvoltarea studiilor universitare de masterat şi doctorat, precum şi prin  extinderea altor forme de învăţământ (formare continuă, reconversie profesională etc.). - Creşterea calităţii pregătirii studenţilor prin practicarea unui învăţământ modern, activ şi participativ, cu un  accentuat caracter aplicativ, orientat spre solicitările cărora absolvenţii vor trebui să le răspundă în exercitarea profesiei dobândită prin studii. - Instituirea unui sistem de monitorizare a evoluţiei absolvenţilor - Punerea în aplicare a strategiei educaţionale centrată pe student şi de dezvoltare a Universităţii ca organizaţie focalizată pe învăţare

2.1. Elaborarea unei prognoze privind dinamica şi structura fluxurilor de candidaţi la admitere

5000

Venituri proprii

Pro. ISUC

mai

2.2. Lărgirea bazei de selecţie a viitorilor studenţi

 

 

Decanii

mai

2.3.Actualizarea web sit-ului Universităţii.

 

 

Dir. DI

aprilie

2.4. Instituirea unui fond social pentru potenţialii noştri studenţi.

10000

Venituri proprii

Pro. FI

septembrie

2.5. Ameliorarea calităţii pedagogice a procesului de învăţământ

 

 

Dir. DPPD

CADP

Permanent

2.6. Valorificarea avantajelor oferite de creditele transferabile (mobilitatea studenţilor, prelungirea şcolarizării, refacerea parcursului disciplinelor nepromovate, întrerupere şi reluare de studii)

 

 

Pro. ISUC

Decanii

Permanent

2.7. Introducerea unui sistem de monitorizare a situaţiei la învăţătură a studenţilor

 

 

Pro. ISUC

Decanii

CADP

octombrie

2.8. Instituirea unui sistem de sprijinire a studenţilor cu dificultăţi de învăţare

 

 

Pro. ISUC

Decanii

noiembrie

2.9.Creşterea motivaţiei studenţilor pentru pregătirea profesională prin perioade de studiu în străinătate, angajare pe perioada vacanţelor

15000

Venituri proprii

Dir. DRI

Permanent

2.10. Dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi orientare în carieră

 

 

CICOC

Permanent

2.11. Adaptarea şi readaptarea procesului de învăţământ în funcţie de competenţele şi performanţele ce vor fi solicitate absolvenţilor în exercitarea practică a profesiunii

 

 

Pro. ISUC

Decanii

mai

2.12. Constituirea asociaţiei foştilor absolvenţi ai Universităţii - ALUMNI

1000

Sponsorizări

SSS

Dir. DRI

decembrie

2.13. Programarea în fiecare semestru a unei şedinţe a Senatului dedicată studenţilor

 

 

SSS

mai

noiembrie

2.14. Regândirea practicii studenţilor, ca parte integrantă a specializărilor

 

 

Pro. ISUC

Decanii

mai

2.15. Promovarea schimburilor culturale între studenţii Universităţii şi studenţii din alte universităţi din ţară şi străinătate

25000

Sponsorizări

Dir. DRI

Permanent

2.16. Dezvoltarea sistemului tutorial în relaţiile cu studenţii

 

 

Pro. ISUC

SSS

Permanent

2.17. Încurajarea diversificării publicaţiilor culturale şi ştiinţifice studenţeşti

10000

Sponsorizări

SSS

Dir. DCS

Permanent

2.18. Promovarea unei strategii de câştigare a încrederii studenţilor prin respectul faţă de lege, respect faţă de colegi, dorinţă de autodepăşire

 

 

Pro. ISUC

SSS

Permanent

2.19. Implicarea studenţilor în contractele de cercetare ale catedrelor şi centrelor de cercetare

 

 

Pro. CRI

Dir. DCS

Dir. DMP

Permanent

2.20. Antrenarea studenţilor în activităţi sportive şi participarea la competiţii studenţeşti

25000

Venituri proprii

Pro. FI

Permanent

2.21. Continuarea procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi

 

 

Dir. DMC

Decanii

mai

2.22. Promovarea sistemului de burse private şi/sau în parteneriat cu mediul socio-economic

 

 

Pro. ISUC

Pro. FI

Permanent

2.23. Instituirea unui fond social pentru studenţii meritorii.

50000

Venituri proprii

Pro. ISUC

Pro. FI

 

2.24. Sprijinirea logistică a activităţilor desfăşurate de organizaţiile studenţeşti din universitate

10000

Sponsorizări

Pro. FI

Permanent

2.25. Organizarea de Sesiuni Ştiinţifice Studenţeşti şi concursuri profesionale şi sprijinirea participării la manifestări similare din alte centre universitare

10000

Sponsorizări

Pro. CRI,

 SSS,

Dir. DCS

Permanent

2.26 Îmbunătăţirea continuă a bazei de documentare din biblioteca Universităţii

 

 

Pro. ISUC

SSS

Permanent

2.27. Dezvoltarea de materiale didactice, cu precădere sub formă electronică, pe suport CD şi/sau incluse în platforma eLearning a Universităţii

 

 

Pro. ISUC

Dir. DID

Permanent

3. Personalul didactic şi de cercetare
- Consolidarea corpului profesoral şi de cercetători propriu, încadrarea în standardele cantitative şi calitative (de autorizare/acreditare) privind personalul didactic şi de cercetare

3.1.Facultăţile şi catedrele vor analiza situaţia şanselor de evoluţie profesional ştiinţifică a personalului didactic titular pe termen mediu şi lung (4-7 ani).

 

 

Decanii

iunie

3.2. Se vor aplica măsuri de stimulare şi de motivare a cadrelor didactice titulare tinere pentru intensificarea eforturilor de atingere a performanţelor necesare accederii la funcţiile didactice de profesor şi conferenţiar.

 

 

Pro. FI,

SSS

Dir. DCS,

Dir. DMC

decembrie

3.3. Se vor întocmi state de funcţii-proiect pentru anul universitar 2008-2009 care să îndeplinească standardele privind numărul şi structura personalului didactic titular în raport cu numărul şi structura posturilor didactice.

 

 

Pro. FI

Pro. ISUC

Decanii

iunie

3.4.  Scoaterea la concurs a posturilor vacante pentru atragerea în Universitate a unor cadre didactice formate şi a unor specialişti cu înaltă competenţă

 

 

Pro. FI

Decanii

SSS

octombrie

3.5. Utilizarea doctoranzilor cu frecvenţă şi cercetătorilor pentru acoperirea activităţilor practice şi a seminariilor

 

 

Decanii

Permanent

- Folosirea pârghiilor salariale şi a celor de promovare profesională pentru încurajarea eforturilor depuse în şi pentru Universitate şi stimularea autoperfecţionării

3.6. Aplicarea unui sistem unitar şi precis de criterii de evaluare a personalului didactic şi de cercetare cu accent pe criteriile calitative de evaluare

 

 

Pro. CRI

Pro. FI,

Dir. DCS

Dir. DMC

Dir. DMP

aprilie

3.7. Promovarea unor criterii exigente de promovare pe funcţiile  didactice superioare în concordanţă cu standardele practicate pe plan naţional

 

 

aprilie

3.8. Se va monitoriza gradul în care fiecare cadru didactic îşi îndeplineşte toate atribuţiile postului sau posturilor didactice ocupate ( cercetarea ştiinţifică, relaţiile cu studenţii, implicarea în comunitatea academică).

 

 

Decanii

Permanent

3.9. Optimizarea activităţii şi a condiţiilor de muncă prin realizarea unui climat de muncă adecvat, împreună cu organizaţia de sindicat

 

 

Pro. FI

DGA

Permanent

- Îmbunătăţirea calităţii prestaţiei didactice, prin promovarea unui învăţământ activ şi participativ, centrat pe student şi bazat pe parteneriatul cu studenţii

3.10. Centrul de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică va iniţia acţiuni(seminarii, ateliere) şi va elabora ghiduri şi instrumente pentru cunoaşterea şi aplicarea strategiilor didactice moderne. Ghid metodologic de pedagogie universitară. Se va reedita Ghidul utilizatorului ECTS

 

 

 

2000

 

1000

Venituri proprii

Dir. DPPD

CADP

octombrie

3.11 Extinderea activităţii de evaluare şi autoevaluare a activităţii didactice, la nivelul catedrelor, pentru a stimula acţiuni de perfecţionare şi autoperfecţionare

 

 

Decanii

Dir. DMC

Permanent

3.12. Perfecţionarea sistemului de evaluare – notare a studenţilor. Elaborarea Ghidului metodologic privind evaluarea, examinarea şi notarea performanţelor profesional ştiinţifice ale studenţilor.

1500

Venituri proprii

Pro. ISUC,

Decanii

CADP

octombrie

4. Personalul economic şi tehnico - administrativ

- Menţinerea echilibrului între evoluţiile de ansamblu ale instituţiei şi numărul, structura şi calificările personalului economic, tehnic şi administrativ

- Perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului

- Asigurarea necesarului de personal pentru serviciile sociale la standardele impuse

4.1. Îmbunătăţirea modalităţilor de selecţie şi promovare a personalului economic şi tehnico – administrativ

 

 

 

Pro. FI

Dir. DI

DGA

Permanent

4.2.  Asigurarea cu personal  calificat – laboranţi, bibliotecari, analişti programatori, ingineri tehnicieni

 

 

4.3. Aplicarea unui program de ameliorare a încadrării şi salarizării personalului TESA şi didactic auxiliar

30000

Alte venituri

4.4. Organizarea de programe de perfecţionare profesională a personalului administrativ

 

 

4.5. Crearea de noi posturi economice, tehnice şi administrative pentru structurile universitare parţial sau integral autofinanţate prin granturi şi programe de cercetare

 

 

5. Structura şi organizarea activităţii academice

- Creşterea gradului de funcţionalitate a structurilor, care să asigure eficienţă şi calitate activităţii academice şi să permită adaptarea la dinamica vieţii sociale, economice, ştiinţifice şi culturale

- Creşterea autonomiei structurilor universitare inclusiv în planul asigurării şi gestionării fondurilor financiare necesare funcţionării fiecărei structuri

- Perfecţionarea activităţii la nivelul departamentelor  specializate

- Perfecţionarea relaţiilor dintre structurile universitare, asigurarea coerenţei şi armonizării activităţii structurilor

5.1. Creşterea rolului catedrelor în evaluarea şi monitorizarea programelor de studii şi a cercetării ştiinţifice, în evaluarea şi promovarea personalului didactic

5.2. Şefii catedrelor vor fi invitaţi permanenţi la şedinţele Senatului, fără drept de vot, dar cu dreptul de a participa la analiza problemelor şi deciziilor supuse dezbaterii

 

 

Pro. FI

Decanii

Permanent

5.3. Se va înfiinţa Departamentul pentru formare profesională continuă

 

 

Pro. FI

octombrie

6. Programele de studii, curriculum-ul universitar şi tehnologia didactică

- Consolidarea programelor de studii de licenţă şi a programelor de masterat (sistem Bologna)

- Obţinerea statutului de IOSUD în noi domenii – Ştiinţe economice, Teologie, Sociologie

- Perfecţionarea tehnologiei didactice specifice învăţământului la distanţă

- Compatibilizarea curriculum-ului şi organizării programelor de studii cu standardele europene

- Adaptarea ofertei educaţionale pentru cursurile de formare profesională continuă la cerinţele mediului socio-economic

- Modernizarea tehnologiei didactice, promovarea metodelor de predare învăţare cu caracter participativ şi a unei pedagogii universitare interactive

6.1. Decanii şi Şefii de catedră îşi vor lua responsabilitatea pentru acoperirea cu necesarul de personal didactic a fiecărui program de studiu, nivel licenţă şi masterat pe care-l încep.

 

 

Decanii

Permanent

6.2. Decanii şi Şefii de catedra vor garanta pentru calitatea activităţii didactice la fiecare program de studiu în parte.    

 

 

Decanii

Permanent

6.3. Se vor investiga posibilităţile de atragere în Universitate, pe posturi didactice de titulari, a specialiştilor cu performanţe înalte în profesiune şi în cercetarea ştiinţifică, cu titlul de doctori sau doctoranzi.

 

 

Pro. FI

Decanii

SSS

Permanent

6.4. Se vor investiga posibilităţile şi se vor întreprinde măsurile pentru atragerea în Universitate a unor cadre didactice universitare formate, din alte universităţi sau institute de cercetare.  

 

 

Pro. FI

Decanii

SSS

Permanent

6.5. Iniţierea de noi domenii de licenţă ( Matematică – Informatică, Inginerie şi management, Relaţii internaţionale şi studii europene, Comunicare şi relaţii publice, Inginerie economică)

100000

Venituri proprii

Pro. ISUC

Decanii

noiembrie

6.6. Se vor declanşa procedurile de evaluare a programelor ID şi de pregătire a dosarelor de acreditare pentru specializările autorizate

150000

Venituri proprii

Pro. ISUC

Dir. ID

noiembrie

6.7. Se vor iniţia proceduri pentru obţinerea autorizării ID la specializări care beneficiază de cerere

100000

Venituri proprii

Pro. ISUC

Dir. ID

noiembrie

6.8. Elaborarea Ghidului studentului pentru anul 2008-2009

4000

Venituri proprii

Pro. ISUC

Decanii

SSS

octombrie

6.9. Elaborarea Ghidului de studii pentru programele de masterat acreditate în sistem Bologna

 

 

octombrie

6.10. Iniţierea unor programe postuniversitare din sfera formării profesionale continue

 

 

Pro. FI

Permanent

6.11. Creşterea eficienţei formative a activităţilor de practică a studenţilor, prin formarea unui cadru de organizare şi monitorizare a perioadelor de practică

 

 

Pro. ISUC

Decanii

Permanent

6.12. Elaborarea de ghiduri metodologice privind întocmirea lucrărilor de licenţă, disertaţie şi pentru elaborarea lucrărilor de gradul I

1000

Venituri proprii

Decanii

decembrie

7. Cercetarea ştiinţifică

- Promovarea calităţii în cercetare

- Sporirea nivelului calitativ şi de recunoaştere a publicaţiilor editate de Universitate

- Promovarea unei politici coerente de stimulare a cercetării ştiinţifice

- Dezvoltarea resurselor  umane de cercetare ştiinţifică

- Modernizarea managementului cercetării ştiinţifice

- Promovarea şi dezvoltarea  cooperării şi parteneriatelor în domeniul cercetării ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional

7.1. Actualizarea Regulamentului cercetării ştiinţifice din Universitate.

 

 

Pro. CRI

Dir. DCS

mai

7.2. Sprijinirea colectivelor care dezvoltă proiecte valorificate prin aplicare directă în spaţiul economic, social, cultural şi prin lucrări publicate în reviste cotate ISI/BDI

 

 

Dir. DMP

Dir. DCS

Permanent

7.3. Dezvoltarea infrastructurii în colective/centre care atrag finanţări la nivel regional, naţional şi european

 

 

Dir. DMP

Permanent

7.4. Iniţierea demersurilor pentru obţinerea recunoaşterii CNCSIS de către centrele de cercetare

 

 

Pro. CRI

Dir. DCS

decembrie

7.5. Sprijinirea şi coordonarea procesului în vederea obţinerii acreditării revistelor din Universitate pentru recunoaşterea lor CNCSIS (în categoria A şi B)

 

 

Pro. CRI

Dir. DCS

Permanent

7.6. Încurajarea tinerilor cercetători pentru a participa la cursuri de specializare tematice, seminarii internaţionale

8000

Sponsorizări

Pro. CRI

Dir. DCS

Permanent

7.7. Creşterea numărului de conducători de doctorat şi dezvoltarea conducerii de doctorat pentru noi domenii

 

 

Pro. FI

Pro. CRI

Dir. SD

Permanent

7.8. Dezvoltarea infrastructurii de documentare: cărţi, tratate, abonamente la reviste de circulaţie internaţională

 

 

Pro. ISUC

Dir. B

Permanent

7.9. Creşterea ponderii contractelor de cercetare – dezvoltare în raport cu finanţarea de bază

 

 

Pro. CRI

Dir. DMP

Dir. DCS

Permanent

7.10. Continuarea şi îmbunătăţirea programului de promovare şi valorificare a excelenţei în cercetare şi creaţie.

15000

Venituri proprii

Dir. DMC

Dir. DCS

SSS

Permanent

7.11. Continuarea  programului de premiere a articolelor cotate ISI

35000

Venituri proprii

Dir. DMC

SSS

Permanent

7.12 Se instituie fondul de recompensare a activităţii de cercetare prin alocarea unui fond de salarizare diferenţiat în funcţie de performanţele obţinute în cercetare.

 

 

Pro. FI

Pro. CRI

decembrie

7.13 Iniţierea şi aplicarea unei metodologii de evaluare a centrelor de cercetare ştiinţifică din universitate.

 

 

Pro. CRI

Dir. DCS

Dir. DMC

septembrie

8. Relaţiile interne şi internaţionale

- Afirmarea şi utilizarea competenţelor cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor într-o interacţiune biunivocă cu mediul social, economic şi cultural  - premisă a implicării active în viaţa comunitară, benefică ambelor părţi

8.1.  Dezvoltarea de colaborări cu agenţii şi autorităţile locale şi regionale, încheierea unor parteneriate şi convenţii de colaborare

 

 

Pro. CRI

Dir. DRI

Permanent

8.2. Dezvoltarea de centre de analiză, consultanţă, evaluare şi audit care să ofere servicii mediului economic şi social la nivel local şi regional

 

 

Pro. FI

Pro. CRI

Dir. DRI

Permanent

8.3. Atragerea comunităţii locale/regionale în manifestări de popularizare a activităţilor Universităţii (conferinţe, activităţi culturale, sportive, „ziua porţilor deschise”)

 

 

Pro. CRI

Dir. DRI

Permanent

8.4. Transformarea paginii web a Universităţii, cartea de vizită a instituţiei, într-un sistem activ de stocare a informaţiilor

 

 

Pro. CRI

Dir. DI

aprilie

8.5. Atragerea firmelor în dezvoltarea studiilor de masterat şi formare continuă prin promovarea de activităţi comune (aplicaţii, practică, dezvoltare de laboratoare, teme de disertaţie, etc.)

 

 

Pro. FI

 

Permanent

- Promovarea colaborării internaţionale în toate domeniile: didactic, ştiinţific şi socio - cultural

8.6. Promovarea cadrului de colaborare pe bază de convenţii şi acorduri cadru cu universităţi, instituţii de cercetare, instituţii culturale sau alte organizaţii din întreaga lume

 

 

Pro. CRI

Dir. DRI

Decanii

Permanent

8.7. Promovarea schimburilor de cadre didactice şi studenţi cu alte universităţi

 

 

Pro. ISUC

Dir. DRI

Permanent

8.8. Atragerea de studenţi străini la studiile universitare de masterat şi doctorat

 

 

Pro. ISUC

Dir. DRI

Permanent

8.9. Încurajarea participării cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute

 

 

Pro. CRI

Dir. DCS

Permanent

9. Managementul administrativ şi financiar

- Practicarea unui management eficient bazat pe echilibrarea optimă a raportului dintre nevoi şi resurse, dintre cheltuieli şi venituri, dintre calitate şi cost

- Reconsiderarea criteriilor de dimensionare şi alocare a fondurilor pe tipuri de activităţi, structuri şi direcţii de utilizare, pe baza unui sistem de standarde şi indicatori de eficienţă şi calitate

- Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a creativităţii manageriale în universitate

9.1. Analiza anuală a managementului la nivelul structurilor academice (facultăţi, departamente, catedre), al structurilor administrative, precum şi la nivel instituţional

 

 

Birou

Senat

decembrie

9.2. Întărirea autonomiei financiare a Universităţii prin creşterea şi diversificarea surselor de finanţare, sporirea aportului financiar din granturi şi contracte, paralel cu o politică riguroasă de raţionalizare a cheltuielilor

 

 

Pro. FI

Pro. CRI

Dir. DMP

Permanent

9.3. Dezvoltarea unei culturi antreprenoriale integrate, adică o cultură a muncii, a spiritului de întreprindere şi inovare, a fidelităţii faţă de instituţie

 

 

Birou

Senat

Permanent

9.4. Crearea unei baze de finanţare diversificată, din alte surse terţiare, cum ar fi: servicii de consultanţă, training, contracte de cercetare şi de prestări servicii cu instituţii publice sau private, taxe de studiu, granturi de cercetare, donaţii etc.

 

 

Pro. FI

Pro. CRI

Pro. ISUC

Permanent

9.5. Ameliorarea structurii cheltuielilor prin raţionalizarea consumurilor şi a cheltuielilor de personal şi orientarea unei părţi tot mai importante a fondurilor spre dotări şi investiţii în mijloace şi spaţii pentru învăţământ, cercetare şi servicii

 

 

Pro. FI

DGA

 

10. Managementul calităţii

- Aplicarea procedurilor de evaluare internă a calităţii programelor de studii

10.1. Comisiile de evaluare internă şi asigurarea calităţii educaţiei constituite pe programe de studii vor parcurge procedurile de evaluare, vor analiza rezultatele obţinute şi vor  întocmi raportul de evaluare internă a calităţii educaţiei (cu referire la programele de studii respective)

 

 

Pro. ISUC

Dir. DMC

Decanii

CEAC

octombrie

- Aplicarea procedurilor de monitorizare, prin analiză colegială, a programelor de studii

10.2. Analiza structurii planului de învăţământ

 

 

Decanii

mai

10.3. Analiza obiectivelor şi conţinuturilor programelor tematice ale disciplinelor

 

 

Decanii

mai

10.4. Analiza structurii statului de funcţii şi a posturilor didactice

 

 

Pro. FI

Pro. CRI

Pro. ISUC

iunie

10.5. Analiza rezultatelor învăţării potrivit reperelor stabilite în Metodologia ARACIS şi în Regulamentul intern de evaluare şi asigurare a calităţii

 

 

CEAC

Decanii

iulie

- Încadrarea statelor de funcţii în standardele ARACIS

10.6. Se vor întocmi state de funcţii – proiect pentru anul universitar 2008-2009 care să îndeplinească standardele privind numărul şi structura personalului didactic titular în raport cu numărul şi structura posturilor didactice

 

 

Pro. FI

Pro. ISUC

Pro. CRI

Decanii

iunie

- Aplicarea procedurii de evaluare a calităţii corpului profesoral

10.7. Aplicarea procedurilor de analiză colegială, de către conducătorul direct şi a interacţiunii student - profesor

 

 

Decanii

Dir. DMC

CEAC

octombrie

- Creşterea ponderii cercetării ştiinţifice în ansamblul activităţii universitare

10.8. Dezvoltarea cercetării la nivel de catedră şi departament , în relaţie directă cu evoluţia curriculum-ului şi cu nevoile procesului de învăţământ

 

 

Dir. DCS

Decanii

Permanent

10.9. Dezvoltarea cercetării de vârf, prin centre de excelenţă, cu abordări interdisciplinare, prin colaborări externe şi granturi

 

 

Pro. CRI

Dir. DMP

Dir. DCS

Permanent

10.10. Aplicarea prevederilor Cartei universitare şi ale celorlalte reglementări privind condiţiile de repartizare a orelor la cumul sau plata cu ora. 

 

 

Pro. FI

septembrie

 

10.11. Formarea unei echipe de auditori interni care să asigure realizarea auditului intern pentru fiecare facultate

 

 

Pro. FI

Dir. DMC

iunie

10.12. Se va demara procesul de certificare ISO 9001, pentru toate serviciile educaţionale, de cercetare, de consultanţă pe care Universitatea le poate oferi

7000

Venituri proprii

Pro. FI

Dir. DMC

aprilie

10.13. Înfiinţarea unui Centru pentru Managementul Calităţii

 

 

Pro. FI

Dir. DMC

decembrie

 

10.14 Se vor organiza periodic seminarii pentru aplicarea standardelor şi procedurilor de management al calităţii cu participarea prodecanilor şi şefilor de catedră.

 

 

Dir. DMC

Permanent

11. Baza materială

- Extinderea spaţiilor de învăţământ în corelaţie cu creşterea numărului de studenţi şi dezvoltarea structurilor universitare

- Continuarea modernizării dotărilor pentru laboratoare, cabinete de învăţământ şi a spaţiilor pentru cercetarea ştiinţifică.

- Necesitatea îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor oferite de Biblioteca Universităţii.

11.1. Vor continua lucrările la Centrul de Studii şi Conferinţe Schit

 

 

Pro. FI

DGA

Permanent

11.2. Vor continua lucrările de renovare şi modernizare a spaţiilor de învăţământ

 

 

Pro. FI

DGA

Permanent

11.3. Se vor finaliza lucrările de construire a noului amfiteatru

 

 

Pro. FI

DGA

mai

11.4. Se va întocmi proiectul pentru obiectivul Centru de dezvoltare pedagogică.

 

 

Pro. FI

Dir. DPPD

septembrie

 

11.5. Aplicarea programului special al Universităţii pentru achiziţionarea de carte.

 

 

Pro. ISUC

Dir. B

Permanent

 

11.6 Se va înfiinţa un serviciu de schimb si un serviciu documentar solid si eficient

 

 

Pro. ISUC

Dir. B

octombrie

 

11.7. Se vor constitui bazele de date electronice pe domenii cu informaţii referitoare la cărţile şi periodicele pe care le deţine Biblioteca

 

 

Pro. ISUC

Dir. DI

Dir. B

octombrie

 

11.8 Se va facilita extinderea conectării catedrelor la reţele bibliotecare internaţionale şi accesul online la literatura de specialitate.

 

 

Pro. CRI

Pro. ISUC

Dir. B

Permanent

 

 

     Legendă:

     Pro. FI – Prorector cu finanţarea şi investiţiile

     Pro. CRI – Prorector cu cercetarea şi relaţiile internaţionale

     Pro. ISUC – Prorector pentru învăţământ, strategie universitară şi calitate

     SSS – Secretar Ştiinţific al Senatului

     Dir. DPPD – Director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

     Dir. DID – Director Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă

     Dir. DI – Director Departamentul de Informatică

     Dir. DMC – Director Departamentul pentru Managementul Calităţii

     Dir. DMP – Director pentru Managementul Proiectelor

     Dir. DCS – Director Departamentul Cercetării Ştiinţifice

     Dir. DRI – Director Departamentul de Relaţii Internaţionale

     Dir. B – Director Bibliotecă

     CEAC – Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

     CICOC – Comisia pentru Informare, Consultanţă şi Orientare în Carieră

     DGA – Director General Administrativ

     CADP – Centrul de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică