Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Plan strategic 2008-2013

PLAN STRATEGIC
2008 –  2013
actualizat ianuarie 2010

 

MISIUNEA UNIVERSITĂŢII.
OBIECTIVELE ŞI REPERELE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE


     Planul strategic pentru perioada 2008-2013 preconizează consolidarea misiunii ştiinţifice, educaţionale şi culturale a Universităţii, în context naţional şi european, paralel cu o deschidere mai hotărâtă către componentele economice, sociale şi comunitare ale misiunii.
     Planul strategic vizează accentuarea măsurilor pentru o mai bună echilibrare între misiunea de cercetare ştiinţifică şi misiunea de învăţământ a Universităţii.


      
     1. Obiectivele strategice fundamentale


     Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia doreşte să fie recunoscută prin trioul de atribute: excelenţă, inovare şi stabilitate.
     Valorile care definesc principiile şi politicile Universităţii sunt: transparenţa, antreprenoriat, calitate, valorificarea tradiţiei, etica şi egalitatea de şanse.
     Principalele dimensiuni pe care se vor defini obiectivele strategice sunt: Financiar, Studenţi, Procese interne şi Cercetare - Inovare.
Adaptând coordonatele generale ale dezvoltării instituţionale la contextul actual în plan academic, economic, politic şi social, precum şi în funcţie de evoluţiile prognozate pe termen scurt şi mediu, strategia Universităţii vizează următoarele obiective:
     1. Continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor:

          - asigurarea nivelului înalt de pregătire a studenţilor, în concordanţă cu standardele naţionale şi europene;

         - înzestrarea studenţilor cu cunoştinţele şi capacităţile necesare integrării active şi eficiente în viaţa socială şi în profesiune, orientarea lor spre o atitudine creatoare, critică şi independentă şi spre un comportament dinamic şi cu forţă de adaptare la situaţii noi prin competenţă şi permanentă autoinstruire.

     2. Promovarea unei politici consecvente de dezvoltare cantitativă şi calitativă a corpului profesoral şi de cercetători propriu, atât prin deschiderea Universităţii către potenţialul de resurse umane de calitate şi înnoirea corpului profesoral, cât şi prin aplicarea riguroasă a standardelor de calitate în evaluarea şi promovarea personalului existent. Dezvoltarea resurselor umane va constitui o prioritate a strategiei pentru perioada 2008-2013.

     3. Susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice, printr-un ansamblu de măsuri privind personalul, finanţarea şi asigurarea logistico-materială, la nivelul standardelor impuse universităţilor  cu misiune de învăţământ şi cercetare:

          - dezvoltarea cercetării de vârf, prin centre de excelenţă, cu abordări interdisciplinare, prin contracte şi granturi;

          - extinderea cercetărilor aplicative, pentru soluţionarea unor probleme practice, prin contract cu beneficiarii sau valorificate prin consultanţă şi audit;

     4. Asigurarea funcţionalităţii structurilor de management al calităţii, punerea consecventă în aplicare a mecanismelor şi procedurilor de evaluare internă şi asigurare a calităţii.
     5. Adaptarea organizării instituţionale şi restructurarea curriculum-ului, în strânsă legătură cu ciclicizarea programelor de studii şi cu organizarea specializărilor, rutelor profesionale şi structurilor universitare, la nivel de licenţă, masterat şi doctorat:

       dezvoltarea unor noi domenii de licenţă şi masterat în funcţie de evoluţia cererii de studii şi a pieţei calificărilor universitare;

          - asigurarea premiselor pentru ca, în perspectivă, Universitatea să organizeze cicluri complete – licenţă, masterat, doctorat – în toate domeniile fundamentale şi la toate facultăţile din structura sa.

     6. Aplicarea unui management economico-financiar eficient, întemeiat pe planificarea strategică, care să permită corelarea programelor de dezvoltare instituţională cu resursele financiare disponibile sau pe care Universitatea le poate atrage prin programe de învăţământ şi cercetare de calitate, prin participarea la programele europene, prin prestări de servicii.
     7. Promovarea strategiei de universitate antreprenorială, prin valorificarea resurselor umane şi materiale ale unităţilor de cercetare, facultăţilor şi departamentelor care pot presta, pe bază de contracte, activităţi de cercetare şi servicii pentru agenţi economici, instituţii, persoane fizice.
     8. Adaptarea permanentă a Universităţii la restructurările generate de integrarea europeană, extinderea relaţiilor cu universităţi din Europa şi compatibilizarea curriculum-ului şi programelor de studii cu standardele practicate în Comunitatea Europeană.
     9. Continuarea strategiei de dezvoltare a patrimoniului de clădiri şi spaţii, extinderea şi modernizarea dotărilor pentru învăţământ şi cercetare la nivelul cerinţelor actuale, continuarea efortului investiţional în laboratoare didactice şi de cercetare performante.
     10. Dezvoltarea, în continuare, a serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice, creşterea accesibilităţii şi atractivităţii Universităţii sub raportul costurilor şi al calităţii serviciilor sociale şi culturale.

 

     2. Reperele sintetice ale strategiei de dezvoltare


     În plan financiar obiectivele strategice sunt: Excedent (profitabilitate), Lichiditatea şi Creşterea autofinanţării. Aceste obiective vor fi atinse prin:

          - Responsabilizarea financiară la nivel de Facultate;

          - Folosirea unor metode şi instrumente moderne de modelare şi urmărire a situaţiei financiare;

          - Folosirea conceptului de „business case” (estimarea veniturilor şi cheltuielilor pentru o perioadă dată) pentru programele de studiu ale Universităţii;

          - Creşterea ponderii şi volumului veniturilor din servicii şi prestări către sectorul de afaceri.

 

     În relaţiei cu studenţii şi satisfacerea cerinţelor pieţei obiectivele strategice sunt: promovarea imaginii Universităţii, Creşterea numărului de studenţi/ segmentelor de studenţi, Creşterea penetrării segmentelor de interes şi Obţinerea unui grad de satisfacţie ridicat. Aceste obiective vor fi urmărite prin:

          - Continuarea programelor de investiţii şi dezvoltare;

          - Creşterea calităţii ofertei educaţionale;

          - Promovare intensivă şi branding;

          - Dezvoltarea de noi programe de studiu atât pentru studenţi cât şi pentru mediul de afaceri;

          - Prezenţa şi prezentarea pe internet va fi o acţiune permanentă.

 

     În planul proceselor interne obiectivele strategice sunt: Orientarea către proiecte a instituţiei şi gestionarea proiectelor cu succes, Creşterea automatizării proceselor interne, Eficientizarea proceselor prin reducerea timpilor şi costurilor pe procesele interne. Realizarea acestor obiective impune:

          - Trecerea la o orientare pe proces de business şi pe proiecte în cadrul instituţiei;

          - Transformarea tehnologiei informatice în catalizator atât al procesului educaţional dar mai ales al celui managerial prin oferirea de servicii de calitate comunităţii de utilizatori din Universitate;

 

     În planul cercetării Universitatea trebuie să facă un efort susţinut pentru a trece de la viziunea de „învăţământ şi cercetare” la „cercetare şi învăţământ”. Astfel se profilează o serie de obiective: Obţinerea acreditării conform HG 551/2007, Îmbunătăţirea organizării activităţii de cercetare şi Valorificarea rezultatelor cercetării prin iniţierea procesului de transfer tehnologic. Aceste obiective presupun:

          - Asumarea dezvoltării cercetării drept o prioritate strategică;

          - Adoptarea unei viziuni integrate Cercetare – Şcoala Doctorală;

          - Stabilirea unor domenii prioritare de cercetare care să fie sprijinite instituţional cu prioritate.

 

 

MANAGEMENTUL  FINANCIAR
    Strategia managerială se fundamentează pe cerinţa corelării managementului academic cu managementul financiar şi administrativ, respectiv a corelării curriculum-ului şi organizării instituţionale cu resursele financiare, din perspectiva unui management economic eficient.

 

 

     1. Obiective pentru perioada 2008-2013


Strategia pentru perioada 2008-2013 va continua aplicarea celor două principii fundamentale ale managementului administrativ şi financiar:
     a) în primul rând, principiul potrivit căruia consumul nu trebuie să epuizeze veniturile Universităţii. Acest principiu presupune alocarea, în mod sistematic, a unei cote pentru dezvoltare care să asigure creşterea forţei competitive a Universităţii, astfel încât creşterea cheltuielilor pentru consum să se bazeze pe creşterea generală a veniturilor şi nu pe reducerea fondurilor pentru dezvoltare.
     b) în al doilea rând, principiul potrivit căruia strategia financiară trebuie să îmbine acţiunea pe termen scurt cu viziunea pe termen lung. Acest principiu presupune ca o situaţie financiară temporar bună să nu genereze excese de cheltuieli şi dezechilibre structurale care în viitor să nu poată fi susţinute.
Pe fondul acestor principii, sunt vizate următoarele obiective:
     1. Practicarea unui management eficient, întemeiat pe analiză cognitivă şi planificare strategică, pe echilibrarea optimă a raportului dintre nevoi şi resurse, dintre cheltuieli şi venituri, dintre calitate şi cost.
     2. Perfecţionarea sistemului finanţării globale, reconsiderarea mecanismelor şi criteriilor de dimensionare şi alocare a fondurilor pe tipuri de activităţi, structuri şi direcţii de utilizare, pe baza unui sistem de standarde şi indicatori de eficienţă şi calitate.
     3. Accentuarea autonomiei funcţionale a structurilor academice şi administrative, paralel cu amplificarea responsabilităţii fiecărei structuri privind îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, în asigurarea şi administrarea resurselor umane, financiare şi materiale necesare bunei funcţionări.
     4. Întărirea autonomiei financiare a Universităţii prin creşterea şi diversificarea surselor de finanţare, sporirea aportului financiar din granturi şi contracte, paralel cu o politică riguroasă de raţionalizare a cheltuielilor.
     5. Deschiderea managementului instituţional spre mediul extern, comunicarea mai directă cu comunitatea socială, cointeresarea autorităţilor locale, a agenţilor economici şi instituţiilor în susţinerea materială şi financiară a Universităţii.
     6. Dezvoltarea instituţiei potrivit conceptului de universitate antreprenorială, prin valorificarea resurselor umane şi materiale ale unităţilor de cercetare, facultăţilor şi departamentelor care por presta, pe bază de contracte, activităţi de cercetare şi servicii pentru agenţi economici, instituţii, persoane fizice.

 

     3. Direcţii de acţiune şi măsuri


     1. Se va realiza analiza semestrială a managementului la nivelul structurilor academice (facultăţi, departamente, catedre), al structurilor administrative, precum şi la nivel instituţional.
     3. Strategia integrării active în comunitatea socială locală şi regională va constitui o prioritate a managementului instituţional. Prin intermediul structurilor deja constituite şi funcţionale - Senatul de Onoare al Universităţii – se vor extinde şi se vor diversifica modalităţile de cooperare, în beneficiu reciproc, cu agenţii economici importanţi, cu instituţiile şi organismele administraţiei locale, judeţene şi regionale. În acest sens, se va realiza:
     a) organizarea practicii de specialitate a studenţilor, în condiţii reale de exercitare a viitoarei profesiuni, în firme, instituţii, bănci ş.a.;
     b) diversificarea ofertei de activităţi şi servicii specifice organizate de Universitate pentru agenţii economici, pentru organismele administraţiei locale, pentru instituţiile publice din comunitatea locală, zonală şi regională;
     c) antrenarea firmelor şi instituţiilor în analiza curriculum-ului universitar şi în adaptarea acestuia la cerinţele reale ale calificărilor universitare, inclusiv în ceea ce priveşte înfiinţarea de noi specializări solicitate pe piaţa muncii sau/şi dimensionarea cifrelor de şcolarizare;
     d) organizarea, prin cooperare cu firmele, instituţiile şi organismele reprezentate în Senatul de Onoare al Universităţii, a unor programe de formare, de cercetare sau de prestare de servicii, prin valorificarea în comun a resurselor specifice de care dispun partenerii.
     4. Începând cu anul 2009 se declanşează un set de măsuri vizând dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a creativităţii manageriale în universitate. Se porneşte de la premisa că modificările recente ale Legii Învăţământului nr. 84/1995 creează cadrul legal pentru dezvoltarea antreprenoriatului în universităţi. În aceste condiţii, este pe deplin posibilă crearea în universitate a unui climat favorabil dezvoltării antreprenoriatului, ceea ce-i va oferi posibilitatea realizării:
     a) unui centru decizional bine consolidat, axat pe asigurarea eficacităţii, a caracterului inovativ şi a promptitudinii;
     b) unei periferii extinse, ce cuprinde ansamblul de măsuri privitoare la deschiderea şi integrarea Universităţii în mediul socio-economic, la orientarea cercetării spre cerinţele pieţei;
     c) unei baze de finanţare diversificată, din alte surse terţiare, cum ar fi: servicii de consultanţă, training, contracte de cercetare şi de prestări servicii cu instituţii publice sau private, taxe de şcolarizare, granturi de cercetare, donaţii etc.;
     d) unui nucleu academic bine stimulat, adică facultăţi, catedre şi  departamente transformate în unităţi antreprenoriale, deschise spre exterior, cu programe şi relaţii noi şi capabile să identifice autonom resurse de finanţare terţiare, care permit aplicarea unor metode de stimulare diferenţiată a corpului academic;
     e) unei culturi antreprenoriale integrate, adică o cultură a muncii, a spiritului de întreprindere şi inovare, a fidelităţii faţă de instituţie;
     f) dezvoltării unei culturi organizaţionale, care să confere identitate şi reputaţie Universităţii, sentiment al apartenenţei instituţionale şi loialitate faţă de comunitatea academică.
     5. Managementul financiar se va integra în planul de ansamblu al dezvoltării Universităţii, ca o componentă ce trebuie luată în considerare în fiecare domeniu şi în fiecare sector al activităţii şi al organizării instituţionale (curriculum, state de funcţii, număr de studenţi, conducere, administraţie etc.), urmând ca în fundamentarea indicatorilor de aplicare a strategiei financiare să se aibă în vedere:
     a) Creşterea numărului de proiecte care să contribuie la autofinanţarea Universităţii cu definirea de responsabilităţi clare la nivel de Facultate, Departament sau alte unităţi relevante (centre de cercetare).
     b) Realizarea unui plan de previzionare a veniturilor şi cheltuielilor, a poziţiilor bilanţiere cât şi a fluxului de numerar (business plan) pe următorii 3 ani, inclusiv a unui buget pe proiecte şi programe.
     c) Îmbunătăţirea suportului informatic pentru deciziile financiare prin implementarea unor funcţii sau sisteme de raportare şi bugetare moderne.
     d) Creşterea gradului de absorbţie a alocaţiei bugetare prin redresarea parametrilor de calitate urmăriţi de metodologie.

 

 

CANDIDAŢII, STUDENŢII ŞI ABSOLVENŢII
     Planul strategic preconizează realizarea unui echilibru optim între creşterile cantitative şi exigenţele calitative privind studenţii şi absolvenţii, precum şi între evoluţia numărului de studenţi şi evoluţia celorlalte componente ale procesului de învăţământ şi ale organizării instituţionale.

 


     1. Obiective pentru perioada 2008-2013


Luând în considerare evoluţiile anterioare, contextul actual şi tendinţele previzibile pentru perioada 2008-2009, strategia Universităţii vizează următoarele obiective:
     1. Controlul  creşterilor cantitative şi determinarea unui număr optim de studenţi, care să garanteze stabilitatea privind dimensiunile cantitative şi structurale ale Universităţii şi să nu genereze o dependenţă negativă a Universităţii faţă de fluctuaţiile conjuncturale ale cererii de studii.
     2. Corelarea evoluţiei numărului de studenţi cu celelalte componente ale procesului de învăţământ, în special cu evoluţia personalului didactic şi a condiţiilor privind spaţiile şi dotările pentru învăţământ.
     3. Compensarea limitării numărului de studenţi la învăţământul universitar de licenţă prin dezvoltarea studiilor universitare de masterat şi doctorat, precum şi prin  extinderea altor forme de învăţământ (formare continuă, reconversie profesională etc.).
     4. Creşterea calităţii pregătirii studenţilor prin practicarea unui învăţământ modern, activ şi participativ, cu un  accentuat caracter aplicativ, orientat spre solicitările cărora absolvenţii vor trebui să le răspundă în exercitarea profesiei dobândită prin studii.
     5. Realizarea unei relaţii mai directe cu piaţa calificărilor şi monitorizarea evoluţiei absolvenţilor.
     6. Promovarea imaginii Universităţii.

 

     2. Direcţii de acţiune şi măsuri pentru perioada 2008-2013


     1.  Elaborarea anuală a unor prognoze privind dinamica şi structura fluxurilor de candidaţi la admitere şi promovarea unei politici de adaptare operativă la schimbările ce vor avea loc pe piaţa serviciilor educative şi pe piaţa calificărilor universitare.
     2.  Lărgirea bazei de selecţie a viitorilor studenţi prin extinderea zonelor geografice de provenienţă a candidaţilor. În acest sens, se vor aplica măsuri în două planuri:

          - măsuri de îmbunătăţire şi promovare a imaginii Universităţii  şi de   popularizare a ofertei de studii a Universităţii;

          - ameliorarea continuă, cantitativă şi calitativă, a serviciilor sociale pentru studenţi (cazare, masă), la costuri suportabile, care să atragă şi să menţină în Universitate studenţii din zonele îndepărtate ale ţării.

     3.  Ameliorarea calităţii pregătirii studenţilor, reducerea pierderilor nejustificate de studenţi. În acest sens, se au în vedere următoarele măsuri:

          - ameliorarea calităţii pedagogice a procesului de învăţământ, diversificarea metodologiei predării, învăţării şi evaluării studenţilor;

          - introducerea unui sistem de monitorizare a situaţiei la învăţătură a studenţilor ca pârghie de feed-back pentru evaluarea şi ameliorarea calităţii procesului de învăţământ;

          - instituirea unui sistem de sprijinire a studenţilor cu dificultăţi de învăţare.

     4.  Instituirea unui sistem de monitorizare a evoluţiei absolvenţilor şi de sprijinire a integrării profesionale a acestora prin:

          - dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi orientare în carieră;

          - adaptarea şi readaptarea procesului de învăţământ în funcţie de competenţele şi performanţele ce vor fi solicitate absolvenţilor în exercitarea practică a profesiunii.

     5. Urmărirea imaginii Universităţii prin realizarea unui studiu sociologic cel puţin o dată la doi ani şi urmărirea indicatorilor în dinamică.
     6. Realizarea unei aplicaţii gen CRM (Customer Relationship Mangement System) în care să se ţină evidenţa tuturor „clienţilor” Universităţii de la studenţi până la clienţii din mediul economic în paralel cu promovarea asociaţiei Alumni.
     7. Promovarea intensivă şi „agresivă” pe internet prin campanii de marketing electronic şi combinarea acestor acţiuni cu acţiunile de genul: ziua porţilor deschise, cu vizitele în unităţile de învăţământ şi cu atragerea olimpicilor.
     8. Începând cu anul 2008 se declanşează un set de măsuri care vizează punerea efectivă în aplicare a strategiei educaţionale centrată pe student şi de dezvoltare a Universităţii ca organizaţie focalizată pe învăţare.  Acest set de măsuri cuprinde:
     a)  programarea în fiecare semestru a unei şedinţe a Senatului dedicată studenţilor, în responsabilitatea Secretarului ştiinţific al Senatului;
     b)  întâlnirea în fiecare lună a reprezentanţilor studenţilor din Senat, a preşedinţilor de cămine şi ai organizaţiilor studenţeşti legal constituite cu prorectorul care are în responsabilitate studenţii şi după caz cu rectorul;
     c) regândirea practicii studenţilor, ca parte integrantă a specializărilor;
     d) promovarea schimburilor culturale între studenţii Universităţii şi studenţii din alte universităţi din ţară şi străinătate;
     e) colaborarea permanentă cu Casa de Cultură a Studenţilor pentru crearea condiţiilor de petrecere cât mai plăcută a timpului liber  de către studenţi;
     f) constituirea asociaţiei foştilor absolvenţi ai universităţii (ALUMNI),  în responsabilitatea Secretarului ştiinţific al Senatului în colaborare cu DRI şi Organizaţiile studenţeşti legal constituite;
     g) dezvoltarea sistemului tutorial în relaţiile cu studenţii;
     h) încurajarea diversificării publicaţiilor culturale şi ştiinţifice studenţeşti (tipărite şi în format electronic);
      i) promovarea, la nivelul universităţii, a unei strategii de câştigare a încrederii tuturor studenţilor prin respectul faţă de lege, conduită ireproşabilă, dorinţă de autodepăşire, respect faţă de colegi etc.
     j) promovarea în continuare sistemului de burse private şi/sau în parteneriat cu mediul socio-economic, pentru stimularea studenţilor performanţi;
     k) implicarea studenţilor şi în mod special a masteranzilor şi doctoranzilor în contractele de cercetare ale catedrelor şi centrelor de cercetare;
     l) antrenarea studenţilor în activităţi sportive şi participarea la competiţii studenţeşti organizate la nivel naţional şi internaţional;
     m) continuarea procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi;
     n) elaborarea unui sistem de susţinere socială a studenţilor performanţi.

     În figura nr. 4 sunt redate comparativ evoluţiile şi prognozele privind numărul de studenţi pe cele trei categorii: licenţă zi, licenţă la distanţă şi masterat.

 

 

 

     Figura nr. 4 Prezentare comparativă a evoluţiei şi prognozei privind numărul de studenţi

 

 

PROCESE INTERNE

     Planul strategic impune trecerea la o orientare pe proces de business şi pe proiecte în cadrul organizaţiei, transformarea tehnologiei informatice în catalizator atât al procesului educaţional dar mai ales al celui managerial prin oferirea de servicii de calitate comunităţii de utilizatori în Universitate

 

 

     1. Obiective pentru perioada 2008-2013


     1. Orientarea  către proiecte a instituţiei şi gestionarea proiectelor cu succes.
     2. Creşterea automatizării proceselor interne.
     3. Reducerea timpilor şi costurilor pe procesele interne.     2. Direcţii de acţiune şi măsuri


     1. Încadrarea proiectelor în direcţiile strategice definite de Universitate.
     2. Definirea şi operarea unui cadru de management de portofoliu în cadrul Departamentului pentru Managementul Proiectelor. Dezvoltarea sau adaptarea unei metodologii de evaluare şi a unui sistem de indicatori generali care să poată acoperi toate proiectele în derulare şi încheiate.
     3. Redefinirea şi modificarea organigramei pe baze procesuale şi funcţionale în ceea ce priveşte funcţionarea şi interacţiunea dintre facultăţile şi/sau departamentele Universităţii. Separarea între responsabilităţile administrative şi de învăţământ prin definirea de procese şi proceduri clare, cu separaţia clară a rolurilor.
     4. Dezvoltarea Departamentului pentru Managementul Proiectelor în vederea realizării unui „Project Management Office” cu responsabilităţi de coordonare a iniţiativelor (proiectelor) cu obiectivele strategice ale Universităţii şi creşterea accentului pe coordonare iniţiative, generare de proiecte, sprijin în managementul de proiect, raportarea şi urmărirea riscurilor şi asigurarea că proiectele îşi ating obiectivele de business (contribuţia lor la obiectivele instituţiei).
     5. Motivarea studenţilor în a participa activ la dezvoltarea Universităţii ( implicarea acestora în cercetările desfăşurate, în managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, etc.).
     6. Automatizarea unui proces în fiecare semestru prin proiect intern de informatizare.
     7. Integrarea tuturor componentelor de înregistrare a informaţiei şi de comunicare internă, în cadrul unui sistem informatic integrat.
     8. Introducerea unui Balanced Score Card adecvat activităţilor Universităţii care să permită măsurarea, monitorizarea şi evaluarea progresului pe direcţiile strategice definite. Cascadarea BSC şi îmbunătăţirea BSC sub aspectul indicatorilor şi al proceselor de management prin revizuirea sa anuală.
     9. Organizarea secţiunii administrative pe baze operaţionale, cu nominalizarea unui Manager de Business.
     10. Soluţii pentru îmbunătăţirea comunicării interne şi managementul timpului cum ar fi: IP telephony, calendare interne comune, soluţii informatice pentru planificarea sălilor şi urmărirea ocupării, etc.
     11. Uşurarea încărcării administrative şi eliminarea unor erori umane prin introducerea unui sistem de management al documentelor şi al proceselor la nivelul întregii Universităţi.
     12. Implementări de soluţii informatice pentru: Bugetare, Raportare (business intelligence), Document management şi Management proiect, Gestiune de procese de business, Gestiune proiecte (inclusiv cele de cercetare), Evaluarea criteriilor de cercetare, Specifice IT.
     13. Asigurarea funcţionalităţii structurilor de management al calităţii, punerea consecventă în aplicare a mecanismelor şi procedurilor de evaluare internă şi asigurare a calităţii.

 

 

CERCETARE - INOVARE

     Planul strategic se întemeiază pe concepţia potrivit căreia Universitatea va trece de la viziunea de „învăţământ şi cercetare” la „cercetare şi învăţământ”. 
     Planul strategic preconizează o legătură mai directă între procesul de învăţământ şi activitatea de cercetare, astfel încât dezvoltarea cercetării ştiinţifice să asigure condiţiile pentru dezvoltarea studiilor la nivel de masterat şi doctorat.

 

 

     1. Obiective pentru perioada 2008-2013


     1. Realizarea unei conexiuni directe între învăţământ şi cercetare, promovarea învăţării prin cercetare, îmbinarea cercetării de vârf cu învăţământul la nivel de excelenţă, inclusiv în organizarea instituţională, prin constituirea de programe şi structuri de cercetare în domeniile în care se preconizează dezvoltarea studiilor la nivel de masterat şi doctorat.
     2. Extinderea temelor şi proiectelor de cercetare finanţate prin granturi şi contracte de cercetare şi prin accesarea fondurilor europene de finanţare a cercetării ştiinţifice.
     3. Creşterea nivelului de recunoaştere şi de vizibilitate a rezultatelor cercetării ştiinţifice, prin participarea la conferinţe ştiinţifice prestigioase şi prin prezenţa în publicaţiile ştiinţifice recunoscute pe plan naţional şi internaţional.
     4. Acreditarea centrelor de cercetare existente şi care au obţinut performanţe ridicate în ultimii ani, obiectivul principal fiind acela ca fiecare facultate şi fiecare domeniu fundamental în care se prevedere organizarea studiilor de masterat şi doctorat să dispună cel puţin de un centru acreditat CNCSIS.
     5. Creşterea contribuţiei personalului didactic la dezvoltarea cercetării ştiinţifice. Realizarea componentei de cercetare din norma didactică prin granturi şi contracte de cercetare, prin teme de cercetare majore cuprinse în planurile de cercetare ale centrelor şi laboratoarelor.
     6. Dezvoltarea bazei materiale a cercetării ştiinţifice, amenajarea şi dotarea spaţiilor pentru centrele şi laboratoarele de cercetare.
     7. Îmbunătăţirea poziţiei universităţii în clasamentele naţionale în ceea ce priveşte rezultatele cercetării ştiinţifice şi obţinerea acreditării conform HG 551/2007.

 

     2. Direcţii de acţiune şi măsuri


Măsurile pentru perioada 2008-2013 sunt extrase din Strategia privind dezvoltarea cercetării ştiinţifice în perioada 2008-2013 şi vizează pregătirea condiţiilor pentru realizarea obiectivelor pe termen mediu şi lung privind cercetarea ştiinţifică:


     1. Creşterea numerică şi calitativă a personalului didactic  implicat în cercetare:


     a) realizarea unui sistem eficient de evaluare a performanţelor în cercetarea ştiinţifică care să fie avut în vedere la concursurile de ocupare a posturilor didactice şi la negocierea salariului individual;
     b) promovarea cercetării în echipă prin alcătuirea unor colective multidisciplinare de cercetare;
     c) atragerea în calitate de colaboratori la realizarea proiectelor de cercetare a specialiştilor de înaltă competenţă din zonă;
     d) creşterea numărului de cadre didactice conducătoare de doctorat.


     2. Atragerea studenţilor performanţi şi a masteranzilor în activitatea de cercetare:


       a) creşterea participării studenţilor şi masteranzilor  la realizarea unor programe/proiecte coordonate de către catedre şi centrele de cercetare ştiinţifică;
     b) creşterea participării studenţilor la cercurile ştiinţifice studenţeşti organizate la nivelul catedrelor sau al facultăţilor;
     c) participarea susţinută a studenţilor şi masteranzilor la sesiuni ştiinţifice specifice şi concursuri profesionale organizate în Universitate sau în alte centre universitare;


     3. Creşterea gradului de implicarea a doctoranzilor în activitatea de cercetare ştiinţifică:


       a) reacreditarea liniilor de doctorat existente şi evaluarea posibilităţilor de înfiinţare a unor noi linii de doctorat;
     b) implicarea doctoranzilor în proiecte şi contracte  de cercetare coordonate de catedre şi centrele de cercetare;
     c) racordarea doctoratelor la tematici prioritare promovate în cadrul Universităţii, la nivel naţional şi în Uniunea Europeană;


     4. Organizarea corespunzătoare a activităţii centrelor de cercetare:


     a) obţinerea recunoaşterii CNCSIS de către centrele de cercetare performante din universitate;
     b) monitorizarea activităţii centrelor de cercetare, sprijinirea logistică şi financiară de către Universitare a centrelor cu rezultate bune în cercetarea ştiinţifică,
     c) dezvoltarea cercetării de vârf, prin centre de excelenţă, cu abordări interdisciplinare, prin contracte şi granturi.


     5. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi utilizarea eficientă a acesteia:


     a) înfiinţarea de noi laboratoare de cercetare  şi dotarea acestora cu aparatură modernă;
     b) achiziţionarea de soft-uri specializare, care să faciliteze munca de cercetare şi să conducă la rezultate viabile;
     c) instituirea unui sistem de monitorizare a echipamentelor de cercetare în scopul creşterii gradului de utilizare a acestora;
     d) dezvoltarea posibilităţilor de documentare ştiinţifică prin achiziţii permanente de carte specializată, abonamente la publicaţii interne şi internaţionale, precum  şi lărgirea accesului  la baze de date şi biblioteci virtuale specializate.


     6. Finanţarea eficientă şi stimulativă a activităţii de cercetare ştiinţifică:


     a) constituirea unui fond destinat activităţii de cercetare din venituri proprii şi repartizarea acestuia către structurile de cercetare în funcţie de performanţele obţinute  în cercetare;
     b) creşterea gradului de autofinanţare a cercetării ştiinţifice prin accesarea de granturi, participarea la programe finanţate de cercetare naţionale  internaţionale şi contracte realizate cu agenţii economici.
     c) stimularea financiară a cadrelor didactice cu performanţe înalte în cercetarea ştiinţifică.


     7. Perfecţionarea managementului activităţii de cercetare ştiinţifică şi obţinerea acreditării:


     a)  finalizarea bazei de date a cercetării ştiinţifice la nivelul structurilor de cercetare şi a Universităţii şi actualizarea permanentă a acesteia;
     b)  organizarea gestiunii analitice a activităţii de cercetare ştiinţifică din punct de vedere financiar-contabil;
     c) raportarea adecvată a performanţei ştiinţifice, precum şi a numărului de cercetători cu activitate dovedită.


   8. Promovarea şi dezvoltarea cooperării şi parteneriatelor în domeniul cercetării ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional:


     a) promovarea şi dezvoltarea capacităţii de integrare în reţele de cercetare reprezentative la nivel naţional şi internaţional;
     b) participarea în consorţii de cercetare la nivel naţional cu universităţi şi centre de cercetare partenere;
     c) promovarea şi întărirea parteneriatelor cu mediul socio-economic la nivel local, regional şi naţional.
     d) extinderea cercetărilor aplicative, pentru soluţionarea unor probleme practice, prin contract cu beneficiarii sau valorificate prin consultanţă şi audit.


     9. Sporirea nivelului calitativ şi de recunoaştere a publicaţiilor editate de Universitate:


     a) obţinerea recunoaşterii CNCSIS pentru revistele editate de Universitate care îndeplinesc criteriile cerute;
     b) sporirea exigenţelor şi creşterea nivelului calitativ în vederea recunoaşterii de CNCSIS ca revistă de tip A pentru Acta Universitatis Apulensis – Mathematics- Informatics;
     c) creşterea ariei de difuzare a revistelor în vederea sporirii vizibilităţii acestora;
     d) cooptarea în colectivele de redacţie a revistelor a unor personalităţi ştiinţifice reprezentative pe plan naţional şi internaţional.

 

     10. Începând cu anul 2008 se declanşează un set de măsuri pentru promovarea unei relaţii cât mai directe între activitatea de învăţământ şi activitatea de cercetare a cadrelor didactice. Acest  set de măsuri cuprinde:


     a) recunoaşterea eforturilor depuse de cadre didactice pentru cercetarea ştiinţifică prin instituirea unui sistem de evaluare pentru promovarea didactică, care să asigure o cuantificare echitabilă a contribuţiei la cercetarea ştiinţifică;
     b) gestionarea rezultatelor ştiinţifice obţinute de cadrele didactice şi cercetători, prin intermediul unui soft specializat, care să permită acestora, ca pe baza unui cont personal cu user şi parolă să poată fi completat cu contribuţiile ştiinţifice, în timp real, de către fiecare utilizator;
     c) continuarea programului de promovare şi valorificare a excelenţei în cercetare şi creaţie, la care pot participa toate cadrele didactice şi cercetătorii din universitate;
     d) continuarea programului de stimulare a cadrelor didactice şi cercetătorilor care publică articole în reviste cotate ISI; premierea performerilor în cercetare ştiinţifică din anul curent, în conformitate cu Regulamentul sistemului de premiere a excelenţei în cercetare şi creaţie.

     e) valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice obţinute prin granturi şi contracte, în procesul de învăţământ;
     f) sprijinirea şi încurajarea organizării unor manifestări ştiinţifice, concretizate în simpozioane, conferinţe, seminarii, congrese ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional; fiecare catedră va organiza un seminar ştiinţific trimestrial şi fiecare institut sau centru de cercetare ştiinţifică va organiza o reuniune ştiinţifică anuală cu participare internaţională;
    g) publicarea în luna martie a fiecărui an, de către prorectorul de resort, a listei lucrărilor ştiinţifice de importantă internaţională rezultate din cercetarea ştiinţifică a Universităţii;
     h) valorificarea potenţialului ştiinţific al Asociaţiei Universităţilor din Regiunea 7 Centru în dezvoltarea unor programe majore de cercetare cu finanţare guvernamentală şi/sau europeană;


     11. Îmbunătăţirea organizării activităţii de cercetare:


     a) îmbunătăţirea site-ului de prezentare a Departamentului de Cercetare Ştiinţifică;
     b) îmbunătăţirea organizării Departamentului de Cercetare Ştiinţifică;
     c) realizarea unei baze de date cu proiectele de cercetare ştiinţifică;
     d) evaluarea internă periodică a performanţelor colectivelor / centrelor nu numai a performanţelor individuale.


     12. Valorificarea rezultatelor cercetării prin iniţierea procesului de transfer tehnologic:


   a) crearea unei structuri organizatorice de tipul unui centru de transfer tehnologic, în măsura în care există un volum de activitate relevantă;
    b) desfăşurarea unor programe cu caracter mixt (de cercetare şi dezvoltare profesională a angajaţilor) pentru partenerii din mediul de afaceri şi autorităţi locale;
     c) realizarea unor  parteneriate cu companii multinaţionale (Siemens, IBM, Microsoft) în programe academice şi implicarea în procese de dezvoltare/experimentare de produs/tehnologie.

 

     Adoptat în Senatul Universităţii “1 Decembrie 1918” din data de 27.01.2010.