Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Plan operaţional 2010

Inapoi la Planuri operaţionale 2006 - 2016

PLAN OPERAŢIONAL 2010

 

Obiective

Acţiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivelor

Costuri estimate

Sursă finanţare

Responsabili

Termen

1. Misiunea Universităţii, obiectivele şi reperele strategiei de dezvoltare

- Intensificarea măsurilor pentru o mai bună echilibrare între misiunea de învăţământ şi misiunea de cercetare ştiinţifică a Universităţii

Continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului

 

 

Pro. ISUC

Dir. DPPD

CADP

Permanent

Promovarea unei politici de dezvoltare cantitativă şi calitativă a corpului profesoral şi de cercetători propriu

 

 

Pro. FI

Pro. CRI

Permanent

Susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice

 

 

Pro. CRI

Dir. DCS

Permanent

Asigurarea funcţionalităţii structurilor de management al calităţii

 

 

Pro. ISUC

Dir. DMC

CEAC

Permanent

Adaptarea organizării instituţionale şi restructurarea curriculum-ului, în strânsă legătură cu ciclicizarea programelor de studii şi cu organizarea specializărilor

 

 

Pro. ISUC

Decanii

Permanent

Aplicarea unui management economico-financiar eficient întemeiat pe planificarea strategică

 

 

Pro. FI

Permanent

Promovarea strategiei de universitate antreprenorială

 

 

Pro. FI,

Pro. CRI

Permanent

Continuarea strategiei de dezvoltare a patrimoniului de clădiri şi spaţii, extinderea şi modernizarea dotărilor pentru învăţământ şi cercetare

 

 

Pro. FI

DGA

Permanent

Dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice

 

 

Pro. ISUC

SSS,

Permanent

2. Managementul financiar

Asigurarea unui grad ridicat de autonomie faţă de bugetul de stat

Creşterea numărului de proiecte care să contribuie la autofinanţarea Universităţii cu definirea de responsabilităţi clare la nivel de Facultate, Departament sau alte unităţi relevante

 

 

Pro. FI

Dir. DMP

Dir. DCS

Permanent

Aplicarea unui management economico-financiar eficient, întemeiat pe planificarea strategică, care să permită corelarea programelor de dezvoltare instituţională cu resursele financiare disponibile sau pe care Universitatea le poate atrage prin programe de învăţământ şi cercetare de calitate, prin participarea la programele europene, prin prestări de servicii

Realizarea unui plan de previzionare a veniturilor şi cheltuielilor, a poziţiilor bilanţiere cât şi a fluxului de numerar (business plan) pe următorii 3 ani, inclusiv a unui buget pe proiecte şi programe

 

 

Pro. FI

 

Promovarea strategiei de universitate antreprenorială, prin valorificarea resurselor umane şi materiale ale unităţilor de cercetare, facultăţilor şi departamentelor care pot presta, pe bază de contracte, activităţi de cercetare şi servicii pentru agenţi economici, instituţii, persoane fizice

Îmbunătăţirea suportului informatic pentru deciziile financiare prin implementarea unor funcţii sau sisteme de raportare şi bugetare moderne

 

 

Pro. FI

 

Îmbunătăţirea lichidităţii

Creşterea gradului de absorbţie a alocaţiei bugetare prin redresarea parametrilor de calitate urmăriţi de metodologie

 

 

Dir. DCS

 

3. Candidaţii, studenţii şi absolvenţii

- Controlul creşterilor cantitative şi determinarea unui număr optim de studenţi, care să garanteze stabilitatea privind dimensiunile cantitative şi structurale ale Universităţii şi să nu genereze o dependenţă negativă a Universităţii faţă de fluctuaţiile conjuncturale ale cererii de studii.

- Corelarea evoluţiei numărului de studenţi cu celelalte componente ale procesului de învăţământ, în special cu evoluţia personalului didactic şi a condiţiilor privind spaţiile şi dotările pentru învăţământ.

- Compensarea limitării numărului de studenţi la învăţământul universitar de licenţă prin dezvoltarea studiilor universitare de masterat şi doctorat, precum şi prin  extinderea altor forme de învăţământ (formare continuă, reconversie profesională etc.).

- Creşterea calităţii pregătirii studenţilor prin practicarea unui învăţământ modern, activ şi participativ, cu un  accentuat caracter aplicativ, orientat spre solicitările cărora absolvenţii vor trebui să le răspundă în exercitarea profesiei dobândită prin studii.

- Punerea în aplicare a strategiei educaţionale centrată pe student şi de dezvoltare a Universităţii ca organizaţie focalizată pe învăţare

Elaborarea unei prognoze privind dinamica şi structura fluxurilor de candidaţi la admitere

5000

Venituri proprii

Pro. ISUC

mai

Creşterea vizibilităţii universităţii, prin următoarele activităţi:

 - includerea in programul manifestărilor ştiinţifice studenţeşti  organizate de către fiecare facultate  a secţiunii  „ Elevii în parteneriat cu universitatea"

- diseminarea în mass-media a tuturor activităţilor care pot crea o imagine favorabilă( ex. burse Socrate - Erasmus acordate studenţilor, participarea studenţilor la manifestări naţionale/internaţionale, premii obţinute de către studenţi etc)

- sensibilizarea şi atragerea interesului cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar  prin diferite activităţi elaborate/adaptate nevoilor profesionale ale acestora(ex. organizarea prin DPPD a unei manifestări ştiinţifice adresate profesorilor)

 

 

Pro. ISUC

Pro. CRI

Dir. DCS

Dir. DPPD

Decanii

Permanent

Publicarea revistei Atitudini  studenţești

5000

Venituri proprii

SSS

octombrie

Instituirea unui fond social pentru potenţialii noştri studenţi.

10000

Venituri proprii

Pro. FI

septembrie

Actualizarea şi publicarea Ghidului viitorului student

5000

Venituri proprii

Pro. ISUC

Pro. CRI

martie

Valorificarea avantajelor oferite de creditele transferabile (mobilitatea studenţilor, prelungirea şcolarizării, refacerea parcursului disciplinelor nepromovate, întrerupere şi reluare de studii)

 

 

Pro. ISUC

Decanii

Permanent

Continuarea procesului de monitorizare a situaţiei la învăţătură a studenţilor

 

 

Pro. ISUC

Decanii

CADP

Permanent

Sprijinirea studenţilor cu dificultăţi de învăţare

 

 

Pro. ISUC

Decanii

Permanent

Creşterea motivaţiei studenţilor pentru pregătirea profesională prin perioade de studiu în străinătate, angajare pe perioada vacanţelor

15000

Venituri proprii

Dir. DRI

Permanent

Dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi orientare în carieră

 

 

CICOC

Permanent

Adaptarea şi readaptarea procesului de învăţământ în funcţie de competenţele şi performanţele ce vor fi solicitate absolvenţilor în exercitarea practică a profesiunii

 

 

Pro. ISUC

Decanii

mai

Programarea în fiecare semestru a unei şedinţe a Senatului dedicată studenţilor

 

 

SSS

mai

noiembrie

Promovarea schimburilor culturale între studenţii Universităţii şi studenţii din alte universităţi din ţară şi străinătate

25000

Sponsorizări

Dir. DRI

Permanent

Dezvoltarea sistemului tutorial în relaţiile cu studenţii

 

 

Pro. ISUC

SSS

Permanent

Încurajarea diversificării publicaţiilor culturale şi ştiinţifice studenţeşti

10000

Sponsorizări

SSS

Dir. DCS

Permanent

Promovarea unei strategii de câştigare a încrederii studenţilor prin respectul faţă de lege, respect faţă de colegi, dorinţă de autodepăşire

 

 

Pro. ISUC

SSS

Permanent

Implicarea studenţilor în contractele de cercetare ale catedrelor şi centrelor de cercetare

 

 

Pro. CRI

Dir. DCS

Dir. DMP

Permanent

Antrenarea studenţilor în activităţi sportive şi participarea la competiţii studenţeşti

25000

Venituri proprii

Pro. FI

Permanent

Continuarea procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi

 

 

Dir. DMC

 

mai

noiembrie

Promovarea sistemului de burse private şi/sau în parteneriat cu mediul socio-economic

 

 

Pro. ISUC

Pro. FI

Permanent

Instituirea unui fond social pentru studenţii meritorii.

50000

Venituri proprii

Pro. ISUC

Pro. FI

Permanent

Organizarea comună şi cu o mai mare solemnitate a Festivităţii de absolvire a studenţilor şi masteranzilor, la nivel de Universitate.

80000

Sponsorizări

Venituri proprii

Pro. FI

SSS

DRI, OS.

iunie

Sprijinirea logistică a activităţilor desfăşurate de organizaţiile studenţeşti din universitate

10000

Sponsorizări

Pro. FI

Permanent

Organizarea de Sesiuni Ştiinţifice Studenţeşti şi concursuri profesionale şi sprijinirea participării la manifestări similare din alte centre universitare

10000

Sponsorizări

Pro. CRI,

 SSS,

Dir. DCS

Permanent

Organizarea Întrunirii Alumni a Absolvenţilor Universităţii

25000

Sponsorizări

Alumni

SSS

Noiembrie

Îmbunătăţirea continuă a bazei de documentare din biblioteca Universităţii

 

 

Pro. ISUC

SSS

Permanent

Dezvoltarea de materiale didactice, cu precădere sub formă electronică, pe suport CD şi/sau incluse în platforma e-Learning a Universităţii

 

 

Pro. ISUC

Dir. DID

Permanent

Promovarea imaginii Universităţii

Îmbunătăţirea site-ului de web

 

 

Pro. CRI

Permanent

Urmărirea imaginii Universităţii prin realizarea unui studiu sociologic

 

 

Pro. CRI

Decembrie

Realizarea unei aplicaţii gen CRM (Customer Relationship Management System) în care să se ţină evidenţa tuturor „clienţilor" Universităţii de la studenţi până la clienţii din mediul economic în paralel cu promovarea asociaţiei Alumni

 

 

Pro. CRI

SSS

 

Promovarea intensivă şi „agresivă" pe internet prin campanii de marketing electronic şi combinarea acestor acţiuni cu acţiunile de genul: ziua porţilor deschise, cu vizitele în unităţile de învăţământ şi cu atragerea olimpicilor

 

 

Pro. CRI

Pro. ISUC

Permanent

4. Procese interne

Orientarea către proiecte a instituţiei şi gestionarea proiectelor cu succes

Încadrarea proiectelor în direcţiile strategice definite de Universitate

 

 

Pro. FI

Dir. DMP

Permanent

Definirea şi operarea unui cadru de management de portofoliu în cadrul Departamentului pentru Managementul Proiectelor. Elaborarea unei metodologii de evaluare şi a unui sistem de indicatori generali de măsurare a calităţii şi riscurilor proiectelor contractate

 

 

Dir. DMP

Februarie

Redefinirea şi modificarea organigramei pe baze procesuale şi funcţionale în ceea ce priveşte funcţionarea şi interacţiunea dintre facultăţile şi/sau departamentele Universităţii. Separarea între responsabilităţile administrative şi de învăţământ prin definirea de procese şi proceduri clare, cu separaţia clară a rolurilor

 

 

SSS

Octombrie

Dezvoltarea Departamentului pentru Managementul Proiectelor în vederea realizării unui „Project Management Office" cu responsabilităţi de coordonare a iniţiativelor (proiectelor) cu obiectivele strategice ale Universităţii şi creşterea accentului pe coordonare iniţiative, generare de proiecte, sprijin în managementul de proiect, raportarea şi urmărirea riscurilor şi asigurarea că proiectele îşi ating obiectivele de business (contribuţia lor la obiectivele instituţiei)

 

 

Pro. FI

Dir. DMP

Noiembrie

Pentru o evidenţă transparentă şi accesibilă a gradului de implementare a

proiectelor contractate propunem înregistrarea lor electronică pe serverul Project Web Access şi Microsoft Project Manager 2007, softuri achiziţionate prin programul POS-CCE Creşterea capacităţii instituţionale a Universităţii 1 Decembrie 1918

 

 

Dir. DMP

Managerii de proiecte

Februarie

Pentru creşterea vizibilităţii internaţionale a universităţii, propunem accesarea susţinută a fondurilor cu finanţare internaţională, FP7, Grundtvig, Leonardo, Tempus, Espon, etc.

 

 

Dir. DMP

Dir. DCS

Permanent

Înfiinţarea unei filiale a Project Management România la Universitatea 1 Decembrie 1918, cu posibilitatea organizării de cursuri şi testări pentru obţinerea certificării PM, recunoscută internaţional

 

 

Pro. FI

Dir. DMP

Octombrie

Motivarea studenţilor în a participa activ la dezvoltarea Universităţii ( implicarea acestora în cercetările desfăşurate, în managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, etc.)

 

 

Decanii

Permanent

Creşterea automatizării proceselor interne

Automatizarea unui proces în fiecare semestru prin proiect intern de informatizare

 

 

Pro. CRI

 

Integrarea tuturor componentelor de înregistrare a informaţiei şi de comunicare internă, în cadrul unui sistem informatic integrat

 

 

Pro. CRI

Decembrie

Reducerea timpilor şi costurilor pe procesele interne

Introducerea unui Balanced Score Card adecvat activităţilor Universităţii care să permită măsurarea, monitorizarea şi evaluarea progresului pe direcţiile strategice definite. Cascadarea BSC şi îmbunătăţirea BSC sub aspectul indicatorilor şi al proceselor de management prin revizuirea sa anuală

 

 

Pro. ISUC

Dir. DMP

 

Organizarea secţiunii administrative pe baze operaţionale, cu nominalizarea unui Manager de Business

 

 

Pro. FI

 

Soluţii pentru îmbunătăţirea comunicării interne şi managementul timpului cum ar fi: IP telephony, calendare interne comune, soluţii informatice pentru planificarea sălilor şi urmărirea ocupării, etc.

 

 

Pro. FI

Dir. DMP

Noiembrie

Uşurarea încărcării administrative şi eliminarea unor erori umane prin introducerea unui sistem de management al documentelor şi al proceselor la nivelul întregii Universităţi

 

 

Pro. FI

Dir. DMP

Octombrie

 

Implementări de soluţii informatice pentru: Bugetare, Raportare (business intelligence), Document management şi Management proiect, Gestiune de procese de business, Gestiune proiecte (inclusiv cele de cercetare), Evaluarea criteriilor de cercetare, Specifice IT

 

 

Pro. FI

Pro. CRI

 

Asigurarea funcţionalităţii structurilor de management al calităţii, punerea consecventă în aplicare a mecanismelor şi procedurilor de evaluare internă şi asigurare a calităţi

 

 

Pro. ISUC

Dir. DMC

Permanent

5. Cercetare - Inovare

Dezvoltarea cercetării

Sprijinirea colectivelor care dezvoltă proiecte valorificate prin aplicare directă în spaţiul economic, social, cultural şi prin lucrări publicate în reviste cotate ISI/BDI

 

 

Dir. DMP

Dir. DCS

Permanent

Dezvoltarea infrastructurii în colective/centre care atrag finanţări la nivel regional, naţional şi european

 

 

Dir. DMP

Permanent

Continuarea demersurilor pentru obţinerea recunoaşterii CNCSIS de către centrele de cercetare

 

 

Pro. CRI

Dir. DCS

Permanent

Sprijinirea şi coordonarea procesului în vederea obţinerii acreditării revistelor din Universitate pentru recunoaşterea lor CNCSIS (în categoria A şi B)

 

 

Pro. CRI

Dir. DCS

Permanent

Încurajarea tinerilor cercetători pentru a participa la cursuri de specializare tematice, seminarii internaţionale

8000

Sponsorizări

Pro. CRI

Dir. DCS

Permanent

Creşterea numărului de conducători de doctorat şi dezvoltarea conducerii de doctorat pentru noi domenii

 

 

Pro. FI

Pro. CRI

Dir. SD

Permanent

Organizarea şcolii doctorale: atragerea conducătorilor de doctorat şi a doctoranzilor în granturi pe programe doctorale şi treptat în proiecte postdoctorale

50000

Venituri proprii

Pro. CRI

Dir. SD

Dir. DMP

 

Permanent

Dezvoltarea infrastructurii de documentare: cărţi, tratate, abonamente la reviste de circulaţie internaţională

 

 

Pro. ISUC

Dir. B

Permanent

Creşterea ponderii contractelor de cercetare - dezvoltare în raport cu finanţarea de bază

 

 

Pro. CRI

Dir. DMP

Dir. DCS

Permanent

Continuarea şi îmbunătăţirea programului de promovare şi valorificare a excelenţei în cercetare şi creaţie.

30000

Venituri proprii

Dir. DCS

SSS

Permanent

Continuarea  programului de premiere a articolelor cotate ISI

35000

Venituri proprii

Dir. DCS

SSS

Permanent

Se instituie fondul de recompensare a activităţii de cercetare prin alocarea unui fond de salarizare diferenţiat în funcţie de performanţele obţinute în cercetare.

 

 

Pro. FI

Pro. CRI

martie

Iniţierea şi aplicarea unei metodologii de evaluare a centrelor de cercetare ştiinţifică din universitate.

 

 

Pro. CRI

Dir. DCS

Dir. DMC

septembrie

Îmbunătăţirea organizării activităţii de cercetare

Îmbunătăţirea site-ului de prezentare a Departamentului de Cercetare Ştiinţifică

 

 

Dir. DCS

Februarie

Îmbunătăţirea organizării Departamentului de Cercetare Ştiinţifică

 

 

Pro. CRI

Dir. DCS

Martie

Realizarea unei baze de date cu proiectele de cercetare ştiinţifică

 

 

Dir. DCS

Februarie

Evaluarea internă periodică a performanţelor colectivelor / centrelor nu numai a performanţelor individuale

 

 

Dir. DCS

Iunie

Valorificarea rezultatelor cercetării prin iniţierea procesului de transfer tehnologic

Crearea unei structuri organizatorice de tipul unui centru de transfer tehnologic, în măsura în care există un volum de activitate relevantă

 

 

Pro. CRI

Dir. DCS

 

Desfăşurarea unor programe cu caracter mixt (de cercetare şi dezvoltare profesională a angajaţilor) pentru partenerii din mediul de afaceri şi autorităţi locale

 

 

Pro. CRI

Dir. DCS

Permanent

Realizarea unor  parteneriate cu companii multinaţionale (Siemens, IBM, Microsoft) în programe academice şi implicarea în procese de dezvoltare/experimentare de produs/tehnologie

 

 

Pro. CRI

Dir. DCS

Permanent

 

 

 

 

 

 

 

 

            Aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din 27.01.2010

 

     Legendă:

     Pro. FI - Prorector cu finanţarea şi investiţiile

     Pro. CRI - Prorector cu cercetarea şi relaţiile internaţionale

     Pro. ISUC - Prorector pentru învăţământ, strategie universitară şi calitate

     SSS - Secretar Ştiinţific al Senatului

     Dir. DPPD - Director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

     Dir. DID - Director Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă

     Dir. DMC - Director Departamentul pentru Managementul Calităţii

     Dir. DMP - Director pentru Managementul Proiectelor

     Dir. DCS - Director Departamentul Cercetării Ştiinţifice

     Dir. DRI - Director Departamentul de Relaţii Internaţionale

     Dir. SD - Director Şcoala Doctorală

     Dir. B - Director Bibliotecă

     CEAC - Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

     CICOC - Comisia pentru Informare, Consultanţă şi Orientare în Carieră

     DGA - Director General Administrativ

     CADP - Centrul de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică

     OS - Organizaţiile studenţeşti (Liga studenţilor, ASCOR)