Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Plan operaţional 2011

Inapoi la Planuri operaţionale 2006 - 2016

PLAN OPERAŢIONAL 2011  

 

Obiective

Acţiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivelor

Costuri estimate

Sursă finanţare

Responsabili

Termen

 • Misiunea Universităţii, obiectivele şi reperele strategiei de dezvoltare  
 • Ø Intensificarea măsurilor pentru o mai bună echilibrare între misiunea de învăţământ şi misiunea de cercetare ştiinţifică a Universităţii

  1.1. Continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului

   

   

  Pro.
  ISUC
  Dir. DPPD
  CADP

  Permanent

  1.2. Promovarea unei politici de dezvoltare cantitativă şi calitativă a corpului profesoral şi de cercetători propriu

   

   

  Pro. FI
  Pro. CRI

  Permanent

  1.3. Susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice

   

   

  Pro. CRI
  Dir. DCS

  Permanent

  1.4. Asigurarea funcţionalităţii structurilor de management al calităţii

   

   

  Pro. ISUC
  Dir. DMC
  CEAC

  Permanent

  1.5. Adaptarea organizării instituţionale şi restructurarea curriculum-ului, în strânsă legătură cu ciclicizarea programelor de studii şi cu organizarea specializărilor

   

   

  Pro. ISUC

  Decanii

  Permanent

  1.6. Aplicarea unui management economico-financiar eficient întemeiat pe planificarea strategică

   

   

  Pro. FI

  Permanent

  1.7. Promovarea strategiei de universitate antreprenorială

   

   

  Pro. FI,

  Pro. CRI

  Permanent

  1.8. Continuarea strategiei de dezvoltare a patrimoniului de clădiri şi spaţii, extinderea şi modernizarea dotărilor pentru învăţământ şi cercetare

   

   

  Pro. FI

  DGA

  Permanent

  1.9. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice

   

   

  Pro. ISUC

  SSS,

  Permanent

  2. Candidaţii, studenţii şi absolvenţii

  Ø Controlul creşterilor cantitative şi determinarea unui număr optim de studenţi, care să garanteze stabilitatea privind dimensiunile cantitative şi structurale ale Universităţii şi să nu genereze o dependenţă negativă a Universităţii faţă de fluctuaţiile conjuncturale ale cererii de studii.

  Ø Corelarea evoluţiei numărului de studenţi cu celelalte componente ale procesului de învăţământ , în special cu evoluţia personalului didactic şi a condiţiilor privind spaţiile şi dotările pentru învăţământ.

  Ø Compensarea limitării numărului de studenţi la învăţământul universitar de licenţă prin dezvoltarea studiilor universitare de masterat şi doctorat, precum şi prin  extinderea altor forme de învăţământ (formare continuă, reconversie profesională etc.).

   

  Ø Creşterea calităţii pregătirii studenţilor prin practicarea unui învăţământ modern, activ şi participativ, cu un  accentuat caracter aplicativ, orientat spre solicitările cărora absolvenţii vor trebui să le răspundă în exercitarea profesiei dobândită prin studii. Ø  Punerea în aplicare a strategiei educaţionale centrată pe student şi de dezvoltare a Universităţii

  2.1. Elaborarea unei prognoze privind dinamica şi structura fluxurilor de candidaţi la admitere

  5000

  Venituri proprii

  Pro. ISUC

  mai

  2.2. Creşterea vizibilităţii universităţii, prin următoarele activităţi:

  - includerea in programul manifestărilor ştiinţifice studenţeşti  organizate de către fiecare facultate  a secţiunii  „ Elevii în parteneriat cu universitatea”

  - diseminarea în mass-media a tuturor activităţilor care pot crea o imagine favorabilă( ex. burse Socrate - Erasmus acordate studenţilor, participarea studenţilor la manifestări naţionale/internaţionale, premii obţinute de către studenţi etc)

  - sensibilizarea şi atragerea interesului cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar  prin diferite activităţi elaborate/adaptate nevoilor profesionale ale acestora(ex. organizarea prin DPPD a unei manifestări ştiinţifice adresate profesorilor)

   

   

  Pro. ISUC

  Pro. CRI

  Dir. DCS

  Dir. DPPD

  Decanii

  Permanent

  2.3. Publicarea revistei Cetatea studenţească

  5000

  Venituri proprii

  SSS

  octombrie

  2.4. Instituirea unui fond de burse sociale pentru  studenţii cu probleme materiale, sub forma  unei mese gratuite, cazare gratuită sau parţial gratuită, respectiv scutire parţială a taxei de studiu.

  10000

  Venituri proprii

  Pro. FI

  permanent

  2.5. Actualizarea şi publicarea Ghidului viitorului student

  5000

  Venituri proprii

  Pro. ISUC

  Pro. CRI

  martie

  2.6. Valorificarea avantajelor oferite de creditele transferabile (mobilitatea studenţilor, prelungirea şcolarizării, refacerea parcursului disciplinelor nepromovate, întrerupere şi reluare de studii)

   

   

  Pro. ISUC

  Decanii

  Permanent

  2.7. Continuarea procesului de monitorizare a situaţiei la învăţătură a studenţilor

   

   

  Pro. ISUC

  Decanii

  CADP

  Permanent

  2.8. Sprijinirea studenţilor cu dificultăţi de învăţare

   

   

  Pro. ISUC

  Decanii

  Permanent

  2.9.Creşterea motivaţiei studenţilor pentru pregătirea profesională prin perioade de studiu în străinătate, stagii de practică

  15000 +

  430000

  Venituri proprii + fond Erasmus

  Dir. DRI

  Permanent

  2.10. Dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi orientare în carieră

   

   

  CICOC

  Permanent

  2.11. Adaptarea şi readaptarea procesului de învăţământ în funcţie de competenţele şi performanţele ce vor fi solicitate absolvenţilor în exercitarea practică a profesiunii

   

   

  Pro. ISUC

  Decanii

  mai

  2.12. Programarea în fiecare semestru a unei şedinţe a Senatului dedicată studenţilor

   

   

  SSS

  mai

  noiembrie

  2.13. Promovarea schimburilor culturale între studenţii Universităţii şi studenţii din alte universităţi din ţară şi străinătate

  2500

  Sponsorizări

  Dir. DRI

  Permanent

  2.14. Dezvoltarea sistemului tutorial în relaţiile cu studenţii

   

   

  Pro. ISUC

  SSS

  Permanent

  2.15. Încurajarea diversificării publicaţiilor culturale şi ştiinţifice studenţeşti

  1000

  Sponsorizări

  SSS

  Dir. DCS

  Permanent

  2.16. Promovarea unei strategii de câştigare a încrederii studenţilor prin respectul faţă de lege, respect faţă de colegi, dorinţă de autodepăşire

   

   

  Pro. ISUC

  SSS

  Permanent

  2.17. Implicarea studenţilor în contractele de cercetare ale catedrelor şi centrelor de cercetare

   

   

  Pro. CRI

  Dir. DCS

  Dir. DMP

  Permanent

  2.18. Antrenarea studenţilor în activităţi sportive şi participarea la competiţii studenţeşti, precum şi în acţiuni de voluntariat în cadrul CICOC

  2500

  Venituri proprii

  Pro. FI

  Permanent

  2.19. Continuarea procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi

   

   

  Dir. DMC

   

  mai

  noiembrie

  2.20. Promovarea sistemului de burse private şi/sau în parteneriat cu mediul socio-economic

   

   

  Pro. ISUC

  Pro. FI

  Permanent

  >2.21. Instituirea unui fond de burse pentru studenţii meritorii, dar şi pentru studenţii din anul I, premianţi la Olimpiadele şcolare în timpul liceului  

  20000

  Venituri proprii

  Pro. ISUC

  Pro. FI

  Permanent

  2.22. Organizarea Festivităţii de absolvire a studenţilor şi masteranzilor, la nivel de Universitate, marcând 20 de ani de învăţământ superior albaiulian

  8000

  Sponsorizări

  Venituri proprii

  Pro. FI

  SSS

  DRI, OS.

  mai

  2.23. Sprijinirea logistică a activităţilor desfăşurate de organizaţiile studenţeşti din universitate

  1000

  Sponsorizări

  Pro. FI

  Permanent

  2.24. Organizarea de Sesiuni Ştiinţifice Studenţeşti şi concursuri profesionale şi sprijinirea participării la manifestări similare din alte centre universitare

  10000

  Sponsorizări

  Pro. CRI,

   SSS,

  Dir. DCS

  Permanent

  2.25. Organizarea Întrunirii Alumni a Absolvenţilor Universităţii

  2500

  Sponsorizări

  Alumni

  SSS

  Noiembrie

  2.26 Îmbunătăţirea continuă a bazei de documentare din biblioteca Universităţii

  10000

  Venituri proprii

  Pro. ISUC

  SSS

  Permanent

  2.27. Dezvoltarea de materiale didactice, cu precădere sub formă electronică, pe suport CD şi/sau incluse în platforma e-Learning şi RAEL a Universităţii

   

   

  Pro. ISUC

  Dir. DID

  Permanent

  Personalul didactic şi de cercetare

  Ø Consolidarea corpului profesoral şi de cercetători propriu, încadrarea în standardele cantitative şi calitative (de autorizare/acreditare) privind personalul didactic şi de cercetare

  3.1.Facultăţile şi catedrele vor analiza situaţia şanselor de evoluţie profesional ştiinţifică a personalului didactic titular pe termen mediu şi lung (4-7 ani).

   

   

  Decanii

  iunie

  3.2. Se vor aplica măsuri de stimulare şi de motivare a cadrelor didactice titulare tinere pentru intensificarea eforturilor de atingere a performanţelor necesare accederii la funcţiile didactice de profesor şi conferenţiar.

   

   

  Pro. FI,

  SSS

  Dir. DCS,

  Dir. DMC

  decembrie

  3.3. Se vor întocmi state de funcţii-proiect pentru anul universitar 2011-2012 care să îndeplinească standardele privind numărul şi structura personalului didactic titular în raport cu numărul şi structura posturilor didactice.

   

   

  Pro. FI

  Pro. ISUC

  Decanii

  iunie

  3.4.  Scoaterea la concurs a posturilor vacante pentru atragerea în Universitate a unor cadre didactice formate şi a unor specialişti cu înaltă competenţă

   

   

  Pro. FI

  Decanii

  SSS

  Permanent

  3.5. Utilizarea doctoranzilor cu frecvenţă şi cercetătorilor pentru acoperirea activităţilor practice şi a seminarilor

   

   

  Decanii

  Permanent

  Ø Folosirea pârghiilor salariale şi a celor de promovare profesională pentru încurajarea eforturilor depuse în şi pentru Universitate şi stimularea autoperfecţionării

  3.6. Aplicarea unui sistem unitar şi precis de criterii de evaluare a personalului didactic şi de cercetare cu accent pe criteriile calitative de evaluare (practicate pe plan naţional)

   

   

  Pro. CRI

  Pro. FI,

  SSS

  Dir. DCS

  Dir. DMC

  Dir. DMP

  Permanent

  3.7. Promovarea unor criterii exigente de promovare pe funcţiile  didactice superioare în concordanţă cu standardele practicate pe plan naţional

   

   

  3.8. Se va monitoriza gradul în care fiecare cadru didactic îşi îndeplineşte toate atribuţiile postului sau posturilor didactice ocupate (cercetarea ştiinţifică, relaţiile cu studenţii, implicarea în comunitatea academică).

   

   

  Decanii

  Permanent

  3.9. Optimizarea activităţii şi a condiţiilor de muncă prin realizarea unui climat de muncă adecvat, împreună cu organizaţia de sindicat

   

   

  Pro. FI

  DGA

  Permanent

  Ø Îmbunătăţirea calităţii prestaţiei didactice, prin promovarea unui învăţământ activ şi participativ, centrat pe student şi bazat pe parteneriatul cu studenţii

  3.10. Centrul de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică va iniţia acţiuni (seminarii, ateliere) pentru cunoaşterea şi aplicarea strategiilor didactice moderne. Se va reedita Ghidul utilizatorului ECTS

   

   

  1000

  Venituri proprii

  Dir. DPPD

  CADP

  octombrie

  3.11 Optimizarea activităţii de evaluare şi autoevaluare a activităţii didactice, la nivelul catedrelor, pentru a stimula acţiuni de perfecţionare şi autoperfecţionare

   

   

  Decanii

  Dir. DMC

  Permanent

  3.12. Continuarea instruirii personalului didactic pentru utilizarea metodelor moderne de predare/învăţare/evaluare şi utilizare a platformelor e-Learning  şi RAEL a Universităţii

   

   

  Pro. ISUC,

  Dir. DID

  Dir. DPPD

  CADP

  Permanent

  4. Personalul economic şi tehnico – administrativ 

  Ø Menţinerea echilibrului între evoluţiile de ansamblu ale instituţiei şi numărul, structura şi calificările personalului economic, tehnic şi administrativ

  Ø Perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului

  Ø Asigurarea necesarului de personal pentru serviciile sociale la standardele impuse

  4.1. Îmbunătăţirea modalităţilor de selecţie şi promovare a personalului economic şi tehnico – administrativ

   

   

   

  Pro. FI

  DGA

  Permanent

  4.2.  Asigurarea cu personal  calificat – laboranţi, bibliotecari, analişti programatori, ingineri tehnicieni

   

   

  4.3. Aplicarea unui program de ameliorare a încadrării şi salarizării personalului TESA şi didactic auxiliar

  30000

  Alte venituri

  4.4. Organizarea de programe de perfecţionare profesională a personalului administrativ

   

   

  4.5. Crearea de noi posturi economice, tehnice şi administrative pentru structurile universitare parţial sau integral autofinanţate prin granturi şi programe de cercetare

   

   

  5. Structura şi organizarea activităţii academice 

  Ø Creşterea gradului de funcţionalitate a structurilor, care să asigure eficienţă şi calitate activităţii academice şi să permită adaptarea la dinamica vieţii sociale, economice, ştiinţifice şi culturale

  Ø Creşterea autonomiei structurilor universitare inclusiv în planul asigurării şi gestionării fondurilor financiare necesare funcţionării fiecărei structuri

  Ø Perfecţionarea activităţii la nivelul departamentelor  specializate

   

  5.1. Creşterea rolului catedrelor/departamentelor în evaluarea şi monitorizarea programelor de studii şi a cercetării ştiinţifice, în evaluarea şi promovarea personalului didactic

  5.2. Şefii catedrelor/departamentelor vor fi invitaţi permanenţi la şedinţele Senatului, fără drept de vot, dar cu dreptul de a participa la analiza problemelor şi deciziilor supuse dezbaterii

   

   

  Pro. FI

  Decanii

  Permanent

  5.3. Se vor reorganiza structurile Universităţii conform Legii Educaţiei Naţionale

   

   

  Pro. FI

  Pro. ISUC

  decembrie

  5.4. Publicarea semestrială a Newsletter-ului Universităţii.

  5000

  Venituri proprii

  Pro. CRI

  SSS

  DRI

  Permanent

  6. Programele de studii, curriculum-ul universitar şi tehnologia didactică

  Ø  Consolidarea programelor de studii de licenţă şi a programelor de masterat (sistem Bologna)

  Ø  Perfecţionarea tehnologiei didactice specifice învăţământului la distanţă

  Ø  Compatibilizarea curriculum-ului şi organizării programelor de studii cu standardele europene

  Ø  Adaptarea ofertei educaţionale pentru cursurile de formare profesională continuă la cerinţele mediului socio-economic

  Ø  Modernizarea tehnologiei didactice, promovarea metodelor de predare învăţare cu caracter participativ şi a unei pedagogii universitare interactive

  6.1. Decanii şi Şefii de catedră/departament îşi vor lua responsabilitatea pentru acoperirea cu necesarul de personal didactic a fiecărui program de studiu, nivel licenţă şi masterat pe care-l organizează.

   

   

   

  Decanii

  Permanent

  6.2. Decanii şi Şefii de catedră/departament vor garanta pentru calitatea activităţii didactice la fiecare program de studiu în parte.

   

   

  Decanii

  Permanent

  6.3. Integrarea platformelor e-Learning şi RAEL a Universităţii în procesele de predare învăţare

   

   

   

  Dir. DID

  Decanii

  Permanent

  6.4. Dezvoltarea de instrumente de învăţare în format clasic şi electronic, pentru uzul studenţilor

   

   

  Pro. ISUC

  Decanii

  Permanent

  6.5. Iniţierea de noi domenii de licenţă (Comunicare şi relaţii publice)

  26000

  Venituri proprii

  Pro. ISUC

  Decan FDSS

  martie

  6.6. Se vor declanşa procedurile de evaluare a programelor de studiu şi de pregătire a dosarelor de acreditare pentru specializările autorizate, respectiv de evaluare periodică pentru specializările acreditate

  130000

  Venituri proprii

  Pro. ISUC

  Dir. DMC

  Decanii

  Permanent

  6.7. Elaborarea Ghidului studentului pentru anul 2011-2012 şi publicat pe pagina web a Universităţii

   

   

  Pro. ISUC

  Decanii

  SSS

  octombrie

  6.8. Elaborarea Ghidului de studii pentru programele de masterat acreditate în sistem Bologna

   

   

  octombrie

  6.9. Creşterea eficienţei formative a activităţilor de practică a studenţilor, prin formarea unui cadru de organizare şi monitorizare a perioadelor de practică

   

   

  Pro. ISUC

  Decanii

  Permanent

  6.10. Actualizarea ghidurilor metodologice privind întocmirea lucrărilor de licenţă, disertaţie şi pentru elaborarea lucrărilor de gradul I

   

   

  Decanii

  Dir. DPPD

  martie

  6.11. Evaluarea periodică a programelor de studii

   

   

  Decanii

  aprilie

  7. Cercetarea ştiinţifică

  Ø Creşterea relevanţei cercetării ştiinţifice în Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, promovarea acesteia pe plan naţional şi internaţional şi integrarea cercetării ştiinţifice în aria cercetării europene.

  7.1. Sprijinirea colectivelor care dezvoltă proiecte valorificate prin aplicare directă în spaţiul economic, social, cultural şi prin lucrări publicate în reviste cotate ISI/BDI

   

   

  Dir. DMP

  Dir. DCS

  Permanent

  7.2. Dezvoltarea infrastructurii în colective/centre care atrag finanţări la nivel regional, naţional şi european

   

   

  Dir. DMP

  Permanent

  7.3. Continuarea demersurilor pentru obţinerea recunoaşterii CNCSIS de către centrele de cercetare

   

   

  Pro. CRI

  Dir. DCS

  Permanent

  7.4. Sprijinirea şi coordonarea procesului în vederea obţinerii acreditării revistelor din Universitate pentru recunoaşterea lor CNCSIS (în categoria A şi B)

   

   

  Pro. CRI

  Dir. DCS

  Permanent

  7.5. Încurajarea tinerilor cercetători pentru a participa la cursuri de specializare tematice, seminarii internaţionale

  8000

  Sponsorizări

  Pro. CRI

  Dir. DCS

  Permanent

  7.6. Creşterea numărului de conducători de doctorat şi dezvoltarea conducerii de doctorat pentru noi domenii

   

   

  Pro. FI

  Pro. CRI

  Dir. SD

  Permanent

  7.7. Organizarea şcolii doctorale: atragerea conducătorilor de doctorat şi a doctoranzilor în granturi pe programe doctorale şi treptat în proiecte postdoctorale

   

   

  Pro. CRI

  Dir. SD

  Dir. DMP

   

  Permanent

  7.8. Dezvoltarea infrastructurii de documentare: cărţi, tratate, abonamente la reviste de circulaţie internaţională

  60000

  Venituri proprii

  Pro. ISUC

  Dir. B

  Permanent

  7.9. Creşterea ponderii contractelor de cercetare – dezvoltare în raport cu finanţarea de bază

   

   

  Pro. CRI

  Dir. DMP

  Dir. DCS

  Permanent

  7.10. Continuarea şi îmbunătăţirea programului de promovare şi valorificare a excelenţei în cercetare şi creaţie.

  30000

  Venituri proprii

  Dir. DMC

  Dir. DCS

  SSS

  Permanent

  7.11. Continuarea  programului de sprijinire a publicării articolelor cotate ISI

   

  35000

  Venituri proprii

  Dir. DMC

  SSS

  Permanent

  7.12 Se instituie fondul de recompensare a activităţii de cercetare prin alocarea unui fond de salarizare diferenţiat în funcţie de performanţele obţinute în cercetare.

   

   

  Pro. FI

  Pro. CRI

  martie

  7.13 Aplicarea metodologiei de evaluare a centrelor de cercetare ştiinţifică din universitate.

   

   

  Pro. CRI

  Dir. DCS

  Dir. DMC

  septembrie

   

  7.14 Toate manifestările ştiinţifice din 2011 vor fi dedicate aniversării a 20 de ani de învăţământ superior albaiulian

  30000

  Venituri

  proprii

  Pro. CRI

  Dir. DCS

  Decanii

  Permanent

  8. Relaţiile interne şi internaţionale

  Ø Afirmarea şi utilizarea competenţelor cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor într-o interacţiune biunivocă cu mediul social, economic şi cultural  - premisă a implicării active în viaţa comunitară, benefică ambelor părţi

  8.1.  Dezvoltarea de colaborări cu agenţii şi autorităţile locale şi regionale, încheierea unor parteneriate şi convenţii de colaborare

   

   

  Pro. CRI

  Dir. DRI

  Permanent

  8.2. Dezvoltarea de centre de analiză, consultanţă, evaluare şi audit care să ofere servicii mediului economic şi social la nivel local şi regional

   

   

  Pro. FI

  Pro. CRI

  Dir. DRI

  Permanent

  8.3. Atragerea comunităţii locale/regionale în manifestări de popularizare a activităţilor Universităţii (conferinţe, activităţi culturale, sportive, „ziua porţilor deschise”)

   

   

  Pro. CRI

  Dir. DRI

  Permanent

  8.4. Transformarea paginii web a Universităţii, cartea de vizită a instituţiei, într-un sistem activ de stocare a informaţiilor

   

   

  Pro. CRI

  Permanent

  8.5. Atragerea firmelor în dezvoltarea studiilor de masterat şi formare continuă prin promovarea de activităţi comune (aplicaţii, practică, dezvoltare de laboratoare, teme de disertaţie, etc.)

   

   

  Pro. FI

  Permanent

  Promovarea colaborării internaţionale în toate domeniile: didactic, ştiinţific şi socio - cultural

  8.6. Promovarea cadrului de colaborare pe bază de convenţii şi acorduri cadru cu universităţi, instituţii de cercetare, instituţii culturale sau alte organizaţii din întreaga lume

   

   

  Pro. CRI
  Dir. DRI
  Decanii

  Permanent

  8.7. Promovarea schimburilor de cadre didactice şi studenţi cu alte universităţi

   

   

  Pro. ISUC

  Dir. DRI

  Permanent

  8.8. Atragerea de studenţi străini la studiile universitare de masterat şi doctorat

   

   

  Pro. ISUC

  Dir. DRI

  Permanent

  8.9. Încurajarea participării cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute

  7000

  Venituri proprii

  Pro. CRI

  Dir. DCS

  Permanent

  8.10. Susţinerea colectivelor si  centrelor cu recunoaştere internaţionala, care exista si îşi desfăşoară activitatea in cadrul universităţii

   

   

  Pro. CRI

  Dir. DRI

  Dir. DCS

  Permanent

  9. Managementul administrativ şi financiar

  Ø  Practicarea unui management eficient bazat pe echilibrarea optimă a raportului dintre nevoi şi resurse, dintre cheltuieli şi venituri, dintre calitate şi cost

  Ø   Reconsiderarea criteriilor de dimensionare şi alocare a fondurilor pe tipuri de activităţi, structuri şi direcţii de utilizare, pe baza unui sistem de standarde şi indicatori de eficienţă şi calitate

  Ø   Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a creativităţii manageriale în universitate

  9.1. Analiza anuală a managementului la nivelul structurilor academice (facultăţi, departamente, catedre), al structurilor administrative, precum şi la nivel instituţional

   

   

  Birou

  Senat

  decembrie

  9.2. Întărirea autonomiei financiare a Universităţii prin creşterea şi diversificarea surselor de finanţare, sporirea aportului financiar din granturi şi contracte, paralel cu o politică riguroasă de raţionalizare a cheltuielilor

   

   

  Pro. FI

  Pro. CRI

  Dir. DMP

  Permanent

  9.3. Dezvoltarea unei culturi antreprenoriale integrate, adică o cultură a muncii, a spiritului de întreprindere şi inovare, a fidelităţii faţă de instituţie

   

   

  Birou

  Senat

  Permanent

  9.4. Crearea unei baze de finanţare diversificată, din alte surse terţiare, cum ar fi: servicii de consultanţă, training, contracte de cercetare şi de prestări servicii cu instituţii publice sau private, taxe de studiu, granturi de cercetare, donaţii etc.

   

   

  Pro. FI

  Pro. CRI

  Pro. ISUC

  Permanent

  9.5. Ameliorarea structurii cheltuielilor prin raţionalizarea consumurilor şi a cheltuielilor de personal şi orientarea unei părţi tot mai importante a fondurilor spre dotări şi investiţii în mijloace şi spaţii pentru învăţământ, cercetare şi servicii

   

   

  Pro. FI

  DGA

  Permanent

  10. Managementul calităţii  

  Ø   Aplicarea procedurilor de evaluare internă a calităţii programelor de studii

  10.1. Comisiile de evaluare internă şi asigurarea calităţii educaţiei constituite pe programe de studii vor parcurge procedurile de evaluare, vor analiza rezultatele obţinute şi vor  întocmi raportul de evaluare internă a calităţii educaţiei (cu referire la programele de studii respective)

   

   

  Pro. ISUC

  Dir. DMC

  Decanii

  CEAC

  octombrie

  Ø  Aplicarea procedurilor de monitorizare, prin analiză colegială, a programelor de studii

  10.2. Analiza structurii planului de învăţământ

   

   

  Decanii

  aprilie

  10.3. Analiza obiectivelor şi conţinuturilor programelor tematice ale disciplinelor

   

   

  Decanii

  aprilie

  10.4. Analiza structurii statului de funcţii şi a posturilor didactice

   

   

  Pro. FI

  Pro. CRI

  Pro. ISUC

  iunie

  10.5. Analiza rezultatelor învăţării potrivit reperelor stabilite în Metodologia ARACIS şi în Regulamentul intern de evaluare şi asigurare a calităţii

   

   

  CEAC

  Decanii

  octombrie

  Ø  Încadrarea statelor de funcţii în standardele ARACIS

  10.6. Se vor întocmi state de funcţii – proiect pentru anul universitar 2011-2012 care să îndeplinească standardele privind numărul şi structura personalului didactic titular în raport cu numărul şi structura posturilor didactice

   

   

  Pro. FI

  Pro. ISUC

  Pro. CRI

  Decanii

  iunie

  Ø  Aplicarea procedurii de evaluare a calităţii corpului profesoral (analiză colegială, a conducătorului direct şi a interacţiunii student – profesor)

  10.7. Evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi de cercetare – monitorizarea activităţilor de evaluare colegială, autoevaluare, din partea conducătorilor direcţi şi de către studenţi prin programul Quantis

   

   

  Decanii

  Dir. DMC

  CEAC

  mai

  decembrie

  Ø  Creşterea ponderii cercetării ştiinţifice în ansamblul activităţii universitare

  10.8. Dezvoltarea cercetării la nivel de catedră şi departament, în relaţie directă cu evoluţia curriculum-ului şi cu nevoile procesului de învăţământ

   

   

  Dir. DCS

  Decanii

  Permanent

  10.9. Dezvoltarea cercetării de vârf, prin centre de excelenţă, cu abordări interdisciplinare, prin colaborări externe şi granturi

   

   

  Pro. CRI

  Dir. DMP

  Dir. DCS

  Permanent

  10.10. Aplicarea prevederilor Cartei universitare şi ale celorlalte reglementări privind condiţiile de repartizare a orelor la plata cu ora.

   

   

   

  Pro. FI

  septembrie

   

   

  10.11. R

  ealizarea auditurilor interne la fiecare facultate de către echipa de auditori formată

   

   

   

  Pro. FI

  Dir. DMC

  iunie

  10.12 Se vor organiza periodic seminarii pentru aplicarea standardelor şi procedurilor de management al calităţii cu participarea prodecanilor şi şefilor de catedră.

   

   

  Dir. DMC

  Permanent

   

   

  10.13. Crearea unor parteneriate avantajoase pentru instituţie, cu potenţial real de atragere de fonduri extrabugetare si în acelaşi timp de creştere a vizibilităţii universităţii. 

   

   

  Pro. FI

  Dir. DMC

  Permanent

  11. Baza materială

  Ø   Extinderea spaţiilor de învăţământ în corelaţie cu creşterea numărului de studenţi şi dezvoltarea structurilor universitare

  Ø  Continuarea modernizării dotărilor pentru laboratoare, cabinete de învăţământ şi a spaţiilor pentru cercetarea ştiinţifică.

  11.1. Vor continua demersurile pentru obţinerea finanţării şi începerea lucrărilor la Centrul de Învăţământ şi Cercetare Multidisciplinară

  14100000

  Alocaţii bugetare

  Pro. FI

  DGA

  Permanent

  11.2. Vor continua lucrările de renovare şi modernizare a spaţiilor de învăţământ

  1500000

  Alocaţii bugetare

  Pro. FI

  DGA

  Permanent

  11.3. Se va întocmi proiectul pentru obiectivul Centru de dezvoltare pedagogică.

   

   

  Pro. FI

  Dir. DPPD

  septembrie

  Ø  Necesitatea îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor oferite de Biblioteca Universităţii.

   

  11.4. Dotarea Bibliotecii universităţii cu materiale didactice de referinţă din ultimii 5 ani

   

   

   

  Pro. ISUC

  Dir. B

  Permanent

  11.5 Se va înfiinţa un serviciu de schimb si un serviciu documentar solid si eficient

   

   

  Pro. ISUC

  Dir. B

  octombrie

  constitui bazele de date electronice pe domenii cu informaţii referitoare la cărţile şi periodicele pe care le deţine Biblioteca

   

   

  Pro. ISUC

  Dir. B

  octombrie

  11.7 Se va facilita extinderea conectării catedrelor/departamentelor la reţele bibliotecare internaţionale şi accesul on-line la literatura de specialitate.

   

   

  Pro. CRI

  Pro. ISUC

  Dir. B

  Permanent

             

  Aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din 31.01.2011

   

       Legendă:

       Pro. FI – Prorector cu finanţarea şi investiţiile

       Pro. CRI – Prorector cu cercetarea şi relaţiile internaţionale

       Pro. ISUC – Prorector pentru învăţământ, strategie universitară şi calitate

       SSS – Secretar Ştiinţific al Senatului

       Dir. DPPD – Director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

       Dir. DID – Director Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Profesională Continuă

       Dir. DMC – Director Departamentul pentru Managementul Calităţii

       Dir. DMP – Director pentru Managementul Proiectelor

       Dir. DCS – Director Departamentul Cercetării Ştiinţifice

       Dir. DRI – Director Departamentul de Relaţii Internaţionale

       Dir. SD – Director Şcoala Doctorală

       Dir. B – Director Bibliotecă

       CEAC – Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

       CICOC – Comisia pentru Informare, Consultanţă şi Orientare în Carieră

       DGA – Director General Administrativ

       CADP – Centrul de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică

       OS – Organizaţiile studenţeşti (Liga studenţilor, ASCOR)