Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Plan operaţional 2013

Inapoi la Planuri operaţionale 2006 - 2016

 

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA

510009, Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5

Tel: 40-0258-806130       Fax: 40-0258-812630      E-mail: cond@uab.ro

Rectorat

 

 

PLAN OPERAŢIONAL 2013

 


Obiective

Acţiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivelor

Costuri estimate

Sursă finanţare

Responsabili

Termen

1. Misiunea Universităţii, obiectivele şi reperele strategiei de dezvoltare

- Intensificarea măsurilor pentru o mai bună echilibrare între misiunea de educaţie şi misiunea de cercetare ştiinţifică a Universităţii

1.1. Continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului

 

 

Pro. 2

Dir. CMCSI

Permanent

1.2. Promovarea unei politici de dezvoltare cantitativă şi calitativă a corpului profesoral şi de cercetători propriu

 

 

Pro. 1

Pro. 2

Permanent

1.3. Susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice

 

 

Pro. 1

Dir. CMCDI

Permanent

1.4. Asigurarea funcţionalităţii structurilor de management al calităţii

 

 

Pro. 2

Dir. CMCSI CEAC

Permanent

1.5. Adaptarea organizării instituţionale şi restructurarea curriculum-ului, în strânsă legătură cu ciclicizarea programelor de studii şi cu organizarea specializărilor

 

 

Pro. 2

Decanii

Permanent

1.6. Aplicarea unui management economico-financiar eficient întemeiat pe planificarea strategică

 

 

Pro. 1

Permanent

1.7. Promovarea strategiei de universitate antreprenorială

 

 

Pro. 1

Pro. 2

Permanent

1.8. Continuarea strategiei de dezvoltare a patrimoniului de clădiri şi spaţii, extinderea şi modernizarea dotărilor pentru învăţământ şi cercetare

 

 

Pro. 1

DGA

Permanent

1.9. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice

 

 

Pro. 2

 

Permanent

2. Candidaţii, studenţii şi absolvenţii

- Corelarea evoluţiei numărului de studenţi cu celelalte componente ale procesului de învăţământ, în special cu evoluţia personalului didactic şi a condiţiilor privind spaţiile şi dotările pentru învăţământ.

- Creşterea calităţii pregătirii studenţilor prin practicarea unui învăţământ modern, activ şi participativ, cu un  accentuat caracter aplicativ, orientat spre solicitările cărora absolvenţii vor trebui să le răspundă în exercitarea profesiei dobândită prin studii.

- Punerea în aplicare a strategiei educaţionale centrată pe student şi de dezvoltare a Universităţii

2.1. Promovarea vizibilităţii universităţii, prin următoarele activităţi:

 - includerea în programul manifestărilor ştiinţifice studenţeşti  organizate de către fiecare facultate  a secţiunii  „Elevii în parteneriat cu universitatea"

- diseminarea în mass-media a tuturor activităţilor care pot crea o imagine favorabilă (ex. burse Socrate Erasmus acordate studenţilor, participarea studenţilor la manifestări naţionale/internaţionale, premii obţinute de către studenţi etc.)

- sensibilizarea şi atragerea interesului cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar  prin diferite activităţi elaborate/adaptate nevoilor profesionale ale acestora

- proiectarea unui nou site al universităţii (web design şi structură) care să asigure o calitate superioară a prezentării informaţiilor, accesibilitatea acestora la nivel naţional şi internaţional. Prezentarea ofertelor educaţionale, respectiv a planurilor de învăţământ în limba română şi în limba engleză pentru toate specializările.

- actualizarea permanentă a site-ului în limba engleză pentru creşterea vizibilităţii internaţionale a universităţii.

 

 

Pro. 2

Pro. 1

Şef BIM

Dir. CMCDI

Dir. DPPD

Decanii

Permanent

2.2. Susţinerea fondului de burse sociale pentru  studenţii cu probleme materiale, sub forma  unei mese gratuite, cazare gratuită sau parţial gratuită, respectiv scutire parţială a taxei de studiu.

10000

Venituri proprii

Pro. 1

 

permanent

2.3. Valorificarea avantajelor oferite de creditele transferabile (mobilitatea studenţilor, prelungirea şcolarizării, refacerea parcursului disciplinelor nepromovate, întrerupere şi reluare de studii)

 

 

Pro. 2

Decanii

Permanent

2.4. Continuarea procesului de monitorizare a situaţiei la învăţătură a studenţilor

 

 

Pro. 2

Decanii

Permanent

2.5.Creşterea motivaţiei studenţilor pentru pregătirea profesională prin perioade de studiu în străinătate, stagii de practică

15000 +

1187982

Venituri proprii + fond Erasmus

Dir. CRI

Permanent

2.6. Dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi orientare în carieră

 

 

CICOC

Permanent

2.7. Adaptarea şi readaptarea procesului de învăţământ în funcţie de competenţele şi performanţele ce vor fi solicitate absolvenţilor în exercitarea practică a profesiunii

 

 

Pro. 2

Decanii

mai

2.8. Promovarea schimburilor culturale între studenţii Universităţii şi studenţii din alte universităţi din ţară şi străinătate

2500

Sponsorizări

Dir. CRI

Permanent

2.9. Încurajarea diversificării publicaţiilor culturale şi ştiinţifice studenţeşti

1000

Sponsorizări

Şef BIM

 

Permanent

2.10. Implicarea studenţilor în contractele de cercetare ale departamentelor şi centrelor de cercetare

 

 

Pro. 1

Dir. CMCDI

Permanent

2.11. Antrenarea studenţilor în activităţi sportive şi participarea la competiţii studenţeşti, precum şi în acţiuni de voluntariat în cadrul CICOC

2500

Venituri proprii

Pro. 1

Pro. 2

 

Permanent

2.12. Continuarea procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi

 

 

Dir. CMCSI

mai

noiembrie

2.13. Promovarea sistemului de burse private şi/sau în parteneriat cu mediul socio-economic

 

 

Pro. 2

Pro. 1

Permanent

2.14. Susţinerea fondului de burse pentru studenţii cu performanţe deosebite, dar şi pentru studenţii din anul I, premianţi la Olimpiadele şcolare în timpul liceului

20000

Venituri proprii

Pro. 2

Pro. 1

 

Permanent

2.15. Organizarea Festivităţii de absolvire a studenţilor şi masteranzilor, la nivel de Universitate

8000

Sponsorizări

 

Pro. 1

Şef BIM

mai

2.16. Sprijinirea logistică a activităţilor desfăşurate de organizaţiile studenţeşti din universitate

1000

Sponsorizări

Pro. 1

 

Permanent

2.17. Organizarea de Sesiuni Ştiinţifice Studenţeşti şi concursuri profesionale şi sprijinirea participării la manifestări similare din alte centre universitare

10000

Sponsorizări

Pro. 1

Dir. CMCDI

Permanent

2.18. Organizarea Întrunirii Alumni a Absolvenţilor Universităţii

2500

Sponsorizări

Alumni

Şef BIM

Noiembrie

2.19 Îmbunătăţirea continuă a bazei de documentare din biblioteca Universităţii

10000

Venituri proprii

Pro. 2

 

Permanent

2.20. Dezvoltarea de materiale didactice, cu precădere sub formă electronică, pe suport CD şi/sau incluse în platforma e-Learning şi RAEL a Universităţii

 

 

Pro. 2

Dir. CIDFRFC

Permanent

- Monitorizarea absolvenţilor

2.21. Introducerea de urgenţă a unei proceduri de monitorizare a evoluţiei absolvenţilor în primii trei ani de la absolvire

 

 

Pro.2

Decanii

CICOC

iunie

2.22. Rezolvarea imcopatibilităţilor de sistem şi adaptarea programului informatizat Quantis la noile standarde de evaluare impuse prin prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 şi implementarea acestui program în procesul de evaluare profesională a cadrelor didactice şi cercetătorilor, cu renunţarea la alte proceduri paralele. Prezentarea rezultatelor evaluării în consiliile facultăţilor şi în Senat.

 

 

Pro.1

Biroul IT

iunie

3. Personalul didactic şi de cercetare

- Consolidarea corpului profesoral şi de cercetători propriu, încadrarea în standardele cantitative şi calitative (de autorizare/acreditare) privind personalul didactic şi de cercetare

3.1.Facultăţile şi departamentele vor analiza situaţia şanselor de evoluţie profesional ştiinţifică a personalului didactic titular pe termen mediu şi lung (4-7 ani).

 

 

Decanii

iunie

3.2. Se vor aplica măsuri de stimulare şi de motivare a cadrelor didactice titulare tinere pentru intensificarea eforturilor de atingere a performanţelor necesare accederii la funcţiile didactice de profesor şi conferenţiar.

 

 

Pro. 2

Dir. CMCDI Dir. CMCSI

decembrie

3.3. Se vor întocmi state de funcţii-proiect pentru anul universitar 2013-2014 care să îndeplinească standardele privind numărul şi structura personalului didactic titular în raport cu numărul şi structura posturilor didactice.

 

 

Pro. 1

Pro. 2

Decanii

iunie

3.4.  Scoaterea la concurs a posturilor vacante pentru atragerea în Universitate a unor cadre didactice formate şi a unor specialişti cu înaltă competenţă.

 

 

Pro. 2

Decanii

 

Permanent

3.5. Utilizarea doctoranzilor cu frecvenţă şi cercetătorilor pentru acoperirea activităţilor practice şi a seminariilor

 

 

Decanii

Permanent

- Folosirea pârghiilor salariale şi a celor de promovare profesională pentru încurajarea eforturilor depuse în şi pentru Universitate şi stimularea autoperfecţionării

3.6. Aplicarea unui sistem unitar şi precis de criterii de evaluare a personalului didactic şi de cercetare cu accent pe criteriile calitative de evaluare (practicate pe plan naţional)

 

 

Pro. 1

Pro. 2

Dir. CMCDI Dir. CMCSI

 

Permanent

3.7. Promovarea unor criterii exigente de promovare pe funcţiile  didactice superioare în concordanţă cu standardele practicate pe plan naţional

 

 

3.8. Se va monitoriza gradul în care fiecare cadru didactic îşi îndeplineşte toate atribuţiile postului sau posturilor didactice ocupate (cercetarea ştiinţifică, relaţiile cu studenţii, implicarea în comunitatea academică).

 

 

Decanii

Permanent

3.9. Optimizarea activităţii şi a condiţiilor de muncă prin realizarea unui climat de muncă adecvat, împreună cu organizaţia de sindicat

 

 

Pro. 1

DGA

Permanent

3.10. Stimularea salarială a cadrelor didactice în funcţie de performanţele ştiinţifice şi în limita veniturilor disponibile

 

 

Pro. 1

DGA

Permanent

- Îmbunătăţirea calităţii prestaţiei didactice, prin promovarea unui învăţământ activ şi participativ, centrat pe student şi bazat pe parteneriatul cu studenţii

3.11. Optimizarea activităţii de evaluare şi autoevaluare a activităţii didactice, la nivelul catedrelor, pentru a stimula acţiuni de perfecţionare şi autoperfecţionare

 

 

Decanii

Dir. CMCSI

Permanent

3.12. Continuarea instruirii personalului didactic pentru utilizarea metodelor moderne de predare/învăţare/evaluare şi utilizare a platformelor e-Learning  şi RAEL a Universităţii

 

 

Pro. 2

Dir. CIDFRFC Dir. DPPD

Permanent

4. Personalul economic şi tehnico - administrativ

- Menţinerea echilibrului între evoluţiile de ansamblu ale instituţiei şi numărul, structura şi calificările personalului economic, tehnic şi administrativ

- Perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului

- Asigurarea necesarului de personal pentru serviciile sociale la standardele impuse

4.1. Îmbunătăţirea modalităţilor de selecţie şi promovare a personalului economic şi tehnico - administrativ

 

 

 

Pro. 1

DGA

Permanent

4.2.  Asigurarea cu personal  calificat - laboranţi, bibliotecari, analişti programatori, ingineri tehnicieni

 

 

4.3. Aplicarea unui program de ameliorare a încadrării şi salarizării personalului TESA şi didactic auxiliar

 

 

4.4. Organizarea de programe de perfecţionare profesională a personalului administrativ

 

 

4.5. Crearea de noi posturi economice, tehnice şi administrative pentru structurile universitare parţial sau integral autofinanţate prin granturi şi programe de cercetare

 

 

5. Structura şi organizarea activităţii academice

- Creşterea gradului de funcţionalitate a structurilor, care să asigure eficienţă şi calitate activităţii academice şi să permită adaptarea la dinamica vieţii sociale, economice, ştiinţifice şi culturale

- Creşterea autonomiei structurilor universitare inclusiv în planul asigurării şi gestionării fondurilor financiare necesare funcţionării fiecărei structuri

- Perfecţionarea activităţii la nivelul departamentelor  specializate

5.1. Creşterea rolului departamentelor în evaluarea şi monitorizarea programelor de studii şi a cercetării ştiinţifice, în evaluarea şi promovarea personalului didactic

 

 

Pro. 1

Decanii

Permanent

5.2. Rectorul, prorectorii, decanii şi directorii departamentelor vor fi invitaţi permanenţi la şedinţele Senatului, fără drept de vot, dar cu dreptul de a participa la analiza problemelor şi deciziilor supuse dezbaterii

 

 

Pro. 1

Pro. 2

 

Permanent

5.3. Publicarea semestrială a Newsletter-ului Universităţii.

5000

Venituri proprii

Pro. 1

Şef BIM

Permanent

6. Programele de studii, curriculum-ul universitar şi tehnologia didactică

- Consolidarea programelor de studii de licenţă şi a programelor de masterat (sistem Bologna)

- Perfecţionarea tehnologiei didactice specifice învăţământului la distanţă

- Compatibilizarea curriculum-ului şi organizării programelor de studii cu standardele europene

- Adaptarea ofertei educaţionale pentru cursurile de formare profesională continuă la cerinţele mediului socio-economic

- Modernizarea tehnologiei didactice, promovarea metodelor de predare învăţare cu caracter participativ şi a unei pedagogii universitare interactive

6.1. Decanii şi directorii de departament îşi vor lua responsabilitatea pentru acoperirea cu necesarul de personal didactic a fiecărui program de studiu, nivel licenţă şi masterat pe care-l organizează.

 

 

Decanii

Permanent

6.2. Decanii şi directorii de departament vor garanta pentru calitatea activităţii didactice la fiecare program de studiu în parte.    

 

 

Decanii

Permanent

6.3. Integrarea platformelor e-Learning şi RAEL a Universităţii în procesele de predare învăţare

 

 

Dir. CIDFRFC Decanii

Permanent

6.4. Dezvoltarea de instrumente de învăţare în format clasic şi electronic, pentru uzul studenţilor

 

 

Pro. 2

Decanii

Permanent

6.5. Decanii vor urmări îmbunătăţirea indicatorilor pentru clasificarea programelor de studii la nivelul de excelenţă

 

 

Pro. 2

Decanii

Permanent

6.6. Se vor respecta procedurile de evaluare a programelor de studiu şi de pregătire a dosarelor de acreditare pentru specializările autorizate, respectiv de evaluare periodică pentru specializările acreditate

 

 

Pro. 2

Decanii

Permanent

6.7. Creşterea eficienţei formative a activităţilor de practică a studenţilor, prin formarea unui cadru de organizare şi monitorizare a perioadelor de practică

 

 

Pro. 2

Decanii

Permanent

6.8. Actualizarea ghidurilor metodologice privind întocmirea lucrărilor de licenţă, disertaţie şi pentru elaborarea lucrărilor de gradul I

 

 

Decanii

Dir. DPPD

martie

6.9. Evaluarea periodică a programelor de studii

 

 

Decanii

aprilie

6.10. Autorizarea programelor de studii în limba engleză

27.000

Venituri proprii

Pro. 2

Decanii

martie

6.11. Diversificarea ofertei educaţionale prin autorizarea a noi programe de studii

 

 

Pro. 2

Decanii

Permanent

7. Cercetarea ştiinţifică

- Creşterea relevanţei cercetării ştiinţifice în Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, promovarea acesteia pe plan naţional şi internaţional şi integrarea cercetării ştiinţifice în aria cercetării europene.

7.1. Sprijinirea colectivelor care dezvoltă proiecte valorificate prin aplicare directă în spaţiul economic, social, cultural şi prin lucrări publicate în reviste cotate ISI/BDI

 

 

Dir. CMCDI

Permanent

7.2. Dezvoltarea infrastructurii în colective/centre care atrag finanţări la nivel regional, naţional şi european

 

 

Dir. CMCDI

Permanent

7.3. Continuarea demersurilor pentru obţinerea recunoaşterii CNCSIS de către centrele de cercetare

 

 

Pro. 1

Dir. CMCDI

Permanent

7.4. Sprijinirea şi coordonarea procesului în vederea obţinerii acreditării revistelor din Universitate pentru recunoaşterea lor CNCSIS (în categoria A şi B)

 

 

Pro. 1

Dir. CMCDI

Permanent

7.5. Încurajarea tinerilor cercetători pentru a participa la cursuri de specializare tematice, seminarii internaţionale

8000

Sponsorizări

Pro. 1

Dir. CMCDI

Permanent

7.6. Organizarea şcolii doctorale: atragerea conducătorilor de doctorat şi a doctoranzilor în granturi pe programe doctorale şi treptat în proiecte postdoctorale

 

 

Pro. 1

Dir. CSUD Dir. CMCDI

Permanent

7.7. Dezvoltarea infrastructurii de documentare: cărţi, tratate, abonamente la reviste de circulaţie internaţională

60000

Venituri proprii

Pro. 2

Dir. B

Permanent

7.8. Creşterea ponderii contractelor de cercetare - dezvoltare în raport cu finanţarea de bază

 

 

Pro. 1

Dir. CMCDI

Permanent

7.9. Continuarea şi îmbunătăţirea programului de promovare şi valorificare a excelenţei în cercetare şi creaţie.

30000

Venituri proprii

Dir. CMCSI Dir. CMCDI

Permanent

7.10. Continuarea  programului de sprijinire a publicării articolelor cotate ISI

35000

Venituri proprii

Dir. CMCDI

Permanent

7.11 Se instituie fondul de recompensare a activităţii de cercetare prin alocarea unui fond de salarizare diferenţiat în funcţie de performanţele obţinute în cercetare.

 

 

Pro. 1

Pro. 2

 

martie

7.12 Aplicarea metodologiei de evaluare a centrelor de cercetare ştiinţifică din universitate.

 

 

Pro. 1

Dir. CMCDI

septembrie

7.13. Dezvoltarea de centre de analiză, consultanţă, evaluare şi audit care să ofere servicii mediului economic şi social la nivel local şi regional

 

 

Pro. 1

Dir. CMCDI

Permanent

8. Relaţiile interne şi internaţionale

- Afirmarea şi utilizarea competenţelor cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor într-o interacţiune biunivocă cu mediul social, economic şi cultural  - premisă a implicării active în viaţa comunitară, benefică ambelor părţi

8.1.  Dezvoltarea de colaborări cu agenţii şi autorităţile locale şi regionale, încheierea unor parteneriate şi convenţii de colaborare

 

 

Pro. 1

Dir. CRI

Permanent

8.2. Atragerea comunităţii locale/regionale în manifestări de popularizare a activităţilor Universităţii (conferinţe, activităţi culturale, sportive, „ziua porţilor deschise")

 

 

Pro. 1

Sef BIM

Permanent

8.3. Transformarea paginii web a Universităţii, cartea de vizită a instituţiei, într-un sistem activ de stocare a informaţiilor

 

 

Pro. 1

Sef BIM

Permanent

8.4. Atragerea firmelor în dezvoltarea studiilor de masterat şi formare continuă prin promovarea de activităţi comune (aplicaţii, practică, dezvoltare de laboratoare, teme de disertaţie etc.)

 

 

Pro. 1

 

Permanent

- Promovarea colaborării internaţionale în toate domeniile: didactic, ştiinţific şi socio - cultural

8.5. Promovarea cadrului de colaborare pe bază de convenţii şi acorduri cadru cu universităţi, instituţii de cercetare, instituţii culturale sau alte organizaţii din întreaga lume

 

 

Pro. 1

Dir. CRI

Decanii

Permanent

8.6. Promovarea schimburilor de cadre didactice şi studenţi cu alte universităţi

 

 

Pro. 1

Pro. 2

Dir. CRI

Permanent

8.7. Atragerea de studenţi străini la studiile universitare de masterat şi doctorat

 

 

Pro. 1

Pro. 2

Dir. CRI

Permanent

8.8. Încurajarea participării cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute

15000

Venituri proprii

Pro. 1

Dir. CMCDI

Permanent

8.9. Susţinerea colectivelor şi  centrelor cu recunoaştere internaţională, care există şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul universităţii

 

 

Pro. 1

Dir. CRI

Dir. CMCDI

Permanent

9. Managementul administrativ şi financiar

- Practicarea unui management eficient bazat pe echilibrarea optimă a raportului dintre nevoi şi resurse, dintre cheltuieli şi venituri, dintre calitate şi cost

- Reconsiderarea criteriilor de dimensionare şi alocare a fondurilor pe tipuri de activităţi, structuri şi direcţii de utilizare, pe baza unui sistem de standarde şi indicatori de eficienţă şi calitate

- Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a creativităţii manageriale în universitate

9.1. Analiza anuală a managementului la nivelul structurilor academice (facultăţi, departamente), al structurilor administrative, precum şi la nivel instituţional

 

 

CA

decembrie

9.2. Întărirea autonomiei financiare a Universităţii prin creşterea şi diversificarea surselor de finanţare, sporirea aportului financiar din granturi şi contracte, paralel cu o politică riguroasă de raţionalizare a cheltuielilor

 

 

Pro. 1

Dir. CMCDI

Permanent

9.3. Dezvoltarea unei culturi antreprenoriale integrate, adică o cultură a muncii, a spiritului de întreprindere şi inovare, a fidelităţii faţă de instituţie

 

 

CA

Permanent

9.4. Crearea unei baze de finanţare diversificată, din alte surse terţiare, cum ar fi: servicii de consultanţă, training, contracte de cercetare şi de prestări servicii cu instituţii publice sau private, taxe de studiu, granturi de cercetare, donaţii etc.

 

 

Pro. 1

Pro. 2

 

Permanent

9.5. Ameliorarea structurii cheltuielilor prin raţionalizarea consumurilor şi a cheltuielilor de personal şi orientarea unei părţi tot mai importante a fondurilor spre dotări şi investiţii în mijloace şi spaţii pentru învăţământ, cercetare şi servicii

 

 

Pro. 1

DGA

Permanent

10. Managementul calităţii

- Aplicarea procedurilor de evaluare internă a calităţii programelor de studii

10.1. Comisiile de evaluare internă şi asigurarea calităţii educaţiei constituite pe programe de studii vor parcurge procedurile de evaluare, vor analiza rezultatele obţinute şi vor  întocmi raportul de evaluare internă a calităţii educaţiei (cu referire la programele de studii respective)

 

 

Pro. 2

Dir. CMCSI Decanii

CEAC

octombrie

- Aplicarea procedurilor de monitorizare, prin analiză colegială, a programelor de studii

10.2. Analiza structurii planului de învăţământ

 

 

Decanii

aprilie

10.3. Analiza obiectivelor şi conţinuturilor programelor tematice ale disciplinelor

 

 

Decanii

aprilie

10.4. Analiza structurii statului de funcţii şi a posturilor didactice

 

 

Pro. 1

Pro. 2

 

iunie

10.5. Analiza rezultatelor învăţării potrivit reperelor stabilite în Metodologia ARACIS şi în Regulamentul intern de evaluare şi asigurare a calităţii

 

 

CEAC

Decanii

octombrie

- Aplicarea procedurii de evaluare a calităţii corpului profesoral (analiză colegială, a conducătorului direct şi a interacţiunii student - profesor)

10.6. Evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi de cercetare - monitorizarea activităţilor de evaluare colegială, autoevaluare, din partea conducătorilor direcţi

 

 

Decanii

Dir. CMCSI CEAC

 

decembrie

- Creşterea ponderii cercetării ştiinţifice în ansamblul activităţii universitare

10.7. Dezvoltarea cercetării la nivel de departament, în relaţie directă cu evoluţia curriculum-ului şi cu nevoile procesului de învăţământ

 

 

Dir. CMCDI Decanii

Permanent

10.8. Dezvoltarea cercetării de vârf, prin centre de excelenţă, cu abordări interdisciplinare, prin colaborări externe şi granturi

 

 

Pro. 1

Dir. CMCDI

Permanent

10.9. Aplicarea prevederilor Cartei universitare şi ale celorlalte reglementări privind condiţiile de repartizare a orelor la plata cu ora. 

 

 

Pro. 1

 

septembrie

- Auditul intern

10.10. Realizarea auditurilor interne la fiecare facultate de către echipa de auditori formată

 

 

Pro. 1

Dir. CMCSI

iunie

11. Baza materială

- Extinderea spaţiilor de învăţământ corelate cu dezvoltarea structurilor universitare

- Continuarea modernizării dotărilor pentru laboratoare, cabinete de învăţământ şi a spaţiilor pentru cercetarea ştiinţifică.

11.1. Vor continua demersurile pentru obţinerea finanţării şi începerea lucrărilor la Centrul de Învăţământ şi Cercetare Multidisciplinară

14100000

Alocaţii bugetare

Pro. 1

DGA

Permanent

11.2. Vor continua lucrările de renovare şi modernizare a spaţiilor de învăţământ

1500000

Alocaţii bugetare

Pro. 1

DGA

Permanent

- Necesitatea îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor oferite de Biblioteca Universităţii.

11.3. Dotarea Bibliotecii universităţii cu materiale didactice de referinţă din ultimii 5 ani

 

 

Pro. 2

Dir. B

Permanent

11.4. Se vor constitui bazele de date electronice pe domenii cu informaţii referitoare la cărţile şi periodicele pe care le deţine Biblioteca

 

 

Pro. 2

Dir. B

octombrie

11.5 Se va facilita extinderea conectării departamentelor la reţele bibliotecare internaţionale şi accesul online la literatura de specialitate.

 

 

Pro. 1

Pro. 2

Dir. B

Permanent

 

            Aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din 29.01.2013

 

 

     Legendă:

     Pro. 1 - Prorector 1, cercetare ştiinţifică ţi relaţii internaţionale

     Pro. 2 - Prorector 2, învăţământ, strategie instituţională şi calitate

     CA - Consiliul de Administraţie

     Dir. DPPD - Director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

     Dir. CIDFRFC - Director Centrul de învăţământ la distanţă, frecvenţă redusă si formare continua

     Dir. CMCDI - Director Centrul pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

     Dir. CMCSI- Director Centrul de managementul calităţii si strategie instituţională

     Dir. CRI - Director Centrul de relaţii internaţionale

     Dir. CICOC - Director Centrul de informare, consiliere şi orientare în carieră

     Dir. CSUD - Director al C.S.U.D.

     DGA - Director General Administrativ

     Dir. B - Director Bibliotecă

     Şef BIM - Şef Birou Imagine Marketing

     CEAC - Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

     CADP - Centrul de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică

     OS - Organizaţiile studenţeşti (Liga studenţilor, ASCOR)