Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Plan strategic 2014-2018

 

PLAN STRATEGIC INSTITUŢIONAL

2014 -  2018

Cuprins

Analiza de context

Misiunea  Universităţii 

I. Obiectiv strategic: INTERNAŢIONALIZAREA ŞI ADAPTAREA

LA PIAŢA MUNCII

1.       Direcţie de acţiune: Educaţia

2.      Direcţie de acţiune: Cercetarea

3.      Direcţie de acţiune: Resursa umană

4.      Direcţie de acţiune: Management instituţional

II. Obiectiv strategic: CALITATE ŞI PERFORMANŢĂ

1.       Direcţie de acţiune: Educaţia

2.      Direcţie de acţiune: Cercetarea

3.      Direcţie de acţiune: Resursa umană

4.      Direcţie de acţiune: Management instituţional

III. Obiectiv strategic: O UNIVERSITATE EFICIENTĂ ÎN COMUNITATE

1.       Direcţie de acţiune: Educaţia

2.      Direcţie de acţiune: Cercetarea

3.      Direcţie de acţiune: Resursa umană

4.      Direcţie de acţiune: Management instituţional

 

Analiza de context

Universitatea "1 Decembrie 1918"  din Alba Iulia este o instituţie publică de învăţământ superior care a dovedit la nivel naţional şi internaţional că că are capacitatea de a face performanţă atât din punct de vedere didactic cât şi din punct de vedere al activităţii de cercetare, precum şi în ceea ce priveşte calitatea vieţii studenţeşti.

Direcţiile de dezvoltare strategică ale universităţii pe termen mediu şi lung sunt influenţate de constrângeri şi oportunităţi ce derivă din provocările la care universitatea trebuie să facă faţă, unele specifice politicilor educaţionale europene, altele cauzate de particularităţile cadrului legislativ, a mediului social şi economic din România.

Învăţământul superior la nivel european şi mondial promovează următoarele direcţii necesare a fi avute în vedere în proiectarea strategică a universităţii: îmbunătăţirea calităţii cercetării şi predării; creşterea mobilităţii studenţeşti; consolidarea "triunghiului cunoaşterii": educaţie - cercetare - mediul de afaceri; îmbunătăţirea managementului universitar; creşterea atractivităţii universităţilor; creşterea ratei de angajare a absolvenţilor; creşterea numărului de studenti non-tradiţionali; creşterea importanţei tehnologiei în procesul educaţional; creşterea importanţei acordată competenţelor transversale; creşterea importanţei acordate monitorizării parcursului profesional al absolvenţilor; modificări în finanţarea instituţiilor de învăţământ superior;  promovarea internaţionalizării învăţământului superior precum şi a educaţiei transnaţionale; accentuarea dimensiunii sociale a învăţământului superior.

De asemenea, contextul naţional românesc prezintă anumite particularităţi necesare a fi luate în considerare în stabilirea direcţiilor de dezvoltare a Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia:  declinul demografic şi scăderea numărului de absolvenţi de liceu, calitatea învăţământului preuniversitar, autonomia relativă a universităţilor privind politicile de personal, desele schimbări legislative şi impactul direct al acestora asupra numărului de studenţi şi a finanţării instituţiei, instabilitatea fondurilor publice alocate cercetării ştiinţifice, transformările din piaţa muncii.

Configurarea planului strategic, trebuie să aibă în vedere, alături de cele menţionate mai sus, şi programul managerial propus de Rector, susţinut de comunitatea universităţii prin vot universal. Ideile directoare ale acestui program sunt:

-    creşterea calităţii procesului de învăţare în conformitatea cu Legea 1/2011 şi în context european;

-    creşterea calităţii vieţii studenţilor şi crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea personală şi profesională a acestora în vederea integrării active şi profesionale în societate;

-    dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor academice pe plan naţional şi internaţional;

-    promovarea excelenţei în cercetarea ştiinţifică;

-    sprijinirea excelenţei individuale pentru cadrele didactice şi cercetători;

-    promovarea unui management instituţional performant;

-    dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale;

-    asigurarea şi diversificarea resurselor financiare.

 

Misiunea  Universităţii

Planul strategic pentru perioada 2014 - 2018 preconizează consolidarea misiunii educaţionale, ştiinţifice şi culturale a Universităţii, în context naţional şi european, paralel cu o deschidere mai hotărâtă către componentele economice, sociale şi comunitare ale misiunii.

Misiunea Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este aceea de a forma specialişti pe piaţa muncii care să acopere, în primul rând cererea de resursă umană calificată pe plan local şi regional dar şi la nivel naţional/internaţional. Procesele de cercetare, inovare şi învăţare vizate prin misiunea Universităţii urmăresc dezvoltarea cunoaşterii, a aptitudinilor şi competenţelor studenţilor, ale membrilor comunităţii academice, prin promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.         

Viziunea Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este de a deveni un  etalon la nivel local şi regional, prin crearea unor centre de cercetare axate pe excelenţă, cu implicaţii majore în dezvoltarea socio-economică a comunităţii.

Valorile promovate în managementul universitar pun accentul pe:

-       egalitate şi diversitate;

-       sustenabilitate şi răspundere socială;

-       deschidere, transparenţă şi corectitudine;

-       inovaţie şi profesionalism;

-       plus valoare.

Planul strategic vizează accentuarea măsurilor pentru o mai bună echilibrare între educaţie, cercetare şi servicii adresate comunităţii.

Universitatea se concentrează asupra creşterii valorii profesionale a absolvenţilor săi, a îmbunătăţirii programelor de studii, a promovării cercetării ştiinţifice şi, nu în ultimul rând, a afirmării specificului său, folosind la maxim patrimoniul uman, spiritual şi material de care dispune.

Strategia managerială a Universităţii urmăreşte creşterea continuă a calităţii procesului didactic şi al cercetării ştiinţifice, dinamica dezvoltării relaţiilor de colaborare cu instituţii prestigioase de învăţământ şi de cercetare şi, nu în ultimul rând, cu mediu economic privat, ceea ce a condus la recunoaşterea Universităţii atât pe plan naţional cât şi internaţional, ca o instituţie orientată spre performanţă.

Aşadar, contextul socio-economic în care ne aflăm impune necesitatea unei strategii unitare şi coerente de management, pe termen scurt, mediu şi lung, pentru a desfăşura pe viitor o activitate care să se aşeze în perfectă continuitate cu ceea ce s-a realizat bun până acum, accentuând însă imperativele performanţei şi ale eficientizării.

 

I. Obiectiv strategic:

INTERNAŢIONALIZAREA ŞI ADAPTAREA LA PIAŢA MUNCII

 

 

1.      Direcţie de acţiune: Educaţia

- iniţierea şi susţinerea unor programe noi de mobilitate a studenţilor (ERASMUS+), naţională şi internaţională, pentru toate nivelele de studii;

- creşterea importanţei acordate practicii profesionale în curricula specializărilor, iniţierea şi susţinerea unor programe de racordare a activităţilor de practică la mediul economic şi social naţional şi internaţional;

- adaptarea structurii programelor de studii universitare şi a curriculum-ului în sensul compatibilizării cu universităţile din  Europa, în vederea favorizării mobilităţilor europene de studenţi, în ambele sensuri, dar în special în sensul atragerii de studenţi străini în Universitate;

- compatibilizarea curriculum-ului şi organizării programelor de studii cu standardele europene, consolidarea bunelor practici pentru mobilitatea studenţilor, a cadrelor didactice şi a cadrelor didactice auxiliare cu universităţile pentru care există relaţii de cooperare şi unde este posibilă extinderea mobilităţilor reciproce de studenţi;

- perfecţionarea sistemului de recunoaştere şi transfer al creditelor de studii şi facilitarea mobilităţii studenţilor, atât pe plan internaţional, cât şi pe plan intern;

- organizarea de programe de studii în limbi străine, adresate potenţialilor studenţi din Europa şi din alte zone ale lumii.

 

 

2.      Direcţie de acţiune: Cercetarea

- identificarea şi atragerea de noi surse de finanţare pentru activitatea de cercetare, în special pe proiecte europene strategice transnaţionale; proiecte colaborative de cercetare aplicativa; proiecte CDI;

- extinderea temelor şi proiectelor de cercetare finanţate prin granturi şi contracte de cercetare şi prin accesarea fondurilor europene de finanţare a cercetării ştiinţifice;

- promovarea şi dezvoltarea cooperării şi parteneriatelor în domeniul cercetării ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional;

- extinderea formelor de cooperare ştiinţifică prin organizarea/participarea la conferinţe internaţionale şi prin schimburi de publicaţii.

 

3.      Direcţie de acţiune: Resursa umană

a. Studenţi

- dezvoltarea programelor de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii şi traseului profesional al absolvenţilor şi armonizarea planurilor de învăţământ cu dinamica şi exigenţele câmpurilor profesionale;

- instituirea unui sistem de monitorizare a evoluţiei absolvenţilor şi de sprijinire a integrării profesionale a acestora prin: dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi orientare în carieră; adaptarea şi readaptarea procesului de învăţământ în funcţie de competenţele şi performanţele ce vor fi solicitate absolvenţilor în exercitarea practică a profesiunii;

-       stimularea implicării partenerilor în dezvoltarea programelor de master care să răspundă solicitărilor din mediul economic şi socio-cultural;

-  iniţierea şi susţinerea unor programe de racordare a activităţilor de practică la mediul economic şi social naţional şi internaţional.

 

b. Cadre didactice

- stimularea participării cadrelor didactice la programele de mobilitate de tip ERASMUS şi ERASMUS+;

- cointeresarea cadrelor didactice în cercetări colaborative internaţionale;

- încurajarea participării cadrelor didactice la sesiuni internaţionale relevante.

 

4.      Direcţie de acţiune: Management instituţional

- promovarea susţinută a ofertei educaţionale a Universităţii din ţară şi străinătate.

- măsuri de îmbunătăţire şi promovare a imaginii Universităţii  şi de popularizare a ofertei de studii a Universităţii;

- punerea în practică a acordurilor de parteneriat cu universităţile din ţară şi din Europa, iniţierea demersurilor concrete de cooperare în domeniile stabilite prin acorduri;

- încurajarea transferului tehnologic prin iniţierea şi dezvoltarea de parteneriate cu mediul economic corporatist.

 

 

II. Obiectiv strategic: CALITATE ŞI PERFORMANŢĂ

 

1. Direcţie de acţiune: Educaţia

- organizarea curriculum-ului pe module şi pachete de discipline, care să permită efectiv transferul creditelor şi mobilitatea studenţilor şi să faciliteze individualizarea parcursului de studiu în funcţie de opţiunile sau/şi de capacităţile de învăţare ale studenţilor;

- elaborarea anuală a unor prognoze privind dinamica şi structura fluxurilor de candidaţi la admitere şi promovarea unei politici de adaptare operativă la schimbările ce vor avea loc pe piaţa serviciilor educative şi pe piaţa calificărilor universitare;

- realizarea unei conexiuni directe între învăţământ şi cercetare, promovarea învăţării prin cercetare, îmbinarea cercetării de vârf cu învăţământul la nivel de excelenţă, inclusiv în organizarea instituţională, prin constituirea de programe şi structuri de cercetare în domeniile în care se preconizează dezvoltarea studiilor la nivel de masterat şi doctorat;

- promovarea temelor interdisciplinare prin colaborarea dintre departamentele şi institutele UAB;

- susţinerea şi dezvoltarea programelor de formare şi pregătire profesională continuă;

- dezvoltarea facilităţilor de e-learning şi a programelor de tip ID-IFR;

- continuarea modernizării dotărilor pentru laboratoare şi cabinete de învăţământ;

- extinderea tehnologiilor moderne de predare-învăţare, prin aparatură de înalt nivel în sălile de curs şi cabinetele de seminar.

 

 

2.      Direcţie de acţiune: Cercetarea

- creşterea importanţei şi rolului cercetării în dezvoltarea instituţională pe termen lung;

- creşterea calităţii şi a numărului de publicaţii realizate de către editurile universităţii şi a ponderii lucrărilor indexate internaţional;

- reorganizarea unităţilor de cercetare din cadrul UAB pentru a le creşte eficienţa, numărul de programe, proiecte şi teme finanţate, precum şi volumul fondurilor publice şi private atrase prin competiţie;

- dezvoltarea bazei materiale a cercetării ştiinţifice, amenajarea şi dotarea spaţiilor pentru centrele şi laboratoarele de cercetare;

- îmbunătăţirea poziţiei universităţii în clasamentele naţionale în ceea ce priveşte rezultatele cercetării ştiinţifice;

- creşterea gradului de implicarea a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în activitatea de cercetare ştiinţifică;

- dezvoltarea posibilităţilor de documentare ştiinţifică prin achiziţii permanente de carte specializată, abonamente la publicaţii interne şi internaţionale, precum  şi lărgirea accesului  la baze de date şi biblioteci virtuale specializate;

- sprijinirea dezvoltării Editurilor universităţii, Aeternitas şi Reîntregirea, a acreditării şi clasificării lor într-o poziţie relevantă pentru toate domeniile ştiinţifice reprezentative din universitate;

- modernizarea dotărilor şi spaţiilor pentru cercetarea ştiinţifică.

 

3.      Direcţie de acţiune: Resursa umană

 a. Studenţi

- garantarea unui tratament corect al studenţilor în Universitate, de pe poziţii de respect al persoanei şi personalităţii lor, în acord cu reglementările interne, în vederea îmbunătăţirii comunicării student - cadru didactic;

- ameliorarea continuă, cantitativă şi calitativă, a serviciilor sociale pentru studenţi (cazare, masă), la costuri suportabile, care să atragă şi să menţină în Universitate studenţii din zonele îndepărtate ale ţării;

- ameliorarea calităţii pregătirii studenţilor, reducerea pierderilor nejustificate de studenţi. În acest sens, se au în vedere următoarele măsuri: ameliorarea calităţii pedagogice a procesului de învăţământ, diversificarea metodologiei predării, învăţării şi evaluării studenţilor; introducerea unui sistem de monitorizare a situaţiei la învăţătură a studenţilor ca pârghie de feed-back pentru evaluarea şi ameliorarea calităţii procesului de învăţământ; instituirea unui sistem de sprijinire a studenţilor cu dificultăţi de învăţare;

- susţinerea organizării şi premierii anuale la nivel de facultăţi a concursurilor "Cel mai bun student din an", "Cea mai bună grupă" şi "Şeful de promoţie", precum şi stimularea implicării studenţilor în identificarea proiectelor de dezvoltare a universităţii prin organizarea anuală a concursului de idei şi proiecte "Zece din douăzeci de mii";

- organizarea anuală a Conferinţei "Absolvenţi în faţa companiilor - AFCO", în vederea promovării proiectelor de diplomă ale absolvenţilor de licenţă şi master în faţă reprezentanţilor mediului economic şi socio-cultural;

-  încurajarea participării studenţilor la competiţii profesionale naţionale şi internaţionale.

 

b. Cadrele didactice

- identificarea de noi surse de venit care să fie utile în sprijinirea corpului academic;

- oferirea de noi oportunităţi de dezvoltare profesională şi de educaţie permanentă;

- stimularea financiară a cadrelor didactice şi a cercetătorilor prin salarizare diferenţiată în funcţie de performanţe (cu respectarea prevederilor legale);

- monitorizarea modului în care fiecare cadru didactic îşi îndeplineşte toate atribuţiile postului sau posturilor didactice ocupate, îndeosebi în ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică, relaţiile cu studenţii (comunicare, consultanţă, orientare) şi implicarea în comunitatea academică (la nivelul catedrei, facultăţii şi universităţii);

-  intensificarea relaţiilor, colaborărilor şi parteneriatelor cu agenţii economici şi mediul cultural de la nivel local, regional şi naţional în dezvoltarea activităţilor de formare a resursei umane, culturale, de cercetare-dezvoltare şi transfer tehnologic;

- dezvoltarea unei structuri suport (susţinută de specialiştii din domeniul ştiinţelor educaţiei din universitate) care să coordoneze „masteratul didactic", să proiecteze strategia de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi să monitorizeze implementarea acesteia;

- se vor stabili un set de obiective prioritare şi direcţii de acţiune specifice Centrului de analiză şi dezvoltare pedagogică, sub egida căruia se vor organiza unităţi-pilot de învăţământ preuniversitar, care vor oferi modele de organizare pedagogică şi de implementare a strategiilor de calitate în educaţia preuniversitară. Centrul urmează să se dezvolte şi ca o bază de practică pedagogică pentru studenţii Universităţii, precum şi ca un centru de cercetare psihopedagogică experimentală şi aplicativă;

- elaborarea şi implementarea unui program de profesionalizare a carierei universitare prin formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul didacticii universitare (didactica specialităţii, specificitatea carierei didactice etc); asigurarea mijloacelor necesare pentru traininguri de didactică la nivel universitar, sprijin logistic pentru efectuarea de schimburi de experienţă cu colegi din alte universităţi din ţară şi din străinătate, participarea la concursuri profesionale naţionale şi internaţionale cu propriii studenţi.

 

c. Cadre didactice auxiliare şi TESA

- asigurarea cu personal calificat, în numărul şi structura necesare, a sectoarelor de care depinde calitatea procesului de învăţământ şi cercetării ştiinţifice (laboranţi, bibliotecari, analişti programatori, ingineri, tehnicieni);

- asigurarea necesarului de personal pentru serviciile sociale, în proporţiile impuse de funcţionarea normală a cantinei, a căminelor studenţeşti şi a celorlalte servicii;

- elaborarea şi aplicarea unui program de ameliorare a încadrării şi salarizării personalului TESA şi didactic auxiliar, în funcţie de competenţă şi de volumul de muncă, precum şi în concordanţă cu nevoile de funcţionare a structurilor universitare;

- organizarea de programe de perfecţionare profesională a personalului administrativ vizând dezvoltarea competenţelor de utilizare a sistemelor informatice şi a bazelor de date pentru management, a cunoştinţelor de birotică şi a celor privind comunicarea şi relaţiile publice;

- dezvoltarea coerentă şi susţinută a facilităţilor comunităţii ALUMNI şi atragerea mai activă a absolvenţilor în viaţa şi dezvoltarea universităţii;

- reorganizarea administraţiei universitare şi îmbunătăţirea radicală a comunicării interdepartamentale şi a calităţii serviciilor administrative pentru personalul didactic şi de cercetare şi pentru studenţi.

 

4.      Direcţie de acţiune: Management instituţional

- aplicarea combinată, în elaborarea curriculum-ului, a criteriilor pedagogice şi ştiinţifice de calitate cu criteriile economico-financiare de eficienţă, printr-o structură curriculară care să permită raţionalizarea costurilor de şcolarizare pe student, fără diminuarea calităţii procesului de învăţământ;

- promovarea fermă a unui învăţământ centrat pe student, formativ, cu acţiuni distincte atât pentru responsabilizarea studenţilor, cât şi pentru pregătirea, perfecţionarea şi monitorizarea cadrelor didactice universitare în acest sens, cu demersuri focalizate pentru întărirea internă a culturii calităţii;

- organizarea în colaborare cu Liga Studenţilor, ASCOR şi ALUMNI a unor întâlniri periodice sub egida „Dialoguri" la care să fie invitate personalităţi de marcă din mediul academic, cultural, de afaceri, etc. din ţară şi din străinătate;

- reducerea birocraţiei şi eficientizarea activităţilor, dar fără a face rabat la calitate şi excelenţă;

- crearea de noi posturi economice, tehnice şi administrative pentru structurile universitare parţial sau integral autofinanţate prin granturi şi programe de cercetare, prin contracte cu beneficiari sau pentru serviciile de învăţământ şi perfecţionare profesională prestate cu taxe sau cu suportul financiar al agenţilor economici;

- se vor analiza avantajele şi dezavantajele economice şi funcţionale ale externalizării unor servicii şi se vor lua decizii asupra serviciilor ce urmează a fi externalizate;

- adoptarea unor strategii de finanţare fundamentate pe alocarea diferenţiată a resurselor în funcţie de performanţă;

- finanţarea eficientă şi stimulativă a activităţii de cercetare ştiinţifică;

- perfecţionarea managementului activităţii de cercetare ştiinţifică;

- dezvoltarea de mecanisme pentru identificarea periodică a gradului de satisfacţie al angajatorilor şi pentru urmărirea carierei absolvenţilor;

- promovarea unei culturi instituţionale care să includă principii şi valori majore precum: educaţia pentru viitor, educaţia permanentă, educaţia pentru autogestiune, parteneriatul educaţional, calitatea şi excelenţa în condiţii de schimbare;

- afirmarea unui management academic de tip strategic, operaţional, receptiv la nou şi competitiv;

- promovarea unei comunicări manageriale eficiente, cu scopul de a pune în circulaţie informaţiile despre rezultatul deciziilor, făcând astfel posibilă punerea de acord a execuţiei cu obiectivele şi a rezultatelor cu planificarea;

- revizuirea modalităţilor de alocare a resurselor la nivel de facultăţi, departamente, discipline, prin realizarea unui sistem care să combine drepturile legale, nevoile îndreptăţite cu criterii de performanţă, eficienţă şi competitivitate;

- realizarea unui program de monitorizare şi evaluare a îndeplinirii indicatorilor de performanţă;

- elaborarea unor strategii coerente cu privire la dezvoltarea Universităţii pe termen mediu şi lung (strategia de comunicare şi marketing, resurse umane, resurse informaţionale, asigurarea calităţii);

- creşterea autonomiei financiare a Universităţii, ca fundament al oricărei forme de autonomie, prin creşterea veniturilor proprii şi buna utilizare a alocaţiilor bugetare, astfel încât să se diminueze dependenţa Universităţii de fluctuaţiile alocaţiilor bugetare şi de instabilitatea politicii privind finanţarea învăţământului;

- ameliorarea structurii cheltuielilor prin raţionalizarea consumurilor şi a cheltuielilor de personal şi orientarea unei părţi tot mai importante a fondurilor spre dotări şi investiţii în mijloace şi spaţii pentru învăţământ, cercetare şi servicii;

- continuarea reabilitării clădirilor din campusul universitar pentru a fi integrate în procesul de învăţământ şi cercetare (corpul H);

- analiza necesităţii construirii unor noi spaţii dedicate procesului de învăţământ, respectiv cazării studenţilor.

 

III. Obiectiv strategic: O UNIVERSITATE EFICIENTĂ ÎN COMUNITATE

1.      Direcţie de acţiune:  Educaţia

- consolidarea programelor de studii din structura actuală, în paralel cu continua adaptare a programelor de studii la nevoile pieţei, la toate nivelele de studii (licenţă, master, doctorat), orientate interdisciplinar şi conectate la cererea actuală şi transformările previzibile pe piaţa muncii.

 

2.      Direcţie de acţiune: Cercetarea

- dezvoltarea unor centre de cercetare care să aibă implicaţii majore în dezvoltarea socio-economică a comunităţii;

-          dezvoltarea facilităţilor de promovare electronică a programelor de studii, a cercetării ştiinţifice şi a comunicării interne;

-       dezvoltarea unor parteneriate constructive cu autorităţile locale şi regionale, precum şi cu diverse instituţii, organizaţii şi agenţii, în vederea realizării unor proiecte comune care să conducă la dezvoltarea universităţii precum şi a comunităţii locale şi regionale.

 

3.      Direcţie de acţiune: Resursa umană

 

a. Studenţi

- încurajarea/sprijinirea participării studenţilor la concursurile profesionale organizate de alte universităţi, respectiv firme;

- îmbunătăţirea comunicării cu studenţii la nivelul conducerii universităţii şi a facultăţilor, inclusiv prin mijloace precum adresă de e-mail dedicată şi căsuţă de "Reclamaţii şi opinii", pentru stimularea implicării lor în viaţa comunităţii universitare;

- organizarea, în parteneriat cu studenţii, a zilelor porţilor deschise în toamna şi primăvara fiecărui an, precum şi a caravanei studenţilor, în liceele din regiune.

b. Corpul profesoral

- implicarea universității în comunitate prin acțiuni ale extensiilor sale și prin valorificarea capitalurilor existente în relațiile cu partenerii din mediul economic, societatea civilă și administrația publică, respectiv Alumni;

- armonizarea programelor de formare şi pregătire profesională cu cerinţele actuale şi previziunile de dezvoltare a pieţei muncii;

-       diversificarea modalităţilor de cooperare cu agenţii economici importanţi, cu instituţiile şi organismele administraţiei locale, judeţene şi regionale, prin intermediul structurilor deja constituite şi funcţionale, cum ar fi Senatul de Onoare al Universităţii.

 

4.      Direcţie de acţiune: Management instituţional

- implementarea unei culturi centrată pe sarcini, specifică instituţiilor de învăţământ superior care să promoveze creativitatea, lucrul în echipă, realizarea obiectivelor comune înaintea celor individuale, încrederea în oameni, autodirijare şi nivel ridicat de responsabilitate;

- se va realiza analiza semestrială a managementului la nivelul structurilor academice (facultăţi, departamente), al structurilor administrative, precum şi la nivel instituţional;

- înfiinţarea unui ONG care să poată fi finanţat din surse private, instituţii şi autorităţi publice locale, guvernamentale, etc.;

- înfiinţarea unei Societăţi Comerciale cu Răspundere Limitată(SRL), cu asociat unic universitatea, prin care se vor derula activităţi diverse cu scopul atragerii de surse suplimentare de finanţare a universităţii;

- promovarea antreprenoriatului ca o sursă alternativă de finanţare, sens în care se vor dezvolta centre de microproducţie, de cercetare şi transfer tehnologic care să contribuie la susţinerea cercetării şi a procesului didactic cât şi la atragerea altor resurse de finanţare;

- elaborarea şi implementarea unei strategii de promovare a imaginii universităţii în comunitate, la nivel regional, naţional şi internaţional, care sa evidenţieze atât domeniile de tradiţie cât şi cele dezvoltate mai recent, respectiv rezultatele şi realizările deosebite obţinute în cadrul acestora;

- dezvoltarea unor parteneriate cu liceele din judeţul Alba şi din judeţele limitrofe prin care să fie prezentată şi promovată cu regularitate universitatea şl care să sprijine recrutarea noilor studenţi;

- creşterea gradului de informare a potenţialilor candidaţi cu privire la oferta educaţională a universităţii, pentru facilitarea alegerii carierei potrivite şi reducerea ratei de abandon în primi ani de studiu.

 

 

Prezentul Plan Strategic Instituţional a fost aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii                    „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, din data de 09 decembrie 2013.