Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Plan operaţional 2014

Inapoi la Planuri operaţionale 2006 - 2016

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" din ALBA IULIA

510009, Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5

Tel: 40-0258-806130       Fax: 40-0258-812630      E-mail: cond@uab.ro

Rectorat

 

 

PLAN OPERAŢIONAL 2014

 


Obiective

Direcţii de acţiune

Acţiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivelor

Sursă finanţare

Responsabili

Termen

A. Internaţionalizarea şi adaptarea la piaţa muncii

A1. Educaţia

A1.1. Susţinerea programelor de mobilitate a studenţilor (ERASMUS+)

Fonduri ERASMUS

Dir. CRI

Permanent

A1.2. Susţinerea programelor de racordare a activităţilor de practică la mediul socio-economic

Proiecte FSE

Dir. CMCDI

Dir. Dep.

Permanent

A1.3. Compatibilizarea programelor de studii în vederea sprijinirii mobilităţilor studenţilor

 

Directorii Departament

mai

A2. Cercetarea

A2.1. Extinderea temelor şi proiectelor de cercetare finanţate prin granturi

Proiecte, granturi

Pro.1

Dir. CMCDI

Permanent

A2.2. Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor în domeniul cercetării ştiinţifice

 

Pro.1

Dir. CMCDI

Permanent

A2.3. Extinderea formelor de cooperare ştiinţifică organizarea de conferinţe internaţionale şi prin schimburi de publicaţii

 

Pro.1

Dir. CMCDI

Permanent

A3. Resursa umană

A3.1. Dezvoltarea programelor de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii şi traseului profesional al absolvenţilor

 

Pro.2

Decanii

Permanent

A3.2. Dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi orientare în carieră

 

Pro.2

Dir. CICOC

Permanent

A3.3. Dezvoltarea programelor de master care să răspundă solicitărilor din mediul economic şi socio-cultural

 

Pro.2

Decanii

Permanent

A3.4. Stimularea participării cadrelor didactice la programele de mobilitate

Fonduri ERASMUS

Decanii

Dir. CRI

Permanent

A3.5. Cointeresarea cadrelor didactice în cercetări colaborative internaţionale

 

Pro.1

Dir. CMCDI

Permanent

A3.6. Încurajarea participării cadrelor didactice la sesiuni internaţionale relevante

Fonduri pt. cercetare

Pro.1

Dir. CMCDI

Permanent

A4. Management instituţional

A4.1. Promovarea ofertei educaţionale a Universităţii în străinătate prin intermediul ambasadelor

 

Sef. BIM

Permanent

A4.2. Operaţionalizarea acordurilor de parteneriat cu universităţile din străinătate

 

Pro.1

Dir. CRI

Permanent

A4.3. Dezvoltarea de parteneriate cu mediul economic corporatist

 

DGA

Permanent

B.

Calitate şi performanţă

B1. Educaţia

B1.1. Organizarea curriculum-ului pe module şi pachete de discipline

 

Pro.2

Decanii

Permanent

B1.2. Promovarea unei politici de adaptare operativă la schimbările ce au loc pe piaţa serviciilor educaţionale şi a calificărilor universitare

 

Pro.2

Decanii

Permanent

B1.3. Promovarea temelor interdisciplinare

 

Dir. Dep.

Permanent

B1.4. Susţinerea şi dezvoltarea programelor de formare şi pregătire profesională continuă

 

Pro.2

Decanii

Permanent

B1.5. Dezvoltarea facilităţilor de e-learning şi a programelor de tip IFR

 

Pro.2

Dir. CIDFRFC

Permanent

B1.6. Continuarea modernizării dotărilor pentru laboratoare

Venituri proprii

DGA

Permanent

B1.7. Extinderea utilizării tehnologiilor moderne de predare-învăţare

 

Decanii

Permanent

B2. Cercetarea

B2.1. Dezvoltarea bazei materiale a cercetării ştiinţifice

Fonduri pt. cercetare

Pro.1

DGA

Permanent

B2.2. Îmbunătăţirea poziţiei universităţii în clasamentele privind cercetarea ştiinţifică

 

Pro.1

Dir. CMCDI

Permanent

B2.3. Dezvoltarea posibilităţilor de documentare ştiinţifică

 

Dir. B

Permanent

B2.4. Creşterea gradului de implicare a masteranzilor şi doctoranzilor în activitatea de cercetare ştiinţifică

 

Dir. CSUD

Permanent

B2.5. Creşterea ponderii lucrărilor indexate internaţional

Fonduri pt. cercetare

Pro.1

Dir. CMCDI

Permanent

B2.6. Sprijinirea dezvoltării Editurii Aeternitas

 

Pro.2

Permanent

B3. Resursa umană

B3.1. Îmbunătăţirea comunicării student - cadru didactic

 

Dir. Dep.

Permanent

B3.2. Modernizarea continuă a serviciilor sociale către studenţi

Venituri proprii

DGA

Permanent

B3.3. Monitorizarea situaţiei la învăţătură a studenţilor în vederea evaluării calităţii procesului de învăţământ şi sprijinirea studenţilor cu dificultăţi de învăţare

 

Pro.2

Decanii

Dir. CMCSI

Permanent

B3.4. Organizarea concursurilor "Cel mai bun student din an", "Cea mai bună grupă" şi "Şeful de promoţie"

 

Decanii

Dir. Dep.

OS

mai

B3.5. Organizarea concursului de idei de proiecte "Zece din douăzeci de mii"

 

Pro.1

Dir. CMCDI

mai

B3.6. Promovarea proiectelor de absolvire ale studenţilor prin intermediul Conferinţei "Absolvenţi în faţa companiilor - AFCO"

 

Decanii

Dir. CICOC

OS, ALUMNI

octombrie

B3.7. Identificarea oportunităţilor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice

 

CADP

Permanent

B3.8. Monitorizarea modului de îndeplinire a obligaţiilor din fişa postului pentru cadrele didactice

 

Decanii

Dir. Dep.

decembrie

B3.9. Dezvoltarea unei structuri suport pentru proiectarea strategiei de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice

 

CADP

noiembrie

B3.10. Elaborarea unui program de profesionalizare a carierei universitare

 

CADP

noiembrie

B3.11. Elaborarea normelor şi  standardelor privind activitatea personalului didactic auxiliare şi nedidactic

 

DGA

Decanii

Aprilie

B3.12. Organizarea unor programe de perfecţionare a personalului administrativ  vizând competenţele de utilizare a sistemelor informatice, comunicare şi relaţii publice

Venituri proprii

DGA

Permanent

B3.13. Sprijinirea comunităţii ALUMNI şi implicarea acestora în activităţile Universităţii

 

Sef BIM

OS

Permanent

B4. Management instituţional

B4.1. Promovarea unui învăţământ centrat pe student prin acţiuni privind responsabilizarea studenţilor, dar şi pentru pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice

 

Pro.2

Decanii

Permanent

B4.2. Organizarea de întâlniri periodice sub egida „Dialoguri" a unor personalităţi din mediul socio-economic din ţară şi din străinătate

 

Pro.2

Dir. CICOC

Permanent

B4.3. Revizuirea modalităţilor de alocare a resurselor pe structuri printr-un sistem care să combine drepturile legale şi nevoile îndreptăţite cu criterii de performanţă, eficienţă şi competitivitate.

 

DGA

noiembrie

B4.4. Promovarea unui management academic de tip strategic, operaţional, receptiv la nou şi competitiv

 

Pro.1

Pro.2

Permanent

B4.5. Monitorizarea şi evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanţă

 

Pro.2

Dir. CMCSI

Permanent

B4.6. Revizuirea structurii cheltuielilor prin raţionalizarea consumurilor şi a cheltuielilor de personal

 

CA

Permanent

B4.7. Creşterea veniturilor proprii şi utilizarea eficientă a alocaţiilor bugetare

 

CA

Permanent

B4.8. Continuarea reabilitării clădirilor din campusul universitar

 

CA

Permanent

C.

O universitate eficientă în comunitate

C1. Educaţia

C1.1. Adaptarea programelor de studii la nevoile pieţei, orientarea interdisciplinară şi conectarea lor la transformările previzibile pe piaţa muncii

 

Pro.2

Decanii

mai

C2. Cercetarea

C2.1. Dezvoltarea parteneriatelor constructive cu autorităţile locale şi regionale în vederea realizării de proiecte comune

 

Pro.1

Permanent

C2.2. Implicarea centrelor de cercetare în dezvoltarea socio-economică a comunităţii

 

Pro.1

Dir. CMCDI

Permanent

C.3 Resursa umană

C3.1. Organizarea zilelor porţilor deschise şi implicarea studenţilor în Caravana admiterii

Bugetul admiterii

Sef BIM

Permanent

C3.2. Diversificarea modalităţilor de cooperare cu agenţii economici, instituţiile administraţiei locale şi regionale cu sprijinul Senatului de Onoare al Universităţii

 

Pro.1

Permanent

C4. Management  instituţional

C4.1. Înfiinţarea unui ONG cu finanţare din surse private

 

DGA

iunie

C4.2. Înfiinţarea unei Societăţi Comerciale cu asociat unic Universitatea

 

DGA

mai

C4.3. Promovarea antreprenoriatului ca o sursă alternativă de finanţare

 

DGA

Permanent

C4.4. Implementarea unei strategii de promovare a imaginii universităţii în comunitate la nivel regional, naţional şi internaţional

 

Sef BIM

Permanent

C4.5. Continuarea dezvoltării parteneriatelor cu liceele din judeţul Alba şi din judeţele limitrofe

 

Pro.1

Pro.2

Permanent

C4.6. Creşterea gradului de informare a potenţialilor candidaţi cu privire la oferta educaţională a Universităţii

Bugetul admiterii

Sef BIM

Permanent

 

Aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din 29.01.2014

 

     Legendă:

     Pro. 1 - Prorector 1, cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale

     Pro. 2 - Prorector 2, învăţământ, strategie instituţională şi calitate

     CA - Consiliul de Administraţie

     Dir. Dep. - Directori departament

     Dir. CIDFRFC - Director Centrul de învăţământ la distanţă, frecvenţă redusă si formare continua

     Dir. CMCDI - Director Centrul pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

     Dir. CMCSI- Director Centrul de managementul calităţii si strategie instituţională

     Dir. CRI - Director Centrul de relaţii internaţionale

     Dir. CICOC - Director Centrul de informare, consiliere şi orientare în carieră

     Dir. CSUD - Director al C.S.U.D.

     DGA - Director General Administrativ

     Dir. B - Director Bibliotecă

     Şef BIM - Şef Birou Imagine Marketing

     CADP - Centrul de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică

     OS - Organizaţiile studenţeşti (Liga studenţilor, ASCOR)

     ALUMNI - Asociaţia absolvenţilor Universităţii